RESTES CERÀMIQUES DE LA CULTURA MEGALÍTICA
************************************************************************
**************************************************************************

 
Vas campaniforme. Tipus de ceràmica molt estes en el neolític final i Calcolític, caracteritzada per la forma dels seus objectes (en forma de campana), i que dóna nom a tota una cultura.