GLOSSARI

     DEL       MEGALITISME

D. Puig d'Esquers I


 • Antracologia: ciència que utilitza les restes de carbons per tal d'establir datacions i cronologies de restes arqueològiques molt antigues.
 • Arques amb vestíbul-pou: construcció funerària de l'etapa calcolítica que consistia en una caixa de lloses a la qual s'accedia  a través d'un vestíbul pou.
 • Cistes: monument megalític de reduïdes dimensions. Tomba no reutilitzable, amb planta rectangular. 
 • Cronologia: localització de fets, restes arqueològiques o documents en el passat. Es pot oferir una cronologia relativa o absoluta, depenent si es fa amb referència o no, a alguna altra data significativa de les que s'utilitzen per a tal fi (aC abans de Crist, BP abans del present).
 • Dolmen: construcció megalítica utilitzada com a tombes d'inhumació, format per diverses lloses disposades en sentit vertical, i una o vàries que formen la coberta, en sentit horitzontal.
 • Galeria catalana: sepulcre megalític del Neolític final, format per una cambra de forma geomètrica i un corredor de gran amplada.
 • Inscultures: gravats en forma de cassoletes i  reguerons i formes  pre-geomètriques damunt roques o lloses, amb  intencionalitat encara no del tot coneguda, molt possiblement màgico-religiosa, o de senyalització del territori .
 • Megàlit: monument de pedra, generalment lloses, de l'etapa neolítica, de tipologia diversa, ja siguin llocs d'enterrament o monuments commemoratius.
Menhir de la Casa Cremada (Roses)
 • Menhir: monument commemoratiu, format per un gran bloc de pedra disposat en sentit vertical.
 • Micròlits: peces de pedra polimentada procedents d'ornaments com collars o braçalets.
 • Neolític: etapa de la història de la humanitat en la qual l'home comença a practicar l'agricultura, la ramaderia i a fabricar estris ceràmics i com a conseqüència de tot, esdevé sedentari.  S'inicià  a l'Orient Mitjà pels vols del 12000 aC. i s'anà estenent cap a les ribes occidentals de la Mediterrània. Se situa entre el Paleolític i l'Edat dels Metalls.
 • Paleosòls :  restes de la tipologia i composició dels sòls en èpoques molt antigues.
 •  Palinologia : ciència que tracta l'estudi del pòl.len, espores i restes vegetals per a establir  datacions i l'antiguitat de les restes arqueològiques.
 • Sepulcres de corredor: dolmen  de dimensions relativament grans, de planta geomètrica ( trapezoïdal o pentagonal)  i un petit corredor cobert com a forma d'accès.Tombes de pedra de caràcter reutilitzable.
 

Portada de la webIntroducci -Generalitats del MegalitismeMegalitisme a L'AlberaMegalitisme a S. de Rodes-Cap de CreusProposta did ctica del MegalitismeBibliografia,enllaços i notícies del Megalitisme