DIA 15 DE SETEMBRE. SANT CORNELI Y SANT CIPRIÀ, MÀRTIRS
Ha amanescut serè y en seguida, en lo matí, hi ha hagut alguna broma o núbul, quals han anat fonent-se, continuant serena la tarde, ab ayres frescos en tot lo dia.

En est matí, fins a después de mitgdia, hi ha hagut mercat de sachs de blat en carretas en la Plaza de la Vila de Tàrraga, devant de la iglésia parroquial, diferents altres comestibles ab los de verdura y fruita, ab grosa cantitat de cebas, extenent-se fins al carrer inmediat detràs del campanar, en què hi ha voltas a la vora de las casas, nomenat lo carrer de Cervera y del Carme, ab vàrias mercaderias de peras, de robas, cintas, mocadors, etc., en las portas de las butigas. Y aixís en los dijous igualment que en los dilluns de la semana, ab lo que hi havia prou concurrència, en los dos sexos, de gent de l'Urgel a comprar y vèndrer y feya la plasa prou divertida, ab lo tros de carrer lateral de la parròquia.

Nosaltres, después de ohida misa en dita parròquia, nos passejàrem seguint lo mercat y ab compañia del senyor Don Joseph Anton Perló, que vestia enterament de dol; seguírem después alguns carrers de la vila y anàrem a casa Sanou, que la seguírem tota ab dos senyorets de aquella casa, pasejant per son jardí. Y fins pujàrem a la torratxa, que té prou bona vista y, sent nova de poch, quedan encara sens ferros los quatre balcons que hi ha en dita torratxa, acompañant-nos, a més dels senyorets de casa Sanou, Doña Mundeta, que és bonica y agraciada senyoreta.

Després, sent cerca de las dotse, a mitgdia, lo senyor de Perelló y yo entràrem a la parròquia per ohir la misa de las dotse. Y después, los senyors que.ns acompañaban se n'anaren a sas casas a dinar, luego de dexats devant de la del Doctor Ramon Cisteró. En quant al nostre dinar, fou com ya en los demés queda explicat. (...)Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)