"il.lustració"
Correcció de l'examen del nivell de reforç

A) Interpreta el gràfic sobre l'evolució de la població en Catalunya(en milers d'habitants) :

 1. Segons la informació que ens dona, quin tipus de gràfic és (demogràfic, econòmic, social, etc).
  • demogràfic
 2. Posa el títol i indica les unitats dels dos eixos del gràfic.
  • Evolució de la població catalana
  • eix vertical: habitants en milers
  • eix horitzontal: anys
 3. Quan i on el situes?
  • Entre 1487 i el 1709
  • A Catalunya
 4.  A quina època històrica?
  • Edat Moderna
 5. Les tres fases que es poden apreciar corresponen, aproximadament, a 1487-1567, 1567-1681, 1681-1709. Digues com evoluciona la població en cadascuna d'elles.
  • 1487-1567 la població augmenta
  • 1567-1681 la població disminueix
  • 1681-1709 la població torna a augmentar
 6. Quanta població hi vivia al 1487? i al 1681?
  • 1487: uns 250.000 habitants
  • 1681: unos 250.000 habitants

B) Analitza el gràfic:

 1. Explica com era la demografia d'aquesta època. Quines característiques tenia?
  • tradicional
  • Altes taxes de natalitat
  • Altes taxes de mortalitat
  • Creixement vegetatiu molt baix
  • Població quasi estantacada o que augmenta molt lentament
 2. Creus que el gràfic correspon a aquest tipus de demografia?. Raona la resposta.
  • Si. Per exemple al llarg de quasi 200 anys (1487-1681) el nombre d'habitants és el mateix.
 3. En quin segle s'inicia el gràfic?. En quin s'acaba? A quin segle correspon l'any 1553?
  • El gràfic s'inicia al finals del segle XV
  • I s'acaba als inicis del segle XVIII
  • l'any 1553 correspon al segle XVI
 4. Indica quin tipus d'economia tenia aquesta època.
  • Agrària
 5. Explica les causes que van influir en l'evolució de la població entre 1567-1681.
  • La disminució de la població es deu a l'augment de les taxes de mortalitat.
  • L'augment de les taxes de mortalitat va ser degut a males collites i el consegüent descens de la producció  d'aliments.

 

   • 1: consulteu un mapa de les possessions de Carles I

Tornar al guió del T.7                     Tornar a l'índex de Segon              Tornar a l'Index General