EL FRANQUISME (1939-1975)

L'època del desarrollisme (1960-70)

La interpretació dels fets

Introducció
Índex del tema:               

Exercicis de síntesi i de repàs
Pel.lícules recomanades
Examen
Objectius
Enllaços

Material d'ampliació
                                    

L'època del desarrollisme

                                                                                                                   
                                                                                                                               
  castellano

            Època del “boom demogràfic”, de fort creixement de població a causa del descens de les taxes de mortalitat (encara que van disminuir les de natalitat). Entre 1960 i 1970 la població espanyola va créixer de 30 a 33’7 milions. L’índex de creixement natural arribà al màxim de tot el segle l’any 1960. També va ser època de migracions: interior, del camp a la ciutat, i exterior, a la CEE (especialment a Alemanya, França, Holanda i Suïssa). En el període 1961-1973 van sortir d'Espanya més de 2,3 milions d'emigrants. L'emigració interior, va mobilitzar més de 4 milions de persones en la dècada dels seixanta, des de zones rurals que tenien un fort creixement vegetatiu i una baixa renda per càpita, com Andalusia, Galícia, Extrremadura i les dues Castelles cap a les zones geogràfiques industrializades (Catalunya, Madrid, Euskadi).

  La classe mitjana: fotografia del Dia de la Palma       fotografia del Dia de la Primera Comunió

 

"Il.lustració" "Il.lustració"

 

          La situació econòmica a la fi dels anys cinquanta es trobava col·lapsada per una forta inflació, un gran dèficit comercial i la greu disminució de les reserves d'or (que en quatre anys havia descendit un 70%). Tot això va contribuir a una nova política econòmica, el denominat Pla d'Estabilització (1959), caracteritzat per un menor control del comerç exterior, facilitar les inversions de capital estranger, congelació salarial i la concessió de crèdits públics a les grans empreses, amb l'objectiu d'anar liberalitzant l'economia i aconseguir incrementar el comerç exterior. A més d'aquesta nova orientació econòmica per part del govern (encara que hi ha historiadors que creuen que va tenir poca incidència en el creixement econòmic del país), una sèrie de factors van permetre completar el procés d'industrialització iniciat el segle passat: la simultània expansió de l'economia europea va possibilitar una forta inversió de capital estranger atret per una baixa pressió fiscal i la baratura de la mà d'obra, amb escassa conflictivitat social garantida per la dictadura. L'entrada de divises provinents dels enviaments que els emigrants espanyols transmetien a la família que romania a Espanya van influir en l'augment de la demanda interior, propiciada també per l'arribada cada vegada major de turistes, el que va estimular que les empreses augmentessin la producció propiciant el creixement econòmic general no només de les àrees ja industrialitzades sinó també de les d'economia agrària. El Pla de concentració parcel.lària i la Llei de Grandes Zonas Regables (el Pla Badajoz, per exemple), va provocar una major concentració de la propietat, mentre que l'emigració de camperols va suposar un augment dels salaris rurals davant la relativa escassetat de mà d'obra, impulsant la mecanització d'una agricultura ja plenament comercial. Així doncs, la revolució industrial es va completar en aquests anys 60 –el denominat “miracle espanyol”- gràcies a la conjunció d'aquests dos factors: la inversió de capital estranger (a causa de l'expansió econòmica general i facilitada per la nova política econòmica) i l'augment de la demanda interna (per l' augment del poder adquisitiu d'una part important de la població amb algun familiar treballant fora d'Espanya, i per l'arribada massiva de turistes consumistes a la recerca de sol i platja), però va tenir com contrapartida el que alguns economistes diuen la “colonització” o “desnacionalització” de l'economia espanyola (els sectors que van créixer en major grau –indústries químiques, energètiques i de maquinària- estaven en mans de capital forà), continuant la dependència energètica i tecnològica i la manca de competitivitat industrial.
                Es van viure, doncs, uns anys de forta expansió econòmica (1959-73) al compàs d'aquesta industrialització generalitzada en tot el territori espanyol (augment de la producció d'aliments i de manufactures, de la productivitat, increment del comerç exterior -tant de les importacions com de les exportacions- i del sector serveis) mentre la política governamental amb els seus “Plans de Desenvolupament” intentava en va disminuir els desequilibris regionals.

     
la classe mitjana: fotografia del 600

fotografia Jura de la bandera, campamento San Gregorio, Zaragoza, 1970

 

                    El creixement industrial accelerat permetrà el desenvolupament de les classes mitjanes (que, en 1970, representaven el 28% de la societat) i l'augment de la població obrera industrial (també més qualificada) a costa de la disminució dels assalariats rurals (en 1970, el conjunt de població assalariada representava un 64%) que, en general, van veure millorar el seu nivell de vida (especialment en les ciutats): al 1960 la renda per càpita espanyola era de 290 dòlars, al 1970 havia augmentat a 2486 dòlars (encara que continuava sent bastant inferior a la mitjana de la CEE). Òbviament, el sector social que més es va beneficiar de l'expansió econòmica va ser la burgesia industrial i financera (en la que s'integra la burgesia agrària), que passa a ser la classe dominant en aquesta societat d'aburgesament accelerat i en la qual la influència de l'esperit militarista i de l'església van disminuint al compàs del creixement econòmic i dels nous valors que aniran laïcitzant lentament la societat espanyola (relaxació del control sobre la moral pública, inicis de la planificació de la natalitat...), encara que l'Estat manté un fort control monopolístic sobre la televisió (TVE – 1956; aquest procés es va veure beneficiat pel l'augment de l’escolarització a tots els nivells (Llei General d’Educació, 1970). En aquests anys, es produeix una divisió entre l'església “oficial”, que contínua plenament franquista, i sectors eclesiàstics que passen progressivament a l'oposició (els “cures rojos”).

 

                 La necessitat de la reorientació econòmica a la qual s'ha al·ludit, va ser deguda a una renovació política esdevinguda a la fi de la dècada dels 50, per l'arribada al govern dels “tecnòcrates” (Alberto Ullastres, Arias Navarro, López Va rodar López Bravo…), molts d'ells membres de l'Opus Dei, i la consegüent disminució de falangistes i militars (molts dels quals mai havien posseït els coneixements necessaris per a l'acompliment de les seves funcions tècniques). En aquests anys va continuar la recopil.lació de normes jurídiques, i, a més, es va procedir a la depuració de la resta d'aspectes totalitaris massa visibles, indicant una petita liberalització:
-1963 Llei de Bases de la Seguretat Social (assegurances de malaltia, vellesa i invalidesa).
-1963 creació del TOP (els delictes polítics passaven a la jurisdicció civil)
-1966 Llei Orgànica de l'Estat (que eliminava el llenguatge feixista i establia que Espanya era “una democràcia orgànica", que, en la
  pràctica significava que no  era un democràcia, continuant amb els procuradors (que no diputats) escollits en eleccions corporatives
  (no per sufragi universal). Les dones casades, per exemple, no van poder votar fins al 1970 .
-1966 Llei de Premsa (al disminuir la censura oficial, s'imposarà l'autocensura)
-1969 Franco designa a Juan Carlos com successor amb el títol de rei.
-1970 Ley de Educación

            Aquesta certa liberalització va donar lloc a una divisió entre els dirigents aberturistes del règim (disposats a realitzar alguns canvis mínims, com Fraga Iribarne), i els immobilistes (entre ellos, el ex-ministro Fernández Cuesta, el financiero Oriol y Urquijo o Monseñor Guerra Campos, que no acceptaven cap tipus de reforma en l'esperit del "18 de juliol"). Al 1967, davant la dolenta salut del dictador, Carrero Blanco, el seu home de confiança, és nomenat vicepresident del govern però conservant Franco la presidència de l'Estat i del govern (que continuarà dirigint-los de manera personal sense deixar cap resquici de poder). Aquesta situació una mica ambigua i alguns assumptes, com l'affaire Matesa (1969, ministres acusats d'apropiació de fons públics) va iniciar un període d'inestabilitat governamental (els tecnòcrates van ser expulsats del govern) agreujada per les accions de l'oposició (obrera, estudiantil i de les forces polítiques antifranquistes). 
           L'increment de l'oposició interior suposa una disminució de la influència dels dirigents en l'exili i, per tant, el moviment polític antifranquista estarà cada vegada més dirigit per líders que es troben en el país, destacant l'acció del PC (PSUC a Catalunya), amb Santiago Carrillo (preconitzant la “reconciliació nacional”, és a dir, l'abandonament de la lluita armada (1960) i una aliança de tots els antifranquistes), del PSOE (Felipe González), dels catalanistes (Jordi Pujol, la burgesia liberal, i ERC, la burgesia d'esquerres), de la Democràcia Cristiana (Joaquin Ruiz-Giménez), i, al País Basc, dels seguidors del PNB i d'ETA, que preconitza una lluita molt més radical (fundada en 1959, al 1968 protagonitza la seva primera acció amb víctima premeditada amb l'assassinat d'un policia polític). El moviment estudiantil segueix sent una preocupació per al règim, no tant per la seva força política sinó per la dolenta imatge que les càrreges policials contra les manifestacions estudiantils donen de la “democràcia orgànica” de cara a l'estranger. A més, sorgeixen gran quantitat de moviments reivindicatius, veïnals, cristians, culturals (a Catalunya, concretament, la Nova Cançó, Rosa Sensat, Òmnium Cultural), i a aquestes forces d'oposició s'uneix una part de la jerarquia eclesiàstica (especialment a Euskadi) i capellans, però la major problemàtica per al govern és l'augment de la conflictivitat laboral, amb un nombre creixent de vagues, deguda, en part, a la reorganització del moviment sindical (a partir de 1964 es creen les Comissions Obreres en diferents zones, que arriben a convertir-se en una important força sindical -Marcelino Camacho serà el seu dirigent más representatiu-). La resposta del règim davant les vagues i el naixent terrorisme segueix sent la d'una dura i feroç repressió (implantació de l'estat d'excepció en diverses ocasions, Procès de Burgos contra membres d'ETA, al 1970, amb la petició de sis penes de mort per l'assassinat del policia i d'altres dos persones mortes en enfrontaments amb la guardia civil), que reaviven l'oposició no solament interior sinó també internacional.


Exercicis

Estudieu el esdeveniments de l'època del desarrollisme.

• Observeu les dades següents:

POBLACIó ACTIVA PER SECTORS D'ACTIVITAT A CATALUNYA (1960-1975)
SECTORS                                               1960               1970               1975
Agricultura                                                 16,2%            8,6%               6,4%
Indústria, mines, energia                             43,9%            44,1%            41%
Construcció                                                7,8%               11,1%            10,7%
Comerç                                                     11%                16,4%            16,6%
Transport i comunicacions                           5,4%                5,5%                4%
Funcionariat i turisme                                 15,7%             14,3%            21,3%

                 Anna Cabré. I.Pujades "La població: immigració i explosió demogràfica" dins Història econòmica de la Catalunya
                 contemporània
, 1989 (reelaboració)

• Observeu la taula i responeu les qüestions:

                                             SALDOS MIGRATORIS A CATALUNYA (1961-75)
                                                         1961-65...........................354.396
                                                         1966-70...........................365.481
                                                         1971-75...........................230.484
                                  J.Termes. La immigració a Catalunya i altres estudis d'història del nacionalisme català, Barcelona 1984

 1. Descriviu les dades de la taula anterior i situeu-les en el seu context històric .
 2. Comenteu els aspectes bàsics del desenvolupament econòmic català dels anys seixanta i setanta que reflecteixen les dades de la població activa per sectors i expliqueu les seves conseqüències demogràfiques i socials .
 3. Expliqueu les característiques de l'evolució de l'economia espanyola entre 1960 i 1975 ."IL.lustració"

 

• Llegiu la nota sobre el barri  de Sant Ildefons i observeu el gràfic que hi ha a continuació:                  
                                                                        Nota sobre Sant  Ildefons
En 1959 s'inicia la construcció del barri de San Ildefonso segons el Pla d'Ordenació Urbana del 1958 que suposà una forta densificació d'ocupació dels sòl d'aquest sector respecte a laprevista en el Pla comarcal del 1953 (passà de 166 hab/ha a 1000 hab/Ha). Format per blocs d'habitatge de 40 a 50 m2, que serà ocupat per una mitjana de 3,8 habitants /habitatge, la seva població activa estarà formada per un 40% d'obrers no qualificats, un 70% dels quals passa de 12 a 15 hores fora del barri (ciutat dormitori).gràfic emigració catalana

 1. Descriviu la informació que dóna el gràfic.
 2. Analitzeu les causes de l'emigració catalana.
 3. Analitzeu les conseqüències de l'emigració catalana  i espanyola en general a Europa.
 4. El saldo migratori de Catalunya en aquest període era deficitàri?. Raoneu la resposta i comenteu quines conseqüències va comportar.
 5. Comenteu l'evolució demogràfica  espanyola en el període 1959-73.

 

•• (examen de selectivitat) Observeu la taula següent i responeu les qüestions: 

                      ORIGEN GEOGRÀFIC DELS IMMIGRANTS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA L'ANY 1970

              Procedència                                                                %
              Andalusia                                                                    48,3
              Castella i Lleó                                                              14,0
              Extremadura                                                                11,2
              Catalunya (excepte provncia de Barcelona)                    9,6
              Aragó                                                                         5,0
              Galícia                                                                        3,7
              Múrcia                                                                         2,8
              Pas Valencià                                                               2,8
              Pais Basc i Navarra                                                     1,3
              Astúries                                                                       0,5
              liles Balears                                                                 0,3
              Canaries                                                                     0,3

 1. Resumiu la informació que ens proporcionen aquestes dades i situeu-les en el seu context historic. [1 punt]
 2. Expliqueu les conseqüencies demografiques, economiques i socials que va tenir per a Catalunya aquest fenomen migratori. [1,5 punts]
 3. Exposeu les característiques principals de l'evolució economica d'Espanya en el perode 1959-1975. [2,5, punts]• Llegiu el text següent i comenteu-lo: 
    
              Daniel, 10 anys, nascut a Frankfurt (Alemanya), segueix l'escolaritat normal de tots els nens alemanys. Els seus pares són espanyols i han decidit quedar-se a viure a Alemanya. Malgrat els problemes cada cop  més freqüents per als emigrants. Una tarda, en tornar Daniel de l'escola plorant, li diu al seu pare que ell vol ser alemany. El pare intenta consolar-lo de totes les maneres possibles i al capdavall ho aconsegueix fent-li creure que és un veritable alemany. Però al cap d'uns quants dies l'escena es repeteix; al nen li han dit que torni al seu país i reclama al seu pare un nom alemany, ja no vol dir-se Daniel.
                                                                                                         M. García i altres. Sepharad

 

• Llegiu el text següent i respon el qüestionari: 

Carta de un empresario a su hijo (traducción del alemán)                            
                                                                                                                                               Frankfurt 14 de febrero de 1965
 “Querido hijo: (...)
  Al margen  de todas las consideraciones comentadas sobre asuntos más técnicos, quiero que prestes atención a la contratación laboral del personal que necesitamos en la nueva sucursal. Tengo especial interés en que sean contratados trabajadores autóctonos ya que aunque, según me dices en tu carta anterior, la nueva mano de obra inmigrada es más barata, no nos saldrá a cuenta ya que su productividad deja mucho que desear. Por mi  experiencia personal conozco a esta gente y, créeme, no son buenos trabajadores. Si no están bajo un control estricto se distraen facilmente pues son bastante vagos y siempre tienen ganas de juerga, además su formación es insuficente en el 90% de los casos aunque siempre dicen que tienen los conocimientos necesarios para el puesto requerido  (no es la primera vez que presentan documentación falsa), en general son más lentos y les tienes que explicar la faena que han de hacer continuamente, por otra parte, es notoria su falta de puntualidad (si no vigilas, suelen hacer trampas en la ficha de entrada) y además, su indisciplina y falta de respeto a la autoridad es de sobras conocida. En fin, no hace falta darte más explicaciones, pues ya sabemos como son los españoles. Espero, pues, que tengas todas estas cuestiones en cuenta y....”

                                                                                                                                                    Elaboració pròpia

 1. Quina és la idea principal?.
 2. Què significa la penúltima idea?: “En fin, no hace falta darte más explicaciones, pues ya sabemos como son los españoles”
 3. Indica  la informació que has pogut deduir d'aquest empressari.

 

• Llegiu l'entrevista La declaració de Consuelo del Moral Martos de 75 anys, emigrant a Barcelona- França- Badalona.

••(examen de Selectivitat). Expliqueu a través de la taula següent la influència del turisme en l'etapa del desarrollisme franquista:

Año

Turistas(en miles)

I ngresos
(millones $)

1951

1.263

58

1955

1.522

91

1959

4.195

159

1960

6.113

297

1961

7.455

385

1962

8.669

513

1963

10.932

679

1964

14.103

919

1965

14.251

1.105

1970

24.105

1.681

1971

26.758

2.055

1972

32.511

2.495

1973

4.599

3.266

1974

30.343

3.221

1975

30.123

3.404

Fuente: Universidades públicas de la comunidad de Madrid. Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias. Curso 2011-2012

 

 

• La classe mitjana. Observeu i comenteu les següents fotografies:

 

fotografia de finals dels cinquanta

 

L'aprenentage dels rols

        fotografia de finals dels cinquanta                               fotografia de finals dels cinquanta

                                      


• Observeu el video sobre el consultori d'Elena Francis (consultori radiofònic que aconsellava les dones sobre tot tipus d'assumptes, però, principalment, sentimentals (1947-1984), llegiu els documents següents i responeu les qüestions:

"Il.lustració"Text 1
              Carta adreçada a la radio, al consultori sentimental d"Elena Francis:
"Señora Francis: nos conocimos hace un año y mi novio, que tiene 25 años, quiere que nos casemos pronto. Pero me ha advertido que no se casará  conmigo hasta que no sepa cómo estoy, pues dice que el mundo está muy malo y no quisiera llevarse un desengaño y antes de que sea tarde, quiere saberlo y hoy me ha dicho que vayamos al médico porque así estará más tranquilo".
                                                                                                                  Citat a Ojuel, Maria. Catalunya Contemporània

Text 2
              "Cuando yo hablo de igualdad, me refiero a la situación jurídica que exige la dignidad de la persona humana. No se tracta, evidentemente, de una inexistente, utópica i, a veces, hasta ridícula igualdad de posibilidades o de facultades entre los dos sexos, que la ciencia, la prudencia i, sobre  todo, la naturaleza, rechazan unánimemente".                      
                                                                Fragmento de un discurso de A.Mª Oriol y Urquijo, ministro de Justicia (1975)


Text 3
                         No podrán ser testigos en los testamentos:
1º Las mujeres.
2º Los varones menores de edad (...)   
5º Los que no entienden el idioma del testador
6º Los que no estén en su sano juicio
                                                               Article 681 del Codi Civil vigent en l'època de Franco

 

Text 4

"Il.lustració"
"Il.lustració"

Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero.

Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo, y uno de tus deberes es proporcionárselo.

Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa.

Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estress, y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa.

Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo interior con talante positivo.

"Il.lustració" "Il.lustració"

 

Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama... si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte.

                                                                      Sección Femenina   Economía doméstica para bachillerato y magisterio, 1958.

 

Text 5
Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula “de” seguida del apellido de vuestro marido. Así, Carmen García de Marín. En España se dice señora de Durán o de Peláez. Esta fórmula es agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín.
(...)

Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen los amores prohibidos, pero todo, todo ello es lo más triste, feo y pecaminoso de la humanidad. Todo ello está reñido con tu anhelo de perfección, de limpieza moral: todo ello está reñido con tus ilusiones.
                                                             Sección Femenina, Economía doméstica para Bachillerato, Comercio  y Magisterio, 1968


Qüestions:

 1. A què es referia l'autora del text 1 quan deia "no se casará  conmigo hasta que no sepa cómo estoy"?.
 2. Què significa la idea " ridícula igualdad de posibilidades o de facultades entre los dos sexos"  del text 2?
 3. El Codi Penal establia igualtat davant la llei per ambdós sexes?. Raona la resposta.
 4. Comenta els consells que donava la Sección Femenina per aconseguir ser "una bona esposa" (comença per pensar a quina classe social van dirigits i per què):
 5. Explica, a partir d'aquests documents, quina visió es tenia de la dona durant el règim franquista.  Com es justifica, a efectes pràctics, aquesta concepció de la dona?.
 6. D'acord amb tots aquests documents, com definiries el problema de fons de la condició  femenina?.
 7. Creus que actualment ha canviat molt?. Raona la resposta (en què?, per què?).

 

manual de costura

manual de cocina

 

• Digues la teva opinió sobre el text següent:

                                                 MANIFIESTO DE LA JUVENTUD DE CORNELLÁ  (extracto)
Somos unos jóvenes de Cornellá. A través de una encuesta se ha  intentado conocer lo  que  pensamos  los  jóvenes  de nuestra ciudad. Dicha  encuesta  iba  dirigida  a   los   jóvenes  de  edad comprendida  entre 14  y  25  años.
No estamos dispuestos a ser manipulados por  esta sociedad que nos usa sin contar con  nosotros. No queremos vivir en  colmenas sociales,  en barrios fonda, donde  sólo  se  come,  se  duerme  y  se  divierte  uno  sin más preocupaciones. No  aceptamos que esta  sociedad nos  quiera encarrilar por los caminos del simple bienestar. Denunciamos la  miseria  que  el  sistema  capitalista está imponiendo  en  nuestras  casas.  No  podemos aceptar que  se nos convierta en máquinas que viven para trabajar. (...) Estamos hartos  de  que se  nos considere  como  marionetas melenudos  que   sólo  vivimos   del   ruido   y   de  las  modas estrafalarias.
Concretamente denunciamos los problemas siguientes:

LOCALES DE JUVENTUD
Agravando la falta de  locales de juventud que  la encuesta denuncia,  está la posesión,  en manos de personas cuyo único fin es el lucro,  de los locales de diversión.  Nadie tiene derecho a enriquecerse con la  necesidad juvenil de  divertirse. Los clubs, boites,   etc.   de  Cornellá,  cobran  entradas  abusivas  y  no soportables para una economía obrera.  (...)

ENSEÑANZA
En el terreno de la enseñanza reconocemos que se ha hecho algo, sin embargo un gran número de población en edad escolar, no tiene todavía acceso a la escuela.  Parte de ella debe  pagar por la enseñanza,  y desde luego,  para nadie es gratuita. La escuela elemental no capacita para  la integración del  adolescente en la sociedad  del trabajo,  tanto  en  el  plano  humano  como  en el técnico.  Los jóvenes de Cornellá que quieren acceder  a  una cultura técnica se ven obligados a ir a Barcelona con  los  problemas que esto supone. Exigimos la creación de  escuelas técnicas en  Cornellá. (...)

VIVIENDA
Creemos que no son tolerables  los abusivos  precios de los pisos. No están al alcance de los obreros que llegan a Cornellá. La gente vive hacinada en pisos de juguete y a  la  vez hay bloques vacios durante varios años. (...)

BARRIOS
Reprobamos cualquier marginación de  los  barrios -piénsese en el calificativo de "ciudad sin ley" aplicada a San Ildefonso - y expresamos nuestro deseo que se trabaje por  la total igualdad. Exigimos de las autoridades que no se dé en ninguna zona un trato preferente.

LOS DERECHOS HUMANOS QUE NADIE CUMPLE  
Queremos   acabar  nuestro  manifiesto   gritando  por  los derechos humanos.  Como jóvenes no podemos consentir que nadie se vea privado de ellos.
Todo  ser   humano  nace  libre   e   igual,   sin  ninguna discriminación, en dignidad y derecho a los demás. Nos comprometemos a abolir en nuestro  espíritu joven, toda mentalidad que conduzca  a conceder  superioridad  a  una persona sobre otra. No podemos consentir que  en Cornellá nadie explote  al que vive a su lado, y se enriquezca con el sudor de los demás. (...)
Nadie   puede   ser  arbitrariamente  detenido,   preso  ni desterrado,  nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada. En nuestra sociedad, en Cornellá y en cualquier sitio, toda persona  tiene   derecho   a  la  libertad   de  pensamiento,  de conciencia,  de  religión.  Todos  tenemos  derecho  a  expresar libremente nuestra opinión,  sin que nadie  pueda molestarnos por ello.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Denunciamos  públicamente  los  entorpecimientos  y controles de cualquier acción juvenil de este tipo que ha sufrido y sufre por parte de las autoridades de Cornellá. Toda persona tiene derecho a participar  en  el gobierno de su país.  Toda autoridad del  poder  público  está  basada  en la voluntad del pueblo.
Toda persona tiene derecho a elegir su trabajo,  a trabajar en condiciones dignas,  a  recibir por lo  menos una remuneración satisfactoria, a fundar sindicatos y a sindicarse libremente.
Ningún Estado puede suprimir  estos derechos  y libertades. (...)


ASSEMBLEA CELEBRADA EL 9 DE NOVEMBRE DE 1969 EN QUE ES VALORAVEN ELS RESULTATS D'UNA ENQUESTA  REALITZADA  ENTRE ELS  JOVES  DE LA CIUTAT

 

 

 • Llegiu el document  (octavilla) següent i feu-ne un resum:

                                                                  Per prendre'n  nota
Com a complement  de les informacions rebudes en relacio als fets que tenen com a punt de partida el concert de l'Orfeó Català del dia 19 de maig d'enguany, és convenient de conèixer algunes expressions usades pels membres de la Brigada político-social davant els interrogatoris i mentre torturaven els detinguts.
Serveixen de referència les actes notarials autoritzades pel Notari de Barcelona, Sr. antoni Gual i Ubach, números  2.068 al 2.075, del seu protocol d'Instruments Públics, i altres declaracions fetes pels detinguts davant l'advocat.
En aquests documents trobem reiteradament esposades les expressions següents:
-"ya estamos hartos de curas".
-"los curas ya no nos dan miedo en la actualidad"
-"los rojos sólo hicieron una cuarta parte del trabajo, pues dejaron demasiados curas".
-"nosotros contamos 37 sotanas en el Palacio de la Música".
-"La Congregación Mariana de la Inmaculada y san Luís Gonzaga de los Padres Jesuitas, sólo sirve para encubrir maniobras comunistas".
-"los catalanes no tienen c. y durante la guerra corrieron mucho en el Ebro".
-lo que Hitler hizo con los judíos no fue nada en comparación con lo que nosotros haremos con los catalanes.
-"dentro de unos años seréis unos esclavos y nos limpiareis las botas".
-"Qué lástima que no pudiéramos mataros a todos".
(...) Però la veritable opinió pública catalana ha condemnat clarament aquestes manifestacions d'un odi que en la seva impotència recorre a la froça bruta de la manera més abjecta.
I per què? Perquè Catalunya existeix, perquè Catalunya avança.
                                              ¡Catalunya tornarà a ésser!
                                              ¡VISCA CATALUNYA!
                                                                                                                                  Pirineu Oriental, Juliol 1960

 

• Comenteu el text següent:

La integración de España en las Comunidades Europeas -y particularmente en la CEE o Mercado Común- chocaba con un obstáculo insuperable: la naturaleza no democrática de su régimen político. En febrero de 1962, el Gobierno español solicitó la apertura de
negociaciones con este fin. La respuesta del Consejo de Ministros de la CEE aceptó rápidamente la posibilidad de abrir conversaciones, pero las reacciones del parlamento Europeo fueron muy contundentes...
"Resulta, pues, increíble que la CEE llegue a tomar en consideración la posibilidad de una estrecha unión con el régimen de Madrid, ya sea en forma de asociación o en forma de pleno miembro de la misma (...) Quien -como alguno de nosotros - pueda tener experiencia
de lo que son las dictaduras, sabe que un tráfico comercial más libre en las fronteras, que una cierta liberalización económica, de la población, de los hombres de España no aportarla ninguna libertad. La admisión de España en varias organizaciones internacionales no ha conducido a suavizar en lo más mínimo la maquinaria de la opresión (...)"
                                     (Intervención de W. Birkelback, presidente del grupo parlamentario socialista, 29 de marzo de 1962).
                                       En Moreno Juste, A.: España y el proceso de construcción europea, Barcelona, Ariel, 1988.


• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

                                                                        La Ley Orgánica del Estado (1966)
La democràcia orgànica es concep com un sistema representatiu que prescindeix de les vies establertes a les democràcies liberals i opera a través de tres pilars: la família, el municipi i el sindicat (Ley de Principios del Movimiento nacional, VIII). (...) El sistema electoral es basa, doncs, en l'adopció d'un sufragi indirecte, corporatiu i limitat. A les eleccions municipals es divideix el sufragi en tres sectors o terços: el terç familiar, el terç sindical i el terç corporatiu. En el primer només voten els caps de família (fins el 1970 en què també voten les dones casades); en el segon terç  voten els vocals de les juntes sindicals; en el tercer, s'adopta un sistema de corporacions [rectors d'Universitats, d'Institucions culturals i d'Ensenyament, etc]. (...). Els mateixos principis guien les eleccions a Corts.
                                                                                Solé Tura, J.: Introducción al sistema político español

 1. Amb quin procediment es va aprovar aquesta Llei?.
 2. Quin finalitat tenia i què representava?.
 3. Comenteu alguns dels seus principis polítics. En algun moment funcionava el sufragi universal en  l'època franquista?
 4. Establiu les diferències entre la democràcia orgànica i la democràcia liberal.

 

•• (examen de selectivitat 1999)

El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior. [...]
            [...] Las Cortes se componen de los procuradores comprendidos en los apartados siguientes:
a) Los miembros del Gobierno.
b) Los Consejeros Nacionales.
c) El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional.
d) Ciento cincuenta representantes de la Organización Sindical.
e) Un representante de los municipios de cada provincia elegido por sus ayuntamientos entre sus miembros y otro de cada uno de los municipios de más de trescientos mil habitantes [...]
f) Dos representantes de la familia por cada provincia, elegidos por quienes figuran en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas, en la forma que se establezca por Ley. [...]
g) Aquellas personas que por su categoría eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado.
                                                                                                           Ley Orgánica del Estado, 10 de gener de 1967

1. Situeu el text en el seu context històric i esmenteu-ne les idees principals. [1,5 punts]
2. Descriviu les atribucions del cap d’Estat i la composició de les Corts. Com qualificaríeu aquest sistema polític? Per què? [1,5 punts]
3. Expliqueu els fets polítics més destacats del règim franquista de 1960 a 1975. [2 punts] (Per respondre en acabar el tema)


 • • Examen selectivitat. Llegiu el text següent, en que Marcelino Camacho recorda l'origen de Comissions Obreres, i responeu a les qüestions.

Jo treballava de fresador a la Perlins, una fabrica de motors diesel que ara és Motor Ibèrica. Cada cop que s'havia de reivindicar alguna cosa, formavem una comissió. Al principi, aquestes comissions naisien i morien, eren inestables. Es van iniciar a partir de ]'any 1956, pero fins al 64, a Madrid, no es fan sòlides i s'estenen. La primera va ser la comissió del metall de Madrid [...]. Aquesta va ser la forma que va prendre el moviment obrer dins del feixisme [...]. Així que, un cop el.legits, començavem a reunir-nos i, després de convocar diverses manifestacions, vam arrencar al sindicat un augment del 90 % [...]. El nostre objectiu era combinar la lluita legal amb l'extralegal [...]. Jo, per exemplie, era jurat i enllaç d'empresa.

                                                                Marcelino CAMACHO "En Comisiones Obreras había de todo además de comunistas", 
                                                                a Historia del Franquismo. Diario 16. 1985

 1. Identifiqueu les idees principais del text i situeu-lo en el seu context historic.
 2. Indiqueu a quin sistema politic i ideologic es refereix l'autor quan fa referencia a "feixisme" i expliqueu el sentit de la frase "el nostre objectiu era combinar la lluita legal amb l'extralegal". ¿Que eren les Comissions Obreres?
 3. Exposeu breument l'evolució de l'oposició política i social al franquisme entre 1960 i 1975. (Per respondre en acabar el tema).

 

Llegiu l'entrevista que va fer IMA SANCHÍS a  JULIÁN DELGADO, reformador de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
-¿Por qué estudió la carrera militar?
-Estaba predestinado: era hijo de caído, de héroe militar. Mi hermano también hizo la carrera militar y mis dos hermanas se casaron con militares. Pasé de un colegio interno a vivir interno en la academia militar y luego al Sahara. (...) Cuando me incorporé a la Policía Armada en Barcelona compatibilicé mi trabajo con la carrera de Psicología y Derecho. Tenía 29 años.
-¿La universidad le cambió?
-Totalmente. Aquel conglomerado ideológico que había recibido se fue reblandeciendo y empecé a divisar nuevos horizontes. Conocí a Juli Busquets, el militar que fundó la Unión Militar Democrática (UMD), el primer rebelde, y me uní a él.
-¿Cambió de bando?
-Abrí la cabeza. Salí de la universidad en el año 77 convencido de que España necesitaba un giro hacia la izquierda.
-Eso le costó el puesto.
-Sí, me expulsaron de la Policía Armada, me enviaron a Badajoz y me hicieron un tribunal de honor. (...)
-Usted afirma que los grises eran víctimas y verdugos del franquismo.
-Eso creo. A los militares se nos infundó un falso apoliticismo, entendido como una inhibición absoluta sobre todas las cuestiones políticas y sociales. En la academia militar todas las asignaturas eran técnicas: se trataba de que no pensáramos.
-La mayoría estaban bastante orgullosos.
-Esa inhibición permitió que el ejército fuera sumisamente utilizado a través de sus símbolos y creencias: la patria, el honor, el valor y todas esas cosas. Ese grave vacío intelectual fue gradualmente llenado por una ideología cada vez más desviada. Confundíamos patria, caudillo y régimen.
(...)-Pero, ¿cómo podían darles palizas a conciudadanos?
-Mi tesina, que no pude publicar en su día, versó sobre la Policía Armada, un cuerpo formando por jóvenes de las zonas más deprimidas de España. Gente que no tenía posibilidad de comer si no era metiéndose en el escalón más bajo de la administración.
-Dice usted que no podían vivir con su sueldo, pero la posguerra fue dura para todos.
-Su sueldo estaba por debajo del salario medio de un operario de taller, así que compaginaban su trabajo con otros oficios como el de limpiabotas o repartidor de barras de hielo. A esos jovenes, hijos de republicanos, se les infundió esa noción de patria y caudillo.
-¿Y la extorsión?
-La extorsión se hallaba entre los que iban de paisano y podían hacer inspecciones, la brigada social. En la época del extraperlo, los grises,como mucho, se llevaban a casa un saco de harina; ninguno hizo negocios.
-Dispararon más de una vez.
-Mandaban pequeños grupos contra manifestaciones multitudinarias y, algunas veces, por miedo a ser linchados dispararon. El error fue hacer la vista gorda y no investigar.
-¿No hubo nadie dentro de la Policía Armada que se rebelara contra eso?
-Yo se lo planteé al jefe de información y claro, montó en cólera; me dijo que debía dejar el ejercito. Pero, ¿por qué los jueces miraron hacía otro lado?

                                                                                                                                                 La Vanguardia - 26/03/2005

 


 • Estudieu el procés descolonitzador en el cas espanyol, llegiu els textos següents i comenteu el segon:    

Text 1
                                                                             Conclusiones
Fueron seguidos modelos descolonizadores muy diferentes por ser diversas las condiciones geográficas, históricas, jurídicas e incluso económico-sociales y culturales de los tres países de referencia. En tanto Marruecos logró la independencia en fecha temprana (1956), como consecuencia de acuerdos internacionales, su acceso a la autodeterminación, pacífico en 1o que concierne a España, ha ido seguido de un epílogo largo y traumático, jalonado por la retirada española del antiguo territorio de Tekna, luego Zona Sur del Protectorado y ahora provincia de Tarfaya (1958), de Ifni (1969) y del Sahara Occidental (1976). Este último país, sobre el cual Marruecos no ejerció nunca jurisdicción alguna con anterioridad al año expresado, ha pasado de una situación colonial a otra neocolonial impuesta por su forzada marroquinización. Por tanto, su proceso descolonizador se halla todavía abierto.
De Guinea Ecuatorial, que conoció la autodeterminación en 1968, en alguna medida cabe decir lo mismo, tanto por su dependencia hasta el momento de la cooperación española, y subsidiariamente francesa y de otros países, no obstante sus grandes recursos petrolíferos explotados por multinacionales norteamericanas en beneficio propio y del clan Nguema, dueño de los destinos del país en los últimos treinta y cinco años, un apoyo externo aquél, sin el cual su viabilidad como Estado resulta hoy por hoy difícilmente imaginable, como por su dramática andadura tras la independencia. Se da la circunstancia de ser acaso Guinea Ecuatorial el único país africano que no ha conocido en ningún momento de su historia el disfrute pleno de las libertades democráticas.

                           Juan B. Vilar, Universidad de Murcia  FRANQUISMO y DESCOLONIZACIÓN ESPAÑOLA EN ÁFRICA
                                 
resumen de «La descolonización española en Africa» en J. TUSELL J. AVILÉS y R. PARDO (Eds.)

Text 2
B.O.E. 11-10-68
            La firme decisión del gobierno español de ir preparando el territorio de Guinea Ecuatorial para que en el momento adecuado pudiera alcanzar la plena independencia inició un proceso que, arrancando de la Ley estableciendo el Régimen autónomo, aprobada por referendum del pueblo guineano el 15 de diciembre de 1963, culminó en la Ley  49/1978, de 26 de julio, autorizando al gobierno a completar el proceso constitucional y a conceder la independencia a Guinea ecuatorial.
Aprobada por referéndum del pueblo guineano la Constitución elaborada por la conferencia  Constitucional Hispano-Guineana de Madrid y celebradas las elecciones generales (...), por la presente disposición se pone fin  al proceso descolonizador llevado a cabo por España, de acuerdo con su tradición civilizadora y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo los resultados de las elecciones por Presidente de la República, proclamando la independencia definitiva del territorio y señalando la fecha en la que deben transferirse el gobierno a las Instituciones elegidas por el pueblo guineano.
En mérito de lo expuesto (...) dispongo:
Art. 1º Se reconocen los resultados electorales proclamados por la comisión Electoral de Guinea, con fecha 2 de octubre del presente año, y en su virtud se tiene al excelentísimo señor don Francisco Macías Nguema como presidente electo de la República de la Guinea Ecuatorial.
Art. 2ndo. Se declara independiente el territorio de Guinea Ecuatorial, a partir de los 12 horas del día 12 de octubre del corriente año, en cuyo momento tendrá lugar la ceremonia de entrega de poderes al presidente electo de la República de la Guinea Ecuatorial
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 9 de octubre de 1968.
Francismo Franco
                                                                                                          El vicepresidente del gobierno, L. Carrero Blanco.

 

 • • Examen selectivitat 2011

1970 visita de Franco a Barcelona

                              Franco i l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, a l’avinguda de la Catedral, el 18 de juny de 1970.
                              FONT: PÉREZ DE ROZAS. AFB.


Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]
c) Comenteu el contingut de la font. [1 punt]
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els trets fonamentals del règim franquista fins al 1959 i les característiques de la repressió que va portar a terme, i feu esment especial de la que patí Catalunya. [2,5 punts]
b) Expliqueu la cronologia i les característiques de la política econòmica desarrollista del règim franquista, i esmenteu les conseqüències que tingué a Catalunya.[2,5 punts]

Font: Generalitat de Catalunya. Consell Interuniversitari de Catalunya. Organització de Proves d’Accés a la Universitat.

Tornar al Tema 7

Anar a El període 1971-1973 La crisi del franquisme


Tornar a l'Index de Segon de Batxillerat                                                   Tornar a l'Index General