E NÓS NO HAVÍEM CARN NI EN VOLÍEM PENDRE D'ELLS
E nós no havíem carn ni en volíem pendre d'ells. E, sobre açó, enviam bé vint cavallers que correguessen a Balaguer, e aduixeren-nos entre vaques e vedells tro a setze, e compram lo pa e els vi, e haguem carn entrò a tres dies.

E, en tant, vengueren-nos companyes de Catalunya e d'Aragó, e fom tro a dos-cents cavallers, e haguem hòmens de peu tro a mil. E fom a Linesola, a cap del tercer dia. E nós en Linesola, altre dia matí, fo-hi En Ramon de Montcada, e armà's tota la host per combatre, e ells empararen tota la vila. E venc En Ramon de Cardona e dix:

-Consellar-vos hia, senyor, que no us combatéssets, que de bons servents hi ha, e no us ho valria la presó de la vila, lo mal que hi poríets pendre ni fer a la host; e lleixats-me parlar ab ells e veurési us en poria traure bon pleit.

E nós no ho volguem escoltar; e anam-nos-en a la vila e combatem-los, e nós a peu, ab aquells combatedors, presem la vila. E els hòmensembarraren-se en la força on havia una torre molt bona e albarcar, e aquell dia mateix reteren-se, e, quan foren retuts, un altre jorn, establim nostre castell.Jaume I (1208-1276)