Cheia
Awalé
My god
Talbat
Lançamento do pedras
Material necessari: 7 llaunes, 3 pilotes i guix.
Situació inicial: Es dibuixa un quadrat amb guix d’uns 20x20 m . Dins s’hi col•loquen sis llaunes disposades aleatòriament. Al mig del quadrat s’hi dibuixa un cercle. Es formen dos equips de vuit a dotze membres cadascun. Un equip A es col•loca al voltant del perímetre del quadrat amb tres pilotes. L’ equip B es col•loca en fila a prop del quadrat.
Desenvolupament del joc: L’objectiu de l’equip B es entrar per torns dins del quadrat, per mirar de recollir les llaunes d’una en una i portar-les dins del cercle central. L’objectiu de l’equip A és tocar al participant de l’equip B llançant-li la pilota sense poder entrar dins del quadrat. Quan el participant de l’equip B és tocat surt del terreny de joc i immediatament entra un altre jugador del mateix equip amb el mateix objectiu. Quan tot l’equip B ha estat eliminat es recompten les llaunes que han pogut recollir i es canvien els papers. Si un equip aconsegueix recollir totes les llaunes, el següent objectiu es tornar-les a col•locar tal i com estaven al principi, i així successivament fins que tot l’equip és eliminat.
Si un jugador de l’equip B agafa la pilota a l’aire, pot llançar-la tant lluny com vulgui per a guanyar temps.
Si la pilota queda morta dins quadrat un membre de l’equip A pot entrar a recollir-la però no pot llançar-la fins que no està fora del quadrat.
Els jugadors de l’equip A poden mirar d’impactar contra les llaunes coma estratègia de defensa.
Material necessari: Uuna ouera de 12 ous i 48 cigrons.
Situació inicial: Es distribueixen 4 cigrons a cada un dels dotze receptacles (consulteu Com podem construir...awalé).
Desenvolupament del joc: Es juga per parelles. El taulell es divideix en dues fileres de sis forats. Una filera serà per a cada jugador. Cada jugador jugarà de forma alternativa, i tan sols podran agafar i moure les llavors de la seva filera. El moviment d’aquestes serà sempre seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge. Quan un jugador agafa les llavors de un dels seus forats, ha d’agafar-les totes i començar a sembrar-les, deixant-les caure d’una en una en els forats consecutius a on les ha agafades. Si encara té llavors a la mà quan s’acaben els forats de la seva filera continua sembrant-les en la meitat del jugador contrari, fins a quedar-se sense llavors. Si ha de sembrar més de dotze llavors i li toca sembrar en el forat d’on les havia collides, se saltarà aquesta casella i seguirà la sembra.
El joc consisteix en fer caure la última llavor a una casella de la filera del contrari, on en total hi quedin dues o tres llavors. Si això passa el jugador que sembrava recull les llavors de l’ultima casella on ha sembrat i les aparta del taulell. Si la casella anterior també respecta aquesta norma, també collirà aquestes llavors. Així successivament fins que arribem a alguna casella on no es compleixi aquesta norma o ja siguin de la nostra filera, d’on no collirem mai llavors. Si amb la última llavor que deixem sumen més 4, 4 o 1 llavor, no hi haurà recollida i jugarà l’altre participant.
Quan un dels jugadors no pot jugar perquè ja no té llavors en la seva filera, l’altre jugador ha de tirar per tal que li arribi una llavor i poder continuar jugant. Si en aquesta tirada ja no hi ha possibilitat de fer-li arribar llavors , cada jugador cull les que hi ha a la seva meitat i acaba la partida. També acaba quan ja no hi ha més llavors en joc.
Guanya el participant que té més llavors.
Material necessari: Una pilota, guix i vuit llaunes
Situació inicial: Es delimita un terreny de joc d’uns 10 m de llarg per 5 d’ample. Al mig del rectangle s’escampen les vuit llaunes. Es formen dos equips d’uns vuit membres. L’equip A que serà el llançador, es divideix en dos grups, situant-se en els extrems oposats del rectangle. L’equip B, que esquiva, col•loca a dos dels seus jugadors en el centre del rectangle.
Desenvolupament del joc: L’Equip A comença a passar-se la pilota d’un costat a l’altre; a la tercera passada s’inicia el joc. Mentre l’equip B mira d’apilar les llaunes, l’equip A procurar tocar als jugadors del mig amb la pilota. Cada vegada que l’equip B aconsegueix apilar les vuit llaunes, un dels jugadors haurà de passar la cama per sobre de la pila i cridar My God i després donar un cop de peu a la pila de llaunes tornant-les a escampar. Això suposa un punt per a l’equip B.
Quan un jugador és tocat, surt del rectangle sent substituït per un altre membre del seu mateix equip.
En el moment que tots els jugadors de l’equip que esquiva han estat tocats, es canvien els papers en el joc.
Guanya l’equip que aconsegueix sumar més punts després d’una partida.
Si un jugador de l’equip B agafa la pilota a l’aire pot llançar-la tant lluny com pugui per a guanyar temps.
Material necessari: Guix, 10 llaunes, 2 ampolles de plàstic i 6 pilotes.
Situació inicial: Es marquen dues línies paral•leles a terra a una distància aproximada de 8 metres. Es formen dos equips de tres jugadors cadascun. Cada equip es col•loca darrera d’una de les línies amb una pilota per a cada membre. Sobre la línia de cada equip es col•loquen cinc llaunes i davant, a uns 40 cm una ampolla de plàstic.
Desenvolupament del joc: Els dos equips inicien el joc simultàniament. L’objectiu del joc consisteix a tombar les llaunes i l’ampolla de l’equip contrari amb les pilotes. Primer de tot s’ha de tombar l’ampolla de plàstic i posteriorment les llaunes, començant sempre per la del costat dret. Els equips han de recol•locar les llaunes que hagin estat tombades abans d’hora. Guanya l’equip que abans tomba, en l’ordre establert, l’ampolla i les llaunes.
Material necessari: Guix i 9 pedres
Situació inicial: Es dibuixa amb guix un quadrat de 2m de costat i es divideix en 9 parcel•les iguals. Al mateix temps es marca una línia de llançament a uns 4 metres de distància.
Desenvolupament del joc: Es juga per parelles. Cada jugador realitza 9 llançaments amb la intenció de fer alineacions de tres pedres, una a cada parcel•la, ja sigui en sentit vertical, horitzontal o diagonal. Cada alineació significa un punt per al llançador. En el cas de col•locar dues pedres en un sol quadrat, queda anul•lada tota la filera. Guanya el jugador que aconsegueix més punts.