POLÍGONS

POLÍGON: És la porció del pla limitada per una línia poligonal tancada.

Els seus elements són:

Els polígons es poden classificar:

POLÍGONS REGULARS

Un polígon es considera regular quan té tots els seus costats i angles iguals.

El centre del polígon és l'únic punt que està a la mateixa distància de tots els vèrtexs del polígon.

Es denomina angle central d'un polígon regular el que té com a vèrtex el centre del polígon i els seus costats passen per dos vèrtexs consecutius. El seu valor en graus resulta de dividir 360° entre el nombre de costats del polígon.

Es denomina angle interior al format per dos costats consecutius. El seu valor és igual a 180° menys el valor de l'angle central corresponent.

En un polígon regular convex es denomina apotema a cadascun dels segments que uneixen el centre del polígon amb el punt mitjà de qualsevol costat.

PERÍMETRES I ÀREES DE FIGURES PLANES

En general, el perímetre d'una figura plana és la longitud de la línia que defineix el seu contorn.

D'altra banda, calcular l'àrea d'una figura plana és calcular la mesura de la superfície continguda dins del seu contorn.

Perímetres i àrees de polígons