Activitat 5: Redacció d'un informe

Ara, per grups i amb tota la informació que heu anat recollint al llarg de les activitats d'aquesta webquest, elaborareu un informe amb propostes per millorar la convivència que fareu arribar al cap d'estudis del centre.

Aquesta vegada fareu 5 grups:

1. Un primer grup farà la redacció de l'encapçalament de l'informe fent constar a qui s'adreça, qui l'escriu i què pretèn. Aquesta primera part inclourà la definició de bullying i les conductes a les que ens referim. També seria bo remarcar les actuacions que penseu que ja es fan per millorar la convivència en el centre.

2. Un segon grup farà el buidat de les enquestes i recollirà els resultats globals obtinguts a la classe (vegeu instruccions). Aquests resultats s'adjuntaran a l'informe com un annex.

3. Un tercer grup farà les propostes adreçades a millorar l'espai i el temps de l'esbarjo, ja que és en aquest lloc on es donen generalment amb més freqüència les situacions de bullying.

4. Un quart grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer el professorat per millorar la convivència.

5. Un cinquè grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer l'alumnat per millorar la convivència.

Quan ho tingueu tot fet, recolliu totes les parts que heu elaborat en un Informe i el feu arribar al cap d'estudis del vostre centre pel mitjà que considereu més adient. Li podeu fer arribar a través del vostre tutor o tutora, li entregueu directament a través d'una delegació que representi la classe, etc.

Us agraïrem que envieu també una còpia d'aquest informe als autors d'aquesta webquest i els penjarem a la nostra pàgina principal (http://xtec.net/~jcollell), si ho voleu.

Torneu a la pàgina Procés