Introducció 

En aquesta webquest l'alumnat trobarà una eina que el permetrà accedir a diferent informació sobre la sardana.

Ara bé, aquest coneixement no és l'objectiu últim de la mateixa. També es pretén desenvolupar el treball de grup, valorar aquest patrimoni cultural i utilitzar les TIC en tot aquest procés.

AMUNT

Objectius 

Educació Artística

 • Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i representen les seves experiències.
 • Participar, generar i afavorir l'intercanvi d'opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud.
 • Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot  participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes.
 • Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d'informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials
 • Conèixer les intervencions artístiques i adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri, del poble o de la ciutat i a la noció de patrimoni.

Coneixement del Medi

 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
 • Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, reconeixent les pròpies responsabilitats.
 • Reconèixer en el medi social i cultural els canvis amb el pas del temps  i aplicar aquests coneixements en la comprensió del passat i en la construcció del futur.
 • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i les eines per obtenir informacions, com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
 • Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l'àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).
 • Participar en l'elaboració, realització i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants de l'entorn  social i cultural, amb la conservació del patrimoni.
AMUNT

Competències Bàsiques

Educació Artística

 • Competència social i ciutadana
  • La interpretació i la creació suposa el treball en equip i contribueix a la sociabilització dels infants en la mesura que comparteixen experiències i manifestacions cultural.
 • Competència d'aprendre a aprendre i de l'autonomia i iniciativa personal
  • Pel que fa a la reflexió sobre els processos d'observació, indagació i planificació.

Coneixement del Medi

 • Competències específiques centrades en conviure i habitar el món.

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

  • Competència social i ciutadana

 • Competències comunicatives

 • Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre, fets i fenòmens  històrics i social.

 • Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar,

 • Identificar informacions rellevants de l'àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses.

 • Competències metodològiques

 • Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d'investigació.

 • Utilitzar habilitats de planificació del treball.

 • Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.

 • Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l'anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

 • Competències personals

  • Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.

  • Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals.

 • Tractament de la informació  i competència digital

  • Desenvolupar metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies.

  • Potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui.

AMUNT

Continguts

Educació Artística

 • Explorar i percebre
 • Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya.

 • Interès per la cerca d'informació (individual i col·lectiva) sobre compositors/es, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals i informació a l'entorn de la dansa.

 • Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so, d'instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.


Coneixement del Medi

 • L'entorn i la seva conservació
 • Realització d'un treball d'investigació a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

 • Les persones i la salut

 • Identificació d'activitats d'oci individuals o col·lectives.

 • Persones, cultures i societat

  • Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

 • Entorn, tecnologia i societat

  • Ampliació en l'ús de les funcions del programari bàsic de processador de text, de presentació amb textos, dibuixos, imatges i audio.

AMUNT

Criteris d'avaluació

Educació Artística

 • Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla, de nosaltres mateixos i de la nostra manera de pensar, una experiència cultural o artística, individual o col·lectiva.

 • Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística.

 • Realitzar composicions visuals utilitzant materials i instruments diversos inclosos els recursos de les TIC i els audiovisuals.

 • Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu alhora de participar en projectes artístics col·lectius.

Coneixement del Medi

 • Identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva riquesa.

 • Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l'observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

 • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d'un treball d'investigació sobre un tema rellevant de l'entorn, utilitzant els recursos TIC de forma eficient.

AMUNT

Metodologia

Coneixements previs:

Seria convenient que els alumnes tinguessin uns coneixements mínims d'informàtica, arxivar, navegar, imprimir...

Temporització:

Aquesta tasca és pot realitzar entre 5 i 7 sessions de 50 minuts aproximadament.

Organització:

És necessari treballar amb ordinadors connectats a internet.

S'aconsella crear una carpeta per a la tasca general i subcarpetes pels diferents grups.

S'haurà de parar especial atenció als moments d'arxivar documents, inserir imatges, imprimir, ...

Recursos:

Hardware: Ordinadors connectats a internet, impressora, canó per a l'exposició en públic.

Software: navegadors, presentador de diapositives (ppt, odp).

AMUNT