<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> catcen

TRETS DEL CATALÀ CENTRAL

-iodització o ieisme en pronúncies com: paia, ceia, ui, vui . Aquest fenomen no és compartit en algunes comarques (Barcelonès, Baix Llobregat, l'Anoia...) tot i que el -mantenen en alguns mots: uial, ceia, vui, assoleiat
-alternança de l'article el / en : el Joan / en Joan
-1a persona del present d'indicatiu és pronunciada amb u : cant u , pens u
-absència de -ns en plurals: homes, joves, orfes...
-pronúncies com: aiga, dugues, llenga, paraiga...
-lèxic específic: mandra, cargol, cartró...

ampliació