Teoremes importants per a la Criptografia
           
       
   

Teorema de Fermat:

Donat p un nombre primer i a un nombre natural, es compleix que:

el residu del quocient entre a elevat a p i p, coincideix amb a.

Corol·lari 1:

Donat p un nombre primer i a un nombre natural, si p no divideix a, es compleix que:

el residu del quocient entre a elevat a (p-1) i p, val 1.

Corol·lari 2:

Donats p i q, dos nombres primers i a un nombre natural, si p no divideix a, i q no divideix a, es compleix que:

el residu del quocient entre a elevat a (p-1)(q-1) i pq, val 1.

Falta TXR