DIA 1 DE OCTUBRE (continuació)
Ya descubrírem per allí devant al campanar punxagut de Vilafranca, a la qual vila entràrem a 2 quarts de 7 tocats, que casi ya era fosch.

Nosaltres ignoràbam quins carrers pèndrer per anar a donar fondo en casa Espuny, que és dels Il.lustres senyors Barons de Rocafort. Y nos isqué al carrer de entrada a Vilafranca, àzia al convent de Sant Francesch, lo Jaume Fontanals, que també rebé la pluja com los de Sanahuja. Y que també plogué en la vila, pues que tota quedaba mullada. Y nos guià a dita casa, girant a la esquerra a la Plasa Major, circuhida de pòrtichs, y dret a la contigua plaseta, ahont queda la gran casa Espuny.(...)

Dia 2 de octubre

... Y yo, ab lo Pare Pau, Doctor Ramon, mos noys y el Pau Salvany caminant ab bastó per causa del romatisme, anàrem a donar un giro per Vilafranca. Y dret a la iglésia y convent de Sant Francesch.

Entràrem a dita iglésia, que és bastant capaz ab prou bons retaulas, majorment lo major, de escultura y dorat, ab las imatges en lo nincho del mitg, de la Puríssima Concepció, sobre la de Sant Francesch y costats, de Sant Bonaventura, Doctor Seràfich y Sant Nicolàs de Bari. Allí resàrem un Pater noster, fent la deguda reverència a Nostre Amo (alabat sia sempre) y des de allí isquérem als claustros primer y segon. Y des de els referits a l'hort del convent, prou regalat que és de aigua y verduras.

En un enrajolat de l'hort hi havia dos estrangers, com alemanys, que me semblà fer chocolateras, tenint foch a terra, havent-hi alguns minyons -estudiants en aquell conveni, que penso seran-, que se'ls miràban.

Isquérem del convent de Sant Francesch y al costat, a la mateixa mà del carrer és lo hospital de la vila. Proseguírem per son arrabal, com tros de rambla, passant per la vora del quartel per tropa, veyent bastantas teuladas y casas de la vila, ab lo campanar de la parròquia ab lo campanaret y cucurulla sobre, de teulas planas embarnisadas de blanch y blau, que se veya ab lo finestral frente, ab la Maria Salvaterra, que és la campana grosa. Y al costat de esta, a la esquerra [en] un altre finestral, a la Miquela, quedant los finestrals mitg oberts y no del tot ab algun paredat.

Entràrem vista a la carretera nova y, recte des de eixida de Vilafranca, hora i mitja de tirada, per lo portal en què queda sobre una capella de Nostra Senyora. Y tot aquell frontis blanquejat que és, ab lo campanaret de paret, ab dos finestrals y dos campanetas.

Lo carrer, luego de entrat lo portal, se nomena lo de Perellada, ab casas blancas y prou ample. (...)

Dia 3 de octubre

... Y retrocedírem per anar a vèurer las obras novas de la casa dels senyors Marquesos de Alfarràs, o Llupià. Se pot dir tota la casa nova, quedant existent encara la vella. Imprimis té la casa un bon zaguan y escala règia, fora de ser no molt ample dels graons. Las pezas passadas, algunas que forman corredors y recambras de dormir, ab la pintura al fresco, ab medallons de figuras chinescas y altras, pareixen bé. Majorment aixís, figurats de arquitectura, los portals del saló, estrados y galeria, tota pintada per lo mateix gust. Y de hermosísima vista detràs de la casa, al ponent, que s'extén a tots aquels terrenos, casas, praderias, masias y pobles contiguos a Vilafranca fins al de l'Arbós, que.s veu a tot, al capdemunt de un turó.

Tota la casa és molt clara, una cuyna molt capz, menjador, etc. Ab los entresuelos en què habítan los masovers, uns tals Graells y Estadellas, molt richs. Y la masovera que nus ho enseñaba tot se diu Tersa, y una bella dona que és, parenta del Doctor Pau Pumeta, qual nos enseñà també lo llarch amagatsem y ample, a proporció per los graners, y demés bé de Déu de la heretat dels senyors Marquesos de Alfarràs.Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)