<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> balear

TRETS DEL BALEÀRIC

-manteniment de la vocal neutra tònica: abéia, cadéna
-reducció dels diftongs -qua i -gua a -co i -go: llengo, aigo, pasco...
-desaparició de la -a final dels mots esdruíxols acabats en -ia : famili, histori, graci
-tonicitat dels pronoms àtons: dur-hó
-iodització: veia ( vella ), fuia ( fulla )
-manca de desinència en la primera persona del present d'indicatiu: cant, pens
-desinències verbals en a:: jo cantàs (cantés), noltros cantam, voltros cantau
-article salat: sa casa, s'al·lot
-formes plenes dels pronoms: me parei, mos veurem
-lèxic propi : al·lot, capell ( barret ) , granera ( escombra ) , torcar ( fregar ), calces ( mitges ), ver ( veritat )...

ampliació