L'època del Liberalisme (1833-1874): la fi de l'Antic Règim

Avaluació Inicial

La interpretació dels fets                                                                               castellano

Introducció

Índex del tema: L’Època del liberalisme (1833-1874). La fi de l’Antic Règim

 1.  Evolució demogràfica i econòmica
 2.  Evolució social
 3.  Evolució política

Exercicis de síntesi i de repàs
Pel.lícules recomanades
Examen
Objectius
Enllaços
Material d'ampliació


                                                                      Avaluació Inicial
                   
Escolliu la resposta correcta i apunteu-la en la llibreta:

taula avaluació inicial
   Si voleu veure la descripció textual de la imatge cliqueu aquí


enllaç amb la correcció

INTRODUCCIÓ

• Repasseu el marc europeu [El triomf del liberalisme i del nacionalisme (1830-1870)]

             Al 1830 estem en plena època de les revolucions, però la lentitud del procés revolucionari espanyol fa que, a mesura que avança el temps, la distància entre l’evolució d’Espanya i la de l’Europa Occidental s’accentuï i es per això que la historiografia presenta dues postures: la dels historiadors que defensen la idea de què les diferències amb el procés d’Europa Occidental són moltes i la dels historiadors que creuen que el procés espanyol és similar a l’europeu. Però veiem i comparem la situació de l’Europa avançada i la d’Espanya cap el 1870, segons els que consideren que no hi ha gaires diferències:


            Europa avançada                                                                   Espanya
                                                                 economia
                                              

S’està completant la revolució industrial................................Iniciada la revolució industrial, continua el procés
                                                                    societat
Societat jerarquitzada classista..............................................Societat jerarquitzada classista

                                                                situació política
Estat Constitucional Liberal ..................................................Estat Constitucional Liberal

 

 I ara veiem i comparem la situació de l’Europa avançada i la d’Espanya (cap al 1870), segons els que consideren que les diferències són moltes:


Europa avançada                                                               Espanya
             economia
         
  industrialitzada gaire bé a tot el territori................................................... predomini de l’economia agrària                                                                                                              Revolució industrial incompleta                                                                      
       societat
la classe dominant són els capitalistes(burgesia i terratinents)....... la classe dominant són els terratinents                                                                                 (burgesia minoritària i dèbil)
proletariat en ascens cap a constituir-se en majoria .....................la majoria de la població són pagesos
                                                                         
           situació política
   l’Estat defensa els interessos dels capitalistes en general................l’Estat defensa els interessos dels terratinents
governs liberals moderats o progresistes segons sistema electoral..............governs liberals moderats o governs
                                                                                                               progressistes mitjançant cops d'Estat
triomf de la Revolució Burgesa.............................................................. fracàs de la Revolució Burgesa
Estat Liberal consolidat..........................................................................................Estat Liberal inestable
fi de l'època de les revolucions.................................................................continua situació revolucionària
moderantisme polític...............................................................................................radicalització política

 

En acabar el tema, tindreu la vostra opinió.

                                                                          

L'evolució demogràfica i econòmica: la lenta i incompleta implantació de la Revolució  Industrial

    Degut a l'augment (relatiu) de la producció d’aliments i a la introducció de les vacunes, la taxa de mortalitat va començar a disminuir amb el consegüent augment de la població, provocant,  a mitjans de segle, un desequilibri entre població i recursos amb la qual cosa es mantindran esporàdicament les epidèmies i les taxes de mortalitat, menors que en el segle anterior, continuaran sent elevades. Aquell desequilibri provocarà també l’inici de moviments migratoris exteriors (cap a Amèrica) i interiors (cap a les zones perifèriques). En les zones industrialitzades s’aprecia un major i més constant descens de les taxes de mortalitat.

           
        L’agricultura continua sent l’activitat econòmica fonamental, però presenta dos models: l’agricultura de mercat, capitalista, amb innovacions tecnològiques (adobs, eines de ferro, mecanització), dedicada a l’exportació (vins, fruits secs, cítrics), que proporciona alta rendibilitat i productivitat, situada a la perifèria mediterrània especialment, i l’agricultura tradicional predominant,  de l’Espanya interior, que coneix també un augment de la seva producció cerealística  degut a l’increment de la superfície conreada (desamortització dels béns de l’església al 36 i dels comunals al 55). Aquesta agricultura manté nivells de baixa rendibilitat, ja que els costos de producció són elevats (no hi ha mecanització), a pesar del proteccionisme oficial i el manteniment d’una mà d’obra molt barata.


     La indústria està localitzada en pocs centres de desenvolupament industrial distribuïts per la geografia espanyola. Destacarem: la indústria tèxtil, a Catalunya, recupera el ritme de creixement interromput per la guerra i les seves conseqüències, gràcies a la repatriació de capitals degut a la independència de les colònies i a l’augment de la demanda; és una època de renovació tecnològica (màquines de filar/bergadanes), que permet l’increment de la producció destinada al comerç colonial (20%) i a l’interior (80%), però que ha de fer front a dificultats que els industrials procuren sortejar amb solucions diverses: una d’elles és l’escassetat del carbó (que va fer necessari importar-lo d’Anglaterra degut a la carestia del carbó asturià i a la poca qualitat del carbó català), per això a Catalunya no solament es mantindran sinó que augmenta el nombre d’empreses tèxtils que utilitzen l’energia hidràulica (les colònies industrials, abundants al llarg del LLobregat), davant del model clàssic de la revolució industrial, les fàbriques (els vapors), localitzades en els centres urbans (la fàbrica Bonaplata, de Barcelona, serà la primera en introduir la màquina de vapor al 1835). La segona gran dificultat és l’escassetat del mercat interior. Per això, a més dels cents de representants catalans disseminats per tota la geografia espanyola, els industrials requereixen  l’ajuda de l’Estat per demanar proteccionisme i al menys assegurar aquest mercat de la competència exterior, demanda que aconseguiran a pesar d’alguns breus períodes de lliurecanvisme  més estricte. De tota manera, el proteccionisme va tenir, a la llarga, algunes conseqüències econòmiques pernicioses: no hi haurà concentració empresarial i la indústria tèxtil mantindrà un model empresarial de petites i mitjanes empreses, no es produirà una gran acumulació de capital i la falta de competència no estimularà la renovació tecnològica.
           La indústria siderúrgica fins 1860 tenia un important centre a Màlaga (Marbella). En virtut de l’augment de la demanda de ferro (per les eines agrícoles, les bergadanes...) es va produir un augment de la producció, però les dificultats a les que va haver de fer front (carestia del carbó asturià, escassetat de capitals) va fer que el ritme de creixement de la producció siderúrgica  fos insuficient per a les necessitats de la demanda (especialment a partir de la dècada 1855-65 per la construcció de la línea ferroviària), per la qual cosa es va recórrer a la importació de ferro i de tot tipus de material destinat al ferrocarril, provocant, en pocs anys, l’enfonsament de la siderúrgia andalusa. Finalment, la indústria minera, coneix un augment de producció, però és important destacar que la llei de mines del 68 suposarà  la venda per part de l’Estat de part de la riquesa minera espanyola (Rio Tinto –coure-, Peñarroyo –plom- i Almaden –cinabri-, entre altres) a capital privat estranger.
          Entre 1833-68 el comerç coneix un increment important (augment de la producció agrícola i industrial, milora de les comunicacions per la construcció del ferrocarril, supressió de duanes interiors, unificació dels sistema monetari –la pesseta 1861-), tant l’interior, com el colonial i fins i tot l’exterior (sempre amb una balança comercial deficitària). No obstant això, molt economistes insisteixen en què no es pot parlar de l’existència d’un mercat interior o nacional potent i constant.


        En resum, i a pesar de què el període 1833-1860 és expansiu, el manteniment  d’una agricultura  enrederida provoca fluctuacions econòmiques dependents de les bones o males collites perquè en èpoques de crisi agrària, la demanda interna (ja de per si escassa) es contrau provocant crisi en el comerç i en la indústria, repercutint en un procés d’industrialització lent i deficitari, i en la existència d’una economia dual (segons paraules de Gonzalo Anes), desequilibrada i no complementària. Tot això quedarà evident en el període 1860-75, quan s’iniciï la cojuntura recessiva en la que a les males collites, s’unirà una crisis industrial aguditzada per la fam de cotó (Guerra de Secessió americana) i la crisi financera (1866) provocada pels baixos rendiments de les accions de les companyies ferroviàries.

        

Exercicis

• Estudieu el creixement demogràfic i les migracions d'aquest període.
• Comenteu el gràfic següent segons el pautat de comentari que coneixeu.

gràfic evolució de la població
Si voleu veure la descripció textual del gràfic cliqueu aquí


  • Estudieu  les transformacions de l'agricultura.

• Responeu les qüestions sobre els textos següents:
            Una lógica intensificación de las tierras de labor, pareja al cambio de manos de las mismas: se pusieron en cultivo, durante la primera mitad del siglo, unas 4.000.000 de hectáreas.
            La economía española estaba entonces dominada por un sector agrario que aportaba más de la mitad del producto total y daba trabajo a dos de cada tres habitantes. Una agricultura de secano, con predominio de cereales (que ocupaban las 3/4 partes de la superficie cultivada), tremendamente ineficaz, puesto que en el cultivo del trigo los rendimientos medios apenas superaban los 9 quintales métricos por hectárea en años buenos, mientras que en los años de mala cosecha podrían bajar más de 6 quintales.
                                      Fontana, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del s. XIX.
            El "burgués agrario" no se propone obtener el máximo de rentabilidad por hectárea sino que tiene un criterio de "extensión horizontal" y de la utilización de mano de obra barata; más superficie y más jornaleros resulta mucho más beneficioso que las inversiones que suponen el instrumental moderno de labranza, los abonos, la selección de semillas y otras inversiones.
                                                            Tuñón de Lara y otros.: Crisis del A.R. e industrialización en la España del siglo XIX.

 1. Comenteu el fet polític a què fa referència el primer paràgraf del text de Fontana.
 2. A qui es refereix Tuñón de Lara amb l’expressió "el burgués agrario" ?
 3. Expliqueu les característiques de l'agricultura espanyola d'aquesta època.
 4. Analitzeu les conseqüències socials i econòmiques de la situació de l'agricultura espanyola al segle XIX.

 

• Estudieu els inicis de la industrialització.
• Segons la informació dels textos  següents, 1, 2 i 3, expliqueu les dificultats de la industrialització espanyola:
Text 1
             El proceso de industrialización de España ofrece rasgos que le son absolutamente peculiares dentro de la tendencia general del desarrollo económico de Europa Occidental en los siglos XIX y XX. Estos rasgos pueden sintetizarse así: a) fuerte regionalización de los grupos industriales, por lo menos hasta fecha reciente. b) eliminación de la dependencia extranjera gracias al principio del mercado reservado y la aplicación de altas tarifas aduaneras. c) dependencia del extranjero por lo que se refiere a materias primas, utillaje e innovaciones técnicas. d) sumisión de la industria a las fluctuaciones  de la actividad agraria del país, principal fuente de riqueza del mismo, hasta los umbrales de la actualidad. Nos hallamos, por tanto, ante un caso típico de industrialización en el área mediterránea, con escasa densidad demográfica, defectuoso reparto del suelo agrícola, débil capacidad de consumo, bajo nivel técnico y notoria deficiencia del sentido económico moderno, en gran parte del pueblo y en las altas esferas de la administración.
                                                                 Vicens Vives: Coyuntura económica y reformismo burgués, pág. 145.


Text    2
         La formación de un mercado de ámbito nacional es condición indispensable para que llegue a completarse la "revolución industrial" en cualquier país. En efecto, para desarrollar la producción de mercancías a gran escala es necesario que se vaya consiguiendo paralelamente el desarrollo de la circulación. Circulación, conviene aclararlo, no significa sólo transporte, sino que supone la existencia de unos intercambios y de un cierto nivel de división del trabajo (...) la diferencia esencial entre un mercado de ámbito nacional y el viejo mercado comarcal en el que se desenvolvían la mayor parte de los intercambios de los tiempos preindustriales no reside tanto en su extensión geográfica como en su distinta naturalesa. Es decir, no sólo son diferentes en tamaño, sino cualitativamente distintos. El mercado comarcal se basaba en una agricultura de subsistencia con fuerte proporción de autoconsumo, que intercambiaba sus escasos excedentes (una vez deducidas las partes que correspondían al señor y a la Iglesia) por los productos de una pequeña industria local, ejercida por hombres que seguían siendo con frecuencia medio campesinos.  En el interior del mercado nacional, en cambio, la división del trabajo se ha intensificado: las distintas ramas de la producción se han separado definitivamente de la agricultura y ésta ha tomado un carácter nuevo, en el sentido de que tiene que producir mercancías para intercambiarlas con productos industriales.
            La nueva industria lanza al mercado un mayor volumen de artículos a precios más bajos que los de los artesanos. También a su vez la agricultura aumenta la producción y posee mayores excedentes para intercambiar (...) el proletariado industrial compra a los campesinos los alimentos que necesita, mientras el agricultor tiende a adquirir los nuevos productos industriales que vienen de las ciudades, abandonando a sus antiguos proveedores locales.    

                                                                                                                                         Fontana, J.: Obra citada


Text    3
          Para desarrollarse, la industria decimonónica debiera haber contado con un mercado interior en estado de formación avanzado. Este mercado hubiera exigido un cierto grado de división del trabajo. Al fallar ambas condiciones, cada sector hubo de desenvolverse por su cuenta, sin llegar a componer, entre todos, una verdadera economía nacional. La hulla de Asturias no encontraba compradores, en tanto que, por falta de carbón, los campesinos de la tierra de pan quemaban en los hogares la paja tan necesaria para el abonado de los predios: estancamiento del sector energético y tradicionalismo del sector agrario, incapaces de darse recíprocamente la mano que unos y otros necesitaban. Los granos castellanos se pudrían en los graneros del interior mientras Cataluña o Valencia gastaban cantidades ingentes en la adquisición de trigos extranjeros: despilfarro de recursos propios, hinchazón de las importaciones, con grave desequilibrio de la balanza comercial.                                                                                                                                                                                                                                                 Nadal, J.: Obra citada

 

• Segons el text següent, comenteu les característiques del procés industrializador espanyol:         
            La agricultura, la industria textil y los modernos medios de transporte constituyen los principales sectores de la demanda siderúrgica. En España este fenómeno es perfectamente visible a partir de la cuarta década del siglo XIX.
            La desamortización agraria se traduce en una notable extensión de los cultivos, lo que lleva implícito la necesidad de aumentar los instrumentos de labor, desde los arados y las rejas hasta las herraduras de los mulos que tiran de ellos. También la industria algodonera, tras la desutilización de la "bergadana", va a solicitar una gran cantidad de maquinaria de hierro. Por último los transportes, tanto marítimos, a través de los barcos de vapor, como los ferrocarriles, demandan hierro en grandes cantidades.
            Sin embargo, por desgracia, la mayor parte de los pedidos de material agrícola y textil, ferroviario y de navegación, fue servido por fábricas extranjeras. A ello contribuyeron todavía más las exacciones arancelarias de la ley ferroviaria de 1855, que se mantuvieron hasta 1864. Esto, junto a la carestía de capitales españoles, que obtenían mejores rendimientos en la bolsa que en la industria, fueron los principales causantes de la debilidad de la siderurgia española.
                                                            Gallego, F.: Los comienzos de la industrialización en España, págs. 72-73

 

•• (examen de Selectivitat) Observeu el mapa sobre les colònies industrials i responeu les qüestions:  

mapa

Colònies industrials a la Conca del Llobregat
Gatell, C., Hurtado, V., Molinero, F. Atles històric de Catalunya

 1. Descriviu la informació que us proporcionen el document  i situeu-lo en el seu context històric.
 2. Analitzeu la localització de la indústria tèxtil i expliqueu les causes d’aquesta distribució.
 3. Comenteu les avantatges i els inconvenients de la colònia respecte a la fàbrica de vapor.
 4. Resumiu a grans trets el procés d’industrialització a Catalunya durant el segle XIX i les seves conseqüències demogràfiques i socials.    
 5. Altres qüestions (examen del 2009):
  Pregunta 1
  a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
  b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
  c) Deduïu la localizació geogràfica de les colònies industrials segons la font.[0,75 punts]
  Pregunta 2
  a) Expliqueu les característiques de la indústria tèxtil catalana pel que fa a la localització,l’organització, els capitals i els mercats. [1,5 punts]
  b) Expliqueu les característiques generals de la construcció dels ferrocarrils a l’Estat espanyol.[1,5 punts]

               

 

•• (examen selectivitat)

Desarrollo de los ferrocarriles españoles respecto a Europa (en miles de kilómetros)

gráfica del desarrollo de los ferrocarriles españoles respecto a Europa

a) Descripción de los elementos que se observan en la gráfica.
b) Comenta brevemente la evolución del ferrocarril durante el reinado de Isabel II.
c) Realiza una síntesis del reinado de Isabel II.

Fuente: Exámenes selectividad.Navarra / septiembre 04. LOGSE

 

•• (examen selectivitat) FUENTE HISTÓRICA: Describa el mapa y relaciónelo con el impacto del ferrocarril en las transformaciones económicas del siglo XIX.

 

mapa

1.Ferrocarriles contruidos entre 1848-1855. 2. Idem, 1855-1860. 3. Idem, 1860-1868.
Vicens Vives, J., Manual de Historia Económica de España, Barcelona, 1967.
Universidades públicas de la comunidad de Madrid. Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias. Curso 2011-2012

 

•• (examen selectivitat) Analitzeu el gràfic següent:


gràfic preu accions del ferrocarril
Si voleu veure la descripció textual del gràfic cliqueu aquí

 1. a) Definiu borsa. b)De què tracta el gràfic?. c) Expliqueu quina informació proporciona
 2. Analitzeu les causes de l’evolució del preu de cotització de les accions
 3. Analitzeu les possibles conseqüències de l’evolució del preu de cotització de les accions

 


• Comenteu aquest fet (Què significa. Anàlisi de les causes. Conseqüències que se'n deriven):   

“El 1865, la despesa anual d'un cavall de vapor  era a Anglaterra de 1101,15 rals; a  Catalunya era de 3249,98 rals”.

"il.lustració"

Fotografia de los accionistas e ingenieros del Ferrocarril de Barcelona a Mataró, en la Estació de França de Barcelona, el año 1848.

 

Llegiu la següent entrevista a Santiago Nadal:
V.-Es de suponer que a estas alturas ya es lícito considerar a España como un país plenamente industrial.
N-Efectivamente, España es hoy una economía industrializada. Ahora bien, conservando inmensos desequilibrios regionales. De todas formas, no puede negarse que el país se ha reequilibrado algo, en parte como consecuencia del franquismo. No digo que gracias al franquismo, pero sí que durante el franquismo España se ha industrializado.
V-Un poco tarde.
N-Siempre he sostenido la idea de que si este país se ha industrializado muy tarde, no es porque se incorporara con retraso a la carrera industrial. La Revolución Industrial llega a España a finales del s. XVIII; es decir, relativamente pronto, lo que ocurre es que aquí el proceso ha avanzado con muchísima lentitud.
V-Entramos, pues, en el siglo XX con muy poca industria, casi toda ella textil y muy concentrada en Cataluña.
N-Bien, pero es que la industria textil estimula la aparición de otras industrias, como es el caso de la metalúrgica(...)
V-El desarrollo industrial es pues un proceso que se alimenta a sí mismo. En la época franquista, que es cuando se puede hablar de industrialización española y no sólo catalana, ¿cuáles fueron los elementos esenciales de ese proceso?.
N-Además de los ya conocidos, como es el turismo, la entrada de capitales extranjeros o la emigración, que contribuye tanto al aporte de divisas como a la mecanización del campo, existe un factor importante: que en los años peores, en los cuarenta y los cincuenta, en el período de economía agraria más regresiva, se produce en el campo español, a pesar de que baje su productividad, un proceso de acumulación considerable. Los precios de los productos agrícolas son altos y, en cambio, los salarios agrícolas son bajos. Hay , pues, una auténtica "inflación de beneficios" que sin duda servirá para financiar en buena medida la industrialización.
                                   LA VANGUARDIA, 16 de mayo de 1987.  Entrevista a Jordi Nadal, catedràtic de la Facultat  de
                                 Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona,autor del llibre "La economía española del siglo xx"

 1. "España es hoy una economía industrializada" explica què significa aquesta idea i sitúa-la cronològicament.
 2. Analitza, segon els teus coneixements, les causes de la lentitud evolutiva del procés industrialitzador espanyol (estableix la relació que hi ha entre la pregunta  i cadascuna de les idees que planteges
 3. Explica el significat d'aquesta idea: "la emigración (...)  de divisas como a la mecanización del campo
 4. Explica les causes de la industrialització en la época franquista.
                                                               

                                                                            L'evolució social

            Abolits els privilegis, la societat espanyola és, teòricament, una societat classista. Els  terratinents, que són el principal sector de la classe dominant, guanyen en riquesa en virtut de la desamortització i , com la majoria tenen títol nobiliari, per distingir-los de l’antiga noblesa privilegiada els historiadors acostumen ara a denominar-los l’oligarquia agrària o burgesia agraria, ja que encara que la seva mentalitat conserva part dels antics valors nobiliaris, assimila de nous, com un cert esperit capitalista, però amb poc esperit de risc, i d'altres valors propis de la ideologia liberal (aniran acceptant llibertats individuals com la llibertat personal, llibertat de pensament, llibertat d’expressió, llibertat de propietat, llibertat de domicili, entre altres), però molt moderadament (per exemple, no són partidaris de la llibertat de religió). Quant a la baixa noblesa, coneix  un procés de desaparició progressiva com a grup social.  Els clergues, concretament, l’alt clergat, com a dirigents de l’Església  pateixen una gran pèrdua en el poder econòmic que administren per efectes de la desamortització de les terres de l’Església, encara que mantenen la seva influència social. La burgesia, financera, comercial i industrial incrementa el seu nombre i riquesa. Són els representants del capitalisme espanyol, innovadors i amb fort esperit de risc, políticament liberals estan indecisos entre els liberals moderats i els progressistes. L’alta burgesia però, difícilment s’entronca entre la classe dominant. La petita burgesia, integrada pels empresaris de petites i mitjanes empreses, juntament amb els membres de les professions liberals (advocats, arquitectes, professors etc) formen la classe mitjana, en gran part  de mentalitat liberal, i constitueixen la base social del liberals progressistes encara que una part són més radicals i opten pel republicanisme. Tots aquests sectors constituirien cap al 1877, un 15% de la societat espanyola.
             La classe baixa estaria formada pels artesans, en procés de desaparició i proletarització en les zones industrials; els obrers industrials (un 3% de la població activa en aquell any) que tenen unes condicions de vida de pobresa (deficient alimentació, vivendes insalubres, assistència sanitària  i escolar pràcticament nul·les) i unes condicions laborals mot dures (salaris de subsistència, horaris entre 14-16 hores diàries sis dies a la setmana, treball infantil, importants diferències salarials entre homes i dones –majoritàries en determinats sectors, com el tèxtil); en els anys trenta han pres consciència de classe i organitzaran els primers actes del moviment obrer espanyol. Però la majoria de la població espanyola, concretament el 72%, el formen els pagesos: petits propietaris (en disminució per deutes) i arrendataris, predominants al nord i a l’est, i els jornalers predominants a Castilla-la Mancha, Extremadura i Andalucía, aquests últims, amb una vida de misèria agreujada per  l’augment de població i la venda de terres comunals, protagonitzaran nombroses revoltes, explosió de la ràbia dels afamats, que donarà lloc a la creació de la Guardia Civil (1844) per part del govern, un cos militaritzat per combatre específicament  l’agitació social rural. En els anys 60 sorgirà el moviment camperol d’influència anarquista.

 

              Però a pesar d’aquesta divisió, la societat classista espanyola està molt poc consolidada, especialment en les zones agràries: la classe dominant, la burgesia agrària i financera, difereix poc en comportament, costums i mentalitat de l’antiga noblesa privilegiada, les classes mitjanes són minses i dèbils i la majoria de la població continuen sent pagesos de condicions de vida miserable,  amb unes expectatives de futur absolutament determinades encara pel seu naixement, amb la qual cosa les possibilitats de mobilitat social afecten a poques persones  i, per això, dèiem, l’evolució d’una societat estamental a la classista es presenta molt lenta a Espanya.

• Estudieu  l'evolució social d'aquest període.


• Llegiu el text següent de M. Artola:
            La organización estamental de la sociedad española, sensiblemente afectada por las iniciativas revolucionarias de las Cortes de Cádiz y las del Trienio, pudo mantenerse en pie, restablecida en apariencia aunque profundamente minada en su interior, gracias a la utilización de todos los recursos del poder y a la renuncia a cualquier forma de desarrollo económico. A partir de 1833, sin esperar a la decisión del conflicto armado que enfrentaba al ejército isabelino con los últimos defensores del Antiguo Régimen, se sientan las bases de la nueva sociedad que va a configurarse de acuerdo al triple principio de libertad, igualdad y propiedad.
            El nacimiento de la nueva sociedad exige como condición previa la desaparición de la organización estamental, objetivo que se logró dividiendo a los privilegiados, al adoptar distintas lineas de conducta en relación a su futuro. La nobleza fue destruida como grupo social diferenciado, a cambio de libertar sus patrimonios vinculados y de hacer que sus elementos representativos, los titulares de señoríos, conservaran la totalidad de sus patrimonios que incluso incrementaron al integrarse en la sociedad clasista. La Iglesia, mucho más institucionalizada, pudo ofrecer una resistencia más eficaz, pero en el momento en que perdió su influencia sobre los órganos de poder, sufrió el desmantelamiento de buena parte de la organización clerical -los regulares- y perdió casi la totalidad de su patrimonio de resultas de la desamortización.  

                                                                                                           M. Artola: Antiguo Régimen y revolución liberal


                                                                                     La ideología burgesa
            "R. Pernoud ha señalado el juego poderoso del factor dinero, convertido en signo dominante y en la característica esencial de la civilización de la burgesía, que, con toda la razón, puede ser denominada como la civilización del capital, la civilización del dinero. A este respecto, ha hecho observar que a medida que el proceso capitalista fue avanzando, la acumulación del dinero se fue convirtiendo cada vez más en una cosa virtuosa, respetable y admirable hasta llegar al siglo XIX en que aparece, como una cosa normal, el hecho de que la consideración social y el poder creciera en proporción a la fortuna, fuesen cuales fuesen los medios de que se hubiera servido para conseguirla. Sentada la idea básica de que lo importante es la satisfacción del interés individual, se impone la carrera tras la riqueza, tras el dinero convertido no ya en el símbolo de la felicidad, sino en la expresión misma de la felicidad.
              Una carrera que, por otra parte, lógicamente, había de coincidir con la plena realización de la armonía y del ideal de justicia: la preeminencia, la autoridad y el gobierno de los ricos, concebidos como la expresión y la realización más perfecta del funcionamiento de las leyes naturales, ya que -en el sistema de ideas, valores y acciones de la burgesía- los ricos son los más capaces, los más virtuosos, supuesto que la posesión de la riqueza constituye la prueba más fehaciente y objetiva de la posesión de talentos y virtudes.
            Asimismo es preciso recordar que en el nuevo campo de ideas y valores el juego del dinero se complementa con el papel de la propiedad. El hombre propietario es un objetivo capital de la teoría burgesa: el dinero es ya una propiedad que permite el acceso de todas las propiedades restantes. Se trata de la consolidación del éxito del sentido y del valor del dinero, del capital, sobre el sentido y el valor de la tierra. "Quien nada tiene, nada vale", dice un adagio catalán, y, en este sentido, el censitarismo catalán liberal fue iluminador y consecuente: Quien no es propietario no es nada, no cuenta políticamente. Por otra parte, no hace falta insistir en torno al hecho de que el mito de la accesión a la propiedad ha sido uno de los más explotados por la burgesía, a la hora de pretender justificar su sistema. Así, en 1858, escribía un médico catalán, Joaquim Salarich: "El obrero que tiene capital, sea éste más o menos reducido, sentirá deseo de aumentarlo y hasta despuntará en su imaginación la idea de propiedad. ¡ Idea  sublime que cambiaría la faz del mundo!. Desterraría de las masa populares los principios de anarquía, de destrucción y de vandalismo. ¡Ser propietario! He aquí una idea sencilla en sí, pero que es la pesadilla del pobre, porque en su limitada inteligencia no la puede concebir" . De esta forma también se conecta con el sentido del slogan de que "la pobreza es una signo de estupidez", solemnemente pronunciado por un diputado en las Cortes de 1845  .
                        (...) Así pues, la libertad económica transciende, para el burgués a todas las demás y, como consecuencia, la libertad pasa a ser, fundamentalmente, la libertad de la propiedad. Y, del mismo modo, las decisiones y el control del poder  habían de estar exclusivamente en manos de las decisiones de los propietarios de la economía.(...). Es dentro de esta perspectiva como entiende el pensamiento de la burgesía el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano -libertad, igualdad y propiedad privada-; concretos derechos que se encontrarán acentuados siempre por la importancia de la propiedad, recompensa quintaesenciada a los más capaces.
                                                                                                      A.Jutglar. Ideología y clases en la España contemporánea

 1. Expliqueu el significat de "lo importante es la satisfacción del interés individual".
 2. En funció del  segon fragment, ¿Quines condicions han de donar-se per a què una societat sigui justa, és a dir, hi hagi   justícia?
 3. Segons la burgesia, ¿el talent porta a la  riquesa i  la felicitat?. Raona la resposta.
 4. Qui és el responsable de la misèria que existeix en la societat, segons  la concepció burgesa de la vida?.
 5. Llibertat, Igualtat i  Propietat. ¿Com interpreta aquests valors la burgesia?.
 6. ¿Creieu que el sistema de valors de la burgesia del s. XIX continua vigent actualment? . Raoneu la resposta.
 7. Llegiu l'entrevista feta a l'historiador Owen Jones en La Contra de La Vanguardia del 22 de Juliol del 2014.
                                                                                        


 • Llegiu i analitzeu les entrevistes següents tot relacionant-les amb el tema de la mentalitat o sistema de valors de la burgesia. Analitzeu especialment els valors de la llibertat, igualtat i propietat que apareixen en les entrevistes.    

 

                                                                              Entrevista a Robert Forbes
Entrevistador de La Vanguardia.- ¿Cómo puedo hacerme rico?
Robert Forbes.- Como decía mi padre, Malcom Forbes: "Hijo, no vayas a trabajar ni un sólo día..."
V.- Ya me lo suponía yo...
R.F.- "No trabajes ni un sólo día, haz algo que realmente te guste hacer y entonces serás el más rico de los hombres".
V.- Muy bonito, pero ¿cómo puedo ganar mucha pasta?.
R.F.- Bueno, si además quiere ser rico en dinero, tiene usted que ser el mejor vendiendo su esfuerzo y habilidad.
V.- Y el de los demás, claro.
R.F.- El de su equipo, porque su equipo y sus clientes y accionistas confían en usted: es la esencia del capitalismo.
V.- Supongo que, yo, como soy un empleado, soy un fracasado.
R.F.- Es un empleado de momento o si prefiere no es usted propietario del periódico...todavía.
V.- ¿No crea usted falsas ilusiones para que sigamos trabajando en la mina?.
R.F.- No. Yo confio en el cambio. Las cosas cambian si tiene habilidad, talento y ganas de desarrollarlos. Si su empresario no escucha a la gente de  talento que tiene...fracasará. Eso es lo que he estado explicando aquí: "El consejo de administración y las direcciones de empresa o se abren a los mejores trabajadores o se hunden".
V.- ¿Sabe que ningún empresario español se atrevería a admitir eso?. (...) Por cierto, ¿Qué les importa a los ricos?
R.F.- El juego. El juego de ganar pudiendo perder: tener una idea y convertirla en realidad. Los auténticos multimillonarios no se preocupan tanto de las cifras como del juego. Los que sólo hablan de dinero son ricos de segunda, gentucilla o millonarios aburridos y grises. Los buenos están ahí sólo por el juego.
V.- Pues usted nunca gozará del riesgo de acabar en la cola del paro.
R.F.-No hay juego mayor o menor: la diferencia está en la pasión que pones.
V.- ¿Qué hago con mi millón de pesetas?.
R.F.-Invierta en activos inmobiliarios.
V.- ¡Han bajado un 30% los dos últimos meses!.
R.F.- ¡Maravilloso!. Es el momento de comprar. Están baratos.
                        LA VANGUARDIA, octubre de 1998. Entrevista a Robert Forbes, multimillonario,
                         presidente de Forbes Global, heredero del imperio multimediático Forbes.
                                                           ------------------------------------------------

                                               Si pierdes en la vida es culpa tuya, idiota
Entrevistador de La Vanguardia.- Qué es lo que ha aprendido en estos años de empresario, fuera de los circuitos automobilísticos?
Niki Lauda.- Que si algo va mal, es culpa mía.
L.V.- Hombre, hay veces que no hay suerte.
NL.- Eso de la suerte se la inventó algún vago. Desde pequeños el sistema nos enseña a ser autoindulgentes: "es que llovía", "se me subió la cerveza a la cabeza", "Tuve mala suerte en las preguntas del examen". Hay que aprender a equivocarse. Si pierdes, no es la lluvia, eres tu. Si no reconoces tu fallo, te cuesta aceptarlo y otros te ganan. En los negocios es exactamente igual. Y en la vida, también. Si pierdes en la vida es culpa tuya, idiota. Si no eres sincero contigo mismo, no corriges y fallarás de nuevo.
La V.- ¡Ah!, ¿Usted no se autoengaña?.
NL.- ¡Me he equivocado un montón de veces!. Si sigo adelante es porque tengo libertad total de hacer lo que me da la gana y la disciplina absoluta de llevarlo a cabo, cueste lo que cueste. Y me refiero a conseguir los objetivos.
LA V. Suena a ejército.
NL.- Nada más alejado que mi libertad y mi disciplina que un ejército. Yo me levanto a la seis de la mañana: llueve, todo el mundo tiene cara de perro y pierdo media hora en un atasco de tráfico. Y pienso: ¿pero qué demonios estoy haciendo aquí?
La Vang.- ¿Y qué està haciendo allí?
NL.- Estás aqui, capullo, porque tu lo has decidido.  Y sigo mi camino tranquilo. Porque decidir qué hago con mi vida, es el reto más maravilloso del mundo.
La VAG.- No todos pueden.
NL.-Hombre, hubo déspotas, hubo exclavitud, pero un ciudadano de la UE hoy...si no hace lo que quiere es culpa suya. Claro que es más cómodo no tomar el destino de uno en sus manos y echar la culpa a la suerte. (...)
NL.- El Estado jamás será un buen empresario. Y en aerolíneas está claro: las privadas ganan más siempre, porque no piensan en los votos, ni en los sindicatos, ni en quedar bien con nadie: piensan en volar barato y en ganar dinero haciéndolo. Y sirven así a la gente mejor que cualquier político.

                   LA VANGUARDIA, martes 12 de mayo de 1998. Entrevista a NIKI LAUDA, tricampeón
                  mundial de fórmula 1, actualmente fundador, gerente y piloto de Lauda Air.
                                                             

 

•• (Examen de selectivitat). Comentario del texto siguiente:

                                                   Las Cortes en la Constitución de la Monarquía española de 1845

 Artículo 12: La potestad de hacer las leyes reside en la Cortes con el Rey.
Artículo 13: Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Artículo 14: El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey. (…)
Artículo 20: El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombre las Juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a los menos por cada cincuenta mil almas de población. (…)
Artículo 22: Para ser Diputado se requiere ser español, de estado seglar, haber cumplido veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se prefijen.

Análisis del texto y cuestiones:

 1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0´5 puntos).
 2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
 3. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado efectivo de Isabel II: la Década Moderada y el Bienio Progresista.

Criterios específicos de corrección y calificación del comentario de texto: puntuación máxima 4’5 puntos.Se considerará:

 • En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.
 • En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto.
 • En la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de exponerlas.
 • En la 3ª pregunta: síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial, y
  razonamiento argumentativo de motivos, causas y efectos.

Fuente: Universidades públicas de la comunidad de Madrid.Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias. Curso 2011-2012.

 


• Comenteu la idea fonamental del text següent:       
            ¿Qué va a ocurrir con esta "vía particular española de la revolución burgesa"?. Pues que, ha diferencia de otros modelos de la misma revolución, éste favorece a la oligarquía terrateniente y se realiza contra las masas de trabajadores del campo. La burgesía agraria y sus aliados van a frenar el desarrollo de la revolución burgesa (...) la van a frenar porque en primer lugar el tipo de explotación latifundista mantiene por debajo el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población impidiendo así la formación de un verdadero mercado teniendo en el raquitismo la producción industrial. la de bienes de consumo y, desde luego, la maquinaria. Esto llevará a una contradicción entre la gran burgesía agraria y la burgesía industrial, aunque a veces se establezca un pacto, sobre todo, desde que la burgesía industrial teme el ascenso de la clase obrera.                                   
                                                                                             Tuñón, M.: De la crisis del A.R. al franquismo, pág. 15-18.


Estudieu Les primeres organitzacions obreres i l'arrivada de l'internacionalisme.


• Comenteu el text següent segons el guió de comentari que coneixeu: 
           El menú quotidià de les classes treballadores no permetia incluore carn ni peix, llevat del dissabte, i encara aleshores era el que el metge Pere Monlau qualificava de "carn de dissabte", perquè era el dia que en menjaven, i no passaven de ser les deixalles de l'escorxador.
            Els obrers esmorzaven amb pa i sardines salades, el pares; i amb pa i aigua els nens. Dinaven fesols amb oli o escudella, i per sopar menjaven patates amb oli. De vegades, incloïen bacallà o una mica de carn de porc. La beguda habitual era el vi. Malgrat la precarietat i la discreció d'aquests menjars, l'alimentació s'enduia el 53,6% del pressupost. En èpoques de crisi funcionava als ajuntaments i als establiments de beneficència "l'olla pública", on donaven un plant de sopa o de llegum, no per humanitat sinó per por a les mases desvagades. La qualitat del menjar deixava molt a desitjar tot sovint, i hi hagué casos que, per dignitat i per la mala qualitat de "l'olla pública", preferien no anar-hi, com destacava el corresponsal d'El Obrero  a Reus que va succeir el gener de 1865.  

                                                                                                                                       J.M. Huertas: Obrers a Catalunya


•• Observeu el gràfic següent sobre els sous (excepte els dels obrers de les màquines a vapor) a l'empresa Espanya Industrial dedicada a la indústria tèxtil (verda)  i el preu del blat (vermella) i responeu a les qüestions:


gràfic sobre els sous
Risques, M.: Història de Catalunya contemporània
Si voleu veure la descripció textual del gràfic cliqueu aquí

1. Descriviu les informacions que proporcionen aquestes dades i situeu-les en el seu context historic.
2. Exposeu les condicions de vida i de treball de la classe obrera catalana durant el segle XIX.
3. Expliqueu l'evolució del moviment obrer a Catalunya des dels seus origens fins a 1874.

 

••Observeu les dades següents i responeu les qüestions:


          EVOLUCIÓ DEL SALARIS DE LA INDUSTRIA TEXTIL COTONERA
DE CATALUNYA I DELS PREUS DE LA FARINA
        (1849: ÍNDEX 100)
                         Any                Salaris           Preus de la farina
           1849                  100                 100
            1850                   99,4                98,5
            1851                   98,1              103,4
            1852                 106,7              106,7
            1853                   96,5                91,7
            1854                   97,6              144,2
            1855                   97,7              149,7
            1856                   96,2              162,6
            1857                   97,3              166,7
            1858                   90,1              122,4
            1859                   89,7              132,6
            1860                   90                 133,2
            1861                   90                 136
            1862                   88,7              133,2

                                                                                MALUQUER, J.: Sobre la Barcelona obrera del Segle XIX

 1. Descriviu la informació que proporcionen aquestes dades i situeu-les en el seu context historic. Que vol dir índex 100?
 2. Analitzeu les possibles causes de l’evolució descrita.
 3. Comenteu les conseqüències d’aquesta evolució.

                       


• Observeu la taula i responeu les qüestions: 

                                                 Salarios segun diferentes oficios y categorias laborales en reales diarios (1861)
(Una peseta equivale a 4 reales. Un real equivale a 25 céntimos. Los datos entre paréntesis significan: a= jornal de los ayudantes, es decir, niños/as de 8 a 15 años; m= jornal de mujeres)
Jornaleros de paseos y arbolados...............................................................6
faroleros.................................................................................................... 8,2
carpinteros ............................................................................................... 9
dependientes de comercio........................................................................... 7,8
repartidor de diarios ...............................................................................  5,7
capataz de fábrica de tabacos .................................................................... 9,8
estampadores en tejidos ........................................................................... 11,5 (2 a)
obrero de las  selfactinas.......................................................................... 8,5 (6 m) (3 a)
tejedores de telares mecánicos.................................................................. 9
tejedores de cintas de algodón ................................................................... 9,25 (1,2 a)
tejedores de seda y algodón con máquinas jacquard.................................... 9,75 (9 m) (2 a)
trabajos subsidiarios en máquinas jacquard ................................................. 3,5 m
obrero de la industria metalúrgica................................................................11
obrero de la industria del corcho.................................................................11,9
obrero de la industria papelera.................................................................... 5,4
serenos.......................................................................................................11,3
herreros....................................................................................................   8,2
modistas..................................................................................................... 5,1 m
niñeras......................................................................................................   1,9 m
camiseras ..................................................................................................  1,2 m
calceteras de aguja a domicilio ..................................................................   0,7
           ( En la misma época un ministro percibía 120.000 reales al año, un director general 40.000 (...), un director de hospital 12.000 reales, un catedrático de instituto 20.000).
                                                                    Reelaboració pròpia a partir de Tuñon de Lara (La España del s. XIX) i altres autors

 1. Què eren les selfactines?.
 2. Explica el que sàpigues sobre la situació del sistema monetari de l'època.
 3. Comenta les dades del quadre anterior.
 4. Què pots deduir sobre l'estructura de la societat  espanyola?.

 

• Observeu la taula i responeu les qüestions: 

Preus dels aliments (1861 aproximadament)           

                  aliment     ral/kg o rals/llitre

pa................1,7
carn.............6,7
cigrons........1,4
patatas........0,59
mongetes...1,7
arròs..........2,6
formatge.....12,3
sèmola........3,5
fruits secs...2,3
bacallà.......3,5
                    sardines.....1,2 (10, salades)
         sopa..........0,4 (plat)
vi..............1,5

 1. Elabora un exemple  del que podria constituir la dieta diària d'un filador solter.
 2. Calcula les despeses diàries d'alimentació d'una família obrera (pares i dos fills)
 3. Relaciona aquestes dades i les del  quadre anterior amb el nivell de vida que correspondria.

 

••Observeu els mapes sobre les associacions obreres tèxtils de la província de Barcelona i responeu les qüestions:


mapes associacions obreres
Risques, M: obr. cit.

 1. Descriviu la informació que us proporcionen els mapes i situeu-los en el seu context historic.
 2. Exposeu les condicions de vida i de treball dels obrers i obreres de Catalunya al segle xx.
 3. Resumiu l'evolució del moviment obrer a Catalunya des de 1840 fins a 1874 fent especial esment de les principais organitzacions que es van crear i de les ideologies que les van caracteritzar.

 


• Llegiu el text següent i responeu les qüestions: 

LES ESCOLES FEMENINES

  "Cuando la niña de la Puertaferrisa tuvo cuatro años cumplidos, la llevaron a un colegio particular. Entonces los niños empezaban a ir a la escuela a los seis o siete años, pero como aquella era la mayor de los cuatro hermanitos y en su casa había mucho trabajo, decidieron mandarla antes.
  Su padre había leído en el periódico un anuncio que decía: "En la calle de Escudillers, frente a la de Palau, número 10, piso segundo, hay unas señoritas, que se dedicarán a enseñar a algunas señoritas con toda perfección  a hacer calceta, coser, bordar de todas clases, planchar, leer, escribir, cuentas y catecismo. Los padres que deseen honrarnos a confiarles a sus hijas, quedarán satisfechos del cuidado que experimentarán en su educación y del precio moderado" . Al ver que las señas coincidían con la de una señora viuda de un amigo suyo, fue a visitarla y después de enterarse de su moral, decidió confiarle interinamente a su hijita, mientras esperaba que las monjas francesas de Loreto estableciesen en nuestra ciudad un colegio para niñas, cosa que, según le habían asegurado, no habría de tardar mucho.
  (...) A los colegios de niñas se les llamaba, vulgarmente, "costuras" y a los de niños "estudi''.
  (...) Ni que decir tiene que, entonces (1850) no existía ninguna mujer que estudiara bachillerato ni que fuera capaz de imaginarse que, andando el tiempo, las mujeres cursarían  carreras.

             VIVES DE FABREGAS, Elisa. Vida femenina barcelonesa en el ochocientos. Barcelona. Ed. Librería Dalmau, 1945.

 1. Explica la frase següent: A los colegios de niñas se les llamaba, vulgarmente, "costuras" y a los de niños "estudi''
 2. Quines assignatures feien les nenes?
 3. Amb aquesta formació quines sortides professionals tenien en el futur? Raona la teva resposta.
 4. A qina classe social pertanyien les nenes d'aquesta escola? Raona la resposta.
 5. A què respon aquesta diferència educacional? (relaciona-la amb les característiques de la societat).

 

"IL.lustració"

 


L'evolució política

               Abans de morir, Ferran VII va an.nular la Llei Sàlica, però la proclamació de la seva filla Isabel II com a reina, actuant com a regent la seva mare, Mª Cristina, no estarà exempta de problemes ja que en les zones rurals de l’interior del País Basc, Aragó i Catalunya, sectors de la petita noblesa, del baix clergat i dels pagesos petits propietaris, van expressar el seu descontentament (problemes econòmics per la baixada de preus agrícoles i l'augment dels impostos, nostàlgia de temps passats, malestar pels nous valors burgesos i liberals davant el seu conservadurisme), rebel.lant-se amb la que es coneix com la Primera Guerra Carlina (1833-1839) o la Guerra dels Set Anys, presentant-se com a defensors dels furs tradicionals i de Carles Mª Isidre (germà de Ferran VII) com a hereu legítim, i que afectarà durant aquells anys a una part del territori espanyol. Davant aquesta situació, la monarquia, debilitada i necessitada del suport de la burgesia, acceptarà el que seria el primer  i tímid pas a una monarquia constitucional liberal amb la promulgació del Estatuto Real (1834), una mena de pseudoconstitució (de fet, Carta Otorgada)  durant la regència de Mª Cristina. La noblesa per la seva part, es manté a l’expectativa i, no oposant-se a l’incipient liberalisme, establirà una aliança monarquia-noblesa-burgesia que serà la garantia del triomf del liberalisme a Espanya. No obstant, aquesta aliança entre una institució que accepta el liberalisme per la força de les circumstàncies bèl.liques ( i que intentarà que la divisió de poders sigui la mínima possible),  una noblesa que està disposada al canvi, potser per maduració històrica* (i que intentarà mantenir-se com a única classe dominant), i una burgesia dèbil que aprofitarà les circumstàncies per aconseguir, al tercer intent, el triomf de la Revolució burgesa a Espanya, aquesta alliança, deia, derivarà en la creació d’un Estat Liberal extremadament moderat en el que la monarquia conservarà amplis poders i les llibertats individuals seran restringides; un Estat Liberal tan limitat que provocarà la divisió dels mateixos liberals: la divisió entre els defensors  de l’Estat  establert, els denominats  moderats (conservadors),  i els que consideren que s’ha d’avançar molt més fins a constituir un veritable Estat liberal, els progressistes (partidaris de més reformes).

El naixent Estat Liberal espanyol té doncs, una sèries de dificultats i desafiaments que solament si les aconsegueix superar podrà consolidar-se:

 • Una burgesia revolucionària dèbil necessitada d’aliances amb sectors conservadors
 • La divisió entre els liberals
 • El reforçament del nacionalisme espanyol
 • La guerra civil (resídus de l'oposició absolutista)
 • El desenvolupament econòmic
 • La misèria extrema de la majoria de les masses populars


*valorant com el liberalisme també suposa avantatges, ja que a canvi dels privilegis obtenen, per exemple, el dret absolut sobre les seves terres  i l’accés directe al poder legislatiu.
Tornar

Exercicis

Estudieu l'evolució política durant el regnat d'Isabel II.

• Estudieu La primera guerra carlina.

Llegiu els documents següents i responeu les qüestions:

Document 1

                                         CARTA DE CARLOS MARÍA ISIDRO RECLAMANDO EL TRONO

Españoles:
¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! (...).
No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión, y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos los amados consanguíneos me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin interrupción debe ser perpetua.
Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano -que santa gloria haya-, creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora lo será el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el sentimiento de que los católicos españoles que me amen, maten, injurien, roben, ni cometan el más mínimo exceso. El orden es el primer efecto de la justicia (...).

                                                                                                                                     Abrantes, 1 octubre 1833

CUESTIONES:
1. Clasifique el texto explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por los que se escribió. (Puntuación máxima: 1’5 puntos).
2. Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y resuma su contenido. En ningún caso se puntuará la repetición o simple glosa del texto. (Puntuación máxima: 1’5 puntos).
3. Responda a las siguientes cuestiones (Puntuación máxima: 1’5 puntos por cuestión):
a) Explique el desarrollo de la cuestión sucesoria a la Corona.
b) Explique la evolución que sigue el conflicto que se genera entre Isabel y su tío.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima 6 puntos, a distribuir entre:

 • Conocimientos, capacidad de síntesis y expresión formal: hasta 4 puntos. Se valorará el ajuste de la respuesta a la cuestión planteada y la explicación ordenada del tema (claridad, orden y organización): la presentación correcta de los antecedentes, el empleo de la explicación multicausal, la precisión en la cronología y en el marco espacial, la explicación precisa de las consecuencias y la expresión del cambio y la continuidad.

 • Conceptos y capacidad de relación: hasta 2 puntos. Se valorará la riqueza de la argumentación, el uso de diversas evidencias históricas, el planteamiento de las cuestiones desde diversas ópticas y la diferenciación entre hechos, opiniones y juicios valorativos.

Fuente: Universidades públicas de la comunidad de Madrid. Prueba de acceso a estudios universitarios (LOGSE). Curso 2007-2008

 

Document 2. Llegiu i comenteu el següent document:

                                Declaración de la Diputación de Vizcaya, 1833.

Vizcaínos: una facción antirreligiosa y antimonárquica se ha apoderado del mando durante la larga enfermedad de nuestro difunto rey, y trata de ir adquiriendo ascendientes para exponeros sin defensa a los ataques de la revolución y de la anarquía que combatimos en 1823. Sus partidarios aparentan que consideran las leyes antiguas y fundamentales del reino abolidas por otras nuevas, y después de haber alterado el orden de sucesión al trono con una audacia de que no presenta otro ejemplar la historia, quieren hacer a España cómplice de sus abominables maquinaciones que la propaganda revolucionaria inventa para destruir el orden social en Europa.[…] rompiendo las cadenas de la esclavitud que os querían imponer, habéis proclamado a vuestro legítimo soberano el magnánimo y virtuoso D. Carlos María Isidro de Borbón, que se os ha presentado rodeado del amor de todos los españoles, para cicatrizar las llagas que el genio destructor del orden social os había causado.
Vizcaínos: perseverad como todos los buenos españoles en vuestra valerosa resolución

Font: http://historia-total.blogspot.com.es/2011_11_01_archive.html

 


Document 3

Voluntarios, pueblos del reino de Navarra y provincias vascongadas: ¡viva el rey!; ¡viva la subordinación!. que sea nuestro lema: religión o muerte, y restauración de nuestras antiguas leyes por cuyos principios moriremos todos.

                                                                                                                           Proclamación de Maroto. Estella, 1839

 1. A quin rei es refereix el text?
 2. A quines lleis fa al.lusió?
 3. Identifica els autors d'aquesta proclama. Raona la resposta.
 4. Situa el text en el seu context històric.
 5. Quina era la situació militar en aquest moment?.                      

 

 

Document 4

"Con arreglo al soberano decreto del Rey Nuestro Señor de 24 de enero último y en justa represalia de la inhumana conducta que el gobierno usurpador está observando, han sido hoy pasados por las armas el coronel capitán de la Guardia real enemiga D. Leopoldo O'Donnell, tres oficiales también de la guardia y uno de los nominados carabineros; éstos lo han sido identificando la conducta que observan nuestros enemigos y sin más examen que el de ser oficiales; seis soldados por el alcalde de Ataún y un voluntario que fueron el otro día fusilados en Tolosa, ambos defensores de los sagrados derechos del Rey Nuestro Señor; cuatro por la inhumana muerte que se ha dado en Calahorra a un voluntario de este ejército que quedó herido a mi paso por dicha ciudad recomendando especialmente a su alcalde; y cuatro carabineros por la despiadada conducta que observan con nuestros prisioneros.
Este mismo fin tendrán todos cuantos caigan en nuestras manos interin el gobierno usurpador o sus crueles satélites no traten de otro modo a nuestros prisioneros, en la inteligencia que los 84 que cayeron ayer en poder de las armas del rey Nuestro señor y otros muchos que tengo de antes, tendrán el mismo paradero, si no se reprime el rigor con que son tratados los leales defensores de nuestro amado Soberano."
                                                                                 Fragmento de una disposición de Zumalacárregui.

 1. Expliqueu qui era l'autor del document i a quin rei es refereix.
 2. Resumiu el document.
 3. A quina guerra es refereix i per què va esclatar?.
 4. Quines conseqüències va tenir aquesta guerra?.
 5. Analitza els efectes de la desamortització i de la desvinculació.
 6. Comenta les mesures econòmiques que es van prendre durant el Bienni Progresista i les conseqüències que van tenir.

 

 

• Comenteu el text següent:

Convenio celebrado entre el capitán general de los Ejércitos Nacionales Don Baldomero Espartero y el teniente general Don Rafael Maroto.
Art. 1º. El capitán general Don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.
Art. 2º. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes y oficiales, y demás individuos dependientes del ejército del mando del teniente general Don Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo y defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la Regencia de su Augusta Madre, o bien retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano.
Art. 6°. Los artículos precedentes comprenden a tod os los empleados civiles que se presenten a los doce días de ratificado este convenio.
Art. 7º. Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se expresan en los artículos precedentes.
Art. 8°. Se pondrán a disposición del capitán general Don Baldomero Espartero los parques de artillería, maestranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que estén bajo la dominación del teniente general Don Rafael Maroto.
Ratificado este convenio en el cuartel general de Vergara, a 31 de agosto de 1839.

                                                                       Boletín Oficial de Pamplona, jueves 5 de septiembre de 1839.

mapa

mapa de la primera guerra carlista

 

• Llegiu els següents textos i responeu les qüestions:

                                                                                      El Estatuto Real
Art. 2. Las cortes generales se compondrán de dos Estamentos: El de los Próceres del Reino y el de los Procuradores del Reino.
Art. 3. El estamento de los Próceres del Reino se compondrá:
            1º De los muy reverendos arzobispos y de los reverendos obispos.
            2º De Grandes de España.
            3º De títulos de Castilla.
           4º De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad  e ilustres por sus
               servicios en las varias carreras, y que sean o hayan sido secretarios del Despacho,
               procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios,
               generales de mar o de tierra o ministros de los tribunales supremos.
           5ª De los propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o
                establecimientos mercantiles que reinan a su  mérito personal y a sus
                circunstancias relevantes, el poseer de una renta anual de sesenta mil reales y el
                haber sido anteriormente Procuradores del Reino.
Art. 6 La dignidad del Prócer del Reino es hereditaria entre los Grandes de España.
Art. 7 El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia.
Art. 13. El Estamento de los procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren
             con arreglo a la ley de elecciones.
Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las  Cortes.
Art. 31. Las cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Real Decreto.
                                                          Sainz de Varanda, R.: Colección de textos fundamentales, págs. 141-143.

 1. A quina institució política es refereixen els articles anteriors?.
 2. Quines funcions polítiques té?. Qui forma part?  
 3. Què suposa l'article 24?    
 4. Què significa l'article 31?.

 

 

• Responeu les qüestions sobre el document següent:

Amb el sistema emfitèutic -és a dir, reservant-se l'Estat la propietat- totes les famílies de la classe proletària serien mestresses del domini útil de la terra que conreessin i, en conseqüència, els interessaria sostenir les reformes i el tron d'Isabel, ja que això dependria el seu benestar. Al contrari, el sistema de vendre les finques farà la sort d'aquesta nombrosa classe més desgraciada encara del que ho és a l'actualitat, i, per consegüent, farà que els sigui odiosa tota reforma i l'ordre de coses existent.

                                            A. Flórez Estrada: Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales.
                                                                         Discurs pronunciat a les Corts al 1836.

 1. Amb quin fet relacioneu el text?. Feu un breu resum del que sabeu
 2. En què discrepa Florez Estrada de la manera en què es va dur a terme la qüestió sobre els béns nacionals a què es refereix el text?.
 3. Quina alternativa proposa?
 4. Expliqueu quins objectius es pretenien aconseguir quan finalment es va promulgar la llei sobre el destí dels béns nacionals i comenteu les conseqüències que va comportar.

 

• Comenteu el text següent:

"Señora:
Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ventas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta. desobstruir los canales de la industria y de la circulación, apegar el país por el amor natural y vehemente a todo lo propio, ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es en fin identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y libertad. (...)
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de deuda publica, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones. (...)
                                                                                    Gaceta de Madrid. 21 de febrero de 1836.

• Relacioneu el text següent amb la desamortització de Mendizábal:

La reforma agrària liberal és un procés reformista que té com a objectiu fonamental la disolució del conjunt de relacions productives de l'agricultura tradicional. Això implica l'abolició de tot el règim senyorial, la conversió de l'antiga jurisdicció en propietat individual i privada, la liquidació de tota l'explotació comunal de les terres, i en molts països catòlics la desamortització dels bens de l'Església. Aquestes transformacions tenen uns efectes immediats: concentració i individualització de la propietat, expulsió dels pagesos que conreaven aquestes terres i progresiva proletarització d'aquesta massa de població. La reforma agrària liberal rsulta tècnicament beneficiosa, ja que en potenciar la concentració de la propietat i reduir la mà d'obra afavoreix la mecanització del camp i el seu conreu intensiu.
Però si aquest desenvolupament no va acompanyat d'un procés paral.lel d'industrializació, com va ser en gran part el cas d'Espanya, aquestes conseqüències acaben per ser un obstacle al creixement econòmic. Així, si no hi ha una indústria que absorbeixi els pagesos expulsats, aquells que es mantenen al camp com a mà d'obra barata  es converteixen en un factor d'estancament perquè no estimulen la mecanització, sinó que, ben al contrari, mantenen explotacions que en altres condicions haurien resultat inviables. A més a més, en no tenir una capacitat adquisitiva suficient, obstaculitzen la formació d'un mercat nacional que sigui la base del creixement industrial.
                                                                    Fontana, J. : Historia de España, vol. 6: La época del liberalismo

 

•• (Examen de Selectivitat).

 1. Clasifique el texto, explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por los que se escribió.
 2. Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y resuma su contenido.


                    Real Decreto Declarando la Venta de bienes del Clero (19 de febrero de 1836)

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo... Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública. Artículo 4º. Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o sin graves dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que se pudiere. Artículo 5º. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese compuesto una propiedad aislada.
En el Pardo a 19 de febrero de 1836.  D. Juan Álvarez Mendizábal
Gazeta de Madrid, 21 de febrero de 1836.

Fuente: http://www.selectividad.tv/S_H_4_1_8_S_real
_decreto_declarando_la_venta_de_bienes_del_clero_19_de_febrero_de_1836..html

En acabar, podeu consultar la correcció.

 

 

•• (Examen de Selectivitat). Responda al tema El proceso de Desamortización y cambios agrarios, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:

documento 1

gráfica desamortizacón

Desamortización eclesiástica y civil (en millones de reales de vellón)

 

Documento 2:
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública […..] conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo.
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.
                                                                                                                          Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836

documento 3

I.- Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:
Al Estado; al clero; a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios; a los propios y comunes de los pueblos; a la beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores (…).
III. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes (...).
VI. Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en metálico de la suma en que se les adjudiquen (...).
                                                                                                                            Aranjuez, a 19 de mayo de 1855.- Yo, la Reina.
                                                                                                                             El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz

Fuente: Universidades de Andalucía. Prueba de acceso a la universidad. Curso 2010-2011 y 2011-2012.


• Responeu les preguntes sobre el següent document:

Doña Isabel II por la Gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas y durante su menor edad, la Reina viuda doña María Cristina de Borbón, su Augusta Madre, como Reina Gobernadora del Reino, a todos los que la presente vieren y entendieren sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Art. 1º. Se confirman los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
Art. 2º. El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a las Cortes.
                                         Yo, la reina Gobernadora (Está rubricado de la real mano), En Palacio a 25 de octubre de 1839.

a. Localització del text (tipus de text, autor, destinataris, època)
b. Anàlisi del text: ressalta les idees fonamentals del text:
c. Contextualització: enquadra el text en el seu procés històric.
d. Importància del text: destaca la seva importància per a comprendre el període històric en el qual està inscrit:

Les forces polítiques

Anem a analitzar les forces polítiques existents a l’Espanya Liberal en el període en què apareixen els primers partits polítics (encara que no seràn fins quasi un segle després partits de masses):

 • Els partits dinàstics (defensors del sistema):
  • El Partit Moderat integrat per sectors socials d’ideologia liberal molt conservadora defensora de:
   • Estat Confessional
   • Estat Centralista
   • divisió de poders limitada (la monarquia té el poder executiu i participa en el legislatiu –dret de vet-,
       convoca i dissolt Les Corts-, i en el judicial, nomenant jutges)
   • sufragi censatari molt restringit (1% de la població)  
   • mínimes llibertats individuals
   • no accepten drets socials (premsa, asociació....)
   • liberalisme econòmic
   • en la pràctica, proteccionisme

   És el partit de la burgesia agrària i, a vegades, de la industrial,  tenen el suport de la monarquia, dels prelats i de part de l’exèrcit. I, a pesar de tot, el govern moderat controlarà les eleccions per evitar l’arribada al poder del progressistes. Serà, per tant, el partit que formarà els governs durant la majoria del regnat d’Isabel II excepte breus parèntesis de govern progressista: 1833-37, 1844-54, 1856-68.Un líder moderat representatiu és Narvaez.
    

  • El Partit Progressista integrat pels liberals d’ideologia més pròpiament liberal, encara que conservadors del sistema, són partidaris de reformes que  profunditzen  el liberalisme estatal:
   • - Estat Confessional (llibertat religiosa)
    - Estat Centralista
    - divisió de poders limitada (la monarquia té el poder executiu i participa en el legislatiu –dret de vet-, convoca i dissolt
       Les Corts, i també participa en el judicial, nomenant jutges)
    -liberalisme econòmic
    -lliurecanvisme fins a quasi reduir l’ intervencionisme estatal en el comerç exterior
    -ampliar les llibertats individuals (especialment la llibertat empresarial)
    -no accepten drets socials
    -sufragi censitari però amb ampliació del dret de vot al 5% de la població

  És l’oposició legítima al govern, el partit de la burgesia industrial (a vegades) i de les classes mitjanes, i també té el suport de part de l’exèrcit. Però, tal com s’ha dit, el govern moderat controlarà les eleccions per evitar l’arribada al poder del progressistes, així solament van aconseguir formar govern en èpoques de circumstàncies  especials: en èpoques de crisi econòmica,  s’aprofiten les insurreccions populars urbanes (bullangues) per fer un pronunciamiento (cop d’estat militar) per part d’oficials progressistes que, de tenir èxit, provoca una crisi política i la caiguda del govern moderat, llavors, la reina crida a formar govern als progressistes. El procés en els mesos següents suposarà l’ampliació de drets aplicant el programa reformista, la qual cosa alarmarà als grans propietaris agraris  i als empresaris industrials ja prou inquiets per l’agitació social que no disminueix. Tot això causarà, finalment, la caiguda del govern progressista i l’arribada al poder d’un nou i llarg govern moderat fins que tornin a donar-se les mateixes circumstàncies. El líder progressista més representatiu és Espartero. Els progressistes governaran en els períodes 1837-43, 1844-54 i 1856-68.  

   

 • Forces polítiques d’posició extraparlamentària:
  • Carlins, partit d’extrema dreta, partidaris de l’Antic Règim, el seu lema podria sintetitzar-se en “Déu, Pàtria, i Rei”, és a dir:
   • Tradicionalisme  catòlic (Inquisició inclosa)
   • Monarquia absoluta
   • Defensa dels furs vigents a Navarra i el País Basc (institucions d’autogovern i justícia, exempcions fiscals i de servei militar), amenaçats pel centralisme liberal, i reclamació del seu restabliment en la resta de territoris de l'antiga Corona d'Aragó.
   • antiliberals
   • Carles Mª Isidre com a únic legítim rei segons la Llei Sàlica, que excloïa les dones per heredar el tron (a Catalunya, un sector dels carlins molt vinculats a l’església derivaran posteriorment en nacionalistes catalans de dreta).

    Els seus seguidors són sectors de la població rural del nord-est formats per la petita noblesa, del baix clergat i dels pagesos petits propietaris de les zones rurals.


  • Republicans, de ideologia liberal radical, partidaris de:
   • República Democràtica limitada (sufragi universal masculí).
   • Estat Centralista o Estat Federal (divisió en aquest aspecte entre els diversos partits republicans). El Partit Federal de Pi i Margall (al qual estava afiliat Valentí Almirall que evolucionarà posteriorment cap al catalanisme d’esquerres) serà una de les forces polítiques importants a Catalunya.
   • ampliació de les llibertats individuals (plenament defensors de l’abolició de l’esclavitud a les colònies i l'abolició de la pena de mort).
   • llibertats socials com la de premsa, reunió i associació.
   • limitar el dret de propietat, concretament la llibertat empresarial (intervencionisme de l'Estat).

    Els partits republicans són una força política dèbil, perquè estan dividits i compten amb el suport de la petita burgesia i de sectors obrers i de petits propietaris rurals o arrendataris, un recolzament social minoritari que no té dret de vot per la qual cosa s’aliaran amb els progressistes en els moments d’aldarulls per aconseguir la pujada al poder del Partit Progressista pel mètode insurreccional.

    (podeu consultar el quadre sobre els partits polítics del s.XIX ).


  • El moviment obrer espanyol, especialment a Catalunya i, més endavant, a la resta de territoris industrials,  igual que l’europeu, travessarà diverses fases fins a adquirir plantejaments polítics: la ludista, contra les màquines, abasta fins la dècada dels quaranta aproximadament; els ludistes barcelonins incendiaran la fàbrica Bonaplata en els aldarulls de 1835 pero els obrers catalans aviat van formar associacions d’ajuda mútua, precedents immediats dels sindicats, i, de seguida, clandestines, que protagonitzaran la convocatòria de la primera vaga general al 1855. El primer sindicat pròpiament dit seria el de Les Tres classes del Vapor al 1868 i és  en aquests anys que es difonen les noves ideologies revolucionàries, marxista i anarquista, que permetran el pas a la fase política del moviment obrer. Durant el període que estudiem, per tant, la minoria d’obrers que es plantejaven una lluita política per millorar les seves condicions eren seguidors dels partits republicans.
   Al 1867, la I Internacional va rebre l’adhesió dels obrers de Barcelona i, al 1869, l’arribada de Fanelli permetrà la difusió de les idees anarquistes, especialment al sud i la facana mediterrània, i la creació  de la Federación Regional Española per Anselmo Lorenzo, el pare de l’anarquisme espanyol. Cap al 1872 Lafargue introduirà les idees socialistes marxistes, que, més tard, seran predominants al nord i al centre peninsular.
  • El moviment camperol, tradicionalment explosió de ràbia, espontani i sense objectius polítics, romandrà amb aquestes mateixes característiques fins als 70, quan es comença a polititzar influït per l’anarquisme i el socialisme.

Exercicis

• Un cop estudiada la Regència de Mª Cristina i el regnat d'Isabel II , llegiu els documents següents i responeu les qüestions:

document 1
           Los partidos (liberales) son: dentro de la legitimidad, moderados y progresistas. Fuera de la legitimidad: carlistas por la derecha y republicanos demócratas por la izquierda.
            Los moderados tuvieron el poder a través de equipos de diversos matices durante casi todo este período. Es un grupo heterogéneo, unos son emanación de las clases tradicionalmente dominantes, los otros, salidos de las clases medias que se ponen a su servicio.
          Su ideología doctrinaria, tomada de Francia, es más pretexto que otra cosa. Su bandera es defender el "orden". Históricamente se cohesionaron con grupos de antiguos liberales atemorizados y de intelectuales influidos por las teorías del doctrinarismo francés. Políticamente representaban la ideología defensora de las clases dominantes. Socialmente son los representantes de las clases medias. Realmente son la expresión de las clases poderosas que temen perder sus privilegios semifeudales, admiten la doctrina constitucional del pacto entre Corona y nación y son portadores de la doctrina del orden basada en el miedo a la Revolución Francesa y en su deseo de no realizar ningún cambio que pusiera en peligro sus bienes y propiedad.
        (...) Los moderados contaban con los grandes jefes militares. Resulta interesante y hasta paradójico que los moderados contaran, en general, con la adhesión de los fabricante catalanes; éstos veían en los moderados una mayor tendencia proteccionista y la garantía del "orden", sin darse cuenta que el conservadurismo social les negaba el amplio y posible mercado de la España agraria.
            Los progresistas eran algo tan heterogéneo como los moderados. Sin duda su denominador común es el espíritu de reforma, la adhesión al principio de soberanía nacional sin límites, a los principios de robustecimiento de los poderes locales y provinciales, los orientaba hacia una base popular, a diferencia de los moderados. Si contaban con jefes militares fueron generalmente de graduación media o inferior.

                                                                  Reelaborado a partir de Tuñón de Lara, M. : Estudios sobre el s.XIX español


document 2
                                                                                        La Milicia nacional
En el proceso de articulación del sistema liberal, aparecen continuamente dos elementos que conocemos desde la guerra de la Independencia -Juntas y Milicia- y que significan fundamentalmente la asunción popular de la organización política y de la defensa armada.
El movimiento de Junta y Milicia se desarrolla principalmente en la ciudad, lugar donde se concentra el elemento burgués y progresista. irrumpen en momentos de descontento popular y apuntan directamente contra el poder político, exigiendo la mudanza del mismo porque constituyen el instrumento para el cambio de la situación socio-económica de los sublevados. El medio de acción es el pueblo armado.
En este tipo de insurrecciones se incluyen desde la constitución de Juntas en 1808 hasta las barricadas de 1854, pasando por los pronunciamientos de 1820,1835,1836,1840...
El denominador común de estas acciones es que las clases urbanas deciden, con la fuerza de sus propios ciudadanos armados, cambiar el rumbo del régimen político. En el período absolutista, para implantar el régimen Constitucional; bajo el liberalismo, para relevar a los moderados.
La milicia creada como urbana en 1808 por la respectiva junta provincial, se transformó en nacional por las Cortes de Cádiz. Era el arma que forjaba la burguesía en su lucha contra el feudalismo aglutinando en la misma a diversos grupos sociales implicados en el cambio. Todos eran iguales en la Milicia y los empleos de jefes y oficiales eran electivos, a pluralidad absoluta de votos entre sus componentes, no perdiendo nunca su carácter civil de fuerza ciudadana, cuya máxima autoridad se otorgaba al alcalde del ayuntamiento correspondiente.
Pero la Milicia nacional, sostén del sistema constitucional contra el absolutismo, por su propia estructura y composición social, desbordaba los planteamientos antifeudales para los que la había creado la burguesía. (...) Sus componente populares empujaban al logro de los objetivos democráticos del régimen liberal. Se quebraba en su interior la hegemonía de la burguesía, desapareciendo la unidad interclasista que había caracterizado a la Milicia contra el absolutismo.
A partir de 1842-43, la Milicia protagonizó motines contra los consumos, negativas al sistema de quintas, huelgas industriales, pronunciamientos contra determinadas leyes...Ama forjada contra el feudalismo, devenía portadora de los aspectos más radicales del liberalismo, cuestionando el orden de los nuevos propietarios surgidos de la desamortización (...) Por ello, los moderados practicaron una política drástica y temprana: su disolución. Ya no era una garantía de la propiedad burguesa y del orden público burgués. Semejantes tareas encomiendan ahora los moderados, desde 1844, a una institución nueva y segura, la Guardia Civil.
            Resucitaría la Milicia  en nuevas coyunturas revolucionarias, como la de 1854 y 1868, con una mayoría de artesanos proletarizados que empujaban hacia la República, como eran los casos de Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza...(...). Surgía entonces el enfrentamiento con el ejército.
                                                                                 Bahamonte, A. y Toro, J.: Antecedentes de la Revolución de 1868.

 1. Què era la Milícia Nacional?.
 2. Qui formava part d'ella?
 3. Quan es constituïa?.
 4. Quin objectius perseguia?.
 5. Quina ideologia política tenien el milicians?
 6. Quina va ser l'actuació del govern moderat respecte a la Milícia?.
 7. Una de les bullangues  més importants va ser la de 1835. Comenta el que sàpigues sobre ella.
 8. L'actuació de la Milicia anava sovint acompanyada d'altres acccions polítiques?.

•Comenteu el text següent:
"Entre los liberales clásicos, no concebimos la naturaleza humana como esencialmente egoista ni cerramos los ojos y oídos a la adversidad del prójimo. (...) Es un error partir de la idea de que lo pobres y enfermos morirían sin remedio si el Estado no cuidase de ellos. La caridad privada es capaz de mucho más de lo que creen quienes esperan de los impuestos"
                                                                 Declaracions de Pedro Schwartz, La Vanguardia 5 de octubre de 1999


•Subratlleu les idees fonamentals del text següent:
            Entre l'inici de la guerra del Francès i mitjan segle XIX l'estat espanyol va viure un període de transició, de transformacions polítiques i socials, que van menar a la crisi definitiva de l'antic règim i a la progressiva introducció d'un nou  model d'estat i de societat, políticament liberal i socialment i econòmicament capitalista. A Catalunya eren els anys en que les noves indústries fabrils experimentaven una primera expansió, que anunciava els grans canvis provocats per la industrialització. Era un període complex i va ser commocionat per tot un seguit de guerres -primer la del Frances, després les insurreccions absolutistes i la guerra carlista-, per la lluita aferrissada que enfrontava els liberals amb els absolutistes, per les picabaralles entre els diversos sectors del liberalisme i per la primera gran irrupció de les masses populars a l’arena política de la contemporaneitat.
            Certament, un dels fenomens més característics d'aquesta etapa va ser la participació dels sectors populars en les lluites polítiques i socials del període, amb unes motivacions que li eren pròpies(...) Els mobils, els objectius i les finalitats de la seva actuació tenien sempre una raó de ser pròpia que es relacionava o bé amb la situació economica inestable del moment -són anys de crisi economica, de contracció del mercat mundial, de pèrdua de les colònies, etc.- o bé amb les pèssimes condicions de vida i de treball en que estaven immersos. A partir dels anys vint del segle XIX es van començar a detectar també els primers moviments laborals, directament vinculats a la nova problematica generada per l'industrialisme, i a la decada següent ja hi va haver les primeres formes d'organització sindical. En el terreny polític, altrament, la seva alineació inicial amb els sectors més radicals del liberalisme va acabar sent efímera, en la mesura que ben aviat es va evidenciar que el model de societat i d'estat que s'estava implantant en cap cas no responia als interessos de les classes populars.
            (...) La notícia segons la qual a Reus un destacament de milicians liberals havia estat atacat pels carlins i la intervenció d'un frare en l’assalt desferma la primera gran onada d'anticlericalisme popular a la Catalunya contemporània. Era el juliol del 1835. El dia 22 d'aquest mes es van produir els primers assalts de convents a Reus, i el dia 25 la foguera es va estendre per Barcelona i altres poblacions com Mataró, Arenys, Igualada, etc. Era la primera bullanga del periode. Abans de cremar els convents, una multitud també havia cremat les portes de la ciutat on es cobraven els impostos de consum. (...). Dies després,  el 5 d'agost, es va produir la segona bullanga. En aquesta ocasió la causa va ser l'arribada a Barcelona del general Bassa, amb la intenció de castigar els incendiaris. Davant d'aquestes intencions la multitud assaltà el Palau Reial, va matar Bassa, i la mateixa nit va assaltar comissaries de policia, va enderrocar l'estatua de Ferran VII al Pla del Palau i va acabar incendiant el vapor més emblemàtic de la ciutat.
                                                                                    Pelai Pages: Les bullangues en la crisi de l’antic règim.

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:
                 Paralelamente a la expansión capitalista, y a consecuencia de la intensificación de la explotación en las fábricas, se producen los primeros conflictos laborales  y la primera toma de conciencia del proletariado industrial.
Bajo la forma de sociedades de socorros mutuos, existieron asociaciones obreras. (...) de todos estos años (años 40), queda evidente la existencia de asociaciones obreras y el sentimiento de obtener el derecho de asociación; la existencia de huelgas y la persistencia de tendencia antimaquinista. También se observa la tendencia a buscar agrupaciones de tipo cultural en las que se pueden cambiar impresiones y establecer contacto con menores riesgos, a la vez que coincide con las corrientes educativas de los utópicos. (...).
                  Barcelona es la primera ciudad que se alza el 14 de Julio de 1854. En este alzamiento participan los obreros por primera vez, dándole forma de huelga. Desde por la mañana las gentes se manifestaban por las calles y grupos de obreros obligaban a cerrar las fábricas. Por la tarde el regimiento de Navarra sale del cuartel de San Pablo tocando el himno de Riego y dando vivas a la libertad y a la Constitución. Al día siguiente se ven numerosos civiles armados; la huelga se generaliza y se producen varios incendios de fábricas.
                    El 17 de alzaba el pueblo de Madrid. En Barcelona y provincias la huelga había tomado carácter de lucha contra las "selfactinas". En los barrios de San Antonio y Santa Madrona la tropa protegía las fábricas; proseguían empero los atentados y según el cónsul británico se llegó a asesinar al dueño de una fábrica, a su hijo y al capataz de la misma. El Capitán General, que se había adherido al alzamiento dictó severas medidas y fusiló a tres personas acusadas de quemar fábricas. (...)
                     El periódico El Constitucional acusó a los obreros de querer vivir sin trabajar. Su argumentación era del más puro liberalismo clásico: "El derecho de los trabajadores es sin duda procurar obtener el mayor salario posible. El derecho de los fabricante es el de reducir los gastos de la producción; la ley eterna a la que está sujeta toda producción humana; y en el debate que se establece para la contratación de servicios de los operarios, sólo la libertad de admitir o rechazar las condiciones de una y otra parte es la regla única a que los hombres pueden someterse".
                   Respondiéronle los trabajadores, insistiendo en sus ataques a las "selfactinas": "nosotros le decimos que es usted quien nos quiere engañar y que de creerle a usted dentro de poco seríamos excluidos del trabajo, mendigando nuestro sustento, y si pidiéramos un poco de pan para nuestras familias y el Gobierno tuviese la idea de usted, pondrían los cañones en las calles ametrallándonos para acabar con los trabajadores, porque sobramos ya en la sociedad, porque los fabricantes, con niños, podrían hacer funcionar las selfactinas y cuando fuesen hombres sufrir la suerte desgraciada de sus padres.
                                                                               Tuñón de Lara, M.: El movimiento obrero en la historia de España.

 1. A què es refereix l'autor quan parla de la influència dels utòpics? (final del segon paràgraf).
 2. Amb quin nom són conegudes, en general, les revoltes obreres a Catalunya?
 3. Amb quin nom es coneix el moviment antimaquinista de què parla el text?.
 4. Quina organitzacó agrupava als civils armats?
 5. Quin principi constitucional s'argumentava per prohibir el dret d'associació obrera?.
 6. Quines forces socio-polítiques van actuar al 1854?.
 7. Quin objectiu perseguien?
 8. Quines conseqüències va tenir la seva actuació?


•• (Examen selectivitat ) Llegiu els documents
següents i responeu les qüestions:
document 1
  Havent-se demostrat que diversos fabricants tendeixen a sacrificar la suor dels treballadors tot rebaixant-ne el jornals  i amb la finalitat d'acabar amb aquests abusos, ha semblat oportú d'establir una societat pública de mútua protecció. (...) Tenen dret a inscriure's a la Societat de Mútua Protecció tots els teixidors del cotó d'ambdós sexes que vulguin fer-ho.
Obligacions:

 1. Tots els socis satisfaran una petita quota setmanal.
 2. No estan obligats a pagar els que estiguin malats.
 3. Quan l'amo vulgui rebaixar el sou dels treballadors, els socis de la Societat estan obligats  presentar a l'amo la resolució d'abandonar el taller si se'ls rebaixa un sol maravedí*.
 4. Si, malgrat això, l'amo insisteix a rebaixar el jornal, els asociats abandonaran els telers.

  Avantatges:
  La societat obliga a mantenir tots els socis que es quedin sense feina o tot aquell que sigui acomiadat.
  Aquest ajut es donarà a raó de 6 rals diaris.
  La Societat s'obliga també a buscar feina del mateix ofici a l'associat despatxat per aquests motius.

                                                                       Estatuts de la Societat de Mútua Protecció dels Teixidors. Vic, 1840

* maravedi: antiga moneda el valor de la qual corresponia a la trigésima cuarta part d'un ral

 1. Quins eren els objectius fonamentals d'aquesta Societat?. Quins mitjans s'empraven per aconseguir- los?.
 2. Analitzeu les causes que expliquen la creació d'aquesta societat.
 3. Es podria considerar un sindicat?. 
 4. Va ser  l'única manifestació del moviment obrer a Catalunya en aquesta època?.
 5. Comenteu el context històric que correspon al text.
 6. Quina postura adoptarà el govern davant  aquestes societats de socors mutus?.

document 2
Nosotros estamos bien convencidos que los adelantos en maquinaria son útiles y debemos conservarlos; pero nunca podemos consentir que lleguen hasta el extremo de no necesitar ni la inteligencia ni la fuerza del hombre, porque el egoísmo tan patente, que a los ojos del más necio no se le oculta, de esas inmensas fortunas levantadas en cuatro años por hombres que la mayor parte eran unos miserables, y que no temen en sacrificar al trabajador a su mayor ganancia, ha dado el resultado de importar en Cataluña esas máquinas solfáticas que [han substituido a] las máquinas mogenis, destruyendo por consecuencia esa máquina mogenis, en donde el trabajador ganaba sus sustento y el de su familia, y que en las máquinas solfáticas el egoísmo de la mayor parte de los fabricantes los ha excluido de su trabajo, poniendo en su lugar niños y mujeres que con una mezquindad de salario les satisfacen, y que en llegado a mayor edad, como serán mayores sus necesidades, no será extraño que sean despedidos al pedir un aumento de precio, para reemplazarlos por otros de menor edad, que con menos salario podrán trabajar por ser menos sus necesidades, quedando en la miseria y en la desesperación los que antes ocupaban sus puestos, como ya han quedado ahora la mayor parte de los hiladores que trabajaban en las máquinas mogenis, por haber sido éstas substituidas por las máquinas solfáticas [...].
Lo que es los trabajadores sallentines, no aceptan ni aceptarán por sus jefes a los fabricantes, mientras los guíe ese espíritu de egoísmo y ambición, de riquezas, sin atender a la cosa más sagrada, como es el salario bien retribuido del trabajador, que es el verdadero productor y más digno de consideración que el capital. [...]

Sallentines, aclamemos todos con entusiasmo los principios que desde ahora han de ser nuestra enseña.
¡Viva el Duque de la Victoria!
¡Viva la Libertad bien entendida!
¡Viva la organización del trabajo!  
                                  Escrit signat per un nombrós grup de hiladors de Sallent, Publicat a El Constitucional, 13-VIII-1854

1. Per què els obrers s'oposaven a la introducció de la nova maquinaria?
2. Relaciona el document a la fase del moviment obrer a què correspon i explica el que saps sobre aquesta fase.

 

•Comenteu el document següent:

Excel.lentíssim  Sr. governador Civil d'aquesta província:
Els que suscriuen, fabricants de llana i veïns d'aquesta ciutat, exposen (...) que els teixidors i els filadors  es revolten els uns darrera dels altres i demanen en massa, i sense guardar les formes del costum, la pujada dels jornals (...). Sostenen, en les seves idees desorganitzadores del treball, que el fabricant no ot acomiadar l'obrer sense el seu consentiment i a partir d'aquest absurd promouen lluites ferotges  en detriment del principi d'autoritat (...). Volen, sense pernsar-ho, l'extermini de les fàbriques i estan a punt d'aconseguir-ho, si V.E. no posa fi a tots aquests aldarulls.  Volen, des de fa un mes posar fi als sistemes de fabricació. els filadors volen inutilitzar els torns mecànics anomenats mulgenys (sic) i reemplaçar-los per torns manuals que ja no existeixen enlloc.
            Estem bocabadats, Escel.lentíssim Sr. (...) Les noves màquines que abarateixen la producció produeixen momentàniament pertorbacions passatgeres en el trebsall, però ben aviat aquestes retrocedeixen en benefici dels qui les han patit i de tot el país. (...)

                                                                Carta reproduïda al periòdic El Clamor Público. Antequera, 26-9-1854

 

• Resumiu el text següent:   
         En ple desprestigi del govern progressista, la burgesia moderada se situa al poder. Va ser en aquest moment, i amb l'arribada de Joan Prim com a nou governador civil de Barcelona, que la insurrecció catalana va prendre nova embranzida. Les promeses incomplides pel nou govern i el desarmament dels primers batallons de voluntaris van provocar l'alçament generalitzat, a partir del dia 1 de setembre de 1843. Prim va ser rebutjat per les armes fora de la ciutat i, al mateix temps, l'alçament va assolir un caracter generalitzat per tot Catalunya.
                La revolta, coneguda amb el nom de Jamància -concepte d'origen caló derivat de jamar, que significa menjar, o gana- va tenir en aquesta ocasió una clara dimensió social i republicana. Els jamancis, que vestien amb traje de plebeyo, amb barretina o gorra marinera, jaqueta i espardenyes, van manifestar en aquesta ocasió clares aspiracions socials i revolucionaries que anaven molt més enllà del programa de la burgesia. La utilització de banderes negres i vermelles, el cant de "La Campana" i "El Xirivit", amb estrofes tan contundents com la que deia "Mori la aristocràcia/ prou mal nos ha fet ja/lo poble vol ser amo/Viva Déu que ho serà!", reflectien les aspiracions igualitaristes dels revoltats.
                Pero la revolta dels jamancis, a desgrat de la derrota final, va marcar una fi d'etapa i l’arrencada d'un nou període. Si d'alguna cosa havien servit les bullangues era per enfortir la consciencia social i política d'unes classes treballadores que, des d'aquest moment, ja sabien que el sistema liberal i capitalista en cap cas no podia satisfer les seves necessitats més elementals. La participació massiva de les classes populars en la lluita contra l'antic regim havia servit, de manera indiscutible, per consolidar el sistema liberal, que en temps futurs ja no necessitaria -més aviat tot el contrari- la participació popular. I aquesta frustració popular per la forma concreta que estava assolint el capitalisme ben aviat es va traduir en ideologies alternatives que plantejaven la superació del capitalisme. Fins al 1868 aquest va ser el paper que desenvolupa el socialisme utòpic. A partir de l'any 1868 aparegueren, ja ben formulades a casa nostra, l’anarquisme i el marxisme, les noves ideologies que van acabar animant els moviments socials a casa nostra durant el segle XIX i bona part del segle XX.                                              
                                                                              Pelai Pages: Les bullangues en la crisi de l’antic règim.•Llegiu el document següent i responeu les qüestions:
Excelentísimo Sr. Duque de la Victoria:
            Los que suscriben, comisionados por la clase obrera de Cataluña, se presentan a V.E. para manifestar al soldado del pueblo con la noble franqueza, y la premura que las circunstancias exigen, los deseos de sus comitentes:
            La clase obrera de Cataluña pide que se le reconozca la propiedad de su trabajo, lo mismo que se reconoce a la de sus amos, los capitalistas; desea por tanto en cada uno de sus individuos la libertad absoluta de asociarse para casos en que gozando de salud carezca de trabajo, por la misma razón que se le concede cuando teniendo trabajo carece de salud; para poder rechazar el jornal que considere insuficiente a sus necesidades y a la magnitud de su trabajo y pedir el, en su concepto, justo (todo pacíficamente y sin la menor violencia), por la misma razón que el capitalista puede asociar sus capitales rechazando los jornales en su concepto altos; pide, en una palabra, para prevenir la angustia de mañana en las crisis industriales que de vez en cuando paralizan temporalmente el trabajo; en los casos que lo suspenda parcialmente, tal vez, un egoismo mal entendido, y en los que las indisposiciones físicas del obrero no le permiten disfrutarlo, se conceda a cada uno de sus individuos el sagrado derecho de asociar sus ahorros individuales, y tener para sí, con el capital colectivo resultante, una garantía de existencia y tranquilidad, que para la sociedad lo es sin duda de orden.
            Negar tan justo derecho a los obreros en lo necesario, cuando se concede a los demás en lo superfluo, es una injusticia; que, como todas, tarde o temprano produce fatales consecuencias: primero, la de transtornar en hechos secretos lo que a ser uso es un derecho legítimo, llevaría la garantía y beneficios de la publicidad; y segundo, la de dificultar y hasta desprestigiar la acción de la autoridad que se presenta, aunque legal, protectora de un privilegio en favor del que es más fuerte (...)
            A la libertad de asociación del obrero, añade y pide el nombramiento de un jurado  mixto; esto es, de amos y trabajadores, que dirima buenamente y con acierto las cuestiones sobre el jornal entre fabricantes y operarios, cumpliendo a la autoridad el sostén de sus acuerdos (...). Los obreros, en fin, piden en beneficio de su salud, de su independencia, del adelanto de la industria y del aumento del consumo:
            Que se fije en diez el máximun de las horas del jornal y se sujeten a inspección los locales de los establecimientos fabriles para ver si llenan las condiciones higiénicas necesarias; que se establezcan el mayor número posible de escuelas gratuitas industriales (...), y, por último, que se establezcan también salas de asilo para los hijos de los obreros que, ocupados en su trabajo, se ven en la necesidad de tenerlos casi todo el día abandonados a los peligros físicos y morales de su poca edad, y se prohiba a sus padres les pongan a trabajar antes de la edad de diez años (...)
            Y peticiones tan santas, Excmo. Sr. ¿podrán negarse a una clase que se honra con un amor costante al trabajo, que haría mil sacrificios para el sostén de la libertad, y que tiene especial predilección al gobierno del Duque de la Victoria?
            Por tanto, en nombre de la justicia, de la humanidad y del orden duradero, los que suscriben suplican a V.E. se digne apoyar y contribuir al logro de la adjunta petición, como no pueden menos esperarlo los hijos desheredados de la fortuna, en cuyo nombre lo piden al recto corazón de V.E.
                                                                                           Barcelona, 11 de mayo de 1855 (siguen las firmas)
                                                            Reproduït per J.Benet y C.Martí.: El moviment obrer durant el bienni progressista

 1. Situeu el text en el seu context històric.
 2. A qui es dirigeix aquesta Carta?. Per què?
 3. Resumiu les idees principals del text i exposeu de manera ordenada quines eren les reivindicacions dels obrers catalans a mitjan segle XIX.
 4. Ens trobem davant un moviment revolucionari?. Com es podrien identificar aquests obrers?.
 5. Quina mesura de presió  van utilitzar pocs mesos després?. Què van aconseguir?
 6. Exposeu les condicions de vida i de treball de la classe obrera en els inicis de la industrialització i quiines van ser les primeres formes d'organització i lluita obrera (abans de l'arribada de l'internacionalisme).
 7. Expliqueu què fou la primera Internacional, com va arribar la seva influència a Espanya i compareu les dues ideologies que hi havia en el seu sí.

fotografía de Anselmo Lorenzoi

Anselmo Lorenzo

 

fotografía de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias

 

•Llegiu els documents següents i responeu les qüestions: 
document1
                     (Nuestro) objetivo inmediato es el mismo que el de los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado (...).
                        (Nuestro) rasgo distintivo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa (...). En este sentido  podemos resumir nuestra teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada (...).
                        El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas.                
                                                                                                   MARX, C. y ENGELS F.: El Manifiesto Comunista (1848).

 1. Explica el significat de "para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas" 
 2. Quin tipus de societat defensaven Marx i  Engels?. Raona la resposta.

document 2
                      "Marx és un comunista autoritari i centralista. Vol el mateix que volem nosaltres: el triomf de la igualtat economíca i social - però dins l'Estat i per la força de l'Estat; per mitjà de la dictadura d'un govern  provisional, poderós i despòtic, per la negació de la llibertat. El seu ideal econòmic és l'Estat convertit en únic propietari de la terra i de tots els capitals [...].
                         Nosaltres volem aquest mateix triomf de la igualtat econòmica  i social mitjançant l'abolició de l'Estat i de tot el que s'anomeni dret jurídic, que, segons nosaltres, és la negació permanent del dret humà. Volem la reconstitució de la societat i la constitució de la unitat humana, no a través de qualsevol autoritat, sinó per la lliure federació de les associacions obreres de tota classe emancipades del jou de l'Estat."
                                                                                              Carta de Bakunin a Rubicone Nabrizzi. 23 de juliol de 1872

 1. Resumiu les idees fonamentals del text i situeu-lo en el context històric.
 2. Les diferéncies entre Marx i Bakunin van tenir especial significació en el marc de   l'AlT. Quins objectius tenia aquesta organització? Quina va ser la seva evolució  històrica?.
 3. Marx i Bakunin van ser els màxims representants de les dues principals ideologies  del moviment obrer durant el segle XIX. Quines? A més de les esmentades en el  text, quines altres diferències hi havia entre aquestes dues formes de pensament?  Expliqueu, breument, com van evolucionar aquestes ideologies fins al començament del segle xx.      
         

document 3
El anarquismo es, pues, una doctrina social basada en la libertad del hombre, en el pacto o libre acuerdo de éste con sus semejantes y en la organización de una sociedad en l que no deben existir clases, ni intereses privados, ni leyes coercitivas de ninguna clase. El hombre, movido por sus dos instintos paralelos, el egoísmo y el altruismo, que con él nacen y él viven, sin imposiciones ni educaciones destinadas a dominarlo i a malearlo, sabrá, por egoísmo, ponerse de acuerdo con los demás hombres, para facilitar su trabajo, su defensa y el medio en que debe desenvolverse y, por altruismo, sabrá aportar su apoyo solidario a los más débiles y desvalidos.                                           

                                                                                                    F. Montseny: ¿Qué es el anarquismo?, pág. 8.
• Després de buscar informació sobre Federica Montseny, comenteu el text anterior.

Els governs liberals

 • 1833-37, primer govern moderat, quan s’inicia el procés cap a la monarquia constitucional amb el Estatuto Real.
 • 1837-43, primer govern progressista (Regència d’Espartero del 39 al 43). Es promulga la Constitució del 37, representativa de la seva ideologia, que suposava, entre altres aspectes polítics,  un petit augment del dret de vot i l’amnistia general i, quant a la política econòmica, permetia la supressió dels gremis, l’ampliació de la llibertat de comerç interior,  l’abolició de la Mesta, la desvinculació dels mayorazgos, la llibertat pel tancament de les finques, la supressió dels delmes i la venda de les terres de l’església. L’aplicació d’aquesta darrera llei (llei de Mendizábal, sobre la desamortització dels béns de l’església al 1837) va estar condicionada en gran part  per l’evolució de  la primera guerra carlina, que durava més de l’espera’t; la nacionalització i venda posterior de les terres eclesiàstiques va permetre  ingressar una quantitat important de diners a Hisenda –que facilitaria l’acabament de la guerra al 39-, però, degut a les condicions de venda, les terres van ser comprades majoritàriament pels terratinents, convertits ara en propietaris de grans extensions territorials (latifundis) amb la qual cosa es va incrementar encara més la concentració de la propietat agrària. Espartero es va guanyar l’oposició dels industrials per la política lliurecanvista i dels obrers per la repressió davant les revoltes populars, i, fins i tot, de sectors progressistes per  les mesures dictatorials, tot això provocarà un pronunciament militar del moderat Narvaez  i la caiguda d’Espartero.
 • 1854-56,  últim govern progressista, durant el qual es promulgarà la llei de desamortització de Madoz (1855) sobre les terres comunals, venda  que finançarà, en part, la construcció de la xarxa ferroviària encara que, socialment, va empitjorar les condicions de vida del pagesos que gaudien d’aquestes terres. 
 • 1844-54  i 1856-68, dècades de govern moderat en las que  està vigent la Constitució del 45 que, en comparació a la progressista del 37,  amplia les prerrogatives règies i  restringeix el dret de vot. A destacar quant a la política exterior el Concordat amb el Vaticà al 1851 (per compensar la nacionalització de les terres de l’església) pel qual l’Estat es compromet a mantenir financerament el cult catòlic, i la conquesta d’una part del Marroc en busca d’una política de prestigi. Conspiracions militars progressistes seran freqüents al llarg d’aquests períodes però fracassaran fins que al 1868, una sèrie de circumstàncies permetran un pronunciament militar triomfant, d’efectes mot més profunds: la caiguda no solament del govern moderat, sinó  també de la dinastia i, a curt termini, encara més: de la mateixa monarquia.

 

                    En resum, ens trobem davant un sistema parlamentari poc consolidat, amb els liberals dividits, el domini polític dels liberals moderats per mitjans gens parlamentaris i una oposició liberal molt dèbil que confia l’accés al poder a mecanisme també poc parlamentaris, mentre augmenta l’existència d’una oposició extraparlamentària que vol acabar amb l’Estat Liberal constituït. La debilitat del liberalisme espanyol es mostra amb la necessitat que tenen uns i altres de recórrer a l’exèrcit que, per ara, és només instrument del liberalisme parlamentari. Per altra part, el llarg govern dels moderats suposa  l’aturament, al menys en part, del procés de la revolució burgesa que intenten continuar els progressistes. Després de trenta anys d’iniciar-se el procés revolucionari, l’Estat Liberal continua tenint, pràcticament, els mateixos problemes, i encara en té de nous:  

 • Una burgesia industrial dèbil necessitada d’aliances amb sectors molt conservadors
 • La divisió entre els liberals
 • Un nacionalisme espanyol sense consolidar
 • Residus de l’oposició absolutista (carlins).
 • El sorgiment d’una oposició radical al liberalisme estatal (divisió entre l’alta i la petita burgesia).
 • Un desenvolupament econòmic desequilibrat
 • La misèria de la majoria de les masses populars, que comencen a organitzar-se presentant greus problemes d’ordre públic.  

          En aquestes circumstàncies, s’arriba al 1868.

•• (Examen selectivitat, 2008)

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas; y en su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina Viuda su Madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente:
Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española.
[…] Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.
[…] Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
[…] Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran a los diputados a Cortes.
[…]Art. 23. Para ser Diputado se requiere: ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.
[…] Art. 77. Habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional, cuya organización
y servicio se arreglará por una ley especial; y el Rey podrá en caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.
                                                                                                FONT: Constitució espanyola del 1837.

 1. Pregunta 1
  a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
  b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
  c) Analitzeu els articles 2, 11 i 77 i expliqueu a què fan referència.[0,75 punts]
 2. Pregunta 2
  a) Expliqueu tres diferències polítiques entre progressistes i moderats.[1,5 punts]
  b) Digueu quins foren els dos períodes de govern en els quals els progressistes impulsaren les principals reformes polítiques, econòmiques i socials i expliqueu aquestes reformes.[1,5 punts]


•• (Examen selectivitat, 2009)

Pronunciaments militars més rellevants (1814-1874)
        Any     Protagonistes (grau militar)    lloc                           signe polític                resultat
1814     Elío (capità general)            València                    absolutista                  èxit
1820    Quiroga/Riego (caps)          Cabezas de S.Juan    liberal                         èxit
1854    O'Donnell, Dulce (generals)   Vicálvaro               contra els moderats       èxit
1868    Serrano/Prim (generals)         Cádiz                     democràtic                   èxit
1874    Pavía (general)                       Madrid                 antirepublicà                 èxit

                                                      Font: Reelaborat a partir d'A. Carreras i X. Tafunell (coord.). Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX. Vol III, 2ªed. Bilbao. Fundación BBVA, 2005.                                   

 1. Pregunta 1
  a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
  b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
  c) Exposeu les vostres conclusions després d’analitzar la font.[0,75 punts]
 2. Pregunta 2
  a) Expliqueu la Constitució i l’obra de les Corts de Cadis.[1,5 punts]
  b) Expliqueu les diferències principals entre els programes polítics i les accions degovern de progressistes i moderats.[1,5 punts]

 

 

• Estudieu  la Renaixença. Llegiu els documents següents i responeu la qüestió:

Document 1
Mandamos que en todas nuestras parroquias ( ..) siendo las partidas de bautismo, de matrimonio y de defunción unos documentos fehacientes en todos los Tribunales del Reino, se hace preciso que en lo sucesivo se extiendan en idioma castellano que es el idioma del gobierno, advirtiendo que debe omitirse el hacer mención del oficio de los: padres (...).
                                                                            Ordre del Bisbat de Girona (1828).

Document 2
            La Gramática y la ortografía de la Academia Española serán texto único y obligatorio para estas materias en la enseñanza.
                                                                                                                 Artículo 88 de la Ley Moyano (1857)

Document 3
            “En vista de la comunicación pasada a este Ministerio por el censor interino de teatros del reino con fecha 4 del corriente, en la que se hace notat el gran número de producciones gramáticas que se presentan a la censura escritas en los diferentes dialectos y considerando que esta novedad ha de influir forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la Reina (que D.G.) ha tenido a bien disponer que en adelante  no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España”                                            
                                                                                                                        Real Orden del 15 de enero de 1867


•Penseu que la llengua ha estat utilitzada com a instrument polític? (Raoneu la resposta).

 


• Responeu les qüestions sobre els textos següents:

Text 1                                                   Llengua, cultura, nació
Doncs, ben mirat, tampoc no és tan difícil explicar-se. De vegades, com més complexa i polèmica és una qüestió, més útil i higiènic resulta anomenar les coses pel seu nom. (...) Per a nosaltres, catalans, la cultura nacional és la cultura catalana. I la cultura catalana és la que s'expressa en la llengua nacional: el català. (...) perquè allò que delimita una cultura de les altres és, ni més ni menys, la llengua en què s'expressa.
Queda clar, doncs, que per a nosaltres les manifestacions culturals literàries d'expressió no catalana i les manifestacions culturals no literàries produïdes per no-catalanopensants, no són cultura nacional catalana. I entenguem-nos: no estem dient que aquestes manifestacions siguin millors ni pitjors, diem que són diferents. (...)               
                                                                                                                           PORTA, M. article de L'Avui

 1. Quina és la idea fonamental del text?.    
 2. Què és la llengua per aquest autor?


Text 2                                                     Ceci ne pas une pipe, això no és una traducció....
                Aquestes línies que llegeix  no foren escrites originàriament en la llengua de Joanot Martorell, sinó, és un dir, en la de Cervantes. O sia, que on llegeix, llegeix jo vaig escriure lee. Per què?. Doncs perquè jo, català, segons sembla, per tots costats, no sé escriure amb la correcció i facilitat degudes la llengua... [catalana] (...) Reconec que és una situació bastant anòmala, tant com les circumstàncies que han envoltat una bona part de la meva vida i la dels homes i dones de la meva edat  i d'edats semblants. Alguns d'ells, posteriorment, corregiren aquesta mancança. Jo no.
                Per això, en proposar-me que col.laborés en Quadern, vaig dir que se'm permetés fer-ho en castellà. La resposta, cortesa, fou categòrica: "Quan rebem textos escrits en altres llengues els traduïm". Vaig acceptar, després d'un reflexió, la idea de ser traduït, tot i trobar-ho força inútil. Se suposa que la traducció és una operació una mica penosa, i nociva per a qualsevol text , a què obliga el lamentable fet que el do de llengües, escassegi tant com solen escassejar la resta de dons de l'Espèrit Sant.  Però quest no és el cas actual per a bé o per a mal, jo crec que per a bé, la història, la nostra història, ha aconsegit que vostè, lector, em llegeixi perfectament tant si escric llegeix  com lee.
                Aquesta història, més o menys tan grinyoladissa, cruel i desordenada com la dels altres pobles, ha convertit Catalunya primer, en marca de frontera i, després, amb els segles, en centre d'atracció industrial, en una comunitat mestissa, més o menys com els altres pobles. (...) però en el nostre cas, aquest mestissatge arribà acompanyat d'un regal no tan habitual i, per tant, més preuat: el bilingüisme.
                El bilingüisme actual és la conseqüència d'un pacte implícit entre una burgesia local i un proletariat forà; i jo no sé de cap empresari català que els anys de desarrollo dilapidés uns minuts de la jornada de treball per ensenyar català als seus treballadors. Ara, quan el treballador s'ha convertit, majoritàriament en aturat i l'empresari en polític, són figues d'atre paner: cal reciclar el treballador. (...) Com diu Angel López Gacía "cuando una lengua se convierte en expresión de una ideología no importa si la hablamos como propia, como incorporada o como prestada (o com a imposada hi afegeixo): en estos casos la ideología es lo primero, y la lengua simplemente su soporte y su manifestación simbòlica".                
                                                                                                                                               JORDÀ, J.

 1. Quina és la idea fonamental del text?.     
 2. Què és la llengua per aquest autor?
 3. Per què hi ha bilingüisme a Catalunya, segons l'autor?                     
 4. Comenta l'últim paràgraf.

Text 3              El presidente de la Generalitat defiende el sistema de immersión lingüística en la enseñanza
Jordi Pujol hizo ayer una defensa de la immersión lingüística, pero afirmó que "EL CASTELLANO NO ES UN IDIOMA ARTIFICIAL, SINO LA LENGUA PROPIA DE MUCHOS CATALANES".  El presidente de la Generalitat subrayó que la lengua propia de Cataluña es el catalán, que constituye el elemento esencial de la nacionalidad, "porque si bien la comunidad europea habla de lenguas regionales, para nosotros, Cataluña es una nación dentro del Estado español".

                                                                                             LA VANGUARDIA, jueves 26 septiembre 1996

 1. Què vol dir "immersió lingüìstica en la enseñanza".
 2. Quina és la idea fonamental del text?.
 3. Què és la llengua per Jordi Pujol?
 4. Està d'acord J. Pujol amb l'autor del text 1?. Raona la resposta.


Text 4             
            A la carta de la señora Maria Golobart i Busquet, de Barcelona "Soy catalana y amo Cataluña (...) el castellano es también un idioma de Cataluña" desearía ponerle un pequeño pero. El castellano  (español) es cooficial en Cataluña. El idioma oficial catalán es el catalán. Ambos son cooficiales. Yo también soy catalán. Mi "estirpe" o "nissaga" data de unos mil años.
El castellano es un idioma "en" Cataluña. No "de" Cataluña. Quede esto bien claro.

      Sección Cartas de los lectores de LA VANGUARDIA. J. de la Quadra (Barcelona), 13 de mayo de 1998

 1. Segons aquest lector, el castellà és la llengua de molts catalans? . Raona la resposta.

 

Text 5                                                  PUJOL: "CATALUÑA ES UNA NACION PERO ESPAÑA NO"

Barcelona.- Jordi Pujol proclamó ayer este titular. El president defendió así la aprobación el el Parlament de una resolución a favor de la autodeterminación de Cataluña. Pujol dijo que lo que pretende CIU es que "se reconozca que España es un Estado plurinacional". España no sólo es una unidad administrativa, sino una realidad afectiva, històrica, de intereses y de memorias comunes, pero no es una nación". Pujol entiende que tener una lengua propia es una de los hechos más significativos de la nacionalidad catalana. Respecto a la votación sobre la autodeterminación, afirmó que es un derecho reconocido a todos los pueblos y la decisión del Parlament sólo fue una "afirmación de principios".
            Otra cosa, ha matizado, es que los nacionalistqas catalanes vayan a ejercer este derecho, algo que descartó, porque dijo que "no somos secesionistas". Cuando señaló que Cataluña, Euskadi o Galicia sí son naciones, uno de los entrevistadores le preguntó: "Y el resto, ¿qué somos?", a lo que Pujol contestó que "el resto es una cosa formidable y muy importante". Pujol elogió entonces la potencia del castellano en el mundo, del papel de Castilla en América y del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para sacar a España de una decadencia que, ha dicho, duraba desde el siglo XVII. (...)
            El presidente del PP de Cataluña consideró "ridículo y ofensivo" que Pujol negara hoy que España sea una nación. Para el dirigente popular, el carácter nacional de España, "además de una afirmación desde el sentimiento", se constata en que tiene "una entidad y unas culturas propias forjadas desde su pluralidad y desde la voluntad de un proyecto común".

                                                                               LA VANGUARDIA, miércoles 7 de octubre  1998
• Comenteu el text anterior.


Text 6
            "Catalunya, vençuda políticament l'11 de setembre de 1714, va mantenir viu en l'ús social un dels símbols més importants de la seva identitat: la llengua. Malgrat la prohibició de l'ús oficial, per exemple als jutjats o en l'ensenyament, i l'escassesa i la poca qualitat de la literatura, el català va continuar sent el vehicle normal de la comunicació. De fet, el segle XIX els catalans monolingües eren nombrosos".
                                                                                                                                        Prats, J.: Història

 1. A què es refereix l'autor quan diu "Catalunya, vençuda políticament l'11 de setembre de 1714"?.
 2. Qui detentava el poder polític a Catalunya al segle XVII?
 3. Què significa  "l'escassesa i la poca qualitat de la literatura"?. Per què creus que n'era així?
 4. Segons l'autor, per què "el català va continuar sent el vehicle normal de la comunicació"?.
 5. Quina llengua parlen actualment la majoria dels habitants de la Cerdanya?.
 6. Actualment, també es podria dir que la majoria dels habitants de Catalunya són monolingües?. Raona la resposta i explica'n les causes.
 7. Històricament, la llengua ha estat utilitzada com a instrument polític?. Raona la resposta.
 8. I actualment?. Raona la resposta.


Text 7
                 Entrevista a E. Balladur, ex primer ministro de Francia
 y ex candidato a la presidencia de la República
La Vanguardia: ¿No podría hacer más Francia por la supervivencia de lenguas como el euskera  o el catalán en su territorio?.
E.Balladur: Tenemos una Constitución que dice que el francés es la lengua de la República por loque todo acto oficial debe hacerse en francés. Eso no significa la marginación de laslenguas regionales. Por ejemplo, en Bretaña hay muchas señales de tráfico en bretón y hay cursos de bretón, de provenzal o catalán, pero hay un límite que respetar desde la exclusividad del francés como lengua nacional de Francia.
La Vanguardia: ¿Cuál es ese límite?
E.Balladur: El estatuto de lengua obligatoria debe reservarse para el francés. El resto de las lenguas me parece bien que se enseñen, siempre que sean facultativas y nunca obligatorias.
                                                                                            LA VANGUARDIA, noviembre 1998      

"Il.lustració"

Caricatura d'Isabel II publicada al popular British magazine VanityFair el 18 de setembre de 1869, en el primer aniversari de la seva expulsió.

La revolució de 1868 i la I República

La crisi econòmica de 1866 va generar un descontentament social generalitzat, insurreccions populars i la ruptura del suport que la burgesia industrial donava al govern moderat. Aquesta, a través del progressistes, intentarà la presa del poder recorrent a l’exèrcit per aconseguir-ho. El Pronunciamiento militar de Prim, Topete  i Serrano al setembre de 1868, en mig de insurreccions populars antimonàrquiques i la creació  de Juntas Revolucionarias, portarà a la fugida de la reina Isabel II i a la  formació dún Govern Provisional presidit per Prim, l’home que representaria, segons diversos autors, els interessos de la burgesia catalana, que, per primer cop es decideix a dirigir l’Estat.
El govern convocarà eleccions a Corts Constituïents per sufragi universal masculí, que guanyaran els progressistes (a Catalunya, la majoria va ser del PRD de Pi i Margall). La Constitució de 1869 estableix un Estat laïc, descentralitzat i monàrquic, amb limitació dels drets reials, ampliació del dret de vot establint el sufragi universal masculí, dels drets individuals (abolició de l’esclavitud a les colònies,) i socials (llibertat de premsa, de reunió i d’associació). Prim, el cap del govern, aplicant el programa progressista va establir un moderat lliurecanvisme, però, de seguida, el govern liberal tindrà seriosos problemes degut a la creixent oposició tan de dretes com d’esquerres (començant per l’assassinat del propi Prim a mans anarquistes al 1870): des de finals del 68, lluita contra els independentistes cubans, condicionant la desamortització i venda de les mines estatals (que, en gran part, van ser comprades per capital estranger), descontentament de republicans, problemes d’ordre públic per part dels obrers, i, finalment, rebel.lió en la que seria la tercera guerra carlina (1872-76). Al 1871,  no sense certes dificultats, es va aconseguir el nomenament d’Amadeu de Savoia com a nou rei d’Espanya(1871-73), però a mesura que augmentaven les dificultats econòmiques i l’agitació social, la burgesia industrial abandona el suport al govern i s’alinea amb la burgesia agrària que mai li ha donat. L’aïllament de la monarquia constitucional “democràtica” precipitarà l’abdicació del rei i en el Congrés es decideix el pas a la república,  sent el.legit com a President Pi i Margall.

La I República espanyola, que només va néixer va haver d’enfrontar-se a l’oposició antirepublicana, no solament dels liberals (en nom de l’ordre social), de l’exèrcit (en resposta a l’antimilitarisme dels republicans federals) i dels carlins (que continuen en guerra), sinó també d’aixecaments i motins populars (possible influència de La Comuna de Paris) i la radicalització dels propis republicans federals que van protagonitzar (juntament amb sectors marxistes i anarquistes) una rebel.lió cantonalista (estiu 1873), que va acabar amb ella al cap de pocs mesos. En efecte, l’oposició de dretes i esquerres va debilitar el govern republicà, Pi i Margall va dimitir i s’inicià un gir cap a la dreta que li restà el poc recolzament d’esquerres que li quedava, el cop d’estat del general Pavía, la va rematar (gener 1874), i es va restaurar la monarquia borbònica  en la persona d’Alfonso XII.
mapa sobre los escenarios conflictivos durante la I República

 

 

"il.lustració"levantamientos carlistas

 

"il.lustració" focos cantonalistas

 

"il.lustració" batallas

 

"il.lustració" ataques
navales del Cantón de Cartagena


 

Exercicis

•Estudieu  La revolució de 1868 i El sexenni democràtic.

• Llegiu el text següent:

                                                                                     Les crisis de subsistències
            En la España del s. XIX las obsoletas estructuras productivas del campo español generan cada diez años, con una precisión casi exacta, una crisis de producción con sus secuelas de carestía, hambre y mortalidad. En 1867-68 una nueva crisis de este tipo, herencia directísima de las crisis agrarias del antiguo régimen, asola el campo español y a un grupo social en concreto: las clases populares.
            Desde el punto de vista demográfico, la crisis se saldó con un considerable incremento de la mortalidad y con la disminución de las tasas de natalidad. Si tenemos en cuenta que parte de los muertos todavía estaban en edad de procrear, llegaremos a comprender los efectos destructores de la crisis en el plano demográfico.
            Desde el punto de vista político, las consecuencias de la crisis se tradujeron en una efervescencia del descontento popular, fenómeno comprendido por el Gobierno, que siempre enfocó la crisis agraria como un problema de orden público, procurando paliarlo con pan barato, medida que recordaba el clásico pan y toros  del siglo XVIII.

                                                                 Nicolás Sánchez-Albornoz: Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX

 

••(Examen selectivitat). Observeu el gràfic sobre el preu del blat i responeu les qüestions:

  1. Expliqueu la informació que proporciona el gràfic i analitzeu  les  causes  (1,5p)
  2. Comenteu el contex històric en què es situa el gràfic (1,5 p)
  3. Analitzeu les conseqüències socials i polítiques que va comportar  l'evolució del preu del blat a partir de 1866 (2 p).

 


• LLegiu els textos següents:
Aspiramos a que los poderes legítimos, Pueblo y Trono, funcionen en la órbita que la Constitución les señale.
Aspiramos a que las Cortes Constituyentes, aplicando su  leal saber y aprovechando lecciones, harto repetidas, de una funesta experiencia , acuerden cuanto conduzca al restablecimiento de la verdadera Monarquía constitucional.
Aspiramos a que los derechos de los ciudadanos sean profundamente respetados por los gobiernos, reconociéndoles las cualidades de "sagrados" que en sí tienen. (...)
Como a los grandes sacudimientos suelen acompañar catátrofes que empañan su brillo, con ventaja cierta de los enemigos, creo con mis compañeros hacer un servicio a la causa liberal presentándonos a defenderla conteniendo todo exceso. Libertad sin orden, sin respeto a las personas y a las cosas, no se concibe."
                                                          Bahía de Cádiz, a bordo de la "Zaragoza", a 17 de septiembre de 1868. Juan  B. Topete.

 1. Quines eren les aspiracions dels sollevats? 
 2. Qui era Topete?
 3. Amb quin fet històric relaciones aquesta proclama?.

 

•• (examen de selectivitat, 2009)
ESPAÑOLES:
 La Junta revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no empezara por dirigir su voz  a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios
1º La consagración del sufragio universal y libre.
2º Libertad absoluta de imprenta.
3º La consagración práctica de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de cultos,  (...)
4º La abolición de la pena de muerte. (...).
6º Abolición de la constitución bastarda que nos venía rigiendo (...)
7º Abolición de las quintas* (...) y organización del ejército y de la armada bajo la base de alistamientos voluntarios.
9º Abolición de los derechos de puertas y consumos**.
 10º Unidad de fueros y abolición de todos los especiales, incluso el eclesiástico.
11º Cortes Constituyentes por sufragio universal directo, para que decreten una Constitución en armonía con las necesidades de la época.
     ¡VIVA LA LIBERTAD! ¡ABAJO LA DINASTIA! ¡VIVA LA SOBERANIA NACIONAL!
                                                                                                                                      Septiembre 1868

 *NOTA: Des de 1837 i fins el 1912 la llei establia que tot ciutadà estava sotmés al servei militar obligatori. El reclutament es feia per sorteig, i una cinquena part (el quinto) estaven obligats a servir a l'exèrcit. Però es va establir que aquesta obligació es podia commutar per diners pagats a l'Estat amb els que es pagarien a altres joves voluntaris (personero), amb la qual cosa els fills dels rics es podien lliurar d'anar a la mili.
** Impostos indirectes. 

 1. Identifica la ideologia dels components de la Junta de Sevilla.
 2. Compara aquesta proclama amb la del brigadier Topete. Quines diferències  hi observes?
 3. Creus que els dirigents de la revolució del 68 podrien fer-se ressó de totes aquestes demandes?.
 4. Comenta  l'últim apartat de la proclama de Topete.
 5. Qüestions de l'examen:
  Pregunta 1
  a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
  b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
  c) Expliqueu els punts primer, segon i tercer de la proclama.[0,75 punts]
  Pregunta 2
  a) Expliqueu les causes i els resultats de la Revolució del 1868.[1,5 punts]
  b) Digueu en quins períodes polítics es divideix el Sexenni Revolucionari (1868-1874) i expliqueu breument els conflictes principals que s’hi esdevingueren. [1,5 punts]

 


•• (Examen de selectivitat). Llegiu aquest text i responeu les qüestions.   
            "Com a punt de partida per a la promulgació dels seus principis generadors, la revolució ha començat establint un fet que és la base robusta sobre la qual han de descansar les seves reconquistades llibertats. Aquest fet és el destronament i l'expulsió d'una dinastia que per la seva oberta oposició amb l'esperit del segle ha estat una rèmora a tot progrés. (...]
  Destruït l'obstacle i expedit el camí, la revolució ha establert el sufragi universal com la demostració més evident i palpable de la sobirania del poble. Li..]
  Proclamats els principis sobre els quals s'ha de fonamentar el nostre futur règim governamental [...], el govern provisional passa a compendiar en un sol cos de doctrina aquestes manifestacions de l'esperit públic, distintament expressades però sentides amb la mateixa intensitat.
  La més important de totes, per l'alteració essencial que introdueix en l'organització secular d'Espanya, és la relativa al plantejament de la llibertat religiosa (...]."
                                                                                Manifest del Govern Provisional a la Nació, Madrid, 25 d'octubre de 1868

 1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el context històric.
 2. Comenteu l’evolució del sufragi a l'Espanya del segle XIX i el concepte de llibertat religiosa.
 3. Expliqueu a grans trets les etapes en qué es divideix el periode històric conegut com a Sexenni Democràtic i destaqueu-ne les qüestions polítiques més rellevants, especialment el federalisme.

 

•Comenteu el gràfic següent:

gràfic

Fuente: VV.AA. Introducción a la Historia de España, 1974

 

"Il.lustració"

Amadeo I ante el cadáver de Prim, por Antonio Gisper

 

Repasseu  les primeres organitzacions obreres i l'arrivada de l'internacionalisme.

••Torneu a observar els mapes sobre les associacions  obreres al sector tèxtil i responeu aquestes noves qüestions:
1. Descriviu la informació que us proporcionen els mapes i situeu-los en el seu context historic.
2. Exposeu les condicions de vida i de treball dels obrers i obreres de Catalunya al segle xx.
3. Resumiu l'evolució del moviment obrer a Catalunya des de 1840 fins a 1874 fent especial esment de les principais organitzacions que es van crear i de les ideologies que les van caracteritzar.

•  Obrers:
L'ASSOCIACIÓ, com ja sabeu, és un dels mitjans més eficaços amb que hem de comptar per aconseguir la nostra emancipació completa (...). Pero les associacions obreres de tots els oficis i de tots els paisos han de ser solidaries, perque els seus esforços no siguin esterils, com ho han estat fins ara, i a aixo hi contribueix molt el principi de FEDERACIÓ. (...)
Nosaltres, a diferencia de les altres classes, a l'hora del nostre triomf no constituirem nous privilegis, sinó que els abolirom absolutament tots, i establirem la societat sobre els principis de la IGUALTAT, que és la resultant del preuat equllibri entre els DRETS i els DEURES. (...)
El diari que avui comença a publicar el Centre Federal de les Societats Obreres satisfara pel mateix motiu una transcendental necessitat. (...) La Federación arriba a l'estadi de la premsa per defensar els interessos del troball (...), per fer veure el cúmul d'injustícies que cauen sobre nosaltres, per la mala distribució del troball i els seus resultats; arriba per demostrar que el capital és el gran tira del món: que són immenses les víctimes que ocasiona la miseria, aquesta monstruosa i sorda guerra, molt més terrible que la que es porta a terme als camps de batalla.  (...)
El nostre diari és una tribuna economicopoliticosocial lllure que poden ocupar tots els obrers i els qui vulguin realment la nostra redempció, en que es puguin manifestar i discutir totes les idees que hi tendoixin: la llum es fara per la discussió. (...)
                                                                                                                        La Federación, Barcelona, 1 d'agost de 1869

 1. Indiqueu les idees més importants del text i situeu-lo en el seu context historic.
 2. Expliqueu la difusió de les idees de l'AIT a Espanya i la repercussió que aquestes idees van tenir en el moviment obrer durant el Sexenni democratic.  


• Llegiu els textos següents, observeu el mapa que es troba més endavant i responeu les qüestions:
texxt 1
            Como trabajadores os llamamos, no como políticos ni religiosos. Sólo esperamos, sólo confiamos en nosotros todos. Sólo podemos lógicamente esperar nuestra segura emancipación de la asociación de todos los trabajadores del mundo con un fin común. Ya no se trata de fusiles ni cañones, de revoluciones y barricadas; se trata de unirnos todos los trabajadores de España con los del resto del mundo para realizar la justicia que encierra el lema sagrado de nuestra potente asociación: "No más derechos sin deberes; no más deberes sin derechos".
                                                                                                     1er manifiesto de la AIT . 1869. España.

text 2
            (...) Que tota participació de la classe obrera en la participació governamental de la classe mitjana no podria produir altres resultats que no fossin la consolidació de l'ordre de coses existent, la qual cosa paralitzaria necessàriament l'acció revolucionària socialista del proletariat.
            El Congrés recomana a totes les Seccions de l'Associació Internacinal de Treballadors que renunciïn a tota acció corporativa que tingui per objecte efectuar la transformació social mitjançant les reformes polítiques nacionals i les invita a emprar tota la seva activitat en la constitució federativa dels cossos d'ofici, únic mitjà d'assegurar l'èxit de la revolució social. Aquesta Federació és la verdadera representació del treball i ha de ser verificada fora dels governs polítics.   
                                                                                              Programa elaborat al Congrés Obrer de Barcelona de 1870

text 3
Los trabajadores españoles debemos separarnos de un golpe y por siempre jamás de todos los antiguos partidos, formados por las clases poseedoras, incluso el Partido Republicano Federal, tal y como está constituido hoy; es decir, influido y dirigido por hombres de clase media, que viven en perfecta aceptación con lo que hay. Nuestra misión es más grande, más revolucionaría. Consiste en la organización del sufragio universal por medio de la agrupación y la federación de las sociedades obreras, sin la organización de las cuales el derecho de sufragio será siempre para nosotros una burla sangrante (...) no sancionemos con nuestros votos nuestra propia condena. (...).
Nosotros debemos repetir con insistencia a nuestros amigos que la emancipación del obrero no puede verificarse sino por el obrero mismo; toda revolución dirigida por burgueses a nadie más que a ellos será útil. (...)
Por eso nos denominamos socialistas y no republicanos; del mismo modo que los republicanos dejaron de llamarse demócratas al ver que otro partido falseaba la democracia, y el partido progresista abandonó el nombre de liberal cuando vio el moderado ejerciendo, en aras de la libertad, la más repugnante tiranía (...) El partido republicano, burgués antes de que nada (...) se encuentra incapacitado para plantear una organización verdaderamente demócrata que consista en el gobierno del pueblo por el pueblo.
                                                                                                              J. Mesa: Diario La Emancipación (1871).

 

  Societats obreres (1868-1873)

mapa sobre les societats obreres mapa sobre les societats obreres
Josep Termes: Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881)

 

 1. Decriviu i destaqueu quines eren les àrees d’Espanya amb major presència d’organitzacions obreres en el període 1868-1873 i assenyaleu-ne les causes.
 2. Expliqueu què era la Federació Regional Espanyola de l’AIT (Primera Internacional), quina objectius tenia i quina va ser la seva actuació durant el sexenni democràtic (1868-1874) .
 3. Identifiqueu la ideologia dels autors  dels textos anteriors  i indiqueu en quines idees us baseu.
 4. Assenyaleu les similituts i les diferències entre les dues tendències del moviment obrer internacionalista i expliqueu  la seva implantació a Espanya.


•• Amante de la descentralización, hoy os digo pública y solemnemente, intrépidos catalanes, aragoneses y valencianos: hace un siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V creyó que su deber era borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la patria. lo que él os tomó, yo como el rey os lo devuelvo: que si un día fuisteis hostiles al fundador de mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo descendente. Yo os devuelvo vuestros fueros porque soy mantenedor de todas las justicias. .... Y España se dará cuenta una vez más que a la bandera, en la que hay escrito Dios, Patria y Rey, están  escritas todas las libertades legítimas.
Fueros vigentes en Catalunya en tiempos de Felip V y otorgados nuevamente por Carlos VII:
Primero. La incorporación del Principado, del mismo modo que los Estados de Aragón, , Valencia y Mallorca, la Corona de Castilla, es por el camino de la "unión federativa" que le permite disfrutar de su antigua nobleza, tanto en leyes como en territorio y gobierno.
Segundo. La religión única es la católica, apostólica y romana.
Tercero. El rey de Castilla no puede ser reconocido como conde de Barcelona si antes no ha jurado en las Cortes Generales  guardar y defender los fueros del Principado.
                                                                                Manifiesto de Don Carlos de Borbón (16 de Junio de 1872)
                                                                 Publicat per F.Cucurull, Panoràmica del nacionalisme català, París 1975

 1. Resumiu el text amb paraules vostres i situeu-lo en el seu context històric.
 2. Expliqueu les característiques generals del carlisme (orígens, trets més rellevants de la seva ideologia i territorid on va tenir més força) i els trets generals de les tres guerres carlines que hi va haver a Espanya des de 1833 a 1876.
 3. Expliqueu les etapes i els esdeveniments més rellevants del procés d'implantació del liberalisme a Espanya des de 1808 fins a 1874 .

 

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria; todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible afirmar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar remedio para tamaños males. Los he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla.

                                                                                                                    Discurs d'Amadeu de Savoia, 11 de febrer de 1873

“Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria de haber destruido la monarquía. No os echéis en cara la responsabilidad de este momento supremo. No, nadie ha matado. Yo, que tanto he contribuido a que llegase este momento, debo decir que no siento mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie haya contribuido a ello. Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma.”
                                                                                                         Discurso de Castelar en la Cortes. 11 de febrero de 1873

                                                               font: Universidades de Andalucía. prueba de acceso a la universidad. curso 2011-2012.


                                   L'ASSEMBLEA NACIONAL ACCEPTA LA RENUNCIA AL TRON D'AMADEU I
Señor: Las Cortes soberanas de la Nación española han oído con religioso respeto el elocuente mensaje de V. M., en cuyas caballerosas palabras de rectitud, de honradez, de lealtad, han visto un nuevo testimonio de las altas prendas de inteligencia y de carácter que enaltecen a V. M. y del amor acendrado a esta su segunda patria, la cual, generosa y valiente, enamorada de su dignidad hasta la superstición, y de su independencia hasta el heroísmo, no puede olvidar, no, que V. M. ha sido Jefe del Estado, personificación de su soberanía, Autoridad primera dentro de sus leyes, y no puede desconocer que honrando y enalteciendo a V. M. se honra y se enaltece a sí misma.
Señor: las Cortes han sido fieles al mandato que traían de sus electores y guardadoras de la legalidad que hallaron establecida por la voluntad de la Nación en la Asamblea Constituyente. En todos sus actos, en todas sus decisiones, las Cortes se contuvieron dentro del límite de sus prerrogativas y respetaron la voluntad de V. M. y los derechos que por nuestro pacto constitucional a V. M. competían. Proclamando esto muy alto y muy claro, para que nunca recaiga sobre su nombre la responsabilidad de este conflicto, que aceptamos con dolor, pero que resolveremos con energía, las Cortes declaran unánimemente que V. M. ha sido fiel, fidelísimo guardador de los respetos debidos a las Cámaras; fiel, fidelísimo guardador de los juramentos prestados en el instante en que aceptó V. M. de las manos del pueblo la Corona de España. (...)
                                                          Palau de les Corts, 11 de febrer de 1873. Nicolás María Rivero, President

 1. Analitzeu els arguments esgrimits pel rei.
 2. Indiqueu les idees més importants del text i situeu-lo en el seu context històric. 
 3. Indiqueu els trets fonamentals de la Constitució espanyola de 1869 i expliqueu les raons per les quals Amadeu de Savoia va ocupar el tron de la monarquia espanyola.
 4. Exposeu l'evolució politica espanyola durant el Sexenni Democratic (1868-1874).

"Il.lustració"

La llegada de la I República española
Caricatura publicada el 13 de marzo de 1873 en la revista satírica La Flaca

 

•Comenteu el text següent:

                              Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias
“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República. A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se la sostenga para que acaben de desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía.
Orden, Libertad y Justicia: este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si no se respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le contrariarían sus fines, si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de pensamiento y de conciencia; si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título I de la Constitución de 1869”.
                                                                                                                                                            Francisco Pi y Margall

• Comenteu el següent text: 
A los trabajadores:
Ante la conducta de los ministros de la República, ante las calumnias de la prensa de todos los matices y ante los insultos de toda la clase media en general, no era posible que el silencio fuese nuestra contestación, ni mucho menos que con él diésemos crédito a tanta falsedad y a tanta inauditas relaciones como se han hecho de los sucesos de Alcoy.
No pretendemos, sin embargo, justificarnos ante la burguesía, porque comprendemos lo imposible del objeto, pues nuestros explotadores no razonan cuando de sus intereses se trata, ni se satisfacerían más que con la imposible destrucción de nuestra Asociación. No; tampoco aspiramos a demostrar lo odioso e incalificable de la conducta de los republicanos federales, pues la hemos previsto hace mucho tiempo y, por consiguiente, ni nos extraña ni nos sorprende. No necesitamos tampoco probar a nuestros compañeros de Asociación que nuestra conducta en Alcoy, como en todas partes, responde a la dignidad de nuestra conciencia y al camino que nos hemos trazado de antemano respecto a nuestros derechos o libertades.
Deseamos únicamente que aquellos obreros que no participan de nuestras ideas; que los trabajadores que todavía tienen una venda en los ojos y no conocen sus intereses, sepan la verdad de los hechos y juzguen imparcialmente su resultado. (...)
(...) Y, por ultimo, en Alcoy se declaró una huelga general de todos los oficios en demanda de aumento de jornal y reducción de horas de trabajo. El alcalde, que conocía perfectamente el objeto de la huelga, dio la seguridad de que permanecería neutral, a fin de que obreros y patronos pudieran entenderse libremente.
El mismo día, y a consecuencia de conferencias con algunos fabricantes, publicó una hoja que sentimos no poder reproducir, insultando y calumniando a los obreros y poniéndose al lado de algunos fabricantes, destruyendo el derecho y la libertad de los huelguistas y provocando el conflicto. Sin embargo, los obreros de Alcoy, sorprendidos de semejante cambio, tan brusco como incalificable, nombraron una comisión de su seno para manifestar al Ayuntamiento que si no estaba dispuesto a conservar la completa neutralidad en los pacíficos asuntos de la huelga, conforma había manifestado y prometido, lo conveniente, a fin de evitar un conflicto, era que presentase la dimisión  de sus cargos, pues que la incomprensible conducta de la autoridad había producido una grande e inevitable efervescendia.
Inútiles fueron las razones y explicaciones de la situación que la Comisión hizo, pues al salir ésta por las puertas de la Casa Consistorial, los dependientes de la autoridad hicieron una descarga, hiriendo y asesinando a varios de los trabajadores que, en actitud pacífica, se paseaban por la Plaza de la República. Los provocadores, posesionados de los puntos estratégicos de dicha plaza, continuaron su mortífero fuego contra el pueblo desarmado, que, en la necesidad de repeler la fuerza por la fuerza, corrió en busca de armas con que contestar a tan brutal agresión. Veinte horas duró la lucha. Varios trabajadores han muerto defendiendo sus derechos hollados y pisoteados por los republicanos federales, y algunos otros quedaron inútiles para el trabajo a consecuencia de sus heridas, y si bien no es posible todavía precisar el número de los unos y de los otros, puede calcularse que no serán más de diez entre muertos y heridos.
                De los provocadores no pasarán de quince entre unos y otros, y todos ellos durante el combate, puesto que después del asalto de los puntos donde estaban parapetados ni siquiera el más pequeño insulto se dirigió a ninguno de los que habían hecho armas contra el pueblo.
               Medidas precisas fueron respecto a cinco o seis edificios; pero entiéndase bien que sólo se hizo porque desde ellos se hacía un nutrido fuego a los trabajadores. Personas y propiedades han sido respetadas, y hubiera habido que lamentar la pérdida de menos seres humanos si el alcalde Albors, al decir que se rendía, no hubiese sido un engaño que produjo la muerte de los que fueron a penetrar en el  Ayuntamiento creyendo sinceras sus palabras, y aun tal vez el alcalde no hubiera sido víctima de la justa indignación popular, si al verse en poder de los trabajadores no hubiese hecho uso de un revólver, disparando dos tiros sobre los que se apoderaron de su persona.
               Seres arrojados por el balcón, curas ahorcados de los faroles, hombre bañados en petróleo y asesinados a tiros en la huida, cabezas de civiles cortadas y paseadas por las calles, incendios premeditados de edificios, quema y destrucción del edificio del Ayuntamiento, violación de niñas inocentes, todas esas patrañas son horribles calumnias dignas sólo de la lengua de un ministro de la clase media y de la prensa burguesa, que de todo esto, sin duda, se consideran capaces.
              Las supuestas coacciones, opresión ejercida en los mayores contribuyentes, para que éstos hicieran recaer la responsabilidad de los hecho sobre las autoridades y declarando que la conducta de los trabajadores había sido todo lo digna que las circunstancias permitían, es una mentira más, puesto que lo han hecho libre y espontáneamente y de ningún modo violentados.
PROTESTAMOS de las calumnias lanzadas contra nosotros en el Congreso; PROTESTAMOS igualmente de las que la prensa ha publicado, y si bien somos los primeros en lamentar la innecesidad de estas catástrofes, lo hemos dicho y lo repetimos, en el camino de las violencias el solo responsable es el que da el primer paso.  Como internacionales, no nos cansaremos de repetirlo, nada de común tenemos con los partidos políticos, y por consiguiente ninguna participación nos cabe en sus miserias ni en sus luchas; pero como hombres estamos dispuestos a defender nuestros derechos con todas nuestras fuerzas y siempre que se vean atacados por quien sea. Sabemos también mejor que nadie que no es llegado el momento de realizar nuestras aspiraciones, y por consiguiente, no nos separaremos de nuestra propaganda y organización. sirva esto de contestación a esas débiles y calenturientas imaginaciones que sueñan con conspiraciones y levantamiento internacionalistas; pero, lo repetimos, la conducta de los trabajadores de Alcoy será el ejemplo de la que procuraremos seguir siempre que la práctica de los derechos individuales llegue a hacerse imposible a consecuencia de los abusos de las autoridades.
                                                   Alcoy, 14 de julio de 1873. La comisión Federal de la Región Española de la A. I. de los T.

 

• Llegiu el document següent i responeu les qüestions:
“Esta Junta Soberana acuerda:
Se procederá desde luego, y con la celeridad posible por los poderes revolucionarios, a la delimitación absoluta de la propiedad legítima y de la propiedad ilegítima.
1º Quedan confiscados y declarados propiedad colectiva del Cantón todos los bienes que radiquen en su término y que disfruten sus actuales dueños por herencia y con origen de gracia o donación real, tales como vinculaciones, mayorazgos,  etc...
2º Quedan confiscados y declarados propiedad colectiva del Cantón los bienes adquiridos por venta del Estado desde la primera desamortización eclesiástica y que hayan sido pagados menos de la tercera parte de su valor real....”       
      
                                                                                                          Cartagena, 1º de octubre de 1873

 1. Què regulava aquest decret?
 2. Qui van ser els seus autors?.
 3. Amb quin fet històric relaciones aquest text?.
"il.lustració"

• Comenteu el següent text: 
¡Viva la Religión!
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
¡Gloria al Dios de las victorias! ¡Gloria a nuestros Reyes legítimos!
Inmarcesibles laureles ciñen las frentes de nuestros valerosos, nuestros heroicos Generales, Jefes y voluntarios! Ellos han alcanzado el triunfo más decisivo y grande de nuestros días.
El ejército republicano, completamente derrotado, ha huido precipitadamente.(…) ¡La república se hunde! ¡El liberalismo ha concluido en España para siempre!
La bandera sobre que campean los santos lemas de Religión, Patria y Rey ondeará pronto en el Alcázar Real!
Españoles de todas las provincias, extranjeros, todos los que sentís en el alma el sacro fuego del honor y el entusiasmo prorrumpid con nosotros en un inmenso grito de:
¡Viva España! ¡Viva el Rey caballero! ¡Vivan los Generales carlistas! ¡Vivan los voluntarios españoles! ¡Viva el país vasco-navarro, cuna de los valientes y de los leales!
(…) Todo el ejército de la república, 50.000 hombres, 2.000 caballos y 80 piezas de artillería, con sus mejores generales, han mordido el polvo (…) Anteayer incendiaron caseríos y pueblos (…) No es posible describir lo que ha hecho ese ejército: por doquiera que ha pasado no ha dejado otra cosa que escombros, ruinas, sangre y desolacion. Centenares de familias parten el corazón con sus lamentos: sus campos han sido talados, sus bestias muertas, sus ajuares robados, y las casas en que habitaban no existen...(…)
¡ Gloria, primero, a Dios, dispensador de las victorias, y que nos ha concedido una tan grande y tan gloriosa! ¡Loor a los bravos y entendidos Generales  (…) y, sobre todo, á esos invencibles voluntarios, cuya decisión, bravura y entusiasmo, les hace arrollar al enemigo como el impetuosos huracán arrebata la ligera arista!.
El 27 de Junio, día que conmemora la Iglesia la Aparición de Santiago, Apóstol, Patrón de España, será memorable en la historia de nuestra Patria. ¡Viva la Religion! ¡Viva el Rey! ¡Viva el ejército Real !.

                                                                                                     Suplemento de El Cuartel Real. (Estella 28 de Junio de 1874)


 

"il.lustració"

 •Si voleu més informació, consulteu el material d'ampliació:

 • Fonts primàries
  • Anuncios de El vapor (1833)
  • Peticions dels obrers catalans al general Espartero
  • Consideraciones sobre los inconvenientes de las fábricas, en especial las de vapor
  • Ley de 1 de Mayo  de  1855 (desamortización)
  • Els obrers a la ciutat de Barcelona (1856)
  • El manifiesto del general Cabrera • Fonts secundàries
  • El ferrocarril en la economía española
  • Pi i Margall, Balaguer y Mañé
  • La década moderada
  • Gràfic i mapa sobre l'evolució de la indústria cotonera (1841-1861)
  • Taula sobre les màquines actives a la indústria cotonera catalana (1835-1861)
  • Cronología de la III Guerra Carlista
Exercicis de síntesi i repàs

           Cliqueu la resposta correcta

QÜESTIONARI SOBRE EL PERíODE 1833-1868 DE LA HISTORIA D'ESPANYA      

1.  L'augment de  la població espanyola al s.XIX és possible gràcies a:
a. que ja no es produeixen males collites.
b. les immigracions de l'època.
c. que disminueixen les taxes de mortalitat.   

2.   Les taxes de mortalitat en el S.XIX:
a.   disminueixen però continuen sent elevades.  
b.   no es redueixen perquè continua havent-hi crisi de subsistències.
c. continuen sent tan elevades com abans perquè no es produeix una revolució demogràfica.      

3. En el regnat d'Isabel II l'economia:
a. És agrària de subsistència perquè l'agricultura és l'activitat  econòmica fonamental i la terra la principal font de riquesa.
b. Està en expansió i ja no es produeixen crisis de subsistència                 
c.És capitalista.

4. La introducció de innovacions tecnològiques en el camp es troba dificultada perquè:  
a. Els terratinents no estan interessats en augmentar la producció.  
b.Els pagesos no tenen mentalitat capitalista.                         
c. La mà d'obra és molt barata.

5.    El comerç interior està poc desenvolupat perquè:  
a. La demanda és escassa                          
b.  No hi ha excedents de producció.
c. Cada regió produïa tot el que necessitava

6. L'augment de producció agraria d'aquest període va ser possible:
a. Per la introducció de millores tecnológiques.                          
b.   Perquè el clima va ser molt favorable.
c. Per la roturació de noves terres.

7.   En aquesta època (1833-1868), l'economia no és de subsistència i:  
a. Ja no va tornar a haver-hi males collites.              
b. Els pagesos van pasar a ser  obrers de la indústria.
c. Van augmentar els excedents de producció encara que la productividad   va disminuir.

8. En la cojuntura econòmica dels anys 60 :  
a.Va haver-hi crisis de subsistència.   
b. Es van guanyar grans beneficis en la compra d’accions bursàtils
c. No hi haurà crisis econòmiques perquè es troba en una etapa d'expansió.

9.  Els terratinents espanyols:
a. No estaven interessats a vendre la màxima producció .  
b. No volien obtenir els màxims beneficis.
c. No estaven interessats en la reinversió del capital en millores  tecnològiques.

10. En la societat espanyola del regnat d'Isabel II:  
a. No hi ha mobilitat social.            
b. La burgesia aspira a ennoblir-se per  no pagar impostos.   
c. La burgesia industrial s'enriqueix però no forma part de la   classe dominant.    

11. En la societat espanyola isabelina:
a. Hi ha una gran diferència entre el nivell de vida de la  petita i mitjana burgesia  i els assalariats 
b. La classe dominant ja no continuen sent els terratinents perquè  encara que  controlen la principal font de riquesa la societat ja no es estamental. 
c. La burgesia industrial forma part de la classe dominant perquè  controla els mitjans de producció.

12. En 1868  el proletariat industrial:
a. Constitueix la majoria de la població espanyola.
b. Ha pres consciència de classe i comença a estar organitzat per  millorar les seves condicions de vida.   
c. La majoria tenen ja una ideologia revolucionària: són socialistes utòpics, marxistes o anarquistes.  

13. El liberalisme triomfa en Espanya a partir de 1833  i, això significa que:
a. Triomfa la revolució burgesa.              
b. La monarquia perd el poder legislatiu  i judicial.
c. L'alta noblesa passa a l'oposició.     

14. La revolució burgesa espanyola
a. No triomfa en el segle XIX degut a l'oposició de l'alta noblesa.   
b. Triomfa degut al pacte entre la monarquia, l'alta noblesa i la burgesia.  
c. Estableix un ordenament jurídic i econòmic que impedirà el desenvolupament del capitalisme

15. L'alta noblesa espanyola:  
 a. No era partidària de la Reforma Agrària.                  
b. Va donar soport a la revolució liberal.   
c. Es va enfrontar al govern de Mendizàbal pel seu projecte de supressió del règim senyorial.

16. Les primeres actuacions del moviment obrer i camperol
a. Van contribuir a l'unió política entre la burgesia industrial i els latifundistes.
b. Van provocar l'oposició de la burgesia industrial al govern dels moderats.
c. Tenien com a objectiu aconseguir el dret de vot.


17.   Els demòcrates del s. XIX són partidaris de:  
a. el sufragi universal independenment de la riquesa, el sexe o la religió.  
b. el dret a l'ensenyament gratuït i obligatori.  
c  que la monarquia exclusivament intervingui en el poder executiu.


18. Un problema polític durant el regnat d'Isabel II va ser:  
a. les relacions amb l'Esglèsia (el Vaticà).  
b. les relacions amb els privilegiats.   
c. les relacions amb les colònies sudamericanes.      


19. L'alta noblesa espanyola:  
a. no era partidària de la Reforma Agrària.  
b. va donar soport a la revolució burgesa.   
c. es va enfrentar al govern de Mendizàbal pel seu projecte de supresió del règim senyorial.      


20. Els governs progressistes de l'època isabelina:
a. van caure, entre altres raons, per l'oposició a la seva  política lliurecanvista.
b. van guanyar les eleccions en poques ocasions durant el regnat d'Isabel II.  
c. van implantar mesures proteccionistes tal com exigien la   burgesia agrària i la industrial.


21. L'exèrcit del període 1833-68
a. Estava dividit ideològicament entre absolutistes i liberals.   
b. Tenia una part de l'oficialia progressista.    
c. Constiuia una força política homogènia.

22. Prim
a. va ser el primer president de la IRepública espanyola.
b. representava els interessos de la burgesia industrial catalana.   
c. va dimitir en perdre les eleccions legislatives. 

23. El govern immediatament sorgit de la "Revolució del 68":
a. va implantar una política econòmica proteccionista, tal com dessitjaven els  industrials.
b. va establir la desamortizació del subsòl amb la venda de les mines.
c. va estat integrat  per una majoria de lliberals moderats.


24. La monarquia d'Amadeu de Savoia:  
a. va comptar amb el suport dels liberals moderats, dels republicans i dels carlins.
b. va comptar amb el suport dels liberals progresistes exclusivament.   
c. va acabar per un  cop d'Estat Republicà.

25. La Constitució de 1869:
a. establia una monarquia Constitucional democràtica (sufragi universal masculí).
b. establia la llibertat de cultes encara que la religió oficial continuava sent la católica.
c. establia una república democràtica limitada (sufragi universal masculí).

26 Pi i Margall:     
a. era un republicà federalista.   
b. no va intervenir en la III Guerra carlina.     
c. defensava una república democràtica centralista.     

 
27 La I República:     
a. es va constituir per un cop d'Estat republicà.
b. va haver d'enfrontar-se a l'oposició tant dels de l'extrema dreta (carlins) com dels de l'extrema esquerra (anarquistes).
c. no va iniciar a les Corts l’elaboració d’una Constitució de caràcter federal.      


28 El republicanisme d'aquest període
a. no va comptar amb el suport de la petita burgesia.
b. la seva força radicava, geogràficament, en les zones rurals de l'interior de la península.
c. era partidari de reformes socials que reglamentessin les relacions entre obrers i patrons.

enllaç amb la solució

•• Qüestions sobre el quadre sinòptic següent:

Evolució de les forces polítiques fins a la Restauració

quadre sobre l'evolució de les forces polítiques
Si voleu veure la descripció textual del quadre sinòptic cliqueu aquí

 1. Descriviu el quadre i destaqueu la idea principal que ens mostra .
 2. Expliqueu les característiques més significatives dels grups polítics següents: carlins, moderats, progressistes, demòcrates i republicans federals.
 3. Expliqueu les etapes i els esdeveniments més rellevants dels procés d’implantació del liberalisme a Espanya des de 1808 fins a 1868.

 


•Sobre les Constitucions:
1. Llegiu la taula següent sobre les Constitucions espanyoles i  feu un comentari comparatiu.
2. Analitzeu els aspectes més representatius de la Constitució de 1869 i comenteu  les diferents opcions polítiques que hi havia en el moment del  nou període electoral.

Constituciones españolas

 

1812

1837

1845

1869

 

 

Principios políticos

-régimen liberal
-soberanía nacional
-monarquía constitucional
-separación de poderes incompleta
-confesionalidad católica
-igualdad jurídica

-como1812                   

-régimen liberal
-soberaníacompartida (Cortes/rey)  
   
-monarquía constitucional

-resto como 1812                    

-régimen liberal democràtico
-soberanía nacional
-monarquía constitucional
-Estado laico (mantenimiento del clero)
-descentralización                                 

 

 

Jefatura del Estado

-rey inviolable con iniciativa legislativa
-designa secretarios de estado
-derecho de veto por dos años
-derecho a presentar obispos

-rey convoca y disuelve las Cortes
-derecho de veto ilimitado
-resto como 1812  

- como 1837

-rey puede disolver las
Cortes una vez
-resto como 1837

 

 

Poder ejecutivo

reside en el rey
(secretarios de estado)

reside en el rey
(ministros)

como 1837

como 1837

 

 

Poder legislativo

-una sola Cámara
-iniciativa legislativa
-sufragio universal masculino
-elecciones indirectas

-dos Cámaras:
Congreso (sufragio censitario*)
Senado (nombramiento real entre nobleza)

-dos Cámaras:
Congreso(sufragio censitario*)
Senado (nombramiento real entre nobleza)

-dos Cámaras:
Congreso (sufragio universal masculino)
Senado (sufragio censitario)

 

 

Poder judicial

 

-juzga y aplica la ley
-jueces de designación real

-juicios por jurados para delitos
de imprenta

-resto como 1812

-límites a autonomía de jueces
-no hay jurados
-resto como 1812

-jueces mitad por oposición
mitad por designación real

-juicios con jurados para delitos políticos

 

 

Régimen local

-ayuntamientos elegidos por sufragio universal masculino

-centralización

-ayuntamientos elegidos por sufragio censitario

-resto como 1812

-alcaldes de municipios de más de 2000 habitantes elegidos por el gobierno

-resto como 1812

-descentralización (gran autonomía)

 

 

Derechos individuales

-habeas corpus
-libertad limitada de imprenta
-inviolabilidad de domicilio
-propiedad privada absoluta

-como 1812

-como 1812 aunque, de hecho, más limitados

-habeas corpus
-inviolabilidad de domicilio y de correspondencia
-libertad de reunión y de asociación

 

 

 

 

*vota el 4,3% de la población

*vota el 0,8% de la población

 

 

 

       

• Comenteu el mapa següent:                

mapa de la primera guerra carlista

                                                                                  

Tornar als governs liberals                                      Tornar a la Revolució del 68


Pel.lícules recomanades

.

.

Examen (I)

1. Observeu la taula següent i contesteu les qüestions.
                                                            QUILÒMETRES DE VIES FèRRIES
            PAÏSOS                       1830                 1840                 1850                 1860                 1870
            EUA                             30                    4.500                14.400                48.000             83.200
            Rússia                                _                     27                     500                   1.591             10.731
            Alemanya                     _                         580                   6.053                11.724            19.719
            França                         38                        497                  3.010                  9.439             17.733
            Regne Unit                   91                    1.349                10.660                 16.797             24.383
            Espanya                      _                            _                         28                  1.935                5.442
            Itàlia                             -                              20                   620                 1.404                6.429


1. Situeu la taula en el context històric a què fa referencia. [0,5 punt]
2. Descriviu i analitzeu el cas d’Espanya (causes, conseqüències) [2,5 punts]
3. Resumiu a grans trets el procés d’industrialització a Catalunya a la 1ª1/2 del segle XIX.[1 punt]

2. Anàlisi del text següent:
           L' aire calent i humit, que és el que regna a les fàbriques de filats i teixits, és altament debilitador; produeix molta calor, feblesa muscular i altera el sistema gàstric; tot això acompanyat de poques ganes de menjar, respiració lenta i penosa i moviments pesats i dificultosos. La sang no s’arterialitza com cal, les idees i les impressions es confonen i el sistema nerviós s'entorpeix. Malgrat que els nostres obrers no s'adonin d'aquests símptomes, propis d'una temperatura molt càlida, no per això la seva naturalesa deixa de sentir-los, que a poc a poc va adquirint les característiques del temperament limfàtic [...]
            El teixidor absorbeix amb les seves inspiracions el borrissol que es forma sota el seu nas, i aquesta ocupa el lloc reservat a l'oxigen, que inútilment demanen els pulmons. Heus ací la causa de la debilitat d'alguns desgraciats teixidors, als quals la necessitat obliga a passar 14 hores diàries o més al costat del teler, mantenint el cos constantment inclinat, amb el pit sacsejat pel braceig de la llançadora i per les percussions del balancí contra un dels fils de la trama.
            Heus ací la causa  d'aquesta malaltia, que comença amb una tos cada cop més forta i més difícil i arriba a tenir totes les aparences d'una tisi pulmonar, que els metges dels districtes manufacturers anomenen tisi cotonera o pneumonia cotonera; nom significatiu d'una malaltia cruel, les seves víctimes van a morir als hospitals a la flor de l'edat; perquè, com que aquesta operació  no necessita cap força muscular, s’encarrega a les dones i als joves de pocs anys.
       
J. SALARICH. Higiene del tejedor. O sea, medios físicos y morales para evitar las enfermedades  y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el algodón. Vic, 1858


1. Feu un resum del text anterior (1,5 punts)               
2. Comenteu les causes directes i indirectes dels fets que descriu. (2,5 punts)                
3. Analitzeu les conseqüències d’aquests fets. (1'5 punts )
4. Què podeu deduir de l’autor? (0,5 punts)

     

En acabar, podeu consultar la correcció.

Examen (II)

1. Anàlisi del text següent:

Constitución de la Monarquía española de 1869

La Nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes (…), decretan y sancionan la siguiente Constitución:

Título I. De los españoles y sus derechos

(…)
Artículo 16.- Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de senadores, diputados a Cortes, diputados provinciales y concejales.
Artículo 17.- Tampoco podrá ser privado ningún español:
1. Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.
2. Del derecho a reunirse pacíficamente.
3. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; y por último
4. Del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las autoridades.
(…)
Artículo 21.- La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.
[...]

Título II. De los Poderes Públicos

Artículo 32.- La Soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los Poderes.
Artículo 33.- La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía.
Artículo 34.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Artículo 35.- El Poder Ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros.
Artículo 36.- Los Tribunales ejercen el Poder Judicial.

 1.  Situeu el text en el seu context històric [0,5 punts]
 2. Comenteu  els articles 21 i 32  [2 punts]
 3. Quin sistema electoral estableix aquesta constitució?. Digues en quin article et bases  [0,5 punt].
 4. Expliqueu quin tipus d’Estat estableix aquesta Constitució analitzant les seves característiques.  [2 punts].

 

2. ••Observeu el quadre estadístic i contesteu les qüestions següents.

          Els espanyols amb dret a vot amb sufragi censatari i amb sufragi universal masculí
  anys            total electors segons cens electoral            percentatge respecta a la població espanyola
1834                     16.026                                                                0,15
1836                     65.000                                                                0,70
1837                  257.984                                                                2,20
1839                 381.853
1844                 635.517
1846                  99.149                                                                  0,80
1853                 139.641
1854                696.420
1857               148.975
1863              170.417
1865             418.217                                                                    2,67
1868          4.000.000                                                                  24,00
1873          4.550.000                                                                 27,00

FONT: M. Rodríguez Alonso. «El estado liberal español (1834-1874)». A: J. PAREDES (coord.). Historia contemporánea de España. Barcelona: Ariel, 1996, p. 208.

Qüestions:

1. Descriviu les dades i situeu-les en el seu context històric. [1 punt]
2. Definiu els dos tipus de sufragi que hi va haver a l'Espanya del segle XIX i expliqueu les raons de les oscillacions en el nombre de votants entre 1839 i 1868. [1,5 punts]
3. Expliqueu les etapes i els esdeveniments polítics més importants del període anomenat Sexenni Democratic (1868-1874). [2,5 punts]En acabar, podeu consultar la correcció.

OBJECTIUS

• Recordar les característiques generals (econòmiques, socials i  polítiques) del liberalisme d'Europa Occidental mentre la resta
  d'Europa continua dins l'època de transició entre el feudalisme i el  capitalisme.
•Comprendre la lentitud del procés revolucionari espanyol tant a  nivell econòmic (la Revolució Industrial incompleta i el desequilibri
   regional) com polític (el moderantisme de la Revolució burguesa).
• Comprendre les dificultats de consolidació del recent Estat Liberal a Espanya i el sorgiment de l'oposició revolucionaria en front dels
   desequilibris que genera la situació anterior.

 

"Il.lustració"Enllaços d'interés

Comentari

1 http://www.historiasiglo20.org/HE/10.htm

2http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?
pais=Espanya&indice=constituciones


3http://www.xtec.cat/~jrovira6/isabel2.htm

4http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/escat/economiaXIX.htm

5http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/contemp/socialismes.htm

6http://www.xtec.es/~jrovira6/sexeni.htm

7http://www.xtec.net/~jrovira6/governs.htm


8 http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/escat/carlisme.htm

 

9http://mjpc.iestorreolvidada.es/iestorreolvidada/mjpc/recursos/hist/Espana
_XIX/Espana_XIX.htm

10 http://www.mrafeldurany.com/03racoliterari/41_racoliterarruta.htm

 


1.Sobre La construcción del Estado liberal

2 Totes les constitucions


3 Documents del regnat d' Isabel II sobre Catalunya

4 Informació sobre l'economia i la societat espanyoles

5 Informació sobre les teories socialistes i anarquistes

6 Documents sobre Catalunya entre 1868-1874.

7 Composició de tots els governs espanyols des de
    1833 fins al 1999

8 Informació sobre el carlisme i enllaços amb el regnat d'Isabell II i el sexenni revolucionari


9. Cuestionario sobre el siglo XIX


10. Una passejada per la Barcelona encara emmurallada de 1828, amb dibuixos, fotografies, explicacions sobre els monuments i vídeos de l'evolució de la ciutat.

Tornar a l'Index de Segon de Batxillerat                                                   Tornar a l'Index General