Introducció

En aquesta pràctica, coneixereu un nou tipus de gràfic: els gràfics de línies. S'utilitzen, principalment, per representar gràficament l'evolució d'uns valors al llarg del temps (sèries temporals):

 • Gràfics de línies (sèries temporals).

A la figura següent podeu veure el resultat final de la pràctica:

Aquest gràfic representa l'evolució de les mitjanes de les notes finals dels alumnes d'un centre escolar que han acabat el batxillerat, classificats segons les modalitats triades.

   
Desenvolupament de la pràctica
   

Pràctica

 

Elaboració de la taula

 • Seleccioneu un nou full del llibre MODUL3. Anomeneu-lo Expedient.
 • Modifiqueu les mides de les columnes i de la fila 1 seguint la pauta de la figura.
 • Entreu a B2 el títol "Mitjanes de batxillerat". Ha de quedar en negreta i fent servir el tipus de lletra Arial 18.
 • Seleccioneu el rang B2:G2 i accediu a Formato|Celdas|Alineación. Activeu l'opció Combinar celdas i Centrar en els apartats Horizontal i Vertical. Accepteu.
 • Entreu els rètols i les dades del rang B2:G4. Fixeu-vos que els rètols van en negreta i en l'alineació de les dades.
 • Traieu la visió de quadrícula del full.
 • Seleccioneu B3:B4 i poseu les vores que es veuen. Feu el mateix amb C2:G4.
 • Doneu color al fons del rang A1:H17.
 • Deseu el llibre.

 

Gràfic de línies

 • Seleccioneu el rang B2:G4.
 • Activeu el menú Insertar|Gráfico, o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines. 
 • A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos estándar. Trieu com a tipus de gràfic Líneas i com a subtipus, Línea con marcadores..., que serà el primer de la segona fila. Premeu Terminar.

En aquest cas, observeu que a l'eix horitzontal, han aparegut correctament els rètols dels cursos. Malauradament, no sempre succeeix així.Us trobareu que, fent una selecció similar, els anys no surten a l'eix horitzontal. Per resoldre una situació amb aquest problema, us presentem una manera alternativa de començar a representar aquest gràfic:

 • Seleccioneu ara el rang B3:G4. Ara no heu agafat a la selecció la fila amb els rètols que han d'anar a l'eix horitzontal.
 • Cliqueu sobre el botó .
 • A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos estándar. Trieu, com a tipus de gràfic, Líneas i, com a subtipus, el primer de la segona fila. Ara, en comptes de prémer Terminar, premeu Siguiente.
 • A la nova finestra, entreu a la fitxa Serie i trobareu que a la casella Rótulos del eje de categorías (X) no hi ha rés.
 • Premeu el botó que indica la figura.

 • Seleccioneu ara el rang C2:G2. A la finestreta que ha aparagut s'haurà escrit automàticament la referència a aquest rang.

 • Premeu ara el botó que indica la figura anterior. A continuació, premeu Terminar.

Ja heu aconseguit que els rètols dels cursos surtin a l'eix horitzontal. Des de qualsevol gràfic, sempre podeu passar al menú que heu fet servir: haureu de seleccionar la finestra gràfica i, prement el botó dret del ratolí, accedir a Datos de origen | Serie.

Una vegada aclarida aquesta possible dificultat, caldrà ara fer totes les modificacions necessàries. De les dues finestres gràfiques idèntiques que teniu obertes, elimineu-ne una (seleccionant-la i suprimint-la).

Per situar la llegenda a la part inferior:

 • Seleccioneu la llegenda i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de leyenda | Posición i activeu l'opció Inferior.
 • Sense acceptar encara, trieu la fitxa Tramas i activeu Ninguno a Borde, i trieu el mateix color que heu donat al fons del full a l'apartat Àrea. Accepteu.

Per canviar el color de l'Área de trazado i el format de les línies horitzontals:

 • Seleccioneu el rectangle gris (Àrea de trazado) i amb el botó dret del ratolí accediu a Formato de àrea de trazado. En l'apartat Área trieu el color blanc per al fons. Accepteu.
 • Trieu les línies horitzontals i amb el botó dret del ratolí accediu a Formato de líneas de división | Tramas. Trieu l'estil de línia discontínua i un color gris. Accepteu.

Per modificar la mida dels rètols, la posició, el color de fons i la mida de la finestra gràfica:

 • Modifiqueu la mida i la posició de la finestra gràfica perquè quedi situat al rang B6:G16.
 • Seleccioneu tota la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato del área del gráfico | Tramas. Trieu a l'aparat Área el mateix color que té el fons del full. No accepteu encara.
 • Accediu a la fitxa Fuente i entreu un 7 per a la mida dels rètols del gràfic. Premeu Aceptar.

Per canviar l'escala de l'eix vertical:

 • Seleccioneu l'eix vertical i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de ejes | Escala. Entreu com a valor mínim 5,5, com a valor màxim 8, i a l'apartat Unidad mayor 0,5. Han de quedar desactivades les opcions automàtiques de Mínimo, Máximo i Unidad mayor. Accepteu.

Per canviar el color de les línies del gràfic:

 • Seleccioneu la línia del gràfic que representa a Ciències i tecnologia. Amb el botó dret del ratolí accediu a Formato de serie de datos | Tramas. A l'apartat Línia trieu el color vermell, i a l'apartat Marcador trieu el mateix color tant de primer pla com de fons. Accepteu.
 • Feu el mateix amb l'altra línia, trieu el color blau que es veu a la figura.
 • Deseu el llibre.