Presentació
 
     
    Un viatge literari per les comarques de Catalunya és un material educatiu basat en la recerca, la selecció i l'estructuració d'un corpus, en aquest moment, de 546 textos literaris d'autors catalans el tema central dels quals és la terra i els homes de Catalunya.

El treball, que per la seva interdisciplinarietat, s'incriu en l'eix transversal del currículum ja que pertany tant a l'àrea de Llengua i Literatura catalana com a la de Ciències Socials, està pensat essencialment per als alumnes de primer i segon cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori encara que, alguns dels textos, per la seva temàtica i pel seu grau de dificultat, poden ser emprats també en nivells inferiors i superiors en aquests.

La finalitat última d'aquest material és que, a través de la literatura -la literatura, que és, entre altres coses, vehicle de transmissió ideològica i cultural, pot ser, en aquest cas, un instrument per a un aprenentatge interdisciplinari de manera natural- l'alumne pugui conèixer (o aprofundir o contemplar allò que ja coneix des d'un altra perspectiva) i fer seu el medi físic i el medi social del seu país. És a dir, utilitzar la literatura com a mitjà d'aprenentatge, com a mitjà de coneixement.

Els principals criteris de selecció dels textos han estat els següents:
  1. Intentar que reflectissin els trets -medi natural i medi social- més característics de cada una de les comarques.
  2. Escollir fragments que tinguessin una qualitat literària i que, a la vegada, fossin atractius i curts, accessibles a través de la xarxa.
  3. Procurar que fossin representatius literàriament, és a dir, que hi hagués una representació àmplia, d'una banda, d'autors, d'èpoques i de corrents literaris, i, d'una altra de les diferents tipologies textuals: poesia, prosa, descripció, diàleg, ... I que estigués representada tant la literatura culta com la literatura popular i alguns dels estadis de la llengua catalana.
El material ha estat pensat i dissenyat expressament per poder ser consultat a través de la xarxa Internet per la qual cosa té una configuració hipertextual.

L'eix vertebrador són les 41 comarques catalanes i, en cada una d'elles, els textos estan classificats en uns grans apartats, dos dels quals: La terra i Les viles, sovint subdividits en altres subapartats, apareixen en totes mentre que la resta: Els homes, La història, La llegenda o La gastronomia hi apareixen gairebé sempre.

Per tal de facilitar-ne la comprensió, al final de cada text hi ha uns aclariments de vocabulari als quals es pot accedir des del mot que presenta dificultat. Inversament, l'aclariment porta al mot situat dins del text.

Dos dels punts claus de l'èxit d'Internet és que navegar-hi és senzill, és útil i és divertit -aspectes aquests que l'ensenyament ha de saber potenciar a l'hora de dissenyar actuacions i estratègies d'aprenentatge- gràcies a la hipertextualitat, que ens permet l'accés immediat a altres materials. És per això que el mapa que apareix en l'índex de cadascuna de les comarques està connectat al programa Comarques de Catalunya, que facilita informació geogràfica sobre la comarca.

Tot i l'alt grau de subjectivitat que suposa una selecció d'aquesta mena, aquests textos pretenen, igualment, projectar fora -a través d'aquesta enorme finestra oberta al món que és la Internet- la nostra terra, nostre món.

Vull agrair a Joan Baptista Canet el seu recolzament i la seva ajuda durant el desenvolupament del projecte, a Ramon Salvo la informació que m'ha donat i, tant a ell com al meu germà Lluís, el material que m'han facilitat.

I Igualment a la Institució de les Lletres Catalanes la subvenció concedida en la convocatòria de l'any 2007 per a la renovació de pàgines web sobre literatura catalana.
     
 
 

Elena Vicioso Martínez
octubre de 1997

novembre de 2007