EL DISSENY DE LA INTERFACE I LA NAVEGACIÓ:


El disseny de la interface és un dels elements "clau" en la realització del programa. Podem definir la interface com:

"el conjunt de treballs i passos que seguirà l'usuari, durant tot el temps que relacioni amb el programa , detalllant el que veurà i escoltarà en cada moment, i les accions que realitzarà, així com les respostes que el sistema li donarà".

Aquest interface requereix, en si mateix, un esforç mental independent del contingut que ens mostri. L'usuari a més a més d'entendre el missatge, ha de comprendre la mecànica i l'operatòria que li ofereix la interface. (sintàxi, ordres, codis, abreviacions, icones...) Tot això suposa una càrrega de memòria afegida per l'usuari. Un bon sistema, per tant ha de requerir menys esforços mentals de maneig d'interface i concentrar l'atenció en el contingut que vol transmetre.

Per tal de que aquesta càrrega de memòria sigui minimitzada, és molt important establir un sistema de ajudes adient. Aquestes ajudes han de ser diferents de les que proporciona el personatge central (animació) que es centrarà en el contingut. Les ajudes a la interface, es basaaren sobre tot en l'operatòria i l'aclariment de funcions dels elements visuals o acústics.

De fet la interface és en realitat un model mental permanent, es a dir una representació cognitiva o conceptualització que l'usuari fa del sistema. Per tal que aquest model es mantigui al llarg del programa ha de tenir una consistència, es a dir mantenir la seva coherència de cap a fi. Per això s'han de mantenir les regles, els criteris en l'operativitat, la imatge parcial o total, etc...Una incoherència de disseny pot aportar pèrdues d'eficàcia del propi contingut que es vol donar.

Les característiques bàsiques que volem aconseguir amb aquesta interface, es podrien sintetitzar en:

- Facilitat d'aprenentatge i ús.
- Representació permanent d'un context d'acció (fons)
- L'objecte d'interès ha de ser de fàcil identificació
- Disseny ergonòmic (barra d'accions o icones, preferentment a la dreta)
- Les interaccions es basaran en accions físiques sobre elements de codi visual o auditiu (icones, imatges, missatges...) abans que seleccions tipus menus amb sintàxi i ordres.
- Les operacions seran ràpides, incrementals i reversibles, amb efectes immediats.
- Tractament del error acurat i adequat al nivell d'usuari i continguts treballats.

Com que l'element principal d'aquest interface és la pantalla de l'ordinador, s'haurà de tenir especial cura en la seva organització, combinant Informació, elements d'interacció i la informació interactiva.

El tractament del color és un altre aspecte important. Si bé el disseny de treball sobre la maqueta es realitzarà en "true color" (16 milions de colors), la concrecció final es farà per a un equipament estàndar de 256 colors. Altres alternatives suposarien carregar excessivament l'ocupació d'espai al CD-Rom, tenint en compte, a més a més l'extensió que tenen els videos dels casos pràctics, les animacions i també el so. Per tant l'estalvi d'espai serà un factor decissiu.

Però aquest estalvi no implica una manca de qualitat directa, en el tractament dels gràfics i de les imatges. El tractament del color ha de comptar (a més del disseny de les formes) amb tot una sèrie de normes i paràmetres amb coherència interna, com la lluminositat, saturació, to, etc..

La tipografia és un altre factor important de la interface. Es procurarà la combinació de textos en lletres majúscules i minúscules. procurant no barrejar en pantalla més dos tipus i tres mides diferents de lletra.

La integració de recursos multimèdia és del tot important en aquest projecte. El pes del programa cau sobre el personatge animador, amb la intenció de que l'usuari s'identifiqui amb ell. Aquest personatge, a més a més, pot parlar i transmetre missatges d'acció, ajut i/o reforç. També considerem necessari el tractament de l'audio amb efectes especials i músiques escollides per a les diferents parts del programa.


DISSENY DE LES PANTALLES I NAVEGACIÓ

Les tres entrades principals parteixen de l´habitació que veiem en el bucle d'entrada: l'habitació del personatge guía que és l'Estrateg. L'entrada de tècniques és a la part dreta de l'habitació tractada amb un velat blau que ens permetrà escriure text sense interferències. L'entrada d'estratègies és a la part de l'esquerra de l'habitació tractada de la mateixa manera però de color groc.

L'entrada de casos, que serà de color vermell, representa la pantalla de l'ordinador que l'Estrateg té a la seva taula de despatx. Al bucle de captació veiem com el personatge introdueix un CD al lector de la seva computadora i com després és xuclat apareixent a la pantalla. Tota l'acció posterior passa dins de l'ordinador, per això en els casos tenim la pantalla de l'ordinador amb l'Estrateg a dintre fent-nos de guia.

La navegació es mantindrà sempre a la dreta de la pantalla i la tenim representada per un full de llibreta que canviarà de color segons l'entrada on estem: blau per tècniques, groc per estratègies i vermell per casos. Això permet reconèixer ràpidament en quina de les tres entrades ens trobem.

D´ençà la barra de navegació podrem accedir d'una entrada a l'altra sense haver de passar per la pantalla principal de l'inici del programa, També podem accedir al glossari desde aquí a més de poder fer-ho desde les paraules hipertextuals.

A l'entrada de casos tindrem les icones d'escollir més casos, d'ajut específic, entrada al bloc de notes, i a totes tres podrem accedir a un ajut general de navegació, podrem imprimir les pantalles i sortir del programa. Les icones estan animades i representen gràficament allò que simbolitzen per no carregar la memòria de l'usuari.

En anar accedint a nivells inferiors, les pantalles es van velant progressivament sempre mantenint el color de l'entrada a que pertanyen.

Els textes estan separats i estructurats per una línia ja que, a la part teòrica, la lletra ocupa bona part de la pantalla i podría fer difícil o pesat la seva lectura.

La pantalla de video imita una pantalla de Windows on hi tenim els comanaments i un indicador de la part del video on ens trobem. L'àrea de la dreta es reserva per a l'aparició de les ajudes específiques que aniran acompanyades de locució i una animació de l´ Estrateg. Per sota de la pantalla del video apareixeran les preguntes específiques de cada part vista que aniran també acompanyades de locució.

Aquestes preguntes es resoldran en el bloc de notes que podrà ésser guardat o bé enviat per Internet a un professor que les corregirà.

En acabar el video hi haurà un test que avaluarà a l'alumne de manera instantània.

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98