T. 6  

LA CIVILITZACIÓ  ROMANA

nivell de reforç

 Avaluació inicial
  L'època de la monarquia
  Apunts

"IL.lustració"

Avaluació Inicial

 1. Per què creus que és especialment interessant l'estudi de la civilització romana?

 2. En quins aspectes continuem sent romans?

 3. Defineix:
  Civilització
  ciutat-estat
  Imperi
  esclau
  colonialisme
 4. a) Copia i completa l'eix cronològic (coloreja amb colors diferents les civilitzacions i les etapes de la Hª):
      b) Posa títol i llegenda a l’eix.

 
    

2. Els orígens de Roma: L'època de la Monarquia (s.VIII-VI a.C.)

                        
• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:           

                                                 La época de la monarquia

                   La península italiana estaba habitada en el s. VIII a.c. por diversos pueblos: los galos i los etruscos (en el norte), los italiotas (albanos, samnitas, sabinos y latinos) en el centro y los colonizadores griegos en el sur (Magna Grecia). Según la leyenda, en el 750 a.c. la fusión de los latinos con los sabinos formó la comunidad urbana que será llamada Roma. Según los historiadores, los etruscos conquistaron varias aldeas que los latinos habitaban en la comarca conocida como las Siete Colinas y crearon, a partir de estas aldeas, la ciudad de Roma, a la que rodearon de una muralla.
               La masa de la población estaba constituida por agricultores y  artesanos. El medio utilizado para el intercambio es el ganado y fue en esa época cuando se adoptó la escritura de los griegos de la Magna Grecia. Los patricios detentan el poder económico (propiedad agraria), gozan de privilegios y poseen servidumbre (esclavos). Los plebeyos carecen de todo derecho político pero son personas libres. Los esclavos no son jurídicamente personas, sino bienes patrimoniales.
             Los romanos, a lo largo de su historia, tuvieron sucesivamente tres sistemas de gobierno: la Monarquía, la República y el Imperio. En el período monárquico (S.VIII-VIaC), el rey es caudillo del ejército, sumo sacerdote y supremo juez. Como cuerpo consultivo asiste al rey  el Senado (o asamblea de ancianos, integrada por los jefes de las familias patricias). La Asamblea Popular (integrada por los ciudadanos, es decir, los patricios mayores de edad) sanciona las leyes y elige a los magistrados (ministros) que ocupan su cargo, honorífico,  un año. Los principales magistrados son los cónsules (ministros del ejército), pretores (jueces), censores (dirigen los censos para saber las listas de electores), ediles (ministros del orden público) y cuestores (ministros de Hacienda). La dominación etrusca fue mal llevada por los latinos, que, en el año 509 a.C, destronaron al último rey etrusco y adoptaron como forma de gobierno la República.    

                                                                  Alvarez, J.A.: Hª de las Civilizaciones y del Arte

 

 

 

 

 1. Seleccioneu  de què tracta cada paràgraf del text entre les següents propostes i escriviu-lo al martge del text:
       Els estruscos dominen tota Itàlia                                              Orígens de  Roma
      Els latins emigren a la Magna Grècia                                          L’època de la monarquia: sistema econòmic i social
       L’època de la monarquia: sistema econòmic i polític                   El sistema econòmic i social
       El sistema polític                                                                        Demografia i societat


 2.      a) Com es diu el poble al què pertanyien els primers habitants de Roma?  
       b) Quin poble dominava Roma en l’època de què tracta el text?
      c) Com es diu aquesta època?
      d) Digues la cronologia

 3. Definiu : ciutadà, Senat, patrici

 4. Qui detentava el  poder legislatiu?

 5. Quin territori ocupaven els romans durant la monarquia ?Apunts. Estudieu la següent informació:
En la primera època de la història de Roma, que es diu de la monarquia perquè governava un rei, Roma (una ciutat-estat llatina) tenia les estructures pròpies d’una societat agrària tradicional. Els patricis, una minoria de propietaris de terres,  eren ciutadans (o sigui, tenien drets civils i polítics), els plebeus, que eren propietaris de petites  extensions de terres, artesans o mercaders (amb les colònies gregues del sud) tenien  drets civils però no polítics i els pocs esclaus que hi havia no tenien cap dret. El rei, etrusc, tenia el poder executiu mentre que l’Assemblea Popular o dels Comicis (integrada pels patricis) tenia el poder legislatiu i el judicial. També elegia als magistrats anualment. Una altra Assemblea, el Senat, tenia caràcter consultiu i estava integrada pels patricis majors de 60 anys. Aquesta època monàrquica s’acaba quan els patricis expulsen al rei l’any 506 aC.

•Feu un esquema en claus de les estructures de Roma a l‘època de la monarquia i les seves característiques (economia, societat, sistema polític i cultural).


NOTA: recordeu aplicar la programació de l'horari d'estudi i la preparació de l'examen des del primer dia per no despistar-vos que aquest és una tema llarg i complexe (però ja l'últim del curs i en sabeu moltes coses del que fa un bon professional de l'estudi).

Tornar al guió del Tema                     "il.lustració"