<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> alguer

TRETS DE L'ALGUERÈS

-És parlat a l'Alguer, ciutat de l'illa de Sardenya, a Itàlia. Restes de la dominació catalana del segle XIV al XVIII. Perviu amb la influència del sard i la pressió de l'oficialitat de l'italià.
-neutralització de a , e àtones en a
-substitució de r seguida d'altres consonants per - l - : jalmana (germana), malç (març), talda (tarda)
-confusió de -d- i -l- entre vocals en -r- : farrí ( fadrí ), perra ( pedra ), jarara ( gelada ), ururar ( olorar ), Naral ( Nadal ), burell ( budell ) manca de palatalització final -ll , -ny : gal ( gall ), col ( coll ), janul ( genoll ), fil ( fill ), jun ( juny ), astan ( estany )
-articles: lo , la , i diferències en alguns gèneres: la gel, la dolor, la sabor
-lèxic propi: calça ( mitja ), forqueta ( forquilla ), morro ( llavi )...

ampliació