E HAGREN DE CONSELL QUE ENVIASSEN A AGRAMUNT...
E hagren de consell que enviassen a Agramunt En Guillem de Cardona, e anaren lla bé ab quinze cavallers. E, quan oïren los d'Agramunt que pleit se parlava entre Balaguer e nós, parlaren ab En Ramon Jafa d'Agramunt e ab altres de la vila, que, si la comtessa venia a Agramunt, que li retrien. E açó parlà's ans que Balaguer fos pres. E En Ramon de Montcada féu parlar a En Berenguer de Peraixens. E dix En Ramon de Montcada a nós e a la comtessa e a En Guillem de Montcada e a En Guillem de Cervera e a nostre consell, que si Balaguer era pres, que pensàssem d'anar a Agramunt, que en Berenguer de Peraixens era vengut a ell, e que ho havia acabat que el nos rendrien. E quan haguem lliurat lo castell de Balaguer a la comtessa, anam-nos-en ab ella a Agramunt, e albergam en la costa de la serra d'Almenara a vista d'Agramunt. E, quant viu En Guillem de Cardona que nós érem albergats en aquell lloc eixís-en de nuits, e tranuità: e, quan oïm dir que ell se n'era eixit el matí, llevam-nos, e isquerem los hòmens a nós, e entram-nos-en a Agramunt, e metem la comtessa dins al castell.Jaume I (1208-1276)