EXERCICIS DE MATEMÀTIQUES (GES)

Al costat de cada exercici hi apareix la llengua utilitzada, una relació dels nivells de les Escoles d'Adults on es pot fer servir, una valoració del seu contingut, si disposa de so, una breu explicació i l'adreça de la pàgina d'origen.

La majoria d'aquests exercicis també poden ser utilitzats a Primària o Secundària.

 

1 MULTIPLICACIÓ PER LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS 
      (CASTELLÀ)
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )
      
Explicació, exemples i exercicis de multiplicació d'un número per la unitat seguida de zeros.

FONT: http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque

2 DIVISIÓ PER LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS     
      (CASTELLÀ)
 
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Explicació, exemples i exercicis de divisió d'un número per la unitat seguida de zeros.

FONT: http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque

3 AVALUACIÓ UNITAT SEGUIDA DE ZEROS 
   
(CASTELLÀ)
 
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Exercicis d'avaluació de la multiplicació i divisió d'un número per la unitat seguida de zeros. Cada test consta de 10 preguntes.

FONT: http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque

4 MÚLTIPLES i DIVISORS  (CATALÀ i CASTELLÀ)   
      
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Exercicis amb múltiples i divisors. Elaboració de la taula dels nombres primers més petits de 100 i exercicis de descomposició en factors primers.

FONT: http://genmagic.org

5 MÚLTIPLES i DIVISORS  (CASTELLÀ)   
     
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Explicació dels conceptes de múltiple, divisor, nombre primer, mínim comú múltiple i màxim comú divisor acompanyada d'exercicis d'aplicació.

FONT: http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque

6 SUMA DE FRACCIONS  (CASTELLÀ)   
      
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Sumes de fraccions amb denominadors diferents. Per resoldre l'operació, primer cal simplicar a denominador comú.

FONT: http://www.salonhogar.com

7 LES FRACCIONS  (CASTELLÀ)   
     
  Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Pàgina web molt completa amb explicacions teòriques, activitats, pràctiques i tests sobre les fraccions. Estructurada en 6 blocs: fraccions per medir, fraccions per comparar, ordenar fraccions, fraccions equivalents, sumes i restes i multiplicacions i divisions.

FONT: http://www.cnice.mec.es

8 ELS PERCENTATGES  (CASTELLÀ)   
      
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Economia Domèstica )

Pàgina web molt completa amb explicacions teòriques, activitats, pràctiques i tests sobre els percentatges. Estructurada en 5 blocs: fraccions i decimals, fraccions i percentatges, decimals i percentatges, tant per cent, freqüència i probabilitat.

FONT: http://www.cnice.mec.es

9 COORDENADES  (CATALÀ i CASTELLÀ)   
      
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( Mòdul Taules i Gràfics )

Exercicis sobre les coordenades d'un punt del pla. Explicació del sistema de coordenades cartesianes ( eix d'abscisses i ordenades ) i escriptura i representació de punts.

FONT: http://genmagic.org

10 ELS NOMBRES ENTERS  (CATALÀ )   
          
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( La Temperatura )

Quadern Virtual amb explicacions teòriques, operacions i problemes de nombres enters.

FONT: http://www.xtec.cat/~jbroch/enters

11 LOS NÚMEROS ENTEROS  (CASTELLÀ )   
          
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( La Temperatura )

Activitats amb nombres entres : exercicis, problemes, comparació de nombres enters, representació gràfica...

FONT: http://w3.cnice.mec.es

12 OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS  (CASTELLÀ )   
          
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( La Temperatura )

Explicació del concepte de número enter i operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir.

FONT: http://www.iesjosepsuredaiblanes.com

13 NÚMEROS ENTEROS  (CASTELLÀ )   
          
Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia de GES ( La Temperatura )

Activitats amb nombres entres : explicacions teòriques, exercicis, problemes, comparació de nombres enters, representació gràfica...

FONT: http://www.gobiernodecanarias.org

 


  • NOTA PER LES/PELS MESTRES : Segons la resolució que tinguin els monitors, pot ser que algunes activitats no apareguin senceres a la pantalla. Podeu minimitzar aquest problema prement la tecla F11.


Tornar a la pàgina principal