Introducció

En aquesta pràctica treballareu amb un tipus de gràfic diferent. Quan els valors que han d'anar a l'eix horitzontal són numèrics i es vol representar un gràfic de línies, és millor fer servir els gràfics anomenats XY (Dispersión). Aquest tipus de gràfics permeten dominar millor l'escala de l'eix horitzontal. També coneixereu la manera de millorar la presentació dels gràfics:

 • Gràfics XY (Dispersión)
 • Millores de la presentació dels gràfics

Es proposa, en aquesta pràctica, comparar dues tarifes telefòniques diferents. La primera manté un preu fix de 0,12 € durant els 3 primers minuts de comunicació, per passar a valer 0,03 € per cada minut més. La segona tarifa manté el mínim de 0,08 € pels primers 5 minuts, i després costa 0,06 € per cada minut addicional. Per això, caldrà crear un full de càlcul per a l'obtenció dels resultats numèrics i un gràfic connectat a ell, per una comparació més clara. El resultat pot ser semblant a:

   
Desenvolupament de la pràctica
   

Pràctica

Construcció de la taula

 • Creeu un full nou en el llibre MODUL3. Anomeneu-lo Tarifes.
 • Modifiqueu l'amplada de les columnes perquè s'assemblin a les de la figura. 
 • Introduïu els rètols, en negreta, de la fila 2, de les cel·les B3 i B4 i de la fila 6. Alineeu-los a la dreta. 
 • Entreu les dades numèriques al rang C3:D4
 • Entreu la successió de minuts 0...14 al rang B7:B21
 • Introduïu la fórmula =C$3 a la cel·la C7. Copieu-la a les cel·les C8 i C9
 • Introduïu la fórmula =C$3+C$4*(B11-3) a la cel·la C11. Copieu-la sobre el rang C12:C21
 • Introduïu la fórmula =D$3 a la cel·la D7. Copieu-la sobre el rang D8:D12
 • Introduïu la fórmula =D$3+D$4*(B13-5) a la cel·la D13. Copieu-la sobre el rang D14:D21
 • Doneu un fons de color al rang A1:J24.
 • Doneu format monetari amb dos decimals a les cel·les dels rangs C3:D4 i C7:D21.
 • Desactiveu la visió de la quadrícula. 
 • Seleccioneu B3:B4 i poseu les vores que es veuen. Feu el mateix amb C2:D4 i amb B6:D21.
  Construcció del gràfic
 
 • Seleccioneu el rang B7:D21.
 • Activeu el menú Insertar|Gráfico, o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines. 
 • A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos estándar. Trieu com a tipus de gràfic XY (Dispersión) i com a subtipus Dispersión con puntos de datos conectados por líneas sin marcadores, que serà el segon de la tercera fila. Premeu Terminar.

A continuació, fareu les modificacions pertinents.

Per escriure i situar correctament la llegenda:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Datos de origen | Serie. A la casella Serie hi hauria d'haver els noms Serie1 i Serie2, que eren els que sortien a la llegenda del gràfic.
 • Seleccioneu el nom Serie1 i entreu a la casella Nombre el nom "Tarifa 1".
 • Seleccioneu ara el nom Serie2 de la casella Serie, i entreu a la casella Nombre el nom "Tarifa 2". Els dos noms entrats es veuran a la casella Serie. Accepteu i veureu com a la llegenda del gràfic ja apareixen els noms correctes.
 • Seleccioneu la llegenda i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de leyenda | Posición, i activeu Inferior.
 • Sense acceptar encara, accediu a la fitxa Tramas i activeu Ninguno a l'apartat Borde. Accepteu.
 • Situeu la finestra gràfica al rang E2:I21.
 • Estireu la llegenda.

Per dibuixar línies verticals i entrar els títols:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Opciones de gráfico | Títulos.
 • Entreu el títol del gràfic ("Comparació de tarifes"), de l'eix horitzontal (Minuts) i de l'eix (Euros).
 • Accediu a la fitxa Líneas de división i activeu l'opció Líneas de división principales a l'apartat Eje de valores (X). Accepteu.

Per traure el rectangle central gris i modificar l'estil de les línies horitzontals i verticals:

 • Seleccioneu el rectangle gris (Área de trazado).
 • Suprimiu-la.
 • Seleccioneu les línies horitzontals i amb el botó dret del ratolí accediu a Formato de líneas de división | Tramas.
 • Trieu l'estil de línia discontínua i un color gris, com el que es veu a la figura.
 • Feu el mateix amb les línies verticals.

Per modificar la mida del títol:

 • Seleccioneu el títol del gràfic i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato del título del gráfico | Fuente. Entreu un 12 a Tamaño. Accepteu.

Per modificar l'escala dels eixos:

 • Seleccioneu l'eix horitzontal i, amb el botó dret del ratol,í accediu a Formato de ejes | Escala. Entreu a Mínimo 0, a Máximo 14 i a Unidad mayor 1. En aquests apartats han de quedar desactivades les opcions automàtiques. Premeu Aceptar.
 • Seleccioneu l'eix vertical i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de ejes | Escala. Entreu a Mínimo 0, a Máximo 0,7 i a Unidad mayor 0,1.
 • Accediu a la fitxa Fuente i trieu la mida igual a 8,5.
 • Accediu a la fitxa Número. Seleccioneu la categoria Número i mireu que estiguin seleccionats 2 decimals. Premeu Aceptar.

Per modificar estèticament la finestra gràfica:

 • Seleccioneu la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato del área del gráfico | Tramas.
 • Activeu l'opció Sombredo per a la vora de la finestra.
 • Premeu el botó Efectos de relleno i accediu a la fitxa Textura. Trieu la primera de la tercera fila. Premeu Aceptar dos cops.
 • Seleccioneu la llegenda i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de leyenda | Tramas i repetiu el procés anterior.
 • Deseu el llibre.