Materials

PRINCIPALS TIPUS DE ROQUES SEGONS EL SEU ORIGEN
ROQUES SEDIMENTÀRIES
Segons la seva formació les roques sedimentàries es classifiquen en tres grups principals :
1.- Roques detrítiques : són les que es formen a partir de restes de tota mena de roques. Són : 
– Conglomerats, formats per fragments gruixuts, de més de 2 mm. Els conglomerats poden ser bretxes, si els fragments són angulosos o pudingues, si són arrodonits. A més d’aquests fragments grossos, els conglomerats tenen una matriu formada per grans més petits, i un ciments, que uneix tots els components.
– Els gresos, formats per còdols d’entre 1/16 i 2 mm, amb matriu i ciment
– Les argiles formades per grans de menys d’1/16 mm.

2.- Roques químiques que s’originen per precipitació o evaporació. Són : 
– Les carbonatades, formades per carbonat. Si estan formades per CaCO3  s’anomenen calcàries, i si estan formades per carbonat càlcic i magnèsic s’anomenen dolomies. Aquestes roques es formen per la precipitació de carbonats dissolts en aigua, però també es poden formar per fragments procedents de l’erosió d’altres roques carbonatades ja existents, o per acumulació de restes calcàries d’organismes. Quan una roca carbonatada conté importants quantitats d’argila, es denomina marga.
– Les evaporites o roques salines, formades per l’acumulació de sals dissoltes en l’aigua quan aquesta s’evapora. Les principals roques evaporites són el guix, la sal gemma o halita i l’anhidrita.
 
3.- Roques orgàniques, formades a partir de restes d’organismes. Són : 
– El carbó, format per la compactació de restes vegetals. Segons el tipus de planta, el grau de compactació, les impureses que presenti i l’antiguitat, hi ha 4 tipus de carbó : turba, lignit, antracita  i hulla.
– El petroli : hi ha qui no el considera roca. Format per una mescla de compostos sòlids, líquids i gasosos procedents de restes d’organismes.
– Les roques silíciques, formades per l’acumulació d’esquelets d’organismes de composició silícica.
– Les roques calcàries organogèniques, hi ha qui les inclou en aquest tercer grup, són les clacàries formades per acumulació de restes de CaCO3  procedents d’organismes.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Bretxa-Bretxa fossilífera-Pudinga, guix, gres, calcària, dolomia, carbó, argila.

 

ROQUES MAGMÀTIQUES
 
Segons la seva formació les roques magmàtiques es classifiquen en :
1.- Roques plutòniques : Són les que es formen a l’interior de la Terra (escorça o mantell superior) per un refredament lent del magma. Les més importants són el granit, la sienita, la peridotita i el gabre.
2.- Roques volcàniques: són les que es formen a la superfície terrestre, per refredament ràpid del magma. Les més importants són la riolita, la traquita, l’andesita i el basalt.
3.- Roques filonianes: Són aquelles que es formen en condicions intermitges entre les de les roques plutòniques i les de les volcàniques; apareixen en filons o intrusions en les roques dels voltants.Són exemples de roques filonianes eles pòrfids.

De dalt a baix: roques plutòniques, roques volcàniques i roques filonianes.
ROQUES METAMÒRFIQUES

Algunes de les roques metamòrfiques més freqüents són :
– Les pissarres : són roques de gra molt fi, amb esquistositat. Procedeixen del metamorfisme regional de les argiles.
– Els esquists : roques formades per minerals visibles a simple vista, de gra mitjà i gruixut. Presenten esquistositat. Procedeixen del metamorfisme regional de diferents tipus de roques.
– Els gneis : roques de gra mitjà a gruixut. Poden procedir del metamorfisme del granit o de sediments argilosos sotmesos a elevades temperatures i pressions i fins i tot a un intens metasomatisme. Presenten esquistositat poc clara, amb presència de minerals no plans de gran tamany.
– Els marbres : procedeixen del metamorfisme regional o de contacte de les calcàries o dolomites. Si eren pures el resultat és marbre blanc i si contenien impureses els marbres poden presentar diversos colors. No presenten esquistositat.
 
– Les quarsites : s’originen a partir del metamorfisme regional o de contacte de gresos o d’altres materials silicis (amb quars). No presenten esquistositat. Són roques molt dures.
Amfibolites, resultat del metamorfisme d'un asalt, un gabre  o altres roques riques en ferro i magnesi.
Corneanes o cornubianites, sota aquest nom s'apleguen les roques metamòrfiques originades per metamorfisme de contacte, en una aurèoloa metamòrfica originada per una intrusió magmàtica. Són roques compactes, de gra fi, denses i sense cap tipus de textura orientada. El tipus de roca originada dependrà de la roca original afectada.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Marbres diferents, gneis, pissarra, esquist qursífer, marbre gris, quarsita, esquist granatífer, micaesquist, gneis i esquist.