Correccions 

Exercici de repàs
Examen del nivell general
Examen del nivell de reforç


                                       L’ESPANYA DE  L'ÈPOCA  DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
Indiqueu la resposta correcta

1. L'economia espanyola era una economia industrialitzada.
2. La situació política era d'una gran inestabilitat perquè la majoria de les forces polítiques estaven en l'oposició.
3. La majoria dels diputats del Parlament eren liberals.
4. L'Estat espanyol estava centralitzat.
5. El caciquisme i el frau electoral asseguraven a la burgesia el control del poder polític.
6. A principis de segle hi havia una gran conflictivitat social, a base de vagues, motins, rebel.lions, etc.
7. La Lliga Regionalista era un partit votat per un ampli sector de l'alta burgesia catalana.
8. El govern liberal no tenia el recolçament de la majoria de l'exèrcit.
9. Cambó era un important líder catalanista d’esquerres.
10. Els partits republicans eren revolucionaris, anticapitalistes i antidemòcrates.
11. La CNT era el principal partit anarquista, pero no guanyava mai les eleccions perquè estaven manipulades.
12. Els terratinents constituïen la classe dominant.
13. El sistema polític era democràtic perquè hi havia sufragi universal.
14. La Generalitat era el govern de Catalunya.
15. Els partits  nacionalistes de dretes, com la Lliga,  eren partidaris de  millorar les condicions laborals dels obrers.
16. Francesc Macià va dirigir un partit republicà i catalanista.
17. La dictadura de Primo de Rivera abasta el període 1917-1923.
18. La majoria dels obrers  catalans  eren socialistes.
19. Tots els majors d'edat tenien els mateixos drets.
20. El sindicat anarquista UGT era el majoritari a Catalunya.
21. Durant el govern de Primo de Rivera es va aconseguir la victòria d’Annual.
22. Solament hi havia un Parlament  a tota Espanya.
23. Les dones tenien dret de vot.
24. A començament del segle la  Lliga Regionalista va guanyar les eleccions  a Barcelona.
25. La  petita burgesia votava preferentment als partits republicans.  
26. A principis del segle XX no hi havia ja pagesos a Catalunya perquè s'havia  industrialitzat.
27. La classe dominant estava alarmada per la tensió social i la crisi política existents.
28. La majoria del burgesos eren catòlics i molts dels obrers anticlericals.


Correcció de l'examen del nivell general

Preguntes de coneixements:  (10 p)
• Consulteu els apunts.

 Text 1
               En  el  poble de  Cornellà  a les  catorze  hores  i quinze minunts  del  dia  catorze  d'abril  de  mil  nou-cents trenta-u; Reunits al saló d'actes de l'Ajuntament els Regidors electes  d'aquest  Ajuntament (...) acorden:
1.Es pren l'acord de constituir-se en comité permanent per tal d'evitar qualsevol pertorbació  d'ordre públic i  atac  a les persones  i propietats,  anomenant-se  una guàrdia cívica per tot el poble,  fins que hagi passat la emoció produïda per tan gloriós esdeveniment.
2. De la mateixa manera s'acorda que tots  els documents que's redactin  des d'ara es facin en català i així es consignin al llibre d'actes.
3. També  s'acorda perseguir  amb la major  energia i castigar severament qualsevol acte bé de paraula o per escrit que  vagi en contra del Govern Provisional de la República Federal Española.
      Tot seguit i davant de la immensa manifestació que hi  ha a la  plaça  de  la   Casa  Consistorial  per   a  manifestar  llur satisfacció  per l'adveniment  del govern  democràtic  que  ha de donar les llibertats de  Catalunya i restants  terres espanyoles (...)
      Fet silenci,  el ciutadà president  del Consistori dirigeix al públic  les següents paraules:
      Poble de Cornellà!
      Celebrem en  tota  solemnitat  la  victória d'una revolució fruit  de  molts anys de panteig i sofriment.  Saludem-la  amb un "Visca la República Federal Española!".

 

Text 2

DON LORENZO MARIGO POBLET, Alcalde de Cornellá de Llobregat,
HAGO SABER QUE:
      1.  Todos los habitantes de  la localidad  saludarán con el brazo en alto al Sr.  Alcalde y Jefe Local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS tanto a su paso por  la vía pública como al entrar a su despacho oficial.
      2.  Todos los españoles saludarán en posición de firmes a la bandera Nacional.
      3.  Por ser  los  saludos  citados  demostración  del nuevo espíritu de disciplina españolista que anima a todos a cooperar a la  obra  del Glorioso  Movimiento  Nacional,  serán considerados malos  españoles  y  denunciados  como  tales  a  las Autoridades Militares,  todos aquéllos que dejaren de cumplir lo dispuesto en el presente Bando.


                                                                   Dado en Cornellá de Llobregat a 25  de  febrero de  1939. III Año Triunfal.

 1. a)  Situació en el temps i l'espai  dels textos. b)  De què ens informen, és a dir, de què tracten?. (0,5p)
  • text 1: 14 d'abril de 1931, a Cornellà/ de les disposicións dels regidors de l'Ajuntament.
  • text 2: 25 de febrer de 1939, a Cornellà / de les disposicións de l'alcalde de l'Ajuntament

 2. Amb quin tema dels que heu estudiat tenen relació? (concreteu el màxim que pogueu). (1 p)
  • text 1: II República, el dia que es va proclamar al guanyar les elecccions municipals.
  • text 2: Guerra Civil, poc abans de finalitzar el conflicte, ocupada Cornellà després de l'entrada de les tropes franquistes a la província de Barcelona a finals de gener de 1939.


  Qüestions sobre el text 1:
 3. Destaqueu les idees principals. (1p)
  • les subratllades (amb les vostres paraules).
 4. Per què es pren el primer acord?. (0,5p)
  •per protegir a persones i a les seves propietats
 5. a)  Quin tipus de persones podrien ser atacades?. (0,5p)
  • empresaris, catòlics, eclesiàstics, propietaris agraris
  b) Ho van ser, en realitat? Raona la resposta. (0,5p)
  • sí perquè va haver-hi assassinats per part d'incontrolats
 6. Quin tipus de persones anirien en contra del Govern Provisional? (0,5p)
  • tots els anteriors
 7. Què significa República Federal?. (0,5p)
  • Estat republicà amb comunitats autònomes d'amplis poders polítics sobre determinades matèries, diferents de las que corresponen a l'administració federal (govern central o federal).
 8. Qui havia nomentat  els regidors? (1 p)
  • els ciutadans (sufragi universal masculí)

  En relació al text 2:
 9. Destaqueu les idees principals (0,75p)
  • les subratllades (amb les vostres paraules).
 10. A què es refereix el text amb "III Año Triunfal"? (0,5p)
  • feia 3 anys que havia començat la guerra
 11. Què saps de la Falange Española?. (1p)
  • consulteu els apunts
 12. a) Quins càrrecs tenia Lorenzo Marigó?  (0,25p)
  • alcalde de Cornellà, cap local de la Falange
  b) Qui l'havia nomenat?. (0,5p)
  • en última instància, Franco
 13. Què era el "Movimiento Nacional?. (1p)
  • el conjunt de forces franquistes.

 

Correcció de l'examen del nivell de reforç

   

Encercleu la resposta correcta en relació a la  II República (5p)

1. L'economia catalana era una economia industrialitzada però travessava una crisi econòmica.
2.  L'any 31 van haver eleccions parlamentàries generals.
3. El caciquisme i el frau electoral asseguraven a la burgesia el control del poder polític.  
4. La Lliga Catalana era un partit votat per un ampli sector de l'alta burgesia catalana.
5. Per primera vegada Catalunya va tenir un govern propi elegit democràticament
6.  A mesura que passava el temps, ni l'extrema esquerra ni l'extrema dreta estaven a favor   de  la  República.
7. España era una república democràtica descentralitzada.
8. A la II República van votar per primera vegada les dones. 
9. Tots els partits republicans eren revolucionaris.
10.L'anarquisme era la ideologia predominant entre els obrers catalans.
11. La II República va aconseguir consolidar definitivament  la democràcia.
12. La burgesia industrial era la classe dominant a Catalunya.
13. Solament hi havia un Parlament  a tota Espanya.
14. El primer president de la Generalitat republicana va ser Francesc Macià.
15. Tots els partits nacionalistes eren d'esquerres.
16. El sistema polític era democràtic perquè hi havia sufragi universal.
17. José Antonio era el cap del partit Falange Española.
18. Tots els majors d'edat tenien els mateixos drets.
19. El president de la Generalitat en acabar la guerra era Lluis Companys.
20. Es va aprovar la llei del divorci.


Tornar al guió del T9                                          Tornar a l'índex de Quart