La Revolució Neolítica

Avaluació inicial  
Apunts sobre la Revolució Neolítica i l'Edat dels Metalls
Tècnica d'estudi: la comprensió d'enunciats
Exercicis
                                                                                                                                                                                   

Avaluació Inicial

Qüestions:

 1. Què és una revolució?
 2. Defineix: excedents de producció, divisió del treball, mitjans de producció, propietat privada, patriarcat, classe dominat, Estat
 3. Fes un esquema en claus amb les etapes de la Historia que coneixes.
 4. Fes un eix cronològic i situa:
  • el Paleolític Inferior
  • el Paleolític Superior
  • el Neolític


Tornar al guió del T3

LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA i L'EDAT DELS METALLS (apunts)

Estudia la següent informació:

                 A causa del canvi climàtic que va suposar la fi de l'última glaciació (a partir del 10.000 aC ), les comunitats paleolítiques van evolucionant i, davant les noves necessitats (escassetat de caça per l'extinció o emigració dels grans animals dels quals vivien, canvis de vegetació, etc....) es van produir una sèrie de grans invents que van donar lloc a l'inici d'una nova etapa històrica: l'etapa agrària. L'etapa agrària es va iniciar amb la Revolució Neolítica, és a dir, amb la invenció de l'agricultura i de la ramaderia en el Pròxim Orient. Aquests canvis profunds van afectar totalment a la manera d'organitzar-se les noves comunitats neolítiques:augment de població, sedentarisme, economia basada en l'agricultura i la ramaderia, polimentació de la pedra, aparició de la indústria tèxtil i alfarera, de la construcció d'habitatges i edificis religiosos (1ª arquitectura: menhir i dolmen). La difusió de la Revolució Neolíticaentre alguns dels pobles paleolítics es va realitzar a través d'emigracions dels pobles agrícoles. 
              Algunes d'aquestes comunitats neolítiques, amb el temps, van seguir evolucionant: van aparèixer nous invents (indústria metalúrgica i siderúrgica), les ciutats, i la seva organització social, política i cultural es va anant transformant (Edat dels Metalls). Cap al tercer mil·lenni aC., en el Pròxim Orient, van sorgir societats jerarquitzades estamentals (diferència de drets entre rics i pobres i entre homes i dones), Estats amb sistemes polítics oligàrquics (govern dels terratinents) i cultures religioses, aquestes seran les característiques de les primeres civilitzacions.


Tornar al guió del T3

"il.lustració"Tècnica d'estudi
LA COMPRENSIÓ D'ENUNCIATS
(repàs)

Abans de respondre les preguntes d'un qüestionari hem de pensar primerament en la comprensió dels enunciats: per a estar segur/a que es comprenen les preguntes (l'enunciat) que s'han de respondre, cal expressar  per escrit l'enunciat amb les pròpies paraules, és a dir, tornant a dir la qüestió que et pregunten.

Tornar al guió del T3


Exercicis

A. Qüestionari sobre la Revolució neolítica (abans de respondre les qüestions, escriu l'enunciat 1,2,3,5, amb les teves paraules).
           

 1. Quan es va iniciar la Revolució Neolítica? on va passar?.
 2. Indica en què va consistir la Revolució Neolítica ? .
 3. Explica les conseqüències de la invenció de l'agricultura.
 4. Els pobles neolítics eren sedentaris?. Per què?.
 5. Defineix: dolmen, emigració, agricultura.

B. Qüestionari sobre las primeres civilizacions (abans de respondre les següents qüestions, escriu l'enunciat 2,3 i 4 , amb les teves paraules).

 1. Explica quines activitats industrials que es van inventar a partir del neolític.
 2. Explica les característiques econòmiques, socials, polítiques i culturals de les primeres civilitzacions.
 3. Quan es formen les primeres civilitzacions?.
 4. On van aparèixer?
 5. Defineix: economia agrària, societat jerarquitzada, Estat,  terratinent, cultura.

C. Llegeix el text següent sobre La Revolució Neolítica i les seves conseqüències i respon el qüestionari utilitzant la informació que et dóna:

INTRODUCCIÓ GENERAL
La Revolució Neolítica ha estat una de les revolucions més importants, si no la més important que ha viscut l'ésser humà. La R.N. en sentit estricte, és una revolució tecnològica -el descobriment de l'agricultura i la ramaderia -, però en sentit ampli va suposar canvis en tots els sectors de la vida humana: demogràfics, socials, politics i culturals. Ha estat, en aquest últim sentit doncs, una revolució general que ha afectat totes les estructures històriques: així, mentre al Paleolític trobem una economia depredadora, una demografia estancada, una societat igualitària, un sistema polític en defensa dels interessos comunitaris i una cultura màgica, quan una població acaba el procés de neolititzar-se coneixerà estructures completament diferents: tindrà una economia productiva, haurà augmentat el promig de vida, s'haurà iniciat la jerarquització social, l'Estat, que haurà aparegut, defensarà interessos minoritaris, i la creença en les forces màgiques de la Naturalesa haurà estat substituïda per la creença en forces divines com a explicació última de la realitat.
En resum, la R.N. suposarà l'inici d'una nova etapa de la humanitat -la etapa agrària- en la qual es troba encara la majoria de la població mundial, després de milers d'anys en els quals l'home ha viscut com un depredador més entre els éssers vius.
Una advertència final: no s'ha de perdre mai de vista que aquest esdeveniment va ser un procés llarg i lent que durarà aproximadament dos o tres mil anys com a mínim.

 

CAUSES DE LA NEOLITITZACIÓ
Sembla que el canvi climàtic que va afectar tot l'hemisferi nord cap al 10.000 abans de Crist, provocat per la retirada del gel després de l'ultima glaciació, va ser la causa determinant. Les condicions de vida de les tribus paleolítiques que vivien de la caça de grans animals i de la recol-leció van empitjorar ja que el canvi climàtic va afectar els grans animals de clima fred en el sentit que molts van emigrar: la caça major va començar, doncs, a escassejar. A més, el clima sec afecta també els fruits silvestres que van minvar alarmantment.
Els Paleolítics del Pròxim Orient (Creixent Fèrtil) van respondre a aquest desafiament de la naturalesa descobrint que podien, amb el seu treball, conservar algunes especies animals i vegetals. les quals de salvatges que eren van passar a ser domesticades i conreades: van néixer així la ramaderia i l'agricultura. Allò que es considera la base de la Revolució Neolítica va començar.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA.
8.000aC Pròxim Orient

Hem comentat a la Introducció general que la R.N. en sentit estricte consisteix en la invenció de l'agricultura i la ramaderia i, per això, en el pas a una economia productiva per primera vegada a la història de la humanitat.
Analitzarem ara el que va comportar aquesta situació: I'economia productiva d'aliments suposava canvis extraordinaris per als pobladors neolítics i això volia dir, entre altres coses, viure circumstàncies noves que calia resoldre amb solucions també noves: viure en un lloc estable, necessitat de protegir-se del fred però sense les pells dels grans animals de clima fred, necessitat d'emmagatzemar les collites, necessitat de protegir els animals domèstics etc.; gràcies a l'oci, és a dir, al temps lliure de què disposaven els homes i les dones d'aquestes noves comunitats, van poder anar resolent-les. Així, aviat -sempre tenint en compte que aquest període que estudiem té una cronologia aproximada de dos o tres mil anys-, tindran lloc avenços tecnològics -com la polimentació de la pedra, la invenció de la falç i de l'aixada, la construcció d'habitatges, el teixit, la ceràmica, entre altres-, que aniran millorant les condicions de vida de la població i permetran fins i tot un increment demogràfic.

 

CONSEQÜÈNCIES DE LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA.
5.000aC.Pròxim Orient.
Gràcies a totes aquestes millores, lentament es va anar trencant amb l'economia depredadora i van aparèixer per primer cop a la història, els excedents de producció. L'existència d'excedents va tenir gran transcendència perquè això va permetre una divisió del treball no basada, com fins ara, en el sexe, sinó en els coneixements o l'habilitat personals. D'aquesta forma, van anar sorgint grups socials especialitzats en activitats diverses, com els guerrers, encara que la majoria de la comunitat continuaven sent pagesos. Amb els excedents dels camperols es podia mantenir els membres no conreadors de la tribu. En èpoques de males collites, un sector de la població emigraria en busca de millores terres donant lloc a la difusió del Neolític per algunes zones de la resta del món (a Europa Occidental cap al 5000aC).
En resum, I'economia productiva anirà establint canvis revolucionaris per a la vida dels homes i dones del neolític: sedentarització, poblats, producció de teixits i de recipients -els primers guisats de la història -, esquematització de les pintures i escultures (ara abstractes) etc., canvis que, òbviament, suposaven una ruptura total -encara que lenta- amb el gènere de vida que la humanitat havia portat des de feia més d'un milió d'anys.

 

L’EVOLUCIÓ DE LES COMUNITATS NEOLÍTIQUES
3.000aC Pròxim Orient. Edat dels Metalls 

Ja hem vist les conseqüències immediates que va comportar la neolitizació al llarg dels primers dos o tres mil anys. D'altres conseqüències - a llarg termini- hem de parlar ara: A mesura que els excedents agraris anaven augmentant -perquè l'evolució tecnològica ho facilitava (I'arada, el torn, el regadiu), prosseguia l'evolució econòmica que hem vist anteriorment: més divisió del treball, més producció de manufactures, més força de treball, més invents.... donant lloc a la invenció de la indústria minera, de la metal·lúrgia i la siderúrgia . Com no tots els poblats tenien minerals -coure, per exemple -, aviat va començat l'intercanvi dels excedents domèstics per les fonts d'energia necessàries. I, amb l’aparició del comerç, va aparèixer el centre d'intercanvi: la ciutat.
Aquesta evolució econòmica va anat acompanyada d'una evolució socio-política i cultural importantíssima. En efecte, els excedents de producció van permetre la seva apropiació, és a dir, va sorgir la propietat privada dels mitjans de producció, i les guerres entre uns poblats i d'altres, provocaran el domini d'uns homes sobre altres. Va anar sorgint així una jerarquització social en la qual es podien distingir poc a poc els que formaran la classe dominant -guerrers, terratinents, sacerdots- (amb capacitats o coneixements especials), d'altres classes -comerciants, artesans, pagesos, esclaus -, amb, no solament rendes diferents, sinó també drets diferents. La jerarquització social va venir acompanyada, així mateix, d'una pèrdua de drets per part de les dones: la societat jerarquitzada serà també patriarcal.
Aquesta organització econòmica i social cada vegada més complexa que ocupava un territori cada cop més gran, va fer necessari la creació de noves lleis (escrites) i organismes per poder controlar-ho tot. El conjunt de lleis, persones i institucions que s’ocupen del govern d’un territori es dirà Estat. L'evolució política consegüent suposa que la classe dominant s'apropiarà del naixent Estat; és a dir, que l’administració d'un territori cada vegada més ampli, amb més habitants i amb una organització socio-econòmica cada vegada més complexa, serà controlada per una minoria en funció dels seus interessos i no pas dels de tota la comunitat. Neix així l'Estat oligàrquic.
Finalment, I'evolució serà també cultural: les creences màgiques seran lentament abandonades o passaran a un segon pla, i la religió, la fe en uns déus als quals es demana seguritat, i que seran l'origen de tot el que no es pot explicar lògicament, anirà dominant les ments dels homes i les dones. La mentalitat religiosa suposarà la construcció de monuments de caràcter religiós (menhir, dolmen).

Qüestions:

 1. Tecnológicament, en que va consistir la Revolució Neolítica?
 2. A quines estructures va afectar?
 3. Indica com s'anomena la nova etapa que inagura aquesta Revolució.
 4. Quant temps va durar la Revolució Neolitica?.  On va començar?.
 5. Explica les causes de la neolitització.
 6. Quan i com es va iniciar la Revolució Neolitica?
 7. Cita alguns dels nous invents.
 8. La Revolució Neolítica va afectar a la demografia? Explica-ho. Hi ha poblats estables en el Neolític?. Raona la resposta.
 9. Quines conseqüències econòmiques va comportar l’aparició d’excedents agraris?. Sempre hi havia? Raona la resposta. 
 10. A què es dedicaven la majoria del habitants dels nous poblats?. Hi havia divisió del treball?.Raona la resposta.
 11. Causes de l'aparició del comerç.  Per què van sorgir les ciutats?
 12. a) Quines conseqüències socials va comportar l'aparició de la propietat privada dels mitjans  de  producció?.
  b) Quin tipus de societat s’anirà formant?.
 13. Defineix: Estat, excedents de producció, divisió social del treball, classe dominant.
 14. a) Quins canvis polítics aniran sorgint?. 
  b) Quin tipus d’Estat s’anirà formant?.
 15. Comenta el tipus de cultura que s’origina a partir de l’època agrària.


D. Fes un esquema en claus de la Revolució Neolítica.

E. Explica què trobarien els arqueòlegs en un jaciment de l’època Neolítica.

 


Tornar al guió del T3