Correcció de l'examen

A) Confeccioneu un gràfic lineal amb la base de dades següent: (2p)


 Població urbana a Valladolid     (segles XVI-XVII)
  Anys                          Focs
                                                                   1530                           61.000                                                                  
 1591                           80.000
 1646                           30.000
 1694                           35.000

 

Evolució de la població urbana de Valladolid

gràfic evolució de la població urbana a Valladolid


B) Interpreteu el gràfic que heu fet responent les qüestions: (2,25 p)

 1. a) De quina estructura ens informa el gràfic? demografia.  
  b)Cronologia? 1530-1694.
  c)On el situeu?. a Valladolid.
  d)A quina època  de la Hª pertany? Edat Moderna
 2. Quantes fases es poden apreciar en el gràfic?. Digueu quines són i de què ens informa cadascuna.
  • 3 fases: 1ª augment  fort de la població entre 1530-1591. 2ª disminució forta de la població entre 1591-1646. 3º augment lleu de la població entre 1646-1694 (0,75)
 3. Al 1591 Castella tenia, aproximadament, uns 6 milions d'habitants, quants hi vivien a  Valladolid?.
  • 80.000  (nombre de focs) x 4(persones per foc)=320.000 habitants  (0,5p)
 4. A quina conclusió arribeu sobre l'evolució general de la població de Valladolid?.
  • Valladolid  perd població (0,5 p)

C) Comenteu el gràfic que heu fet responent les qüestions: (3,75 p)

 1. Analitzeu  com va evolucionar la taxa de mortalitat entre  1591 i 1646. (0,75 p)
  • disminució de les T.M. entre 1530-1591
  • augment fort de les T.M. entre 1591-1646
  • disminució lleu de les T.M. entre 1646-1694
 2. Quines causes econòmiques varen influir en l'evolució de la taxa de mortalitat entre 1591 i 1646?
  • Males collites, és a dir, descens de la producció d'aliments. (1 p.)
 3. Indiqueu a quins grups socials pertanyien els habitants de Valladolid. (0,5 si s'indiquen els subratllats)
  • Artesans, mercaders , professions liberals (metges, advocats,...), clergues, alguns pagesos dels voltants, i petita noblesa (i criats del servei), rodamons...
 4. Quines activitats econòmiques es feien a Valladolid?. (0,5 p. si s'han dit els subratllats)
  • Indústria, comerç i  altres activitats del sector serveis.
 5. Pots relacionar la taula de dades amb alguna  època de crisi econòmica?. Raona  la resposta.
  • Si, el període 1591-1646. Perquè va baixar la població (per l'augment de les taxes de mortalitat) degut a un descens de la producció d'aliments (desequilibri entre l'oferta  i la demanda).  (1 p)


D) Qüestions sobre el mapa:     (2p)          

 • Consulteu els apunts.

 


Tornar al guió del T.7                     Tornar a l'índex de Segon              Tornar a l'Index General