Correccions

 

Correcció Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947
Correcció de l'examen

          

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947

Generalitat de Catalunya. Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d’Accés a la Universitat. PAU 2014 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades
les proves Història

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)
Cal que l’alumnat identifiqui la font com primària (contemporània dels fets) (0’25 punts) consistent en un text de caràcter jurídic, o polític, o jurídic-polític, part de l’articulat d’una llei, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, publicada al “Boletín Oficial del Estado” el 26 de juliol de 1947. (0’50 punts).
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)
Cal que l’alumnat situï la font en el període franquista, en concret el 1947, després de la fi de la Segona Guerra Mundial (0’75 punts).
c) Comenteu breument el contingut de TRES dels articles que conté la font. (1 punt)
Cal que l’alumnat comenti tres dels quatre articles que apareixen en la font. Pot explicar l’1, referit a la definició del Règim que fa la llei; al 2, referit a la prefectura de l’Estat i que conté el llistat de càrrecs que exerceix el dictador; el 6, referit a la potestat de Franco per designar successor amb el títol de rei o regent; o el 9, on es detallen les condicions que haurà de complir el rei o regent per a ser designat. (1 punt)
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu el Règim franquista des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins a la mort del dictador. Esmenteu-ne exclusivament als aspectes polítics. (2’50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui les iniciatives que prengué el Règim a partir de 1945 per tal d’ocultar la seva cara feixista i amiga de l’Eix, amb iniciatives legislatives com les lleis de Referèndum i Successió, entre d’altres; els governs nacionalcatòlics; la persistència
de la política repressiva, ara també contra els maquis; i els seus esforços per sortir de l’aïllament diplomàtic imposat pels Aliats; el pactes amb els EEUU i el Vaticà de 1953 (1’25 punts); els governs tecnocràtics; a la Llei Orgànica de l’Estat, al terrorisme d’ETA
i altres; al creixement de l’oposició democràtica; i la crisi final del Règim fins a la mort del dictador el 1975. (1’25 punts).
b) Expliqueu el Règim franquista des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Esmenteu-ne exclusivament als aspectes polítics. (2’50 punts)
Cal que l’alumnat situï el Règim franquista en tant que dictadura, que expliqui com era, les seves institucions; al paper de l’exercit, del partit únic i de l’Església catòlica; la repressió (1’25 punts); la política d’amistat amb l’Eix, els intents d’entrar en la guerra mundial, la División Azul i com, a partir de 1943, comença un tímid gir cap a posicions més neutrals (1’25 punts).

 

 

A) Llegiu l'esquema i responeu les qüestions:

 1. Situeu el context històric i descriviu la informació que es desprèn d'aquest quadre sinòptic (1,5p).
  •Espanya, franquisme/ època Dessarrollisme/ Balança de pagaments: és el registre del conjunt de transaccions econòmiques d'un país amb l'exterior durant un any ./Diferencia entre los cobros y pagos exteriores. La balança de pagaments era positiva perquè  l'entrada de divises provinents del turisme, els envios de diners dels emigrants i les inversions de capital extranger  (1288) superaven  la sortida de divises (1105).

 2. Segons aquesta font, quins van ser els factors econòmics decisius  que expliquen l'evolució econòmica de la dècada dels anys seixanta a Espanya?. Comenteu-los. (2,25p)
  •el turisme, i els diners dels emigrants (0,5)--->augment de la demanda (0,5) + les inversions de capital estranger (0,75) -->augment de la oferta (0,5)--> creixement econòmic

 3. Quines conseqüències socials va tenir l'evolució econòmica d'aquest període?. (1p)
  •Industrialització + Creixement econòmic-> augment dels sous de la mà d'obra qualificada/ èxode rural->augment jornals -> millora de les condicions de vida de la classe assalariada (0,25)
  •Creixement econòmic-->augment de la classe mitjana (0,25)/enriquiment burgesia (0,25)
  •Creixement econòmic--->augment de la mobilitat social (0,25)

 4. Quants anys va durar la dictadura? Doneu algunes raons que ho expliquin  (1p)
  •39-75=36 anys<-----repressió/dificultats organització de l'oposició
                          <-----suport classe dominants/Esglèsia/exèrcit
                          <-----expansió econòmica anys 60/ millora  condicions vida classes populars
                          <-----suport del EEUU

 

B) Comentari  del  quadre:

 1. Comentar el context històric del quadre. (0,75p)
  • Espanya, Catalunya/ GC/franquisme època de l'autarquia
   
 2. Fer la descripció. Deduir conclusions generals de la informació rebuda. (1,5p)

  •Pressupost: còmput anticipat de despeses e ingressos
  •1936-40-50--augment de les despeses /augment dels ingressos però no en la mateixa proporció


                                                      1936                                             1940                       1950
  •Diferencia ingressos - despeses +72,33                                            -409,3                -453,3
  Amb els ingressos                es podria fer front a despeses                no es podria fer frot a  despeses

 3. Analitzar  les causes de l'evolució pressupostària entre 1940-1950 (1p)
  •Crisi econòmica de subsistències---------escassetat-> augment dels preus  (no real cas dels aliments bàsics per l'intervencionisme econòmic/hauria de ser més gran)
  •Dèficit balança pagaments/ augment despeses de l'Estat--->emissió paper moneda->depreciació de la pesseta--->
  inflacció----augment dels preus

 4. Analitzar les conseqüències de l'evolució pressupostària entre 1940-1950 (1p)
  Amb els ingressos al 1936     es podria fer front a les despeses. A la dècada1940-50   no es podria -> s'hauria de prescindre d'algunes despeses (diversos, roba)->pèrdua de poder adquisitiu--> empobriment de la classe obrera

Tornar al Tema 7

 

Tornar a l'Index de Segon de Batxillerat                                                   Tornar a l'Index General