SI LES ROSES DEL ROSER...
Si les roses del roser
fossin com aquesta nina,
els fadrinets de l'Urgell
baixarien a collir-les.



Canšoner popular