EXPLICACIÓ DEL POBLE DE ESPLUGAS
Lo poble de Esplugas dista hora y quart de la ciutat de Barcelona, azia al ponent de ella. Sa situació és sota de la montanya de Puig d'Ossa o de Sant Pere Màrtir y de las cerca del lloch de Sant Just de Esvern, del qual dista lo de Esplugas un quart de hora. Lo terreno part de ell és torrentós, y lo restant pla. En quant a sa casería forma tres divisions: la primera és lo arrabal de dalt, que és un carrer de casas a una y altre fila, ab la del baró de Tarrés, separada mediant un pati i portal sens portas de las ditas; y sobre, azia la montanya de la Mina y de las oliveras ab la de Sant Pere Màrtir al nort, apartada de las casas del arrabal, és situada la torre del Sr. comte Darnius, a la vista de la creu que hi havia de pedra, que caigué cosa de sinch anys, quedant tant sols la peaña, y portal de la torre Cortada, nomenat lo dels Grandés, sota del qual hi ha dos camins, lo un que dirigeix a las casas de pertenencia del poble de Sant Just y hostal vell del Garrofer; carretera olim de Madrid per caballerias y gent de peu, y lo altre que desde lo portal tira a la vora de un torrent fondo a la part esquerra, a la segoan divisió del poble de Esplugas que consisteix ab la parroquia, la rectoria y alguna porció de casas; de estas, las més són pobres y las menos són ricas, que no pasan de quatre, y són las de Ramoneda, Pi y den Casas en aquell rededor y la de Gervasi Bufill al últim del arrabal de dalt cerca de la torre de Darnius, sent la principal de totas la torre de casa Cortada, que la graduo de palacio per tenir la fachada llarga y blanca ab perfils o llistas blavas, set balcons de frente y dos galerias, y així de lo demés en son interior de conveniencies de bona sala y bons aposentos ab las corresponents oficinas, per pasar-hi alegres temporadas, quedant son devant una espayosa hera y galería cuberta de un parral a la vista de la plasa del poble y detrás un caminal fins al portal dels Granaders ab oliveras, antes moreras; y vinyas a dreta y esquerra.

En quant a la iglésia, és petita per la molta gent que hi ha vui dia en lo poble; té una bonica nau en son interior, solida de parets, la que fou consagrada en lo any 1103, segons ho vaig ohir al Sr. rector doctor Manuel Artís en lo any 1779. (...) La patrona de la iglesia y del poble és Santa Maria Magdalena, la qual imatge de bulto, pintada y dorada en son ropatge està collocada dins de un nincho proporcionat al mitg del altar major (...) Devant de la parroquia és lo cementeri y escaletas inmediatas; a un costat las parets de la rectoria y tros de casa d'en Casas y al altre, casa Brillas ab alguns portals, vivendas de pobra gent.(...)

La casa dels Srs. administradors del Hospital queda sola a l'altre vanda del torrent de las demés casas del arrabal, a un tret llarch de escopeta, la qual és a quatre vents ab panell al mitg sobre de la teulada. Com ya he notat al principi de esta relació de Esplugas, a la vista de la creu del terme que hi havia, rajolería, portal y camí directe al hostal antich del Garrofer. (...) Baix, a la carretera, mitjensant un torrent, és lo hostal de Picalqués, luego de pasat lo pont y algunas casetas fet en seguida de l hostal, adnexa al referit la carnicería, que són del Sr. compte de Darnius.(...)

Lo cirurgià, després del sañó batlle y regidors, dels seculars és la primera persona del poble, y si porta la perruca pot pasar per ciutadà honrat, un poch més que cirurgià. Lo hostal de Picalqués és, al igual que del del Garrofer, en sa estructura y sent tant prop lo un del altre a la vora de la carretera, se'n portan la gent los hostalers del Garrofer y los de Picalqués fan poch negoci. (...) La tercera divisió consisteix ab lo hostal de Picalqués y demés casetas unidas ab hortets al devant y inmediat al hostal lo Pont de la carretera de quatre o sinch arcadas, ben solido y gruxut de parets, sota del qual és lo torrent que en alguns paratges de ell fa feredat al mirar hom sa fondaria. Quedan altres casas dispersas al rededor de Esplugas, a saber: la torre Clota ab sa horta y zafareig, ab un curiós jardí a peu pla dels aposentos de dita casa, a la vora dels grans ponts de la carretera; frente de esta apartadas dos casetas de vehins de Esplugas. La torre de casa d'en Rusàs, esparters y negociants en Barcelona; queda situada en puesto més alt, vehina a la de Clota, y al altre costat de la carretera quedan a la vora una rengle de casas de vehins de Esplugas. La torre de la pubilla Casas, que és del terme del poble del Hospitalet, cerca de la de Girona, al altre costat de la carretera, un poch distant, a quatre vents, pintada de bermell, tancada ab un primorós rexat al devant y dos grans zafareigs ab un lleó en cada un a la vora trayent aygua de la boca. (...)

En quant a las produccions del terreno de Esplugas són las més abundants a pintar bé la cullita de vi y de oli per ser la mayor part vinyas y oliveras plantadas; alguns arbres garrofers y figueras; de blat y llagum se'n cull una medianía com y també dels demés grans, si las anyadas són bonas.Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)