Què fem

Segons les instruccions per al curs 2007-2008, el professorat especialista en psicologia i pedagogia ha de distribuir el seu horari lectiu entre les activitats següents:

1. Atenció a l’alumnat

a) Docència en la part comuna i optativa del currículum, prioritzant l’alumnat amb més dificultats a fi que assoleixi les competències bàsiques.

b) Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. L’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials ha de comportar la col·laboració amb el professorat en la preparació de materials i activitats adaptades, per tal que es disposi dels recursos apropiats per a la participació d’aquests alumnes en activitats de l’aula ordinària.

2. Suport tècnic al professorat

a) Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment d’adaptacions curriculars individualitzades.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e) Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes.

f) Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

g) Coordinació de les actuacions dels serveis externs que intervenen en l’atenció a l’alumnat.

3. Suport a l’acció tutorial i a l’orientació a l’alumnat El professorat de psicologia i pedagogia ha de donar suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una intervenció específica. El professorat de psicologia i pedagogia pot col·laborar amb els tutors en:

a) l’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat,

b) l’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb escolarització compartida,

c) el desenvolupament de sessions de grup,

d) la planificació i el desenvolupament activitats d’orientació escolar i professional, principalment al final de cada etapa escolar,

e) el desenvolupament del Programa de salut i escola,

f) la realització d’entrevistes amb famílies.

El professorat de psicologia i pedagogia també pot col·laborar en la coordinació de l’acció tutorial pel que fa a:

a) la planificació de temes o activitats per treballar en la tutoria de grup,

b) el desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell,

c) la col·laboració d’agents externs,

d) la col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i professional a nivell de municipi i territori.

En la programació del centre s’atribuiran 9 hores lectives a la docència i l’atenció a l’alumnat i 9 hores lectives al suport al professorat i l’acció tutorial. En el desenvolupament de les seves funcions, el professorat de psicologia i pedagogia comptarà amb la col·laboració de l’EAP. Cada centre determinarà els mecanismes per a la coordinació del professorat de psicologia i pedagogia i l’EAP.

Darrera actualització: juny de 2007. puja