EXPLICACIÓ DE LA VILA DE PINEDA
La vida de Pineda, que dista mitja hora de la de Calella, un quart de hora de la iglésia y convent dels Caputxins, entremitg de estas dos vilas y una hora de las casas y parroquia de Malgrat, de est últim en seguida de la costa de mar al llevant. És població de 1,763 personas. Consisteix ab un carrer únich molt llarch, que inclou dos plasas, la una a mà dreta, desde la qual mediant un carreró ab algunas pocas casas se ix a la horta y platjas de mar; la altra plasa queda un poch més amunt, en seguida del carrer principal, a la qual plasa de deixa a la esquerra y se ix a la parroquia que se veu allí de costat ab lo fossà devant y un dilatat pla de terreno. Dita iglesia és mediana en sa capacitat, sufragania la de Calella de esta, ab tot que és més gran en casería, iglesia y número de habitants vuy dia. Venérase, segons quedan en la comprehensió los de Pineda, lo cap de Sant Juan Batista, patró de la vila, y és sa festa major en lo dia 29 de Agost, que celebra la iglesia la Degollació de Sant Juan. Se guarda alguna insigne reliquia del cap del Sant precursor, que serà la opinió més probable.(...)

En quant a las casas de la vila no totas són blancas, si que, fora de algunas, las demés són de tapia y rojas sas parets. Lo hostal queda en la plasa y prou gran, blanch de parets. La millor casa per sa blancura y curiosa tota ella és la del Sr. Bonaventura Comas, veler, en lo carrer Llarch de Pineda, prop de la plasa del hostal a la altre zera; y la altra de parroquia, casi detràs de casa Comas. El terreno és abundant de vinyas y algunas terras de pà. Hi ha una fabrica de aigua ardent. Las donas y minyonas treballan moltas puntas de fil fi, blancas y negras. Los naturals portan la pesca a las ciutats de Barcelona y Girona, àduc fins a Marsella, ocupant en la dita pesca vint barcas. Pineda és del bisbat de Girona, de la qual distarà de 9 a 10 horas.Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)