EL PLA DE BERET
El pla de Beret es l'herbei més gran d'aqueixes montanyes: té dues hores de llarg i una d'ample. El formen dues grans montanyes, llises i verdes, clapades per molts pocs penyals i molt bestiar. No es cap raresa que hi pasturin 60.000 caps en bon temps, que allí no dura gaire.

Allí naixen, a un quart de distancia, el Noguera i el Garona, quals noms són anagrama l'un de l'altre, i quals cursos segueixen direccions totalment oposades, com si s tinguessin por. L'ull del segon es molt visitat pels francesos, que retreuen la promesa d'aquell que volia fer un pont de plata al Garona, bastant-li per això tres napoleons. Naix abundosament sota una roca i forma davant un gran viot.

A cosa d'un quart a mig-dia s veu, plana avall, fondre-s un torrental, i ficar-se, com el Guadiana, sota terra, pera ressortir, més avall, sota un serrat d'entranyes de marbre.Jacint Verdaguer (1845-1902)


Vocabulari


  • napoleons: moneda francesa de 5 francs que tingué curs a Espanya amb valor de 19 rals.
  • viot: via d'aigua.