EXPLICACIÓ DE LA VILA DE REUS, EN LO CAMP DE TARRAGONA
Reus, vila de 17.500 personas, està situada en una deliciosa planura, ab bon clima, en lo Camp de Tarragona, abundant de vins y altres fruits. Los carrers, en general, són amples, empedrats y limpios, ab bona caseria; algunas de sas fachadas pintadas; memorable lo Mercadal de Reus qual forma una plasa que és la Major de la vila, prop de la iglesia parroquial, que no és tant capaz com devia ser en consideració de la vila. Lo campanar és prou alt y remata ab cucurulla, ab agullas que lo abrazan y dos ordres de finestrals. Quedan en Reus dos iglesias ab sos convents de frares, que son Carmelitas descalsos y de Sant Francesch; iglesia y casa de padres del Seminari y la iglesia y convent de monjas Carmelitas descalsas. Digna de ser vista la Plasa, en la que son los magnifichs quartels per la tropa y pavelons corresponents. Bona aigua, conduhida per minas,, y bellíssims paseigs, existeix un número considerable de fàbricas de aiguardent, que se extrau la major part per lo Nort y Amèrica, embarcant-se en lo port de Salou, que dista cerca de dos lleguas de la població; també se treballan molts generos de seda, especialment tafetans, en que se ocupan vint telers, trescents per lo pertanyent a velers, doscents per galons i trenta per cintería. En efecte, Reus és una de las poblacions més ricas de tota la provincia de Cataluña. A un quart de llegua al ponent de la vila, és lo famós santuari de Nostra Senyora de la Misericordia, que és maravella de Reus per lo molt adornada de primorosas pinturas, quadros y alajas, que és la capella adnexa a la hermita, y principalment per los miragles y favors que han experimentat los de Reus y molts altres de aquella Santa Imatge de Maria, indicantho los molts exvotos o retaulons que hi ha allí per memoria.


Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)