"il.lustració"
       Examen del T.9

Preguntes de coneixements:  (10 p)

 1. Comenteu les seves lleis fonamentals de la Constitució de 1931.
 2. Analitzeu les causes de la guerra civil.
 3. Tots els republicans tenien els mateixos objectius durant la guerra?. Raoneu la resposta.
 4. Expliqueu la intervenció extrangera a la Guerra civil.

 

Preguntes sobre els textos següents: (10p)
 Text 1
               En  el  poble de  Cornellà  a les  catorze  hores  i quinze minunts  del  dia  catorze  d'abril  de  mil  nou-cents trenta-u; Reunits al saló d'actes de l'Ajuntament els Regidors electes  d'aquest  Ajuntament (...) acorden:
1.Es pren l'acord de constituir-se en comité permanent per tal d'evitar qualsevol pertorbació  d'ordre públic i  atac  a les persones  i propietats,  anomenant-se  una guàrdia cívica per tot el poble,  fins que hagi passat la emoció produïda per tan gloriós esdeveniment.
2. De la mateixa manera s'acorda que tots  els documents que's redactin  des d'ara es facin en català i així es consignin al llibre d'actes.
3. També  s'acorda perseguir  amb la major  energia i castigar severament qualsevol acte bé de paraula o per escrit que  vagi en contra del Govern Provisional de la República Federal Española.
      Tot seguit i davant de la immensa manifestació que hi  ha a la  plaça  de  la   Casa  Consistorial  per   a  manifestar  llur satisfacció  per l'adveniment  del govern  democràtic  que  ha de donar les llibertats de  Catalunya i restants  terres espanyoles (...)
      Fet silenci,  el ciutadà president  del Consistori dirigeix al públic  les següents paraules:
      Poble de Cornellà!
      Celebrem en  tota  solemnitat  la  victória d'una revolució fruit  de  molts anys de panteig i sofriment.  Saludem-la  amb un "Visca la República Federal Española!".

 

Text 2

DON LORENZO MARIGO POBLET, Alcalde de Cornellá de Llobregat,
HAGO SABER QUE:
      1.  Todos los habitantes de  la localidad  saludarán con el brazo en alto al Sr.  Alcalde y Jefe Local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS tanto a su paso por  la vía pública como al entrar a su despacho oficial.
      2.  Todos los españoles saludarán en posición de firmes a la bandera Nacional.
      3.  Por ser  los  saludos  citados  demostración  del nuevo espíritu de disciplina españolista que anima a todos a cooperar a la  obra  del Glorioso  Movimiento  Nacional,  serán considerados malos  españoles  y  denunciados  como  tales  a  las Autoridades Militares,  todos aquéllos que dejaren de cumplir lo dispuesto en el presente Bando.


                                                                   Dado en Cornellá de Llobregat a 25  de  febrero de  1939. III Año Triunfal.

 

Qüestions: 

 1. a)  Situació en el temps i l'espai  dels textos. b)  De què ens informen, és a dir, de què tracten?. (0,5p)
 2. Amb quin tema dels que heu estudiat tenen relació? (concreteu el màxim que pogueu). (1p)


  Qüestions sobre el text 1:
 3. Destaqueu les idees principals. (1p)
 4. Per què es pren el primer acord?. (0,5p)
 5. a)  Quin tipus de persones podrien ser atacades?. (0,5p)
  b) Ho van ser, en realitat? Raona la resposta. (0,5p)
 6. Quin tipus de persones anirien en contra del Govern Provisional? (0,5p)
 7. Què significa República Federal?. (0,5p)
 8. Qui havia nomentat  els regidors? (1 p)


  En relació al text 2:
 9. Destaqueu les idees principals. (0,75p)
 10. A què es refereix el text amb "III Año Triunfal"? (0,5p)
 11. Què saps de la Falange Española?. (1p)
 12. a) Quins càrrecs tenia Lorenzo Marigó?  (0,25p)
  b) Qui l'havia nomenat?. (0,5p)
 13. Què era el "Movimiento Nacional?. (1p)

 

Tornar al guió del T9                                          Tornar a l'índex de Quart