DIA 12 DE MAIG. EXPLICACIÓ DE LA CIUTAT DE CERVERA
Cervera, ciutat antigua de 3.760 personas, queda situada en un colat, algo eminent tota ella, excepto lo convent y iglesia de Sant Francesch, que ab algunas pocas casas són al pla, un quart de hora que distaràn de la ciutat, a a vora de la carretera principal que munta a la referida ciutat y forma la hecura de una ferradura. Conté dintre de son recinto la famosa Universitat, en la qual se estudían leyes, y cànons, y en lo dia de St. Lluch se obren los estudis, haventhi insignes catredàtics, habitants en la dita Universitat, lo Sr. Canciller, los Badell y demés empleats en ella. La capella de la Mare de Déu de la Concepció, lo teatro major, la peza de exàmens, la llibreria ab las demés oficinas, patis y zaguans són regios, deventse a la memoria del difunt catòlich rey de España Felip V. La qual Universitat, que existeix des de lo any 1718 en Cervera, era antes en Barcelona, en lo quartel de la Rambla nomenat dels Estudis. Quedan dos grosas campans dins de aquella Universitat, principalment la que està colocada dalt del campanar nou, que és molt grosa, el qual edifici és tot de pedra picada, de hechura quadrada, ab balustres de pedra y cúpula de fusta, faxada de plom. Tot aquell edifici és solido y magestuós. La fachada de la Universitat té sinccents xexanta quatre palms y quatre cents quaranta sis de fondo. Quatre torres, una a cada cantó de la Universitat y dintre un rellotge. Vuitanta y quatre columnas, tres grans patis, y altres singularitats que la fan molt recomanable.

En quant al clima de Cervera, és saludable, però moltíssim fret en lo hyvern, y lo terreno, encara que ben cultivat, sols produheix un poch de blat, vi, poch oli y alguns llegums. Se entra en la població per set portals, y té carrers regulars y limpios; sent lo carrer Major tot ell molt ben empedrat, que ix a la plasa de la parroquia, en la que se venera lo Sant Misteri de tots los fiels, majorment dels cerverins; la iglesia és tan vella, com que amenaza ruina, ni tampoch molt capaz. Famosas dalt de aquell campanar de la parroquia las dos campanas lo Timbau y lo Sant Mayor, por lo molt grosas que las ponderan los cerverins. (...)

A la rodalía de la ciutat de Cervera, que té lo nom de Fidelíssima, jauhen los pobles de la Curullada, a una hora distant de Cervera, y de la vila de Tàrrega a la mitad del camí al nort; los demés llochs són Tarroja, Cedó, Ribé, las Alugas baxas y altas, &c.Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)