Comandes bàsiques amb GNU/Linux
 1. Accés al sistema.

login:

password:


En GNU/Linux s'inicia la sessió amb un nom d'usuari i una contrasenya a password.


 1. Usuari root, Administrador o superusuari que pot fer el que desitgi en el sistema. Hi ha altres usuaris - "usuaris normals" -; cada usuari té una paraula de passada i uns atributs. A més cada usuari pot pertànyer a un o més grups. El fet de pertinença a un grup permetrà o no l'accés a determinats recursos del sistema.

 2. Directori de treball: Cada usuari a d'accedir al sistema té assignat (amb permís de l'administrador) un directori de treball "home" amb tots els permisos (habitualment). Exemples: /home/lluis o /home/anna

 3. Shell (intèrpret de comandes) o consoles: Existeixen diverses versions. Permeten editar línies de comandes per a determinades accions específiques de l'administrador. Una comanda es crida teclejant el seu nom i separant amb espais els arguments opcionals. La shell després de mostrar el prompt del sistema (# o $) espera que se li introdueixi alguna cosa, i tot plegat interpretat i executat després de polsar la tecla Retorn. Avalua el que s'ha escrit buscant en primer lloc si conté el caràcter "/" al principi. En l'en el cas que aparegui ho interpreta com un programa i ho executa. En cas contrari, examina si es tracta d'una funció (seqüència de comandos identificada per un nom unívoc) i si no ho és, comprova que sigui un comando intern o paraula reservada per executar. Finalment, superada aquestes comprovacions amb resultat negatiu, la Shell considera que es tracta d'un comando extern i comença la seva recerca en el disc en els directoris de la variable d'entorn PATH.

 4. Comandes:

  Prompt del sistema: $, #. Identifica usualment el prompt del sistema (shell o intèrpret de comandes). Indica que el sistema està preparat per executar comandos.

  exit: Finalitza la sessió de treball actual.

  halt: Deté i apaga el sistema. Exemples: halt -r now (Reinicia el sistema "ara") o halt -h now (Deté el sistema "ara").

  passwd: Canvia la contrasenya, teclejant l'actual i confirmant la nova.

  /: Directori arrel ([ROOT]).

  pwd: Visualitza el directori de treball actual.

  logname: Mostra el nom de l'usuari amb què s'ha fet la connexió. La informació correspon a l'usuari, terminal associat i data de connexió.

  dati: Permet veure la data i l'hora del sistema i modificar-les opcionalment (això últim si és l'usuari "root"). Exemple: dati -u 1102120099 (Canvia data a 2/11/1999 i hora a 12:00 hores.)

 1. Fitxers i directoris:

En GNU/Linux "tots són arxius". Tipus:

  Arxius: Informació identificada amb un nom i que ocupa un nombre de bytes (textos, executables, etc.). Regles de noms: longitud fins a 256 caràcters; es pot usar qualsevol caràcter encara que convé rebutjar els diferents dels alfanumèrics; s'admeten i es diferencia minúscules i majúscules; els arxius que comencen per punt "." Són tractats com "ocults".

  Directoris: Fitxers que contenen noms de fitxers.

  Especials: Fitxers que "representen" a dispositius (impressores, discs, ...). Estan normalment en el directori /dev . Alguns d'ells són:

  /dev/tty00 (Terminal primer o mòdem primer en connexió sèrie).

  /dev/tty01 (Terminal segon o mòdem segon en connexió sèrie).

  /dev/lp0 (Primera impressora en paral·lel).

  /dev/lp1 (Segona impressora en paral·lel).

  /dev/eth0 (Primera placa de xarxa "ethernet").


 1. Tipus de fitxers:


Des de KDE, i fent clic amb el botó de la dreta sobre el fitxer del qual en volem veure els permisos, triem l'opció de Propietats. Veurem: Nom, tipus, localització, mida, on es troba muntat, espai lliure de la unitat on es troba muntat el directori, els permisos d'usuari, de grup i d'altres.

Apuntar que en línia de comandes, en les propietats del fitxer hi surten 10 caràcters:

El primer una – o una d (si és arxiu o directori)

Els altres 9 es classifiquen en grups de 3 (usuari, grup i altres), i a la vegada cada grup amb les lletres rwx (read, write i execute). On aparegui "-" es no té permís.

La comanda chown, canvia el propietari d'un arxiu o un directori.


 1. Altres comades:

cp. Còpia arxius.

  mv. Mou arxius d'ubicació.

  ln. Permet que pugui existir un "contingut" amb diversos noms d'arxius creant un enllaç.

  rm. Esborra arxius i directoris.

  find. Mostra en pantalla fitxers i/o directoris atenent a opcions determinades.

  ls: Llista arxius i directoris d'un directori. Usos:

  cd.: Canvia el directori actual de treball. Permet indicar el camí des del directori arrel "/" o des del de treball. Altres:

  cd .. (Ens mou al directori anterior).

  cd / (Ens mou al directori arrel).

  cd (Ens mou al nostre directori origen "home", igual que cd ~).

  mkdir: Crea directori.

  rmdir.: Esborra directori.

  ...Torneu a la pàgina d'inici