LLEIDA HA FORADAT
Per estimular més els cavallers que l'ajudaven en la conquesta, el rei Jaume prometé que donaria a la ciutat de València els usatges i escuts de la ciutat dels primers cavallers que hi entressin a força d'armes. Foren cavallers lleidatans, i el rei donà a la ciutat les lleis i ordinacions de Lleida i una part del seu escut: al fons, les barres, com a emblema i ensenya de Catalunya; per coronament, la rata-pinyada, símbol pres pel rei, i per ornament, un dels quatre lliris que tenia l'escut de Lleida (que des d'aleshores sols en té tres) i, a més, les dues L, o sia les dues primeres lletres del nom de Lleida.

Fins fa pocs anys, en record dels usatges lleidatans, a València cada any anaven els síndics valencians a Lleida a rebre i comprovar les mesures i els pesos, els quals regien igual en ambdues ciutats. Lleida donava a València el patró i la forma. D'ací l'origen del proverbi Lleida ha foradat, fent al.lusió al fet d'haver foradat la muralla de València.Joan Amades (1890-1959)