DEL CÀLCUL APROXIMAT D'ÀREES A LA INTEGRAL DEFINIDA
Paco González Maján