TEMA 7   
LA CIVILITZACIÓ  ROMANA

nivell general

proposta de treball
Avaluació inicial
Introducció
L'Època de la monarquia
llistat del material a utilitzar

"Il.lustració"

proposta de treball

            Us animo a estudiar la civilització romana amb una proposta metodològica nova en el sentit d'obtenir la informació per l'estudi d'aquesta civilització utilitzant com a fonts primàries i secundàries, a més del llibre de tetx, diversos documents escrits i audiovissuals que us proporcionaré sense comptar, en principi, amb l'ajuda de l'explicació del professor/a (que si serà un suport inestimable pel seguiment del vostre treball i la correcció) i, per tant, també sense informació teòrica per part meva. És a dir, es tracta de demostrar que podeu aprendre aquest tema per vosaltres mateixos deduïnt i organitzant la informació directament de les fonts. Haurem de tenir en compte que l'estudi de la civilització romana és difícil perquè va prollongar-se quasi al llarg de tretze segles, amb diverses èpoques, en un Imperi que abastava un espai també molt extens (d'aquest territori nosaltres estudiarem especialment Itàlia  i Hispània), per la qual cosa la documentació que tindreu al vostre abast és nombrosa (especialment en l'estudi de "El món romà"), però segueix el tipus d'activitat al que estem acostumats: els textos estan acompanyats d'un qüestionari que haureu de respondre com sempre heu estat fent. De tota manera, si creieu que la documentación es massa extensa podeu treballar el documents únicament a nivell informatiu prescindit de les activitats ( i fins i tot d'alguna lectura). Altra possibilitat es utilitzar el material del nivell de reforç que correspon a la metodologia que hem seguit fins ara amb apunts de la informació teòrica de cada època de la Història de la civilització romana.
       Una altra proposta metodològica és la possibilitat d'estudiar aquests documents formant un equip   (pot ser de 4 persones) que utilitzaran i treballaran conjuntament el material del dossier i, un cop consultat i comentat el material, cadascun pot respondre les qüestions a la  seva llibreta individualment. Les dues propostes metodològiques són, obviament, indistintes. O sigui, que feu el que volgueu, però ¡estudieu els romans!.
       El tema de Roma que tindreu a la vostra Llibreta, es compondrà, doncs,  de les respostes a les activitats proposades en el material del dossier sobre cada època de la Història de Roma (no oblideu l'índex i l'Avaluació inicial). Per facilitar l'organització d'aquest  treball individual  teniu el llistat de tot el material a utilitzar.

"il.lustració"

 

         Una altra qüestió, recordeu aplicar la programació de l'horari d'estudi i la preparació de l'examen des del primer dia per no despistar-vos que aquest és una tema molt llarg i complexe (però ja l'últim del curs, i en sabeu moltes coses del que fa un bon professional de l'estudi).

Avaluació Inicial

 1. Per què creus que és especialment interessant l'estudi de la civilització romana?

 2. En quins aspectes continuem sent romans?

 3. Roma era un Estat?.Raona la resposta

 4. Defineix:
  Civilització romana
  Estat
  Imperi
  esclau
  colonialisme
 5. Fes un esquema sobre les diferents etapes de la Història.
 6. a) Copia i completa l'eix cronològic (coloreja amb colors diferents les civilitzacions i les etapes de la Hª):
      b) Posa títol i llegenda a l’eix.

 

eix cronològic       7. Fes un esquema en claus sobre les estructures (economia, societat, sistema polític) de les primeres civilitzacions.
       8. Explica com serien les estructures romanes bàsiques (tipus d’economia, societat i sistema polític)

 1 Introducció


                                          Historia del Imperio  Romano
   Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber, esta pequeña ciudad floreció y se desarrolló hasta llegar a ser considerada durante la época previa a la República, superior a sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se apoderaba de mas territorios. Ya en la República, alrededor del año 270 a.C. Roma dominaba toda la península Itálica y seguía su expansión. Este imperio que a partir del s. I a.C. sería gobernado por emperadores, creció y absorbió ciudades y territorios que hoy en día comprenden mas de 40 países con 5.000 Km., de un extremo a otro.
      ¿Como un pequeño pueblo agrícola situado a las orillas del Tíber pudo crear el imperio más poderoso de Occidente? y ¿Una vez creado por qué se vino abajo? Esas preguntas no podemos contestarlas fácilmente. De lo que no cabe duda es que la conquista del imperio se llevó en su mayor parte a la fuerza y en ocasiones con la más extrema brutalidad.
          La creación de una entidad política resistente, la concesión de la ciudadanía que igualaba a todos los ciudadanos sin importar si eran griegos, hispanos o romanos, llegando a tener el cargo de emperador lo mismo un hispano que un africano, y la gran tarea de asimilación de los pueblos conquistados por Roma explican la durabilidad de este imperio, superando a lo largo de su historia revueltas y guerras civiles que hubieran llevado al declive a otros imperios.
      La caída del Imperio Romano en el llamado Bajo Imperio ya es un tema más complicado, ya que se debe a múltiples factores que agrupados propiciaron la decadencia y la caída definitiva del Imperio Occidental, entre las que destacan la crisis económica y demográfica del siglo III, la consiguiente  disminución de los esclavos y el fin de las conquistas.
         De lo que no cabe duda es de que Roma y su imperio han dejado una gran huella en nuestra sociedad actual, en temas que abarcan desde la arquitectura y la construcción hasta la literatura, el derecho e incluso en pequeños detalles de la vida cotidiana.

 1. Selecciona les idees fonamentals del document.
 2. Escriu en el marge del text de què tracta cada paràgraf.
 3. Indica les etapes de la Història de Roma y la seva cronologia.
 4. Confecciona un llistat de terminologia amb tots els conceptes nous que vagin sorgint. Pots començar per definir hispà.

 

La civilització europea


            La civilització romana, que es va anar degradant cada cop més, es va mantenir molt de temps. I quan allò que anomenem Civilització Europea o Occidental comenci a sorgir amb personalitat pròpia, les influències del desaparegut món romà es trobaran en la seva economia, en les seves estructures socials i en la cultura (llengues romàniques).          
            Les migracions dels pobles germànics i el seu asentament dins de l'Imperi Romà d'Occident -que van acabar destruint el 476- representen un dels fets fonamentals de l'aparició de la Civilització Europea Occidental.           
            Als orígens d'aquesta civilització s'hi troben: la perduració de la cultura greco-romana (la lògica, l'harmonia, el dret, el llatí...), que els intel.lectuals-erudits de l'època van recopilar amb malaptesa; l'aportació de les tradicions dels pobles germànics i el paper amalgamant de l'Església cristiana. Es tracta, als primers temps, d'una societat exclusivament rural, amb un nivell econòmic i cultural molt pobre, que va gestant lentament la seva personalitat. A mitjan segle IX, els soldats dels néts de de Carlemany ja parlen idiomes diferents; aquests idiomes acabaran sent el francès, l'alemany etc. (...).           
            Amenaçada per tots cantons i reduïda fonamentalment a un espai que correspon a les terres compreses entre el riu Elba i els Pirineus, l'Europa dels segles IX-XIII crea una estructura socio-econòmica i política particular que es coneix amb el nom de feudalisme. Les seves reminiscències han arribat, gairabé, fins als nostres dies.
            La riquesa bàsica és la terra, i aquells que la posseeixen (nobles, Església) monopolitzen el poder. És una Europa de camperols dominats per una minoria de senyors privilegiats, que viuen en castells o abadies, formant petits estats independents econòmicament i políticament. Aquesta societat crea una cultura i un art fortament cristianitzats. L'etapa feudal és la primera manifestació original de la Civilització  Occidental 
                                                                                  A. Fernández i altres. Occident. Ed. V.Vives

 1. a) De què tracta el text?
  b) Indica la seva cronologia.
  c) Com es diu l'època històrica que abasta el text?.
  d) Quan sorgeix la civilització europea?. 
 2. De quina civilització és hereva la civilització europea?.
 3. La civilització europea ha rebut també influències germàniques. Qui eren els germànics?. 
 4. a) Comenta com era i quines característiques tenien l'economia, la societat,  el sistema polític i cultural de la civilització europea en l'època del text. 
 5. Qui constituia la classe dominant?. Raona la resposta.
 6. a) Amb quin altre nom es coneguda la civilització europea?.
  b) Podries dir quins territoris abasta avui dia?.
 7. La civilització europea estava en perill a lèpoca del text? Raona la resposta.

 

 

"il.lustració"

 
2. Els orígens de Roma: L'època de la Monarquia (s.VIII-VI a.C.)

                        
Estudieu la informació fonamental sobre l'Època de la monarquia, llegiu el text següent i responeu les qüestions:

           

                                                 La época de la monarquia

                   La península italiana estaba habitada en el s. VIII a.c. por diversos pueblos: los galos en el valle del Po, los etruscos en el valle del Arno, los italiotas (albanos, samnitas, sabinos y latinos) en el centro y los colonizadores griegos en el sur (Magna Grecia). Según la leyenda, en el 750 a.c. la fusión de los latinos con los sabinos formó la comunidad urbana que será llamada Roma. Según los historiadores, los etruscos conquistaron varias aldeas que los latinos habitaban en la comarca conocida como las Siete Colinas y crearon, a partir de estas aldeas, la ciudad de Roma, a la que rodearon de una muralla.
               La masa de la población estaba constituida por agricultores y  artesanos. El medio utilizado para el intercambio es el ganado y fue en esa época cuando se adoptó la escritura de los griegos de la Magna Grecia. Los patricios detentan el poder económico (propiedad agraria), gozan de privilegios y poseen servidumbre (esclavos). Los plebeyos carecen de todo derecho político pero son personas libres. Los esclavos no son jurídicamente personas, sino bienes patrimoniales.
             Los romanos, a lo largo de su historia, tuvieron sucesivamente tres sistemas de gobierno: la Monarquía, la República y el Imperio. En el período monárquico (S.VIII-VIaC), el rey es caudillo del ejército, sumo sacerdote y supremo juez. Como cuerpo consultivo asiste al rey  el Senado (o asamblea de ancianos, integrada por los jefes de las familias patricias). La Asamblea Popular (integrada por los ciudadanos, es decir, los patricios mayores de edad) sanciona las leyes y elige a los magistrados (ministros) que ocupan su cargo, honorífico,  un año. Los principales magistrados son los cónsules (ministros del ejército), pretores (jueces), censores (dirigen los censos para saber las listas de electores), ediles (ministros del orden público) y cuestores (ministros de Hacienda). La dominación etrusca fue mal llevada por los latinos, que, en el año 509 a.C, destronaron al último rey etrusco y adoptaron como forma de gobierno la República.    

                                                                  Alvarez, J.A.: Hª de las Civilizaciones y del Arte

 

 

 

 

"il.lustració"

 1. Seleccioneu  de què tracta cada paràgraf del text entre les següents propostes i escriviu-lo al martge del text:
       Els estruscos dominen tota Itàlia                                              Orígens de  Roma
      Els latins emigren a la Magna Grècia                                          L’època de la monarquia: sistema econòmic i social
       L’època de la monarquia: sistema econòmic i polític                   El sistema econòmic i social
       El sistema polític                                                                        Demografia i societat


 2.      a) Qui eren els “etruscos”?
       b) Com es diu el poble al què pertanyien els primers habitants de Roma?  
       c) Quin poble dominava Roma en l’època de què tracta el text?

 3. Definiu : ciutadà, Senat, patrici

 4. Qui detentava el  poder legislatiu?

 5. Quin territori ocupaven els romans durant la monarquia ?

 6. Feu un esquema en claus de les estructures de Roma a l‘època de la monarquia i les seves característiques (economia, societat, sistema polític i cultural).

 7. Copieu el mapa següent i colorejeu el territori ocupat pels diferents pobles a Itàlia:
mapa

Llistat del material escrit a utilitzar                                                     

1 Introducció
                          Historia del Imperio  Romano
                    La civilització europea

2 Època de la Monarquia
                 La época de la monarquia     

3 Època de la República

                3.1mapa de les conquestes       
                     L'evolució de la República                                           
                3.2 El destí de l’Ager Públicus       
                     Causes de les conquestes.                                                
                     Mapa de l’economia d’Hispània                                              
                     El Setge de Numància                                               
                     Opinió del jefe Gralgaco                                            
                     La Romanització de la península 
                     Itinerari Barcino                                                                                                  
                      Crisi de la República              
                      Espàrtac              
                      La mort de Juli César 

                                                          
4 Època de l’Alt Imperi
                4.1 Mapa de l'Alt Imperi                                
                       Augusto, fundador de l'Imperi                                                      
                       L’Organització de l’Imperi                               
                       El Emperador de la paz                                               
                       La plebs                                                                             
                        Las ciudades del imperio                                                    
                       Un judío de Galilea   
                       L'esplendor del segle II
                        Els tresors de les províncies

                      GUIÓ PER ESTUDIAR LES ESTRUCTURES D'UNA CIVILITZACIÓ

4.2 El món romà                                                 
              Hispània   
              qüestionaris:


4.2.1     Les vies romanes
            La ciudad de Itàlica (plànol)                   
             Història d’Itàlica                                
             Un menú romà                                  
           La Bètica, exportadora  d’oli
           Les províncies de l’Imperi
         El comerç marítim a l’Alt Imperi
         Preus i salaris

4.2.2 Les ciutats
             Tàrraco Fundació /evolució/                       
             
                       
4.2.3 la vivenda.

4.2.4 vida quotidiana
           La vestimenta
            L’escola                                                             
           Un dia qualsevol                               
            La societat                        
            La religió

               
5 Època del Baix Imperi
         El cristianisme en l'Imperi
        La crisis del Imperio
       Quadre sinòptic L'Imperi Romà  s.III-V
       El sorgiment de la civilització europea

 

                         

Tornar al guió del Tema 6                                "il.lustració"