El segle XVIII: l'últim segle de l'Antic Règim

Avaluació Inicial
La interpretació dels fets     ........................................................................................................................    castellano

Llistat de terminologia històrica
Guió del comentari d'un text històric

Exercicis de síntesi i de repàs
Pel.lícules recomanades
Examen
Objectius
Enllaços
Material d'ampliació


                                                                                Avaluació Inicial
                   
Escolliu la resposta correcta sobre l'Espanya del S. XVIII
:

 1. Carles III
   a Tenia ministres  il.lustrats que proposaven acabar amb els privilegis nobiliaris.
   b Era un rei absolut.
   c Va impulsar la Mesta per desenvolupar la ramaderia castellana.
 2. La Il.lustració a Espanya:
  a  És molt diferent a la Il.lustració europea .
  b  Presenta  esencialment els mateixos trets que a la resta d'Europa.
  c Va tenir una gran influència social.
 3. L'augment de producció agraria d'aquest període:
  a  Va ser possible especialment per la roturació de noves terres.
  b Va ser possible especialment per la introducció de millores tecnológiques.
  c No es va produir.
 4. Els terratinents:
  a Eren propietaris de terres vinculades.
  b Tenen, en general, una mentalitat progressista e il.lustrada.
  c No estaven interessats a vendre la màxima producció.
 5. La indústria cotonera:
  a  No existia al segle XVI.
  b Es va veure impulsada gràcies al Decret de 1740 de Llibertat de Comerç amb les colònies d'Amèrica.
  c Estava controlada pels gremis de comerciants.
 6. El comerç
  a  El comerç exterior es va desenvolupar al llarg del segle XVIII però era deficitari.
  b El comerç colonial va disminuir pels atacs dels corsaris.
  c El comerç interior estava  cada vegada més desenvolupat degut a  l'especialització regional.
 7. En la societat espanyola:
  a No hi ha mobilitat social perquè era estamental.
  b La classe dominant ja no són solament els terratinents perquè sorgeix la  indústria capitalista.  
  c  la burgesia industrial s'enriqueix però no forma part de la classe dominant.
 8. La monarquia borbònica
  a Va respectar el sistema administratiu heredat dels Àustries.
  b Va implantar un nou sistema administratiu.
  c  Va suprimir les Corts en tot el  seu territori  ja que es va instaurar un sistema absolut.
 9. La monarquia del segle XVIII es caracteritza perquè
  a La nova dinastia dels Borbons va implantar l 'absolutisme i no estava a favor de les idees il.lustrades.
  b La política il.lustrada va fracassar en gran part per l'oposició de la noblesa i la debilitat burgesa.
  c El Despotisme Il.lustrat va tenir pobres resultats  ja que la burgesia  estava en contra de la política reial.

 

enllaç a la resposta correcta

INTRODUCCIÓ
                                                                                                                                     castellano

             
              El segle XVIII europeu correspon als inicis de la industrialització, al desenvolupament de la burgesia i a la difusió de les idees il.lustrades (tant en la versió revolucionària com en la reformista) que provocaran la crisi de l’Antic Règim. És l’últim segle de l’Edat Moderna, la fi de l'època de transición del feudalisme al capitalisme. L’evolució històrica d’Espanya al segle XVIII és aproximadament semblant a l’evolució històrica del segle XVIII a la resta d’Europa, amb un cert retard respecte a l’Europa Occidental. Això es deu a la lenta difusió de les idees de la Il.lustració, en aquest cas de caràcter reformista, que es correspon al tímid progrés econòmic i a l'escassa evolució social que es dóna.
               La lenta difusió de les idees il.lustrades és conseqüència de la poca recepció social que aquestes van tenir, en part per  la debilitat numèrica de la burgesia (que, en general, va acceptar-les) i, especialment, per l’oposició majoritària dels privilegiats. Carles III serà el màxim representant del Despotisme Il.lustrat espanyol; va assumir part de les idees il.lustrades per desenvolupar les reformes necessàries amb la finalitat de consolidar la monarquia absoluta (de recent instauració a tota Espanya). Serà la monarquia, doncs, la que impulsarà la Il.lustració, obviament, rebutjant les idees mes revolucionàries, com l’atac a la Religió, als interessos dels privilegiats i a l’absolutisme. Tot això suposarà el sorgiment d’un moviment d’oposició tant ideològic com social a certs aspectes de l’Antic Règim.

 • Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

                                                                                     El siglo XVIII

            Nuestro siglo XVIII no se diferenció en esencial del europeo: presentó caracteres análogos, aunque debilitados. Habría que añadir que hubo un retraso de varios decenios. La recepción de nuevas ideas fue lenta y su difusión difícil. No se trataba sólo de obstáculos legales; nunca fue, por ejemplo, prohibida la circulación de las obras de Newton. No circulaban, simplemente porque no había público capacitado para entenderlas. Los déspotas ilustrados no pusieron ninguna traba legal a fin de que circulasen las obras ilustradas y las luces penetraron en España. a pesar de ello, el Indice  español de 1790 está lleno de obras condenadas.
            Los ilustrados recogen el interés por la ciencia, el espíritu crítico y la idea de progreso. Por otra parte, hay un fuerte sentido práctico en los ilustrados, y como las reformas que pretenden requieren de medios de poder, descubren su vocación política. Pretenden reformar la agricultura del país, reformar la enseñanza, adecuar el Estado a las nuevas corrientes europeas, impulsar la ciencia...
            Dentro de esta espíritu hay que destacar a Aranda, Campomanes, Floridablanca, Capmany, Cadalso, Jovellanos, Olavida, Feijoo, etc.
            Todos los tratadistas del siglo XVIII exaltan la razón y atacan la tradición; parten del supuesto de la decadencia de España, que podrá remediarse por el cultivo de las ciencias útiles y proyectan un reformismos de vastos alcances.
            Resumiendo, podemos decir que los ilustrados españoles recogieron el espíritu de la Ilustración europea, pero sus realizaciones fueron menguadas por las trabas que de hecho se encontraron a la hora de reformar.
                                                                                   D. Ortiz: Sociedad y Estado del s. XVIII español
1. Expliqueu les característiques de la Il.lustració.                                 
2. Subratlleu les idees fonamentals.
3. Feu un resum del  text.

                                                                     La recuperació econòmica

     castellano

                   Contràriament a l'estancament del segle XVII, especialment a Castella, el segle XVIII és un segle d'expansió, de recuperació, en correspondència a la favorable cojuntura internacional. Hi ha un augment demogràfic (es passa de 7 a 11 milions d’habitants), encara que continuen les altes taxes de natalitat (42 per mil)  i de mortalitat  (38 per mil), o sigui que es manté  la demografia tradicional. No obstant, s’inicia un procés de distribució de la població  semblant a l’actual ja que la població perifèrica comença a ser més major que la que viu al centre peninsular.
             Aquest increment de població suposarà un augment de la demanda i del preus  agrícoles i la resposta és la de l’economia agrària tradicional (71% de la població activa a finals de segle):  la roturació de més terres que va permetre un augment de la producció d’aliments que, a la vegada, sostindrà l’augment de població.  A Catalunya i a altres zones minoritàries de l’Espanya perifèrica, però, l’increment agrícola va venir acompanyat de la intensificació de millores tecnològiques (ja iniciades a finals del segle anterior), com la rotació de conreus, i el consegüent  abandó del guaret i la introducció de plantes forratgeres o de la patata. És a dir, s’iniciava la revolució agrària, o sigui, el pas a una agricultura de mercat capitalista.
              La comercialització dels excedents agrícoles va permetre un cert increment del comerç interior, afavorit per la supressió de les duanes interiors (1717) encara que molt lent ja que  als pocs i dolents camins que dificultaven el transport, s’afegia l’escassetat  del poder adquisitiu de la majoria de la població. També va augmentar el comerç colonial, acompanyat de l’augment de les Companyies Privilegiades de Comerç (protegides per l’Estat) de bascos i catalans i afavorit pel Decret de Llibertat de Comerç amb Amèrica (1778) que va permetre acumular grans beneficis a la burgesia mercantil catalana  que ja des de feia temps es dedicava molt lucrativament a l’exportació d’aiguardents i vins a Anglaterra. A pesar de l’augment del comerç exterior, la balança de pagament continua sent deficitària.
               L'expansió econòmica és també de la producció industrial (activitat que en la que treballava el 14% de la població activa al 1787), especialment de la indústria tèxtil.. L’increment de la producció de teixits es va produir tant a la indústria de manufactures de luxe tradicional  (cas de les fàbriques reials) com de  la nova indústria cotonera de fabricació d’indianes radicada a Catalunya. En aquest cas, es tracta d’una indústria nova, que introdueix tecnologia gracies al capital acumulat en l‘agricultura i el comerç i que té característiques de tipus capitalista (mà d’obra assalariada, interès en obtenir màxims beneficis, esperit  competitiu, de risc, d’innovacions...). És l’inici de la Revolució Industrial.
                I és així com s’inicia un desequilibri entre l’economia agrària de l’interior peninsular  i l’economia industrial perifèrica que s'accentuarà durante el proper segle XIX i que durarà, de fet, fins a la segona meitat del segle XX. Aquesta evolució diferenciada tindrà importants repercussions en la història d’Espanya.

 • Completa l'estudi de les transformacions econòmiques del s. XVIII amb la informació del llibre o dels enllaços.  

• Treballa els textos següents:                                                     
                                                                         Sobre  demografía
            El siglo XVIII fue un cambio de regeneración española. Se dio por una parte la desaparición de la peste, por causas no conocidas. Pero hubo también una nueva orientación política menos ambiciosa y menos costosa que la de los Austrias. La centuria se estrena, en efecto, con las paces de Utrech y Rastadt (1713-1714), que significan, no obstante la humillación, la suelta de un lastre insoportable. (...)
            A lo largo de la centuria, desde 1712-17 hasta 1860 aproximadamente, la retirada de la peste, la extensión de los cultivos, la adopción del maíz y la patata (en Galicia desde la segunda mitad del siglo XVIII), así como la entrada de granos de fuera y, desde 1820, la creciente comercialización de los de dentro, parecen haber bastado para sostener, en España, un crecimiento demográfico del 0,15% anual.  Después de 1860 a 1910, el ritmo se desacelera porque las roturaciones han tropezado al fin con el límite que les impone la ley de los rendimientos decrecientes. (...)
                                                                                                                           Nadal. La población española   
Indiqueu les característiques demogràfiques de l'Antic Règim.


                                                                             La población de Catalunya
            En síntesis, la población de Catalunya aumentó durante el siglo XVIII, aunque de forma discontinua. Gracias a este aumento, se repoblaron las zonas de tierras cultivables abandonadas. Aumentó también la población en villas y ciudades.  (...)
            La superpoblación relativa debió estimular a los negociantes emprendedores que deseaban establecer fábricas, ya que abundaba la mano de obra, contratable por bajos salarios (...) Los salarios subieron y la emigración catalana dejó de ser masiva ya que no faltaban oportunidades de empleo en el propio país.(...)
            Las transformaciones agrarias, la superpoblación relativa, las posibilidades de expansión comercial y el ahorro constituido por grupos humanos con iniciativa ayudan a comprender el éxito de las realizaciones de los años 1770-90 y las nuevas posibilidades de vida ofrecidas a una población que aumentó mucho durante cien años, y que no resultaba suficiente, al finalizar el siglo, en relación con lo que el país podía ofrecerle.
                                                                                                                     G. Anes. La población de Catalunya

1. Analitzeu les causes i conseqüències de l'evolució de la població catalana al segle XVIII.
2. A què es refereix l'autor amb "las realizaciones de los años 1770-90".

                                                         La intensificació de la explotació agrícola
            L'aspecte més espectacular de la intensificació agrícola va ésser l'extensió dels regadius. (...) Tanmateix, els esforços d'irrigació partien gairabé sempre de les modestes iniciatives dels propietaris individuals, que tenien molt poca coordinació entre ells de cara a col.laborar en projectes més ambiciosos, i els pocs que es van emprendre d'una manera pública van fracassar. Els treballs executats en els canals d'Urgell i dels Baix Ebre van ésser abandonats i no es var dur a terme cap obra per tal de canalitzar el Ter, el Besós o el Baix Llobregat. (...)
            Poca cosa se sap de les innovacions en l'utillatge i les tècniques agrícoles: sembla que era estesa la pràctica de l'abonament de les terres. L'informe del sr.  Zamora documenta la utilització regular de tipus diferents d'adobs: adob humà, fems de tota mena (que donava lloc a un tràfic comercial força considerable), detritus diversos i fins i tot alguna quantitat de guano, importat directament de Buenos Aires. Alhora s'extenien nous conreus, com el blat de moro, les patates i les plantes forratgeres (naps i trèvols). Tots aquests progressos permeteren la superació el guaret a les àrees més afavorides i la implantació de sistemes de rotació sumament complexos, comparables als anglesos.
1. Indiqueu el context històric del text. 
2. Quin tipus d'agricultura es practicava a Catalunya? I a la resta d'Espanya?  
3. Analitzeu les conseqüències econòmiques del desenvolupament agrícola.

• Llegiu els següents textos sobre la indústria catalana i responeu les qüestions:
                                                                            La industria en Catalunya
Inmediatamente se construyeron gran número de fábricas en el territorio catalán, todas ellas trabajando para América. Desde sus inicios disfrutaron de gran prosperidad y muy pronto pudieron ser contabilizadas unas noventa y una fábrica de hilaturas de algodón. (...) El algodón procedía de Malta y de América y se elaboraba en estas fábricas de hilatura y tejido, llegando a precisar más de veinte mil personas; los telares no dejaban de producir una gran variedad de manufacturas, especialmente tejidos ordinarios, la mayoría para ser pintados o estampados, pañuelos, etc..
                                                                                                                P.Voltes. Libertad de comercio con América.
Para la aplicación de nuevas técnicas era necesario contar con un ahorro y una demanda de tejidos. Las transformaciones técnicas en las manufacturas de algodón en Cataluña, fueron posibles gracias a los beneficios obtenidos en el comercio de vinos y aguardientes, aunque tales transformaciones se realizaron con retraso, por lo cual resultó imposible competir con los paises más avanzados, concretamente con Inglaterra. Los perfeccionamientos técnicos en las manufacturas de algodón consistieron en la utilización de las Spining-jennies, a partir de 1780, por algunas fábricas de Barcelona. Estas máquinas, fueron bautizadas en Cataluña con el nombre de bergadanas . La water-frame se comenzó a utilizar en Cataluña en 1791, en 1805 ya se utilizaba la Mule-jenny.
            La industria algodonera ocupaba, al finalizar el siglo XVIII, 10.000 obreros en Barcelona y 20.000 en Cataluña, sin incluir a las personas dedicadas a la hilatura manual. De la producción obtenida, se exportaba las dos terceras partes a las Indias.
                                                                                                               G. Anes. La población en Cataluña     

1. Quina evolució va tenir la producció tèxtil catalana a la segona meitat del XVIII?. Expliqueu-ne les causes.                           
2. Es pot parlar de Revolució Industrial?. Raoneu la resposta.  

 El desequilibrio regional

            Así  fue como se consolidó el desfase entre el interior de la Península, que permanecía en una economía agraria cerrada, y la periferia que se industrializaba de espaldas a los mercados interiores, contando tan sólo con sus propios mercados regionales y con las ilimitadas posibilidades del mercado colonial. Mientras Castilla producía trigo en exceso y compraba tejidos extranjeros, la periferia peninsular producía tejidos e importaba grandes cantidades de cereales para su consumo.
                                      Aracil y Garcia Bonaje. El desequilibrio regional

1. Què significa "economía agraria cerrada"?               
2. Quina és la idea fonamental del text?.                                                             

                                                                        

                                                                                  L'evolució social
                                                                                                                                                                                  castellano

                     Al compàs de l’evolució econòmica, la societat estamental espanyola continua en lenta transició. Una societat de pagesos  (80% de la població), en la que solament els arrendataris a llarg termini (majoritaris a Catalunya) escapen d’una vida miserable (especialment els jornalers, majoritaris en la meitat sud). La resta del tercer estament la composen una minoria de burgesos (5%), que augmenten en nombre (apareix per primer cop la burgesia industrial) i riquesa (sobre tot a la zona perifèrica), i els artesans que, a Catalunya, viuen el procés contrari, disminuint en nombre i en nivell de vida per la competència de la indústria capitalista. Un altre grup social sorgeix en el tercer estament: són els obrers d’aquesta indústria que porten una vida de pobresa. Els estaments privilegiats formen, com sempre, una minoria, i aniran  disminuint al llarg de la centúria (al 1797, la noblesa constitueix el 3’8% i els clergues el 1,6% de la població). L’alta noblesa i les altes jerarquies eclesiàstiques coneixen un increment de les seves riqueses per la compra de terres i l’augment de les rendes agrícoles degut a l’augment demogràfic, mentre que aquest factor provoca, entre els pagesos, l’efecte contrari: augmenta el preu dels arrendaments a curt termini i disminueixen els jornals.      
       Aquesta evolució social no suposa, doncs, excepte en el cas de Catalunya, canvis en l’estructura de la societat. La transició cap a una societat classista basada en la riquesa serà lentíssima: la mobilitat social serà difícil fins i tot per a la rica burgesia que veurà, en part, truncades les seves expectatives d’ascensió social i que, entre altres factors, afavorirà la postura crítica vers la societat estamental que continua premiant els privilegis heretats per sobre de la valoració individual basada en la  creació de riquesa.

Estudieu la societat del segle XVIII.

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

                                                                                 LA SOCIEDAD CATALANA     
            A lo largo del siglo XVIII la sociedad catalana continuó estructurada según los estamentos tradicionales: nobles, eclesiásticos y tercer estado. Sin embargo, en éste último empezaron a destacar otros grupos sociales que hacen más complejo el estudio de la sociedad y que permiten plantear otro tipo de divisiones.
            Así es posible diferenciar unas capas superiores, que incluían a los nobles y a los eclesiásticos, es decir, a los sectores privilegiados de la sociedad, pero a ellos se habían unido ciertos segmentos del tercer estado: comerciantes y fabricantes, campesinos acomodados, funcionarios, profesiones liberales, etc. En conjunto, estas capas superiores, que gozaban de un elevado nivel de vida, pueden cuantificarse en un 10% de la población total.
            Veamos más en detalle la situación de cada uno de los estamentos tradicionales de la sociedad catalana.
            La nobleza se adoptó pronto a la nueva situación política, aceptó la monarquía borbónica y ocupó cargos en la administración pública, sobre todo en la municipal. Aunque hubo nobles que intervinieron en empresas mercantiles, en general miraban con recelo a los fabricantes enriquecidos que conseguían ennoblecerse, como Joan Pau Canals. Tal como queda reflejado en las páginas escritas por el barón de Maldà, buena parte de esa nobleza vivía en la ociosidad y ocupaba su tiempo en misas y rosarios, visitas y paseos, banquetes y bailes.
            La Iglesia continuaba siendo una gran propietaria de bienes inmuebles: a ella pertenecía una cuarta parte de las tierras cultivables, y disponía de considerables rentas, fruto de los diezmos y las donaciones de los fieles. No era un estamento homogéneo, ya que se aprecian grandes contrastes económicos. En general, los eclesiásticos gozaban de un gran ascendente sobre el pueblo llano. Había también entre ellos una minoría de ilustrados.
            El tercer estado lo integraban las clases no privilegiadas, que representaban la absoluta mayoría de la población.
            En él encontramos, en primer lugar, a la burguesía urbana, formada por comerciantes y empresarios. Es una clase social dinámica, que se abrió a las ideas ilustradas y a los avances científicos y técnicos, impulsó el notable crecimiento económico del país, y se benefició de él. En segundo lugar podemos diferenciar una capas intermedias, a las que se adscriben menestrales y tenderos de las ciudades, y a los campesinos que disponían de tierras suficientes para vivir. Los menestrales estaban encuadrados en los gremios, que conservaban su cohesión. Pero el impacto de la primera industrialización les hizo perder peso y señaló el inicio del proceso de proletarización. Los campesinos, aunque sometidos en gran parte al régimen señorial, se veían favorecidos por el contrato de aparcería que los acercaba a la propiedad. Sin embargo, las condiciones de vida en los medios rurales, sobre todo en las tierras del interior, eran muy deficientes. Estas capas intermedias rurales y urbanas representaban el 33% de la población.
            Finalmente, las capas bajas, urbanas y rurales: los asalariados, que fueron irreversiblemente empujados a la proletarización; los jornales del campo, es decir, los campesinos que no disponían de tierras suficientes para vivir y que se veían obligados a trabajar para terceros; los criados y, por último, los diversos grupos de marginados sociales, entre los que encontramos a los pobres, que sobrevivían gracias a la mendicidad y a las ayudas de obras asistenciales, sobre todo religiosas. En su conjunto, estos grupos inferiores representaban un 57% de la población. En el caso de los campesinos, por ejemplo, de unos 108.000 personas ocupadas en la agricultura a finales del siglo, 20.000 eran propietarios, 24.000 arrendatarios y 56.000 jornaleros.
                                                       La Vanguardia, Suplemento El empuje del siglo XVIII. Domingo, 14 de febrero de 1993

Expliqueu l'estructura de la societat catalana al s. XVIII.

 

                                                                                    Hambre en Sevilla
            Hoy, 4 de marzo, por las calles caen muertas de hambre las personas sin que nadie pueda remediarlo (...) Las personas parecen esqueletos, habiéndose llegado al extremo de guisarse públicamente, en la Plaza del Pan, alverjones que se venden a los pobres hambrientos (...) Los vecinos que tienen oficio y no encuentran dónde trabajar van al campo a coger vinagreras, espinacas, tagarninas y otras porquerías y se las comen. La mucha necesidad de los lugares ha hecho venirse a Sevilla innumerables hombres, mujeres y niños; pero la ciudad está tan escasa de medios que no hay en qué ganar un real; con que no pudiendo los vecinos sustentarse, menos lo pueden los forasteros. Así caen muertos de hambre por las calles diez o doce cada día.
            Hoy, 20 de marzo, ha valido el trigo a 115 reales la fanega y el pan a 37 cuartos la hogaza. En los hospitales no caben los enfermos, así que los despiden (...) Hoy 22 ha valido la fanega de trigo 120 reales (...) Domingo de Ramos, 24 de marzo, se vendió el pan a 47 cuartos la hogaza, y el mejor a 52. En Triana se vendió hoy pan de alpiste (...). Miércoles 3 de abril, se ahogaron en la limosna que repartía el arzobispo seis personas, y se maltrataron con el atropellamiento muchas más. El siguiente día se ahogaron en dicha limosna cuatro personas.

Textos del siglo XVIII citados por Domínguez Ortiz en Sociedad y Estado en el siglo  XVIII español. Ariel. Barcelona, 1976, pág. 30.


Comenteu el text anterior.  En principi, es tracta de redactar un text seguint aquest guió (en el tema següent es puntualitza una mica més) :

Comentari d'un text històric:

 • Introducció: marc general
                          -Tipus de font
                         - contingut -econòmic, social, polític segons les idees que hi predominen
                         -Situeu el document en l'espai i el temps
                         -Deduïu de què tracta el document i a quina època històrica pertany.
                         -si es tracta d'una font primària, indiqueu l'autor i expliqueu el que sabeu sobre ell.
 • Descripció:  
                      -Feu un resum del document
 • Anàlisi:
                          -Comenteu les causes dels fets que presenta.
                          -Comenteu les conseqüències dels fets que presenta.
 • Conclusió:       
                         -Penseu si aquest document és representatiu de  l'època. Raoneu la  resposta.
                         -Si és una font primària , analitzeu la intencionalitat de l’autor
                         -Plantegeu alguna nova idea deduïda del que heu analitzat fins ara que   relacioni l'anàlisi amb 
                           esdeveniments, més generals,  passats o  futurs.L'evolució política

• Podeu consultar aquest material per recordar la situació al segle XVII.

• Estudieu la monarquia absoluta i  el reformisme  borbònic a Espanya.                                                                                                                                                                           

Els Borbons del segle XVIII

                                                                                                                                                                                  castellano

                   De manera molt general, la Guerra de Successió va suposar a nivell exterior la pèrdua definitiva de la categoria de potència europea per a Castella  (ja Espanya), i, a nivell interior, el triomf del projecte polític de Felip IV, o sigui, la unificació de l’Estat espanyol  (amb la desaparició de la Corona d'Aragó) i la implantació de l’absolutisme. L’oposició d’Anglaterra a Felip V i a França explica la derrota internacional, i la ruptura de l'aliança d'Anglaterra amb els austriacistes degut a què l'arxiduc Carles (Carles III) hereta la corona imperial, explica la victòria interna.  A partir del triomf militar i la instauració de l'Estat Espanyol, serà necessari consolidar la dinastia i la unificació, serà necessari un ampli programa reformista que permeti rendibilitzar la centralització administrativa per garantir el suport de la població a la nova monarquia absolutista i unificadora. La unitat religiosa feia temps que era una realitat als regnes hispànics, ara es tractava d'utilitzar altres mitjans unificadors: amb la unitat lingüística i cultural s'entenia que s'asseguraria la unitat política.

mapa

Mapa d'Europa. Guerra de Successió.


                 El programa reformista s’inicia amb Felip V però s’accentua fonamentalment amb Carles III, el Dèspota Il.lustrat espanyol més representatitu. S’afavorirà l’evolució econòmica (de l’agricultura, limitant els privilegis de la Mesta,  del comerç, liberalitzant-lo i fomentant el desenvolupament de la indústria capitalista i artesanal), s’incrementarà el regalisme en les relacions Estat-Esglèsia (la censura passarà a mans d’un funcionari de l’Estat, es limitarà el monopoli religiós de l’ensenyament amb l’expulsió dels jesuïtes), es promociona la mobilitat social i s’introdueixen noves Ciències en les Universitats. L’equip il.lustrat de Carles III (des de Floridablanca a Jovellanos), recolçat per una minoria de nobles i d’eclesiàstics i per  la burgesia,  tracta d’assegurar la monarquia absoluta practicant una política reformista en un difícil equilibri de defensa dels interessos dels privilegiats i dels de la dèbil burgesia, d’acceptació de les noves idees racionalistes sense atacar els principis religiosos de la mentalitat tradicional predominant, reformant però sense moure els principis socials i polítics de l’Antic Règim. Però a mida que les mesures reformistes anaven endavant, l’oposició de la noblesa i el clergat tradicional augmentava, amb la qual cosa es limitaven o es veien inviables o ineficaces en la pràctica les reformes impulsades des de la monarquia, i, d'aquesta manera, les esperances de la burgesia reformista es convertien en decepció. A mesura que s’aproxima 1789, la situació es va fent més tensa. Quan esclata la Revolució Francesa, el nou monarca, Carles IV, s’enfronta a una situació molt difícil, i això precipitarà l'aturada del programa reformista i, amb el seu fracàs, la crisi defintiva de l’Antic Règim a Espanya.

• Comenteu el text següent:

 Edicto de D. José Patiño: Habiendo cesado por la entrada de las armas del rey nuestro señor (que Dios guarde) en esta ciudad y plaza, la representación de la Diputación y Generalidad de Cataluña, el excelentísimo Sr. mariscal Duque de Berwick y liria, General del Ejército felipista, me ha encargado que ordene y mande a los diputados y oidores de cuentas del General de Cataluña que arrimen todas las insignias, cesen totalmente así ellos como sus subalternos en el ejercicio de sus cargos, empleos empleos y oficios y entreguen las llaves, libros y todo lo demás concerniente a dicha casa de la diputación y sus dependencias, a los señores administradores de la ciudad D. Francisco de Junyent y de Vergós y doctor José Graells, en cuyo cumplimiento lo ejecutaron así prontamente y sin réplica alguna, por convenir así al real servicio.

      Barcelona, 16 de septiembre de 1714   

 

estela de homenaje a Isabel la Católica del pueblo de Madrigal
 • Comenteu la imatge (no oblideu de preguntar-vos si el text de la placa "El pueblo de Madrigal a su gran reina Isabel I de Castilla fundadora de España" està equivocat en alguna cosa).

 

 

Responeu el qüestionari sobre el text següent:

         

"El motiu d'aquest fulletó és divulgar i donar a conèixer alguns trets bàsics de la vida d'un home, en Josep Moragues, heroi de la Guerra de Successió i fill de Sant Hilari, que forma part de la llista de personatges il·lustres de la història de Catalunya.
Josep Moragues i Sobrevia (1669-1715) va néixer al mas Moragues de Sant Hilari Sacalm i feia vida de pagès propietari quan, per diverses circumstàncies, es veié implicat en els moviments que es donaven a diferents llocs d'aquestes contrades, de catalans contra tropes franceses que molt sovint envaïen i ocupaven part del territori català. Casat amb Cecilia Regàs, d'Arbúcies, per parentiu es relaciona amb grups d'Osona que tenien problemes de tot tipus amb la gent de la contrada i que solien acabar de manera violenta. Posteriorment entronca amb els que s’anomenaren "vigatans", gent de la Plana que mostraven una forta oposició a les continuades penetracions de l'exèrcit francès, la qual cosa es traduïa en un fort sentiment antifrancès. Això s'accentua amb la designació del monarca Borbó Felip V com a rei d'Espanya a la mort, sense descendència, del darrer Àustria, Carles II, l‘any 1700, malgrat que Catalunya el reconegué a les Corts de Barcelona de 1701.
Sota els auspicis de mantenir una política d’equilibri promoguda per Anglaterra, que ja s'havia buscat aliats, es dóna a la zona una forta oposició al rei francès i es veié amb simpatia la candidatura de l'arxiduc Carles d'Àustria (Carles III) proposat pels aliats. Seria la Guerra de Successió.
Moragues, junt amb altres patriotes catalans, fou un dels signants del pacte de la capella de Sant Sebastià, que havia de portar al pacte de Gènova, compromís dels catalans d'aportar sis mil homes armats quan els anglesos tornessin a desembarcar a Barcelona (1705).
D'aquesta manera els vigatans prenien una posició contraria a la dels filipistes, coneguts com botiflers, i el conflicte bèl·lic esclatà. Moragues es destaca en la lluita en diferents indrets i anà agafant un considerable prestigi com a cabdill de grups armats.
Ben aviat ascendí en l'escalafó militar arribant a general de batalla, el grau més important de tots els combatents catalans. A inicis del 1707 fou nomenat governador de Castellciutat, fortalesa militar a la Seu d'Urgell, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època hem de situar el seu nou casament, un cop vidu, amb Magdalena Giralt, de Sort.
La guerra tingué diferents alternatives, però després de la derrota d'Almansa (1707) l’ avenç de les tropes borbòniques fou ja manifest, malgrat que es produirien noves embranzides cap al centre de la Península, i per tant el conflicte agafava un caire contrari als interessos de Carles III. Quan aquest esdevingué emperador d’Àustria el 1711, la situació canvià radicalment perquè ara eren els anglesos els més interessats en aturar la guerra davant el poder que podia arribar a tenir el nou emperador.
El Tractat d’Utrecht  (1713) suposava que anglesos, holandesos i austríacs rescindien l'aliança creada contra França i Felip V a canvi de concessions territorials. Els interessos de Catalunya no es tingueren en compte malgrat els compromisos adquirits i signats amb els aliats.
Els dirigents catalans d'aquells moments optaren per seguir la guerra davant les poques alternatives que se'ls presentaven de mantenir l'estatus anterior al conflicte.
El 1713, Moragues rendeix Castellciutat al Borbó però seguirà lluitant a les comarques interiors de Catalunya i, finalment, a Barcelona, que caigué l'11 de setembre del 1714. Home d'acció i contrari a una solució personal fàcil que se li oferia, el 1715 fugia amb altres patriotes catalans cap a Mallorca on encara seguia la lluita. En un segon intent per deixar Barcelona, i després de ser delatats, els fugitius foren presos el 22 de març.
Moragues fou jutjat, torturat i mort a garrot. El seu cap, com a escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al Portal del Mar de Barcelona, amb una inscripció que deia:
"Josep Moragues, per haver comés el crim d'una repetida rebel.lió, haver abusat dues vegades de la clemència reial, finalment, la tercera vegada, fou pres i executat per la justícia".
En Josep Moragues dedicà gran part de la seva vida a la lluita en defensa de la identitat del poble català i per la seva gesta es convertí en heroi i màrtir de Catalunya.

El 1991 el poble de Sant Hilari Sacalm erigí l'actual monument que es pot veure a la plaça Josep Moragues, obra de l'escultor Domènec Fita, que perpetua la grandesa i la memòria d'aquest gran patriota i hilarienc i il·lustre per a les futures generacions. L'artista gironí va voler representar amb la seva obra el que pensava sobre la figura d'en Moragues i també magnificar i dignificar per a les generacions de Catalunya, la vida i l’ obra d'un hilarienc que lluità i mori per un poble català lliure.
En el seu treball es ressalta que el General va morir al Portal del Mar de Barcelona i que el seu cap va restar 12 anys penjat dins d'una gàbia. Va creure que podien ser dos motius prou forts i atraients com per a que fossin els grans signes històrics. L'11 de Setembre del 1714 suposa la pèrdua dels nostres drets i de les nostres llibertats i valia la pena que en féssim l'emblema de la nostra festa nacional.
Amb un millor coneixement de la persona d'en Josep Moragues, un hilarienc il lustre podrem estimar i valorar més la seva valenta i heroica aportació a la lluita per la causa del poble català davant el centralisme borbònic de Felip V, allà pels inicis del segle XVIII".

Text d’Angel Serradesanferm. Sant Hilari 2004.

1. Feu la introducció al comentari del document anterior.
2. Expliqueu el que sabeu sobre la Guerra de Successió espanyola.
3. Quina va ser la postura de Catalunya al respecte. Qui ho va decidir? Causes d’aquesta decisió.
4. Quina va ser la postura de Castella al respecte. Qui ho va decidir?
5. A quin grup social pertanyien la majoria dels habitants de Castella i de la Corona d’Aragó?.
6. Comenteu les institucions catalanes al 1700 (funcions, components, accés al càrrec)
7. Resumiu el text.
8. Qui era Moragues?. Va estar implicat en la Guerra de Successió?. Per què, segons el text?.
9. Quina és la postura de l’autor del text respecte a la Guerra de Successió?.
10. Moragues era un patriota o un traïdor?.

 

"Il.lustració". Goya, Carlos III   Pragmática Sanción de Carlos III (1783)       

               
Declaro que no sólo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios del herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados; que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que lo ejerce; ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la república en que están avecindados los artesanos y menestrales que los ejercitan; y que tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía, a los que la tuvieren legítimamente...siendo exceptuados de esta regla los artistas o menetrales o sus hijos que abandonasen su oficio y el de sus padres y no se dedicaren a otro o a cualesquiera arte o profesión con aplicación y aprovechamiento aunque el abandono sea por causa de riqueza y abundancia; en inteligencia de que  mi Consejo, cuando hallare que en tres generaciones de padre, hijo y nieto ha ejercitado y sigue ejercitando una familia el comercio o las fábricas con adelantamientos notables y de utilidad al Estado, me propondrá , según le he prevenido, la distinción que podrá concederse al que se supiese y justificase ser director o cabeza  de tal familia que promueve y conserva su aplicació. (...)       

 1. Relacioneu el document amb la Il.lustració?. Raoneu la resposta.
 2. Relacioneu el document amb el Despotisme Il.lustrat? Raoneu la resposta.
 3. Comenteu el sistema polític de Carles III.

                                                   

Exercicis de síntesi i repàs

                                                     UN GRUP SOCIAL AMB ESPèRIT CRíTIC: LA BURGESIA
            Entre las classes  privilegiades i les que ocupen els nivells més baixos de la jerarquia social, la burgesia del segle XVIII s'aferma com la plataforma en què gravitarà, próximament, el pes total de les manifestacions polítiques, econòmiques i culturals de la humanitat. En el decurs dels segles precedents, la burgesia nacional s'havia fet càrrec de la direcció del capitalisme comercial i financier, al mateix temps que s'infiltrava en l'agricultura i en l'administració de l'Estat. Aquesta gran burgesia arriba al XVIII ennoblida, formant part de les classes aristocràtiques del país. Però la massa burgesa, la que en conjunt es va apropiar del nom de tercer Estat, obre les portes del segle amb una empenta, una força i una ideologia noves.
            Entre aquesta burgesia no privilegiada, alta i baixa, negociants, industrials, homes de lleis, patricis urbans, es difonen les noves concepcions ideològiques racionalistes i crítiques que postulen la transformació política i social. Perquè la burgesia, d'espèrit emprenedor i innovadora, sabent que és un element vital de la societat, pretén trencar les prescripcions i els privilegis que li priven l'accés als càrrecs públics i a l'exèrcit i la col.loquen en posició desavantajosa respecte a les classes aristocràtiques. Per aquesta raó, les paraules llibertat i igualtat van ser adoptades per la burgesia com a armes sagrades per conquistar els reductes de l'Antic Règim, com un recurs biològic suprem.
            Però la burgesia només es va manifestar revolucionària en aquells països on formava la classe social poderosa o bé l'organització jeràrquica de la societat tendia a un estancament. Ni a l'est d'Europa ni a les penínsules mediterrànies, on el comerç i la indústria estaven poc desenvolupades, ni a Anglaterra, on la revolució de 1688 havia satisfet completament els seus objectius político-socials, trobem una disposició subversiva en els elements burgesos. En canvi, a mitjan segle XVIII, aquesta existeix de manera indubtable a Holanda, Bèlgica i, en particular, a França i al nord d'Itàlia.
                                                                                                                       J.Vicens Vives. Història General Moderna, v. II

 1. Situa el context històric del document .
 2. Explica les característiques del concepte de llibertat i igualtat, tal com es concebien al   s. XVIII. 
 3. Resumeix el text .
 4. No tota la burgesia europea del s. XVIII està en contra del sistema establert. Indica: a)les raons de la postura burgesa revolucionària, segons el text. . b) explica quina és la postura de la burgesia espanyola davant  el poder i els seus motius .
 5. Explica  què vol dir l'autor quan diu que "la revolució de 1688 havia satisfet completament els seus objectius político-socials", indicant a quins objetius concrets es refereix. (Tercer paràgraf) .
 6. Respecte a la revolució que acabarà amb l'Antic Règim, indica com se la coneix històricament.
 7. Digues en dues linees què significa l'Antic Règim.

 

           Cliqueu la resposta correcta sobre l'Espanya del S. XVIII

1. Felip V i Carles III

 1.  Van practicar una política econòmica de liberalisme econòmic
 2.  Van preocupar-se d'assumptes polítics i també van intervenir en  qüestions econòmiques
 3.  Només Carles III va fer reformes econòmiques

2. Carles III

 1.  Tenia ministres  il.lustrats que proposaven acabar amb els privilegis nobiliaris
 2.  Era un rei absolut
 3.  Va impulsar la Mesta per desenvolupar la ramaderia castellana

3. La Il.lustració a Espanya:

 1.  No es va difondre per l'oposició de la monarquia
 2.  Presenta  essencialment els mateixos trets que a la resta d'Europa
 3. Va tenir una gran influència social

4. Els bens de manos muertas:

 1.  Eren terres que pertanyien a l'Església i estaven amortitzades
 2.  Eren les terres dels cementiris municipals i pertenyien a tota la comunitat
 3.  Eren bens els propietaris dels quals havien mort sense fer testament

5. L'augment de producció agraria d'aquest període:

 1.  Va ser possible especialment per la roturació de noves terres
 2.  Va ser possible especialment per la introducció de millores tecnológiques
 3.  Es troba facilitada perquè els terratinents estan interessats en invertir-hi capital en l'agricultura

6. Els terratinents espanyols:

 1.  Eren propietaris de terres vinculades
 2.  Tenen, en general, una mentalitat progressista e il.lustrada
 3.  No estaven interessats a vendre la màxima producció

7. La indústria cotonera:

 1. Es va veure afavorida per la prohibició d'importació d'indianes
 2.  Es va veure impulsada gràcies al Decret de 1740 de Llibertat de Comerç amb les colònies d'Amèrica
 3.  Estava controlada pels gremis de comerciants

8. La indústria catalana:

 1.  Va introduir innovacions tecnològiques degut a l'augment de la demanda
 2.  La interrupció del comerç colonial  no afectarà la indústria catalana al conservar el  mercat interior
 3.  El seu desenvolupament va ser independent de la renovació agricola

9. L'economia espanyola del segle XVIII :

 1.  És capitalista perquè els mitjans de producció són, bàsicament, de propietat privada sense limitacions
 2.  És agrària de subsistència perquè l'agricultura és l'activitat econòmica fonamental
 3.  Es troba en una etapa d'expansió però continua havent-hi crisis de subsistència

10. El comerç

 1.  El comerç exterior es va desenvolupar al llarg del segle XVIII però era deficitari
 2.  La balança comercial va ser positiva gràcies a la política econòmica de la monarquia.
 3.  El comerç interior estava  cada vegada més desenvolupat degut a  l'especialització regional

11. En la societat espanyola:

 1.  No hi ha mobilitat social perquè era estamental
 2.  La classe dominant ja no són solament els terratinents perquè sorgeix la  indústria capitalista 
 3.   la burgesia industrial s'enriqueix però no forma part de la classe dominant

12 La monarquia borbònica

 1. Va  modificar la forma de vida de la classe alta  amb el programa reformista
 2. Va  intentar implantar un sistema fiscal que feia que tothom pagués impostos a l’Estat (el cadastre)
 3. Va suprimir les Corts en tot el  seu territori  ja que es va instaurar un sistema absolut.

13 La monarquia del segle XVIII es caracteritza perquè

 1. La nova dinastia dels Borbons va implantar l 'absolutisme i no estava a favor de les idees il.lustrades
 2. La política il.lustrada va fracassar en gran part per l'oposició de la noblesa i la debilitat burgesa
 3. El Despotisme Il.lustrat va tenir pobres resultats  ja que la burgesia  estava en contra de la política reial
enllaç a la resposta correcta

 

Pel.lícules recomanades

                                

Qüestions sobre el text següent:


            Son los hombres más infelices que yo conozco en Europa. Se ejercitan en ir a trabajar a los cortijos y olivares, pero no van sino cuando los llaman los administradores de las heredades, esto es, en los tiempos propios del trabajo. Entonces, viven a lo menos con el pan y el gazpacho que les dan; pero en llegado el tiempo muerto, aquel en que por la intemperie no se puede trabajar, padecen hambre, no tienen asilo ni esperanza, y se ven obligados a mendigar... Estos hombres la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos.

                                                                                   Pablo de Olavide. Informe sobre la Ley Agraria

 1. a)El text és una font primària o secundària?.
  b)On i quan el situes?
  c) època històrica? (1p)
 2. A quines persones es refereix l’autor?. Indica en què t’has basat  per deduir-lo. (1p)
 3. Quina és la idea principal del document? (1p)
 4. Analitzeu les causes de  la  situació que descriu el text. (2p)
 5. Analitzeu les conseqüències que se’n deriven d'aquesta situació. (2p)
 6. Què voldria  aconseguir l’autor en escriure  aquest text? (1p)
 7. Escriu el que has deduit del possible autor d'aquest document (ideologia, classe social, professió…) indicant les idees en què t’has basat per deduir-lo. (2p)

 

En acabar, podeu consultar la correcció


OBJECTIUS

• Conèixer l'evolució espanyola durant el segle XVIII que segueix de prop, encara que amb un cert retard, l'evolució històrica
   general de  l'Europa Occidental.

• Comprendre el sorgiment d'un moviment crític amb certs aspectes de l'Antic Règim.

• Comprendre el fracàs de l'intent reformista de Despotisme Il.lustrat de la monarquia borbònica espanyola.

 

"il.lustració"Enllaços d'interés
Comentari
1 http://www.wikiteka.es/trabajos/economia-espanola-siglo-xviii
2 http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/contemp/anticregim.htm
3 http://www.historiasiglo20.org/HE/8.htm
4 http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/escat/reformisme.htm
 1. Informació sobre l'evolució econòmica.
 2. Apunts molt complets sobre l'Antic Règim.
 3. Sobre l'evolució política dels Primers Borbons
 4. Sobre el reformisme borbònic de la segona meitat del XVIII a Espanya .

Tornar a l'index de Segon                                                                       Tornar a l'Index General