INTRODUCCIÓ AL MÈTODE HISTÒRIC
  La història és la ciència que estudia els fets viscuts o impulsats  per l'home des de la seva aparició a la Terra. Ordena aquests fets cronològicament , els estudia i interpreta el més fidedignament possible.
  L'historiador per a realitzar el seu treball,  ha d'emprar unes ciències auxiliars :

 
Activitats 
 
INTERPRETACIÓ DELS PERÍODES TEMPORALS

Els fets i els processos històrics s'han de situar en el temps. 

Per fer-ho fem servir:

A) Les grans èpoques històriques : Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna, Edat Contemporània.

B) Les mesures temporals següents : any, dècada, segle, mil.lenni.

Les nostres mesures temporals prenen com a referència  l'any del naixement de Crist. Per indicar la relació de qualsevol mesura amb aquesta data farem servir les inicials  aC (abans de Crist) i dC (després de Crist).

Observa la relació entre les mesures.

1 dècada = 10 anys. 

1 segle = 100 anys. 

1 mil·lenni =  1000anys.
 


Activitats:

1.- Completa cada una de les frases següents amb anterior o posterior:

        A.- El segle III a. de C. és .........................al segle IV a. de C.

        B.- El segle III d. de C. és ..........................al segle IV d. de C.

        C.- L'any 350 a. de C. és............................ al 150 a. de C.

        D.- L'any 350 d. de C. és............................ al 150 d. de C.
 

2.- Digues a quins segles pertanyen els anys següents:

  - 28 a.de C. - 
  - 1102 d. de C. - 
  - 1380 d. de C. - 
  - 403 a. de C. - 
  - 999 a. de C. - 
  - 1785 d. de C. - 


3.- Digues quins anys comprenen els períodes següents:
 

  - segle VIII d. de C. - 
  - tercer mil·lenni a. de C. - 
  - segle XII a. de C. - 
  - segona dècada del segle XX d. de C. -