EXPLICACIÓ DE LA VILA D'HOSTALRICH
Hostalrich, vila de 822 personas, forta per sa situació y defensas militars; està situada la fortalesa en un puesto eminent sobre lo riu Tordera y inmediata al baix, la vila, la que és murallada ab alguns torreons forts de tant en tant, que son de bastanta amplaria, gruxa y elevació, coronats de marlets denotan ser molt antichs, igualment que la muralla que circuheix a la vila per ser las parets negres de tant vellas, y per una forma de escaletas pujan las gallinas a pondrer y cobar los ous. Los carrers són estrets y mal empedrats, y en una de sas trevesias hi ha una plasa y la parroquia ab lo campanar, que és un torreó ab las campanas descobertas sobre. Dalt de la fortalesa té vivenda lo Sr. governador de aquell castell, vivint-hi alguns pochs soldats. Las forcas són per allí cerca. A l'altre part del riu Tordera és lo arrabal, que se reduheix ab un carrer, inclosa en ell una petita iglesia ab lo convent de frares de Sant Francisco de Paula y pochs individuos. Tota la rodalia de la vila és circuhida de montanyas ab la de Montseny entre nort y llevant. Los pobles de allí, són: Sta. Coloma de Farnés. Al ponent, per entre aquellas fraus de montañas, jau lo monastir de Sant Salvador de Breda, abadia de monjos benedictins. Lo clima és saludable, y abunda en castañés aquell terreno, principalment lo de Arbusias, que no és molt lluny de Hostalrich, anantse a las Mallorquinas dret a Gerona.Rafel d'Amat Cortada i Senjust (1746-1818)