La guerra civil


Estudieu  la Guerra Civil (1936-39). Podeu consultar els apunts donats al nivell de reforç, també podeu consultar la meva interpretació dels fets si voleu ampliar la informació, i el pdf de la web http://mirincondehistoria.files.wordpress.com/2011/03/la-guerra-civil-espac3b1ola.pdf que proporciona abundant material gràfic i textual (amb esquemes).


Exercici sobre les operacions bèl.liques

mapes de l'evolució territorial

 1. Observeu els mapes i  descriviu -los.
 2. Situeu-los en el seu context històric.
 3. Situeu el conflicte en el context internacional i comenteu la intervenció estrangera .
 4. Expliqueu la composició social i política dels dos bàndols .
 5. Qui eren els milians? (busqueu informació sobre ells i feu un breu resum).
 6. Qui va guanyar la guerra? Per què?.
 7. Veieu el vídeo i relacioneu la cançó amb un dels mapes anteriors.

 

Exercici sobre  LA GUERRA CIVIL (la reraguarda)     

Anàlisi dels textos següents:

Text 1    Unas Cortes ganadas por el afán bolchevizante, tanto más peligrosas para la Patria cuanto con más brío despedazaban  el Estado español para ofrecérselo, insensatos, a las Repúblicas soviéticas. Un gobierno engendrado en el seno del marxismo virulento y especialmente resentido de las adversas jornadas de octubre, que no teniendo otro sostén  que los dirigentes de la subversión, de la lucha de clases y del crimen, tiene que claudicar   y resignar su grandeza ante la tea del incendiario y la pistola del asesino (...).
                ¡Basta!. Frente al marxismo, España. Frente a la anarquía, la ley, y llenar el abismo odioso que separaba a los españoles con los frutos bienhechores de una sólida obra de gobierno que asiente la solidaridad nacional bajo una autoridad inflexible que imponga el orden público, y asegure la paz, y propulse las menguadas energías de la economía y de la industria (...)      
                                                                          Declaración de la Junta de Defensa Nacional   (Burgos, 23 de juliol de 1936)

 1. Qui formava part de la Junta de Defensa Nacional?
 2. Quines són les causes que planteja el text per justificar la rebel.lió.
 3. A què es refereix quan parla de "las adversas jornadas de octubre "?
 4. Resumeix  les bases el programa que propugna  la Junta de Defensa Nacional.

 

"il.lustració"
"il.lustració"


Text 2: Llegeix  el document:

                                                                         Decret de col.lectivitzacions i  control obrer

Article 1r. D'acord amb les normes que s'estableixen en el present Decret, les empreses industrials i comercials de Catalunya es classifiquen en:
a) Empreses col.lectivitzades, en les quals la responsabilitat de la direcció recau en els mateixos obrers que les integren, representats per un Consell d'Empresa, i
b) Empreses privades, en les quals la direccióés a càrrec del propietari o gerent amb la col.laboració i fiscalització del Comité Obrer de Control.
I. Empreses col.lectivitzades.
Art. 2on. Seran obligatoriament col.lectivitzades totes les empreses industrials i comercials que el dia 30 de juny de 1936 ocupaven más de cent assalariats i tambá aquelles on, tot i ocupar una xifra inferior d'obrers, els patrons hagin estat declarats facciosos o hagin abandonat l'empresa. (...) En les empreses de más de cinquants obrers i menys de cent, es podrà fer la col.lectivitzaciósempre que ho acordin les tres quartes parts dels treballadors.     (...)
III Dels comités de control en les empreses privades.
Art. 21. En les indústries o comerços no col.lectivitzats, serà obligatòria la creació d'un Comité Obrer de Control, en el qual tindran representaciótots els serveis -productors, tècnics i administratius- que formen l'empresa.  (...) la representacióde cada sindicat haurà d'ésser proporcional al cens respectiu d'afiliats, dintre l'empresa. (...)

                                                                     Barcelona, 24  d'octubre de 1936, El Conseller Primer, Josep Tarradellas

 1. Comenta què estableix aquest decret,  a qui afecta i qui el va promulgar.
 2. Analitza les causes de la promulgació del decret i les conseqüències que va comportar.


Text 3

Nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros, todos los que combatimos, cristianos y musulmanes, somos soldados de Dios y no luchamos contra hombres, sino contra el ateismo y el materialismo.                                                                                                                                                                            Declaraciones de F.Franco al diario L'Écho de Pais(1937)

 1. a) Fes un resum del text. b) Qui era l’autor del text?.Busca informació sobre ell i fes un breu resum. 
 2. a) Per qué parla Franco de musulmans?. b) Qui eren els ateus i materialistes?
 3. a) Què saps sobre la qüestió religiosa durant la guerra? b) Quina va ser la postura de l'Església?.
 4. Comenteu la informació que donen els cartells que hi ha a continuació.

cartell del bandol nacional
cartell del bandol nacional


Text 4

        "Primero debemos ganar la guerra y después ya podremos hablar de revolución".
                                                                           Fragment d'un discurs de Largo Caballero (PSOE). 30 d'octubre de 1936


Text 5   

"Que quede bien entendido que no estamos luchando por la república democrática. Estamos luchando por el triunfo de la revolución proletaria. La revolución y  la guerra son inseparables. Todo lo que se diga en sentido contrario es contrarrevolución".                                                                                                                Boletín de Información de la CNT, enero 1937


Text 6   

"La política dels  del POUM*, en dir que lluiten per la revolució social, és la política dels invasors, dels feixistes".                                                                                                                     S. Carrillo, secretari general de les Juventuts comunistes (gener de 1937)
* El POUM era un partit marxista però antiestalinista.      

        
Text 7  

  "¿De qué nos acusan los camaradas de la CNT?. Según ellos, nos hemos desviado del camino del marxismo revolucionario. ¿Por qué?. Porque defendemos la república democrática (...) ".
                                                                                                                Mundo Obrero ( Diari comunista) , marzo 1937

 1. Què reflexen els textos 4,5,6 i7?     
 2. a) Quins objectius polítics tenia cada força política representada en els textos? b) Hi havia  forces coincidents?
 3. Quines conseqüències tindrà aquesta situació?.


"il.lustració" Comenta el cartell que hi ha a continuació, a l'esquerra :

Introducció: precisa l'espai geogràfic i la cronologia de la imatge. De què tracta?. Indica amb quin tema dels que has estudiat la relaciones.

Descripció: escriu ordenadamente el que veus en el dibuix.

• Anàlisi:
a) analitza el dibuix: quê significa?, a qui representa el soldat?.
b) comenta el text: què vol dir? quina intencionalitat té?.
c)) a qui va dirigit el document?. Quins deien ser els autors? Quins objectius preten aconseguir?
d) Té el cartell alguna relació amb els textos que has llegit anteriorment?. Explíca-la.

Conclusió:
a) Tothom estaria d'acord amb aquest cartell?.
b) Quines conseqüències suposarà això?.

cartell
cartell

"il.lustració" Comenta el cartell de la dreta:

Introducció: precisa l'espai geogràfic i la cronologia de la imatge. De què tracta?. Indica amb quin tema dels que has estudiat la relaciones.

Descripció: escriu ordenadamente el que veus en el dibuix.

• Anàlisi:
a) analitza el dibuix: quê significa?, a qui representa el pagès?.
b) comenta el text: què vol dir? quina intencionalitat té?.
c)) a qui va dirigit el document?. Quins deien ser els autors? Quins objectius preten aconseguir?
d) Té el cartell alguna relació amb els textos que has llegit anteriorment?. Explíca-la.

Conclusió:
a) Tothom estaria d'acord amb aquest cartell?.
b) Quines conseqüències suposarà això?.

"il.lustració"
"il.lustració"


 Text 8

  Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del nuevo Estado español, nacido por otra parte bajo el signo de la unidad y la grandeza de la Patria, exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles.
                Esta verdad, tan claramente percibida por el buen sentido del pueblo español, es incompatible con la lucha de partidos y organizaciones políticas,  [...]  . Por ello:
Art. primero. Falange Española y Requetés [...] se integran, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.
                                                                                                          FRANCISCO FRANCO. Salamanca, abril  1937

•   Què estableix  aquest  text?    

 

"il.lustració" "il.lustració"


Text 9    

               Antonio Roig tenía 17 años cuando empezó la guerra civil española. Su amigo, Josep Zamora, 15. Antonio vivió 4 años en el  campo de concentración de Mathausen. Josep perdió allí a su padre y a un primo hermano.(...). Tras la guerra civil, vencidos, como ellos dicen, "por las tropas nazi-onales", fueron andando des del Ebro hasta la frontera francesa. Pies ensangrentados, miseria, sarna. Hambre. En Francia fueron hacinados en campos de refugiados "donde nos daban lo justo para no morir". Así, hasta septiembre de 1939, cuando Francia y Alemania se declararon la guerra. Les ofrecieron dos posibilidades: alistarse en el Ejército o en los batallones de trabajadores para reforzar las fortificaciones. Antonio y Josep eligieron lo segundo y a partir de ahí sus vidas se separaron. Tras la rendición de las tropas francesas, fueron dando tumbos con la intención de llegar a Suiza, hasta que se presentaron en un pueblo y les dijeron: habeis llegado al mismo tiempo que los alemanes. Se entregaron, confiados que les tratarían como a prisioneros de guerra. Por entonces, Franco y Hitler se entrevistaron en Hendaya y Serrano Súñer dijo aquello de que "no hay españoles fuera de España". Antonio, fue deportado a Mathausen. Josep tuvo la fortuna, por cruel que parezca, que un obús casi le destrozó la pierna derecha. Estaba hospitalizado y por eso no se lo llevaron a Mathausen.    

                                                                                                                         LA VANGUARDIA, Noviembre 1998

 1. Comenteu el text anterior (introducció, resum, anàlisi de causes i conseqüències).
 2. Quina opinió personal heu tret de la seva lectura?

 

"il.lustració" Podeu fer aquest altre exercici de repàs: http://www.xtec.net/~jbuxader/aula/tests/test2.htm  

 

"il.lustració" Comenta  la imatge "El alzamiento nacional" que hi ha a continuació:

Introducció: precisa l'espai geogràfic i la cronologia de la imatge. De què tracta?. Indica amb quin tema dels que has estudiat la relaciones.

Descripció: escriu ordenadamente el que veus en aquest dibuix i fes un resum del text

• Anàlisi:
a) analitza el dibuix: què significa?, a qui representa el soldat?.
b) comenta el primer paràgraf del text: què vol dir?
c) comenta el segon paràgraf del text: quina intencionalitat té?. Qui eren els enemics de la Pàtria?
d) què significa "los españoles nombraron a Franco?. Correspon aquesta idea a la realitat històrica? (raona la resposta)
e) a qui va dirigit el document?. Quins objectius pretén aconseguir?

Conclusió: Quina és la intenció del document? Amb quina ideologia el relaciones?. Tothom estaria d'acord amb aquest visió de les coses?.

 

"il.lustració" Comenteu  la portada del diari ABC que hi ha a continuació.explicació d'un llibre escolar Portada del diari ABC
Tornar al guió del T9                                          Tornar a l'índex de Quart