La II República
 

1) Estudieu  la segona República espanyola (1931-36) i feu un esquema de les tres fases. Podeu consultar els apunts donats al nivell de reforç, també podeu consultar la meva interpretació dels fets si voleu ampliar la informació, i el pdf de la web http://mirincondehistoria.files.wordpress.com/2011/03/bienioreformista.pdf  que proporciona abundant material gràfic i textual. En acabar l'estudi, com a resum, observeu el quadre següent. Sabríeu explicar tots els punts que hi presenta?.

Esquema de la II República

2) Exercici sobre la II República:

"il.lustració" Consulteu el quadre i el gràfic següents, llegiu els textos i responeu les qüestions:

                                                      Forces polítiques durant la II República
                        Revolucionaris                                          reformistes                      conservadors          reaccionaris      

Posición política

extrema esquerra

 

esquerra
moltes reformes
+ drets socials
- drets empresarials

centre
algunes reformes

dreta

        Extrema dreta

nom

CNT                                ERC
                              IZQUIERDA REPUBLICANA
                      PSOE     
                       PC

P.REP. RADICAL

P.LIBERAL                   FALANGE
LLIGA
                      CEDA

Líders

F.Montseny  L.Caballero      F.Macià
Durruti           D.Ibarruri        M.Azaña

A.Lerroux

Cambó         Gil Robles     J. Antonio

Base social

            obrers                    petita burgesia
            jornalers                classe mitjana
                                          arrendataris

classe mitjana
obrers

alta/mitajana b urgesia
classe mitjana
terratinents   
eclesiàstics
militars

Formen govern

 

Bienni Reformista
Front Popular

             Bienni Negre

 

 

gràfic sobre la composició de ls Corts

Text 1   

              ¡Españoles! Las Constituyentes han consumado una nueva traición contra España, la traición del idioma. ¿Por què no van de maniobras a Cataluña dos regimientos de artillería? ¿Hasta qué punto hay que tolerar?                                                                                                                                                                      
                                                                                                               Diari La conquista del Estado

 1. Resumeix el text.
 2. Situa la cronologia del text i raona per què el consideres així.
 3. Què eren Las Constituyentes?. Per què es nomenaven així?.
 4. A què es refereix l'autor amb "la traición del idioma"?
 5. Comenta la ideologia política del  periòdic que va publicar aquest article. Quins grups socials hi estarien d'acord?
 6. Indica a quin període de la República pertany el text i comenta les seves característiques.

Podeu consultar http://mirincondehistoria.files.wordpress.com/2011/03/bienionegro.pdf  que  també proporciona abundant material gràfic i textual,  aquesta vegada sobre el Bienni Negre.

     

Text 2                                                        Bando del comité Revolucionario:                        
Hacemos saber:
Que el Comité Revolucionario, como intérprete de la voluntad popular y velando por los intereses de la Revolución se dispone a tomar con la energía necesaria todas las medidas conducentes a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos:
                Desde la aparición de este bando queda constituido el ejército Rojo, pudiendo pertenecer a él todos los trabajadores que estén dispuestos a defender con su sangre los intereses de nuestra clase proletaria. Este ejército quedará compuesto y se dirigirá de la siguiente forma:
1º Todos los que hayan cumplido los 18 años hasta 35, pueden inscribirse al Ejército Rojo.
4º Quedan excluidos (...) aquellos que hayan pertenecido a la clase explotadora.
El aplastamiento de los contrarevolucionarios i la conservación de nuestras posiciones exige tener un Ejército invencible, aguerrido y valiente para edificar la sociedad Socialista.
                                                                                              En Oviedo, a 9 de octubre de 1934. El comité Revolucionario.

 1. Comenta  el context històric del text anterior.
 2. Indica a quin període de la República pertany  i comenta les  característiques.
 3. Qui va participar en la revolució d'octubre?
 4. Quins objectius tenien els revolucionaris?
 5. Què significa “Sociedad Socialista”?
 6. Quina va ser la postura del gorvern central?
 7. A la resta d'Espanya va tenir lloc altre esdeveniment semblant?. Explica el que sàpigues.
 8. Indica les conseqüències que van tenir aquests fets d'octubre de 1934.

Text 3
                    A las cinco de la madrugada del 25 de marzo de 1936, unos 60.000 campesinos -quizá la mitad del campesinado masculino de Badajoz- se pusieron en marcha para ocupar unas 2000 fincas previamente seleccionadas al grito de ¡Viva la República!; una vez señalados los límites de las tierras que iban a cultivar, empezaron a labrarlas. La precisión y el perfecto orden con que actuó esta gigantesca masa de gente fue impresionante.  Tal como esperaba la FNTT (CNT), Azaña pudo hacer bien poco en contra de un movimiento popular tan irresistible. Se enviaron a toda prisa tropas a la provincia de Badajoz (...) en algunos pueblos, los campesinos se asustaron ante esta demostración de fuerza y ante las numerosas detenciones practicadas, abandonando las parcelas que habían empezado a sembrar. Pero se hicieron tan pocos progresos reales que el día 28 el gobierno accedió a liberar a los detenidos y a legalizar las ocupaciones (...) Con una única acción, los campesinos habían ocupado mucha más tierra de la que se  les había entregado en los últimos cinco años.

                               Malefakis, G. Reforma Agraria y revolución campesina en la España del siglo XX.

 1. Fes un resum del text.  
 2. Indica a quin període de la República pertany  i comenta les  característiques.
 3. Explica què va ser la reforma agrària i els seus objectius.
 4. Quin grups socials hi estaven d'acord?, i en contra?
 5. Comenta les seves conseqüències després de la posada en pràctica (es van complir els objectius proposats?).

Text 4   
                                                               
Fragments de l'ideari polític d'ERC (juliol 1936)                                     

   El Partit declara inviolable:
-El dret a la lliure expressió i a l'exercici del culte.
-El dret a l'ensenyament primari gratuït i obligatori.
-El dret de reunió, d'associació, de manifestació i de vaga.
-El dret de tots els homes i dones majors de vint anys a la participació en el govern per sufragi directe i per capacitt d'ésser elegits.
-La República com a forma de govern.
-Estimant d'indiscutible evidència la personalitat nacional de Catalunya per les circumstàncies històriques, geogràfiques, lingüístiques, econòmiques i més encara per la voluntat indestructible dels catalans, (...) el Partit considera necessari la federació de Catalunya amb els altres pobles ibèrics.
-El Partit aspira a la transformació progressiva de l'actual règim de propietat privada en altre de col.lectiu, que faci imposible l'explotació econòmica de l'home por l'home.
-L'ideal definitiu ha d'ésser el reconeixement que la terra, com a valor de la comunitat i base indispensable per a la vida humana, no pot ésser propietat absoluta més que de la societat (...). Aquestes bases no són altra cosa que mitjans evolutius per arribar a un sistema econòmic definitiu de caràcter socialista.

 1. a) Aquest partit és un partit nacionalista?.  b) En què basa la defensa del nacionalisme?
 2. a) Quin tipus d'Estat vol?. b) Compareu aquest programa polític amb les lleis de la Constitució del 31 i digueu en quins punts estan d'acord i en quals difereixen.
 3. Quin grups socials podrien votar aquest programa polític?.
 4. Quins s'oposaven a la promulgació d'Estatuts d'Autonomia?


fotografia d'una esglèsia incendiada

"il.lustració" La fotografia mostra una esglèsia incendiada durant la II República

 1. Qui devien ser els autors?
 2. Explica les causes que provocaven aquest actes
 3. Quines conseqüències polítiques va comportar aquests tipus d'acccions?.
"il.lustració" Feu l' Exercici de repàs
"il.lustració"
Tornar al guió del T9                                          Tornar a l'índex de Quart