El mapes de Karnaugh consisteixen en resoldre d'una manera gràfica la simplificació de circuits, aquest sistema te com a solera les lleis de l'àlgebra de Boole,

on en un dels apartats ens diu:


Per aplicar aquesta tècnica tenim que construir unes taules, segons el nombre de variables, on cada casella correspon a una posició concreta dins la taula de veritat. Aquests mapes o taules de Karnaugh cal construir-los adequadament, al canviar de fila o columna només pot variar de valor una variable, en cap cas dos o mes variables .
Veure la figura inferior:

Introducció a la simplificacció amb mapes de Karnaugh