<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> adject

L'ADJECTIU. ELS GRAUS DE L'ADJECTIU

L' adjectiu és una de les categories que comprén la morfologia tradicional. Un adjectiu és la paraula que explica com són les coses, persones, idees o qualsevol entitat que pugui ser designada amb un nom substantiu.

Tradicionalment s'ha considerat que l'adjectiu té tres graus: positiu o pur, quan l'adjectiu està usat en la seva forma ord• inària; comparatiu, quan s'usa per contrastar dues realitats (cas de major , per exemple); grau superlatiu, quan expressa el punt màxim o mínim d'una gradació (com òptim o divertidíssim , per exemple). En algunes llengües els graus de l'adjectiu suposen paraules diferents, com en anglès , en d'altres el grau s'expressa mitjançant construccions determinades, com el castellà .

MORFOGIA DE L'ADJECTIU: EL GÈNERE

Formació del femení en els adjectius

Encara que en els adjectius la formació del femení segueix les mateixes normes que en la dels substantius, cal tenir present que hi ha molts adjectius d'una sola terminació, és a dir, que tenen la mateixa forma per al masculí i per al femení.

 

Acabats amb

singular masculí i femení

plural masculí i femení

casos especials

-ble

amable, feble, possible

amables, febles, possibles

 

-al / -el / -il

normal, fidel,

difícil

normals, fidels,

difícils

anòmal -a, paral·lel -a, tranquil -il·la

-ar / -or

escolar, superior

escolars, superiors

avar-a, rar-a, incolor-a

-ant / -ent

elegant, obedient

elegants, obedients

sant -a, atent -a, content -a, lent -a

-a

agrícola, persa

agrícoles, perses

 

-e

alegre, jove

alegres, joves

negre -a, apte -a, agre -a, culte -a

 

Els adjectius acabats en -aç, -iç, -oç tenen una sola terminació en singular, però dues en plural.

 

 

singular masculí i femení

plural masculí

plural femení

-aç

capaç

capaços

capaces

-iç

feliç

feliços

felices

-oç

veloç

veloços

veloces

L' adjectiu és una paraula que modifica el nom indicant-ne qualitats. Hi ha adjectius de dues terminacions ( verd, verda ) i adjectius d'una sola terminació ( amable) . Aquests últims són invariables pel que fa al gènere.

•  Generalment, afegint una -a al masculí:

 

 

bonic - bonic a

prim - prim a

net - net a

•  Els adjectius que no són aguts i que acaben amb -e , -o , -u canvien aquesta vocal per -a :

 

 

ample - ampl a

fondo - fond a

ateu - ate a

 

MORFOLOGIA DE L'ADJECTIU: EL NOMBRE

1. En general, el plural es forma afegint una -s al singular: gran gran s

2. Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es . Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics: obli qua obli qües

3. La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns : bo bo ns

4. Els masculins acabats amb -s , , -x , -ix i -tx fan el plural amb -os : comple x comple xos

5. Les paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os : mitx s mitx os

6. Dupliquen la -s una sèrie de mots acabats amb:

-as -es -is -os -us

pallús sos

Però no la dupliquen casos com:

france s os