Descripció textual de les imatges del Tema 6


mapa del Mediterrani central
mapa de l'expansió de Roma
mapa de les riqueses d'Hispània
plànol d'una ciutat romana
quadre sinòptic nivell general
quadre sinòptic nivell de reforç
mapa de l'examen (època imperial del nivell general)


mapa del Mediterrani central: la península italiana està ocupada pels etruscs al nord-oest / colònies gregues al sud/ colònies fenícies a Sicília i Sardenya.

mapes 1 i 2 n el s. VIII a C Roma és un petit poble situat en el cor del Latio 3. A l'any 275aC, després de la victòria de Pirro, Roma domina tota Itàlia, 4. L'any 31 aC, Roma posseix el món Mediterrani 5.L'any 116 l'imperi romà té la màxima extensió.

Mapa de les riquesa mineral (or, plata, coure) i agrícola (ovelles, cavalls, blat, vi, oli) d'Hispània en l'època d'August. El sud de la Bètica concentrava la indústria de sal.

Plànol de forma quadrangular, envoltada per una linea més gruixuda (lletra a) amb puntes que sobresurten (lletra i), amb les illes de les cases també quadrades, dos carrers principals perpendiculars que es creuen aproximadament al centre (lletres b,d), on està una plaça rectangular dels que serien dues illes (lletra f), el mercat davant i al costat una construcció singular (lletra e), en la part sud tres construccions més (g,h), una d'elles, la conducció de l'aigua.

Mapa de les vies romanes a Hispània on s'observa com totes les ciutats romanes es troben unides per diferents calçades.

 

El quadre sinòptic del nivell general Imperi Romà s. III-V relaciona una sèrie d'idees:

  La primera idea és : "pressiò exterior dels bàrbars " de la que surten cinc fletxes a les idees:

 • "fi de l'expansió exterior " , que es correspon a la idea-títol: Imperi Romà s. III-V i de la que surt una fletxa a: "disminueix el   nombre d'esclaus " de la que surt una fletxa a:
 • "crisi econòmica ", de la que surt una fletxa a: "solució de recanvi: el colonat" de la que parteix una fletxa a:  
      "ruralització"
 • "inestabilitat política" de la que surt una fletxa a: "divisió de l'Imperi"
 • "476 cau l'aparell de l'estat i roman la xarxa eclesiàstica" de la que surten dues flexes: "monacat" i "bisbats"  i a la que arriba una fletxa a la idea "crisi ideològica del món pagà" que prové d'una altra idea: "cristianisme"
 • "procés de ruralització+invasions+crsitianisme+inseguretat de la tercera onada invasora" de la que parteix una  
     fletxa a:"cap a la síntesi feudal"

 

El quadre sinòptic del nivell de reforç relaciona una sèrie d'idees:

La primera idea és : "pressiò exterior dels bàrbars " de la que surten tres fletxes a les idees:

 • "fi de l'expansió exterior " , i de la que surt una fletxa a: "disminució de terres" i una altra a: "disminueix el nombre d'esclaus "
 • "crisi econòmica " unida per un segment a la idea "disminueix el nombre d'esclaus" i a la de "disminueix el nombre
       d'esclaus ", i de la que surt una fletxa a: " el colonat/ divisió de l'imperi "
 • "inestabilitat política" de la que surt una fletxa a: " el colonat/ divisió de l'imperi "

 

Mapa de l'examen (època imperial del nivell general): correspon a un mapa d'Europa on estan seleccionades amb colors les províncies de l'Imperi romà cap al 120 dC. Les províncies tenen un nº que correspon a:

1) Baetica (Hispania)

19) Noricum

37) Cappadocia

2) Lusitania (Hispania)

20) Pannonia

38) Pontus

3) Tarraconesis (Hispania)

21) Dalmatia

39) Armenia Inferior

4) Narbonensis (Gallia)

22) Dacia

40) Sophene

5) Aquitania (Gallia)

23) Moesia

41) Osroene

6) Lugdunensis (Gallia)

24) Thracia

42) Commagene

7) Belgica (Gallia)

25) Macedonia

43) Armenia

8) Britannia

26) Epirus

44) Assyria

9) Germania Inferior

27) Achaea

45) Mesopotamia

10) Germania Superior

28) Asia

46) Syria

11) Langobardi/Cherusci/Sugambri

29) Bithynia

47) Judaea (Palaestina)

12) Rhaetia

30) Galatia

48) Arabia Petraea

13) Italia

31) Lycaonia

49) Aegyptus

14) Sicilia (Italia)

32) Lycia

50) Cyrenaica

15) Corsica y Sardinia

33) Pisidia

51) Numidia

16) Alpes Penninae (Gallia)

34) Pamphylia

52) Africa

17) Alpes Cottiae (Gallia)

35) Cyprus

53) Mauretania

18) Alpes Maritimae (Gallia)

36) Cilicia

54) Baleares (Hispania)

Font: http://joseantoniomora.50webs.com/actividades/014.htm

 


Tornar al guió del Tema 6