FASES DE DESENVOLUPAMENT D'ESTRATEG:

El desenvolupament del projecte preveu un seguit d'actuacions, moltes de les quals es realitzen en paral.lel i concomitantment amb d'altres fases. La concrecció d'aquestes fases genera un flux intern de regulació del propi projecte, que a la vegada genera noves accions dins d'una mateixa sequència amb l'objectiu de millora final del producte.

Aquest projecte ha estat ja iniciat, arrel del Màster Interuniversitari (UAB, UB i UPC) DIDSI-M" de Disseny i Desenvolupament de Sistemes Interactius Multimèdia, que organitza la Fundació Politècnica de Catalunya. Els autors han anat concretant diferents parts del producte i tenen l'objectiu d'acabar aquest curs (Juny 97) de produir-lo en la seva totalitat a partir de la maqueta actual de treball, amb les opcions bàsiques ja descrites.

El procés dissenyat per a l'elaboració del programa passa per les segúents fases:

A) EL DISSENY INSTRUCCIONAL

A.1.- CONCEPCIÓ DE LA IDEA:

- Definició d'objectius del disseny inicial.
- Especificació dels continguts i habilitats que es pretenen transmetre.
- Explicitació de l'esforç cognitiu de l'usuari.

A.2.- CONTEXT D'APLICACIÓ:

- Identificació dels coneixements previs que han de tenir els usuaris.
- Identificació de les característiques psicològiques, capacitats, preferències, interessos...
- Identificació del context interactiu en què s'utilitzarà.

A.3.- ANÀLISI DE LA TASCA:

- Identificació de les relacions lògiques i/o epistemològiques entre els continguts a ensenyar.
- Representació gràfica d'aquestes relacions (MAPPING)

A.4.- DISSENY DE L'ESTRATÈGIA INSTRUCCIONAL:

- Disseny de la seqüència d'activitats d'avaluació i d'ensenyament.
- Disseny del tipus d'interacció: modalitats de resposta, ajuts, pedagògics i tractament dels errors.
- Elaboració del document de treball STORY BOARD


A.5.- DESENVOLUPAMENT:

- Concrecció, aplicació i utilització dels recursos tècnics sobre la programació
- Incorporació de mèdies: Gràfics, audio, video
- Generació de la MAQUETA (PROTOTYPE).

A.6.- EXPERIMENTACIÓ DEL DISSENY INSTRUCCIONAL.

- Elaboració de proves de control. Items i indicadors de progrés. Proves internes.
- Elaboració i aplicació de proves externes. Bases de dades i camps d'experimentació
- Anàlisi de Resultats. Conclusions.


B.- EL DESENVOLUPAMENT TÈCNIC-SECTORIAL

B.1.- CONCRECCIÓ DE LA INICIATIVA: (Anàlisi qualitatiu multiprofessional)

- Anàlisi de requisits tècnics i sectors implicats
- Plantejament i difusió del disseny inicial. Millores i inconvenients.
- Canvis i adequacions específiques.

B.2.- PLANNING: (Anàlisi quantitatiu)

- Temporalització i Contextualització.
- Recursos humans i tècnics
- Pressupost.

B.3.- EDICIÓ I PRODUCCIÓ:

- Delegació i/o assumpció de feines específiques
- Coordinació interprofessional
- Elaboració Maqueta de proves.

B.4.- TESTEIG I PROVES ALFA:

- Aplicació de tests internes i items de funcionament.
- Correcció d'errades i millora del producte.

B.5.- TESTEIG I PROVES BETA:

- Aplicació del producte en diferents llocs d'implantació futura.
- Retocs finals.
- Mostra a entitats col.laboradores.

B.6.- MASTERING, ESTAMPACIÓ I DISTRIBUCIÓ.

C. AVALUACIÓ FINAL DEL PRODUCTE:

C.1 ESTUDI DE RENDIMENT:

- Comparació del producte i el disseny.
- Relació amb objectius proposats

C.2. ESTUDI COMPARATIU:

- Comparació amb d'altres programes similars.
- Diferències objectivables en quant a:
(continguts, cost, temps, mèdies, àmbit de destinataris, resultats...)

C.3.- ANÀLISI D'EXPERTS:

C.4.- ANÀLISI D'USUARIS.

C.5.- ELABORACIÓ DE CONCLUSIONS FINALS. MEMÒRIA AVALUATIVA.

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98