Y PUIX NO TROB'S POBLE ANTICH EN TOTA AQUESTA RIBERA...
Y puix no trob's altre poble antich en tota aquesta ribera des de assí a la mar sinó aquest de Tortosa, de crèurer és que aquest serà lo que edificà Túbal en la entrada del riu Ebro, que puix no distava de la vora del riu, segun que llavons era més de una llegua, perquè com he dit la mar en aquell temps pasava desà Amposta i arribava fins a Camp-redó y la Carrosa, bé's pot dir que era Tortosa. (...) Tortosa en temps antiquíssim feya per armes una nau ab veles plenes y açó mostra clarament per aquelles medalles que yo he dit, ahon està escrit lo nom de Tortosa, en les quals està figurada una nau que navega ab veles plenes y és de crèurer que Tortosa prengué al temps de la edificació sus semblant figura de armes com és la nau per a denotar el seu poblador y fundador Túbal, la navegació y veles plenes per a denotar la prosperitat de tal navegació, de manera que per totes estes rahons, conjectures y versemblants, yo tinch per a mi que Tortosa és la primera població d'Espanya.


Cristòfol Despuig (1510-1561/1580?)